14. එතදග්‍ර පාලිය.

(a). මහණහු

1 වෙනි වර්‍ගය.

1. අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මේ තෙම චිර රාත්‍රි දන්නාවූ ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ ඝික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. සාරීපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මහත් ප්‍රඥා ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

3. මහාමොග්ගල්ලාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඎද්ධි ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ මහා මෞද්ගල්‍යාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.

4. මහාකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධුතවාද ඇත්තාවූ ( ධූතඞ්ගධාරීවූ ) භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහා කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

5. අනුරුද්ධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, දිවැස් ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ අනුරුද්ධ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

6. භද්දිය කාළිගොධායපුත්තඑතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, උසස් කුල ඇත්තවුන් අතුරෙන් කාළිගොධා නම් බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

7. ලකුණ්ටක භද්දිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මධුර ස්වර ( මිහිරි හඬ ) ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ ලකුණ්ඨක භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

8. පිණ්ඩොලභාරද්වාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සිංහනාද ( අභීතනාද ) කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ පිණ්ඩොල භාරද්වාජ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

9. පුණ්ණමත්තානිපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් මේ මන්තානී බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ පුණ්ණ නම් ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

10. මහා කච්චාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සංක්‍ෂෙපයෙන් කියනලද ධර්‍මයාගේ අත්‍ර්‍ථය විස්තර වශයෙන් විභාග කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහාකච්චාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

( ප්‍රථම වර්‍ගය නිමි. )

2 වෙනි වර්‍ගය.

11. චුල්ලඵන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´යම් මේ චුල්ල පන්ථක නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මනොමය ශරීරයන් උපදවන්නාවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

12. චුල්ලපන්ථක චෙතොවට්ට එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ චුල්ල පන්ථක ස්ථවිර තෙම, රූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. මහාපන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ මහා පන්ථක ස්ථවිර තෙම අරූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

14. සුභූති එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති ස්ථවිර තෙම රාගාදී කෙලෙසුන් කෙරෙන් තොරවූ වාසය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

15. සුභූති දක්ඛිනෙය්‍ය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති නම් ස්ථවිර තෙම දක්‍ෂිණාවට සුදුසු වූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

16. රෙවත ඛදිරවනියසූත්‍රය එතදග්ග .

´´ මේ කිහිරි වනවාසී රෙවත ස්ථවිර තෙම වනයෙහි වසන භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

17. කඞ්ඛාරෙවත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කඞ්ඛා රෙවත නම් ස්ථවිර තෙම ධ්‍යානයෙහි ඇලී වසන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

18. සොණකොලිවිස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කොලිවිස ගොත්‍ර ඇති සොණ ස්ථවිර තෙම පටන්ගෙණ සම්පූර්‍ණකරණලද වීය්‍ර්‍ය ඇති ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

19. සොණකුටිකණ්ණ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ (කෙළක් අගනා කන් පළඳනා ඇති හෙයින් ) කුටිකණ්ණයයි කියන ලද සොණ නම් ස්ථවිර තෙම යහපත් වචන කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

20. සීවලී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සීවලී ස්ථවිර තෙම ප්‍රත්‍ය ලාභීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

21. වක්කලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ වක්කලි නම් ස්ථවිර තෙම බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( දෙවෙනි වර්‍ගය නිමි. )

3 වෙනි වර්‍ගය.

22. රාහුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ රාහුල නම් ස්ථවිර නමක් වේද, ශික්‍ෂාකාමීවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

23. රට්ඨපාල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රට්ඨපාල ස්ථවිර තෙම ශ්‍රද්ධායෙන් පැවිදිවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

24. කුණ්ඩධාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කුණ්ඩදාන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන්ට පළමුව සළකා ගන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

25. වඞ්ගීස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගීස ස්ථවිර තෙම සම්පූර්‍ණවූ වැටහීම් ඇත්තාවූ නොහොත් වහා වැටහෙන නුවණැත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

26. උපසේන වඞ්ගන්තපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගන්ත බමුණාගේ පුත්‍රවූ උපසේන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

27. දබ්බමල්ලපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මල්ලරාජ පුත්‍රවූ, දබ්බ නම් ස්ථවිර තෙම සෙනසුන් පනවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

