14. එතදග්‍ර පාලිය.

(a). මහණහු

1 වෙනි වර්‍ගය.

1. අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මේ තෙම චිර රාත්‍රි දන්නාවූ ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ ඝික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. සාරීපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මහත් ප්‍රඥා ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

3. මහාමොග්ගල්ලාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඎද්ධි ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ මහා මෞද්ගල්‍යාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.

4. මහාකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධුතවාද ඇත්තාවූ ( ධූතඞ්ගධාරීවූ ) භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහා කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

5. අනුරුද්ධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, දිවැස් ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ අනුරුද්ධ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

6. භද්දිය කාළිගොධායපුත්තඑතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, උසස් කුල ඇත්තවුන් අතුරෙන් කාළිගොධා නම් බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

7. ලකුණ්ටක භද්දිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මධුර ස්වර ( මිහිරි හඬ ) ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ ලකුණ්ඨක භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

8. පිණ්ඩොලභාරද්වාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සිංහනාද ( අභීතනාද ) කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ පිණ්ඩොල භාරද්වාජ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

9. පුණ්ණමත්තානිපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් මේ මන්තානී බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ පුණ්ණ නම් ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

10. මහා කච්චාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සංක්‍ෂෙපයෙන් කියනලද ධර්‍මයාගේ අත්‍ර්‍ථය විස්තර වශයෙන් විභාග කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහාකච්චාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

( ප්‍රථම වර්‍ගය නිමි. )

2 වෙනි වර්‍ගය.

11. චුල්ලඵන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´යම් මේ චුල්ල පන්ථක නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මනොමය ශරීරයන් උපදවන්නාවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

12. චුල්ලපන්ථක චෙතොවට්ට එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ චුල්ල පන්ථක ස්ථවිර තෙම, රූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. මහාපන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ මහා පන්ථක ස්ථවිර තෙම අරූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

14. සුභූති එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති ස්ථවිර තෙම රාගාදී කෙලෙසුන් කෙරෙන් තොරවූ වාසය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

15. සුභූති දක්ඛිනෙය්‍ය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති නම් ස්ථවිර තෙම දක්‍ෂිණාවට සුදුසු වූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

16. රෙවත ඛදිරවනියසූත්‍රය එතදග්ග .

´´ මේ කිහිරි වනවාසී රෙවත ස්ථවිර තෙම වනයෙහි වසන භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

17. කඞ්ඛාරෙවත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කඞ්ඛා රෙවත නම් ස්ථවිර තෙම ධ්‍යානයෙහි ඇලී වසන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

18. සොණකොලිවිස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කොලිවිස ගොත්‍ර ඇති සොණ ස්ථවිර තෙම පටන්ගෙණ සම්පූර්‍ණකරණලද වීය්‍ර්‍ය ඇති ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

19. සොණකුටිකණ්ණ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ (කෙළක් අගනා කන් පළඳනා ඇති හෙයින් ) කුටිකණ්ණයයි කියන ලද සොණ නම් ස්ථවිර තෙම යහපත් වචන කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

20. සීවලී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සීවලී ස්ථවිර තෙම ප්‍රත්‍ය ලාභීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

21. වක්කලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ වක්කලි නම් ස්ථවිර තෙම බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( දෙවෙනි වර්‍ගය නිමි. )

3 වෙනි වර්‍ගය.

22. රාහුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ රාහුල නම් ස්ථවිර නමක් වේද, ශික්‍ෂාකාමීවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

23. රට්ඨපාල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රට්ඨපාල ස්ථවිර තෙම ශ්‍රද්ධායෙන් පැවිදිවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

24. කුණ්ඩධාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කුණ්ඩදාන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන්ට පළමුව සළකා ගන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

25. වඞ්ගීස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගීස ස්ථවිර තෙම සම්පූර්‍ණවූ වැටහීම් ඇත්තාවූ නොහොත් වහා වැටහෙන නුවණැත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

26. උපසේන වඞ්ගන්තපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගන්ත බමුණාගේ පුත්‍රවූ උපසේන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

27. දබ්බමල්ලපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මල්ලරාජ පුත්‍රවූ, දබ්බ නම් ස්ථවිර තෙම සෙනසුන් පනවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

28. පිළින්‍දිවච්ඡ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ පිළින්‍දි ගොත්‍රයෙහි උපන් වච්ඡ නම්වූ හෙවත්, පිළින්‍දිවච්ඡ ස්ථවිර තෙම දෙවියන්ට ප්