28. පිළින්‍දිවච්ඡ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ පිළින්‍දි ගොත්‍රයෙහි උපන් වච්ඡ නම්වූ හෙවත්, පිළින්‍දිවච්ඡ ස්ථවිර තෙම දෙවියන්ට ප්‍රිය මනාපවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

29. බාහිය දාරුචීරිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, ( දැව පතුරෙන් කළ වැහැරි දැරූ නිසා ) දාරුචීරියයි කියන ලද බාහිය නම්වූ මේ ස්ථවිර තෙම වහා ලත් අර්හත් ඵලාවබෝධය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

30. කුමාරකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කුමාරකාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම විසිතුරුකොට බණ කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

31. මහාකොට්ඨිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කොට්ඨිත ස්ථවිර තෙම සිවු පිළිසිඹියාවට පත් භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( තුන්වෙනි වර්‍ගය නිමි. )

4 වෙනි වර්‍ගය.

32. බහුස්සුත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, යම් මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර නමක් වේද, බහුශ්‍රුතවූ ( බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

33. සතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ( ඇසූ පිරූ තැන් දරාගන්නා සිහි ඇති ) ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

34. ගතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඥාණගති ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

35. ධිතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම ( බුද්ධ වචනය දැරීමාදියෙහි ) වීය්‍ර්‍යය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

36. උපට්ඨාක ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම බුදේධාපස්ථායකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

37. උරුවෙල කස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උරුවෙල කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම මහත් පිරිවර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

38. කාලුදායි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කාලුදායි ස්ථවිර තෙම කුලයන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

39. බක්කුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, බක්කුල ස්ථවිර තෙම නීරෝගීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

40. සොභිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සොභිත ස්ථවිර තෙම පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහිකරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

41. උපාලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උපාලි ස්ථවිර තෙම විනයධරවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

42. නන්‍දක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍දක ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂුණීන්ට අවවාද කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

43. නන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඉන්‍ද්‍රියයන් කෙරෙහි වසනලද දොර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

44. මහාකප්පින එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කප්පින නම් ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂූණ්ට අවවාද කරන්නාවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

45. සාගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සාගත ස්ථවිර තෙම තෙජොධාතු සමාපත්තියට සමවදින්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

46. රාධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රාධ ස්ථවිර තෙම දම්දෙසුම් වැටහීමට හේතුවූ නුවණ ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

47. මොඝරාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මොඝරාජ නම් ස්ථවිර තෙම රූක්‍ෂ ( රළු ) සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සතරවෙනි වර්‍ගයයි. )

(b). මෙහෙනිවරු

1. මහාපජාපතී ගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ මහාප්‍රජාපතී ගොතමී නම් ස්ථවිරියක් වේද, චිර රාත්‍රි ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් දන්නාවූ ) මාගේ ශ්‍රාවිකා භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් ඕතොමෝ අග්‍රයි.´´

2. ඛෙමා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛෙමා භික්‍ෂුණී තොමෝ මහා ප්‍රඥා ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. උප්පලවණ්ණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උප්පලවණ්ණා භික්‍ෂුණිය ඎද්ධිමත්වූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. පටාචාරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ පටාචාරා නම් භික්‍ෂුණිය විනයධරවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. ධම්මදින්නා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ ධම්මදින්නා ස්ථවිරී තොමෝ ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

6. නන්දා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ නන්දා නම් භික්‍ෂුණිය ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

7. සොණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සොණා නම් භික්‍ෂුණිය පවත්නාලද පරිපූර්‍ණ වීය්‍ර්‍ය ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සකුලා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සකුලා නම් භික්‍ෂුණිය දිවැස් ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. භද්දාකුණ්ඩලකෙසා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( කුණ්ඩලවූ හෙවත් වක්‍ර කෙහෙ ඇති ) කුණ්ඩලකෙසා භික්‍ෂුණිය, වහා පැමිණෙනලද අභිඥා අවබෝධ ඇති මාගේ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. භද්දාකාපිලානී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කාපිලානී නම්වූ භික්‍ෂුණිය පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහි කරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

11. භද්දාකච්චානා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කච්චානා නම්වූ භික්‍ෂුණිය මහත්වූ අභිඥාවන්ට පැමිණියාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

12. කිසාගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කිසා ගොතමී නම් භික්‍ෂුණිය, රළු සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. සිගාලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිගාලමාතා භික්‍ෂුණිය, බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( පස්වෙනි වර්‍ගයයි. )

(c). උපාසකවරු

1. තපස්සු භල්ලිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ තපස්සුය, භල්ලිකය යන වෙළඳ දෙබෑ කෙනෙක් වෙත්ද, පළමු සරණ ගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවක උපාසකයන් අතුරෙන් මොහු තුමූ අග්‍රයි.

2. සුදත්ත ( අනාථ පිණ්ඩික ) එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( අසරණයන්ට අහර දෙන බැවින් ) අනාථ පිණ්ඩික නම් ඇති, සුදත්ත නම් ගෘහපති තෙම දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. චිත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මච්ඡිකාසණ්ඩ නුවර වාසී චිත්ත නම් ගෘහපති තෙම ධර්‍මකථිකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. හත්‍ථක ආලවක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ හත්‍ථක නම් ඇති ආලවක නම්වූ කුමාර තෙම සිවු සඟරාවතින් පිරිසට සංග්‍රහ කරණ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. මහානාම සක්ක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මහානාම නම් ශාක්‍ය තෙම ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. උග්ග ගහපති වෙසාලික එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ විශාලා මහනුවර වාසීවූ ඒ උග්ග නම් ගෘහපතියා මනාප දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. උග්ගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උග්ගත නම් ගෘහපතියා සඞ්ඝයාට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සුර අම්බට්ඨ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුර අම්බට්ඨ උපාසක තෙම අචල ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. ජීවක කොමාරභච්ච එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කොමාරභච්ච නම් ඇති මේ ජීවක උපාසක තෙම පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රසාදය දිනාගත් මාගේ ශ්‍රාවකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. නකුලපිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුල පිතා නම් ගෘහපතියා විශ්වාස කටයුතු දේ කියන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සයවෙනි වර්‍ගයයි. )

(d). උපාසිකාවරු

1. සුජාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සෙනානි කෙළෙඹියාගේ දියණියවූ සුජාතා නම් උපාසිකාවක් වේද, ඕතොමෝ පළමුකොට සරණගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. විසාඛා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ( මිගාර සිටුහු විසින් මවු තනතුරෙහි පිහිටවූ හෙයින් ) මිගාර මාතා නම් ඇති මේ විසාඛා උපාසිකාව දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. ඛුජ්ජුත්තරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛුජ්ජුත්තරා උපාසිකාව බහුශ්‍රුතවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. සාමාවතී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සාමාවතී උපාසිකාව මෙත් සිත පතුරුවා වසන උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. උත්තරා නන්‍දමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නන්‍ද ගේ මව්වූ උත්තරා නම් උපාසිකා තොමෝ ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. සුප්පවාසා කොලියධිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කෝලිය රාජගේ දුවවූ සුප්පවාසා උපාසිකා තොමෝ ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. සුප්පියා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුප්පියා උපාසිකාව ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. කාතියානි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කාතියානි නම් උපාසිකාව නොසෙල්වෙන සැදැහැති උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. නකුලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුලමාතෘවූ ගෘහිණිය විශ්වාස කටයුතු කථා කියන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. කාළී කුරරඝරිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කුරරඝර නගරවාසීවූ මේ කාළී නම් උපාසිකාව බුදුගුණ අනුන් වෙතින් ඇසීමෙන්ම උපන් ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සත්වෙනි වර්‍ගයයි. )

12. වංගීස සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවන ආරාමයෙහි වැඩවසනසේක.

2. එකල ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම අළුත රහත් වූයේව, අර්හත්ඵල සමාපත්ති සැපය විඳිනුයේ ඒ වේලෙහි ගාථාවෙන් මෙසේ කීය:

´´පෙර ගමින් ගමද, නුවරින් නුවරද, කව් කීමෙන් මත්ව හැසුරුනම්හ. ඉක්බිති සම්බුද්ධයන් වහන්සේ දුටුම්හ. එසඳ අපට ශ්‍රද්ධා තොමෝ උපනි.

´´ඒ තථාගතයන් වහන්සේ මට ස්කන්‍ධායතනධාතුන් ( ප්‍රකාශ කෙරෙමින් ) ධර්‍මය දෙසූසේක. උන්වහන්සේගේ ධර්‍මය අසා අනගාරිකවූ ශාසනයෙහි පැවිදිවූයෙමි.

´´යම් කෙනෙක් නියත නිර්‍වාණ මාර්‍ගයට පැමිණියෝද බොහෝවූ භික්‍ෂූන්ටද භික්‍ෂුනීන්ටද අත්‍ර්‍ථ පිණිස මුනිතුමා සම්බෝධියට පැමිණිසේක.

´´බුදුන්ගේ සමීපයට මාගේ පැමිණීම මට ඒකාන්තයෙන් යහපත් ඊමක් වූයේය. මා විසින් ත්‍රිවිද්‍යාවෝ ලබන ලද්දාහුය. සර්‍වඥයන්වහන්සේගේ අනුශාසනය මා විසින් ( සම්පූර්‍ණ ) කරන ලද්දේය.

´´පෙර විසූ ජාති පිළිවෙළ දනිමි. දිවැස විශේෂයෙන් පිරිසිදු කරන ලද්දේය. ( මම දිවැස් ලදිමි. ) මම ත්‍රිවිද්‍යා ඇත්තෙක්මි. ඎද්ධිවිධ ඥානයට පැමිණියේ වෙමි. සිත පිළිබඳ සියලු දේ දැනුමෙහි දක්‍ෂවෙමි.´´

වංගීස සංයුත්තය නිමියේය.

11. ගග්ගරා සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චම්පානුවර ගර්‍ගරා පොකුණුතෙර පන්සියයක් භික්‍ෂූන්ගෙන් යුත් මහත් භික්‍ෂුසංඝයාද, සත්සියයක් උපාසකයන්ද, නොයෙක් දහස් ගනන් දේවතාවන්ද සමග වසනසේක. එහි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශරීර වර්‍ණයෙන්ද යසසින්ද ඔවුන් පරදවා බබළන සේක.

2. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරයන්ට මෙබඳු අදහසෙක් විය: ´´මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චම්පානුවර ගර්‍ගරා පොකුණුතෙර පන්සියයක් භික්‍ෂූන්ගෙන් යුත් මහත් භික්‍ෂුසංඝයාද, සත්සියයක් උපාසකයන්ද, නොයෙක් දහස් ගනන් දේවතාවන්ද සමග වසනසේක. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි ශරීර වර්‍ණයෙන්ද යසසින්ද ඔවුන් පරදවා බබළන සේක. මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුයෙහිදී සුදුසු ගාථායෙන් ( උන්වහන්සේ ) ප්‍රශංසා කරන්නෙම් නම් මැනව´´

3. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම අස්නෙන් නැගිට උතුරුසඟ ඒකස්කොට පොරවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඇඳිලි බැඳ ( වැඳ ) මෙය කීය: ´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට ( අදහසක් ) වැටහෙයි. සුගතයන් වහන්ස, මට (අදහසක් ) වැටහෙයි.´´

4. ´´වඞ්ගීසය, තට ඒ වැටහේවා´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක.

6. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුයෙහි සුදුසු ගාථායෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කළේය.

´´චන්‍ද්‍රතෙම වළා පහවූ අහස්හි යම්සේ බබළාද, නිර්‍මලවූ සූය්‍ර්‍ය තෙමේත් යම්සේ බබළාද, මහා මුනිවූ අංගීරසයන් වහන්ස, නුඹවහන්සේද එසේම යසසින් සියලු ලෝකයා ඉක්මවා බබළනසේක.´´

10. මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර ඉසිගිලි පර්‍වත පාර්ශ්වයෙහි කාළසිලාරාමයෙහි සියලුදෙනම රහත්වූ භික්‍ෂූන් පන්සියයක් පමණවූ මහත් භික්‍ෂු සඞඝයා සමග වසන සේක. ආයුෂ්මත් මහා මොග්ගල්ලාන ස්ථවිරතෙම තම සිකින් විශේෂයෙන් මිදුනු, කෙලෙස් රහිත ඔවුන්ගේ සිත් සොයයි. ( ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කරයි. )

2. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරයන්ට මෙබඳු අදහසෙක් විය: ´´මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර ඉසිගිලි පර්‍වත පාර්ශ්වයෙහි කාළසිලායෙහි සියලුදෙනම රහත්වූ භික්‍ෂූන් පන්සියයක් පමණවූ මහත් භික්‍ෂු සඞඝයා සමග වසනසේක. එහි වනාහි මහා මොග්ගල්ලාන ස්ථවිරතෙම තම සිකින් ඔවුන්ගේ විශේෂයෙන් මිදුනු, කෙලෙස් රහිත සිත් සොයයි. මම ආයුෂ්මත් මහා මොග්ගල්ලාන ස්ථවිරයන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුයෙහිදී සුදුසු ගාථායෙන් ප්‍රශංසා කරන්නෙම් නම් මැනව´´

3. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම අස්නෙන් නැගිට සිව්ර ඒකාංශකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ඇඳිලි බැඳ ( වැඳ ) මෙසේ කීය: ´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට ( අදහසක් ) වැටහෙයි. සුගතයන් වහන්ස, මට (අදහසක් ) වැටහෙයි.´´

4. ´´වඞ්ගීසය, තට ඒ වැටහේවා´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක.

6. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම, ආයුෂ්මත් මහා මොග්ගල්ලාන ස්ථවිරයන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියෙහිදී සුදුසු ගාථායෙන් ප්‍රශංසා කෙළේය.

´´ත්‍රිවිද්‍යාවත්වූ, ( කෙලෙස් ) මරු නසා සිටි, ( බුද්ධ ) ශ්‍රාවකයෝ පර්‍වත පාර්ශ්වයෙහි වැඩහුන්, දුක් කෙළවරට පැමිණි, සම්බුදු මුනිහු ආශ්‍රය කෙරෙත්.

´´මහත් ඎධි ඇති මොග්ගල්ලාන ස්ථවිරතෙම ඒ ශ්‍රාවකයන්ගේ සිත් මිදුනේද කෙලෙස් රහිතදැයි සොයමින් සිතින් ඒ ශ්‍රාවකයන් පසුපස්සේ යෙයි.

´´මෙසේ ( ඒ ශ්‍රාවකයෝද මුගලන් තෙරහුද ) සියලු ගුණාඞ්ගයෙන් යුක්තවු දුකින් මිදී පරතෙරට ගියාවූ, අනේක ගුණයන්ගෙන් යුක්තවූ මුනිතුමන් ආශ්‍රය කෙරෙත්.´´

9. කොණ්ඩඤඤ සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර කලන්‍දක නිවාප නම්වූ වේළුවනාරාමයෙහි වැඩවසන සේක.

2. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් අඤඤාකොණ්ඩඤඤ ස්ථවිරතෙම බොහෝ කලෙකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පා මුල සිරසින් වැටී මුවින් පා සිඹීමද අතින් පිරිමැදීමද කෙරෙයි. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මම කොණ්ඩඤඤ වෙමි. භවත් සුගතයන් වහන්ස, මම කොණ්ඩඤඤ වෙමියි, නමද ප්‍රකාශ කරයි.

3. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරයන්ට මෙබඳු අදහසෙක් විය: ´´ ආයුෂ්මත් අඤඤාකොණ්ඩඤඤ ස්ථවිරතෙම බොහෝ කලෙකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පා මුල හිසින් වැටී මුවින් පා සිඹීමද අතින් පිරිමැදීමද කෙරෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මම කොණ්ඩඤඤ වෙමි. සුගතයන් වහන්ස, මම කොණ්ඩඤඤ වෙමි, කියා නමද ප්‍රකාශ කරයි. මම ආයුෂ්මත් අඤඤාකොණ්ඩඤඤ තෙරුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුයෙහිදී සුදුසු ගාථායෙන් ප්‍රශංසා කරන්නෙම් නම් ඉතා මැනව´´ ( යි කියායි.)

4. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම අස්නෙන් නැගිට සිව්ර ඒකාංශකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ඇඳිලි බැඳ මෙසේ කීය: ´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට ( අදහසක් ) වැටහෙයි. සුගතයන් වහන්ස, මට ( අදහසක් ) වැටහෙයි.´´

5. ´´වඞ්ගීසය, තට ඒ වැටහේවා´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක.

6. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම, ආයුෂ්මත් අඤඤාකොණ්ඩඤ්ඤ ස්ථවිරයන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුයෙහිදී සුදුසු ගාථාවලින් ප්‍රශංසා කළේය.

´´බුද්ධානුබුද්ධවූ, තියුණු වීය්‍ර්‍ය ඇති, ඒ කොණ්ඩඤ්ඤ ස්ථවිරතෙම සැප විහරණ ඇති, චිත්තවිවේකයන් නිතර ලබන්නේ වෙයි.

´´ශාස්තෘශාසනකාරීවූ ශ්‍රාවකයකු විසින් යම් මාර්‍ග ඵලාවබෝධයක් වෙත පැමිණිය යුතුද, අප්‍රමාදීව හික්මෙන ඒ කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන් විසින් ඒ සියලු මාර්‍ගඵලාවබෝධයන් වෙත පැමිණෙනලදී.

´´ මහානුභාව ඇති, ත්‍රිවිද්‍යාලාභී, සිත පිළිබඳ සියලු දේ දැනුමෙහි දක්‍ෂවූ, බුදුන් විසින් දුන් ධර්‍ම දායාද ඇති, කොණ්ඩඤ්ඤ ස්ථවිරතෙම ශාස්තෲන් වහන්සේගේ ( සිරි ) පා වඳී.´´

8. පරෝසහස්ස සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි එක්දහස් දෙසිය පණසක් පමණ වූ භික්‍ෂු සංඝයා සමග වැඩවසන සේක.

2. එකල වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිවන් පිළිබඳ ධර්‍ම කථායෙන් භික්‍ෂූන්ට කරුණු දක්වනසේක. ඔවුන් එහි අවබෝධ කරවන සේක. තෙද ගන්වන සේක. සතුටු කරවන සේක. ඒ භික්‍ෂූහුද අත්‍ර්‍ථවත් කොට මෙනෙහි කොට, මුළු සිත එහි යොමු කොට, කන් යොමා ධර්‍මය අසත්.

3. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස තෙරුන්ට මෙබඳු අදහසෙක් විය: ´´ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිවන් පිළිබඳ කථායෙන් භික්‍ෂූන්ට කරුණු දක්වන සේක, ඔවුන්ට අවබෝධ කරවන සේක, තෙද ගන්වන සේක, සතුටු කරවන සේක, ඒ භික්‍ෂූහු ද අත්‍ර්‍ථවත් කොට මෙනෙහි කොට, සිතට ඇතුළු කොට, කන් යොමා ධර්‍මය අසති. මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුයෙහි සුදුසු ගාථායෙන් ප්‍රශංසා කරන්නෙම් නම් මැනවැ´´ ( යි කියායි. )

4. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම අස්නෙන් නැගිට සිව්ර ඒකාංශකොට ඇඳිලි බැඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය: ´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට ( අදහසක් ) වැටහෙයි. සුගතයන් වහන්ස, මට ( අදහසක් ) වැටහෙයි.´´

5. ´´වඞ්ගීසය, තට වැටහේවා´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක.

6. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුයෙහි සුදුසු ගාථාවලින් ප්‍රශංසාකළේය.

´´දහසකට අධිකවූ භික්‍ෂු සඞ්ඝ තෙම භයෙන් මිදුනු නිර්‍මලවූ, නිර්‍වාණධර්‍මය දේශනා කරන සුගතයන් වහන්සේ ආශ්‍රය කෙරෙයි.

´´සම්මාසම්බුදුන් විසින් දේශනා කළ නිර්‍මල ධර්‍මය ( ඔවුහු ) අසත්. භික්‍ෂු සඞඝයා විසින් පෙරටුකොට පිහිටුවාගත් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන් හොබනාසේක.

´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ( පව් නොකරන හෙයින් ) නාග නම් වන සේක. ඎෂීන් අතුරෙන් ශ්‍රේෂ්ඨතම ඎෂි වන සේක, මහා මේඝයක් මෙන් ශ්‍රාවකයන් වැස්සෙන් තෙමන සේක.

´´මහා වීරයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකවූ වඞ්ගීස තෙම ශාස්තෲන් වහන්සේ දකිණු කැමැත්තෙන් දිවා විහරණයෙන් නික්ම අවුත් සිරිපා වඳී. ´´

7. ´´කිමෙක්ද වඞ්ගීස, තා විසින් මේ ගාථා පෙර කල්පනා කොට කරනලද්දාහු ද නොහොත් ඒ හිටිවනම තාගේ සිතට නැගුනාහු ද?´´

8. ´´ස්වාමීනි, මේ ගාථා මා විසින් පෙර නොසිතන ලද්දෝය. ප්‍රස්තාවට සුදුසු සේම මට වැටහී ගියහ.´´

9. ´´වඞ්ගීසය, එසේ වී නම් පෙර නොසිතන ලද ගාථාවෝ තව බොහෝ සෙයින් තට වැටහෙත්වා.´´

10. ´´එසේය, ස්වාමීනි,´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම උත්තර දී පෙර නොසිතන ලද තව බොහෝ වූ ගාථායෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළේය.

´´මාරයාගේ උමං මාර්ගයන් මැඩ, ඛීලයන් ( බාධාවන් ) බිඳ ඔබ වහන්සේ හැසිරෙණ සේක. ( කෙලෙස් ) බැඳුම් මුදන ( රාගාදීන්ගේ ) ආශ්‍රයෙක් නැති, කොටස් වශයෙන් ධර්‍මය බෙදන්නාවූ ඒ තථාගතයන් වහන්සේ බලව්. ´´( කාමාදී ) ඕඝය ( සැඩපහර ) එතරකරන පිණිස නොයෙක් ආකාර මාර්‍ගය ඔබ වදාළසේක. උන්වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද ඒ අමෘතයෙහි ඔවුහු ධර්‍ම දර්ශීව, රාගාදියෙන් ගෙනයා නොහැක්කේව සිටිත්.

´´ඥානාලෝතය පහළකළ ධර්‍මය අවබෝධ කොට, සකල දෘෂ්ටිස්ථානයන්ගේ ඉක්මවීම (නම් නිර්‍වාණය ) දුටුසේක. දැනද ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොටද, ඒ උත්තම ධර්‍මය පස්වග මහණුන්ට දෙසූ සේක.

´´මෙසේ සුදේසිත ධර්‍මය දන්නවුන්ගේ එහි කවර ප්‍රමාදයෙක් ද? එහෙයින් ඒ තථාගතයන්ට වඳිමින් හැම කල්හි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි අප්‍රමාදීව පිළිවෙළින් හික්මෙන්නේය.´´

7. පවාරණ සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර පූර්‍වාරාමයෙහි මිගාරමාතු ප්‍රාසාදයෙහි සියලුදෙනම රහත්වූ පන්සියයක් පමණ භික්‍ෂූන්ගෙන් යුත් මහත් භික්‍ෂු සංඝයා සමග වැඩවසන සේක.

2. එකල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදිනට පැමිණි පසළොස්වක් පොහෝ දිනයෙහි වස් පවාරණය පිණිස භික්‍ෂු සඞ්ඝයා විසින් පිරිවරනලදසේක් එළිමහනෙහි වැඩහුන්සේක.

3. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දවූ සංඝයා බලා භික්‍ෂූන්ට කථාකළසේක. ´´ මහණෙනි, දැන් ඉතින් තොපගෙන් විචාරමි. මාගේ කායික හෝ වාචසික කිසිවකට තෙපි ගරහව්ද?´´

4. මෙසේ වදාළ කල ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිර තෙම අස්නෙන් නැගිට සිවුර ඒකාංශකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ඇඳිලි බැඳ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ට මෙසේ කීය: ´´ ස්වාමීනි, අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කායිකවූ හෝ වාචසිකවූ හෝ කිසිවක් නොගරහමු. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි නොයිපදවූ, ඇති මාර්‍ගය ඉපිදවූසේක. ( කලින් නොතිබූ ) මාර්‍ගය ඇතිකළසේක. අන් කෙනෙකු නොදෙසූ මාර්‍ගය දෙසූසේක. මාර්‍ගය දත්සේක. මාර්‍ගය අවබෝධ කළ සේක. මාර්‍ගයෙහි දක්‍ෂසේක. ස්වාමීනි, දැන් ශ්‍රාවකයෝ ( ඔබ ) දැක්වූ මාර්‍ගයට අනුව යමින් වෙසෙත්. ( ඔවුහු ) ඒ මාර්‍ගය ( ඔබට ) පසුව ලබාගත්තෝ වෙති. ස්වාමීනි, මමත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අතින් විචාරමි. කායිකවූ හෝ වාචසිකවූ හෝ මාගේ කිසිවකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගරහත්ද?´´

5. ´´ ශාරීපුත්‍රය, තාගේ කායිකවූ හෝ වාචසිකවූ හෝ කිසිවකට මම නොගරහමි. ශාරීපුත්‍රය, තෝ පණ්ඩිතයෙහිය. ශාරීපුත්‍රය, තෝ මහාප්‍රාඥවෙහිය, ශාරීපුත්‍රය, තෝ පැතිරසිටි ප්‍රඥා ඇත්තෙහිය. ශාරීපුත්‍රය, තෝ බබළන ප්‍රඥා ඇත්තෙහිය.

ශාරීපුත්‍රය, තෝ ජවන ( වහා ක්‍රියා කරන ) පුඥා ඇත්තෙහිය. ශාරීපුත්‍රය, තෝ තීක්‍ෂණ ප්‍රාඥයෙහිය, ශාරීපුත්‍රය, තෝ නිර්‍වෙධික ( විනිවිද යන ) ප්‍රඥා ඇත්තෙහිය. ශාරීපුත්‍රය, සක්විති රජුගේ වැඩිමහල් පුත් තෙම පියා විසින් පවත්වන ලද ( ආඥා ) චක්‍රය මනාව ( ඔහු ) අනුව පවත්වන්නේ යම්සේද, ශාරීපුත්‍රය, එසේම මා විසින් පවත්වනලද ධර්‍මචක්‍රය තෝ යහපත්ලෙස ( මා ) අනුව පවත්වන්නෙහිය.´´

6. ´´ස්වාමීනි, ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මාගේ කය හෝ වචනය පිළිබඳ කිසිවකට නොගරහනසේක් නම්, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ පන්සියයක් භික්‍ෂූන්ගේ කායිකවූ හෝ වාචසිකවූ හෝ කිසිවකටත් නොගරහනසේක්ද?´´

7. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම මේ පන්සියයක් භික්‍ෂූන්ගේද කායිකවූද වාචසිකවූද කිසිවකට නොගරහමි. ශාරීපුත්‍රය, මේ පන්සියයක් භික්‍ෂූන් අතුරෙන් සැට දෙනෙක් ත්‍රිවිද්‍යාලාභීහුය, සැට දෙනෙක් ෂඩභිඥා ලාභීහුය, සැට දෙනෙක් උභතො විමුක්තියහ. ( අරූප සමාපත්ති අර්‍හත් මාර්‍ග යන දෙයාකාරයෙන් මිදුණාහු ), නැවත අන්‍යයෝ ප්‍රඥාවිමුක්තයහ´´ ( ප්‍රඥාවෙන් මිදුනාහු. )

8. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම අස්නෙන් නැගිට සිව්ර ඒකාංශකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ඇඳිලි බැඳ ( වැඳ ) භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය: ´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මට අදහසක් වැටහේ. සුගතයන් වහන්ස, මට ( අදහසක් ) වැටහේ.´´

9. ´´වඞ්ගීස, තොට ඒ වැටහේවා´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළසේක.

10. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් වඞ්ගීස ස්ථවිරතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි සුදුසු ගාථාවලින් ප්‍රශංසා කළේය.

´´සංයෝජන වූද, බන්‍ධන වූද, කෙලෙස් සිඳදැමූ, දුක් නැත්තා වූ, මතු ඉපදීම නැතැකළා වූ, ඎෂි වූ, පන්සියයක් භික්‍ෂූහු අද පසළාස්වක පොහෝ දින විශුද්ධිය පිණිස රැස්වූහ.

´´සක්විති රජ තෙම ඇමති ගණයා විසින් පිරිවරණ ලදුව සාගරය කෙළවරකොට ඇති මේ පෘථිවිය හාත්පස යම් සේ පිළිවෙලින් ගමන් කෙරේද,

´´එසේම ත්‍රිවිද්‍යාලාභීවූ, (කෙලෙස් ) මරුන් නැසූ ශ්‍රාවකයෝ දිනන ලද ( රාග ෙවෂ මෝහ ) යුද්ධ ඇති, නිරුත්තර, ( තමාට වඩා උසස් කෙනෙක් නැති ) සත්‍වාහයන් ( නම් වූ භාග්‍යවතුන් ) වහන්සේ ආශ්‍රය කෙරෙත්.

´´මේ සියල්ලෝම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ වෙති. මේ පිරිස්හි ඇතුළ හිස් දුශ්ශීලයෙක් නැත. තණ්හා හුල නසන්නාවූ සූය්‍ර්‍යබන්‍ධුවූ සර්‍වඥයන් වහන්සේ වඳිමි.´´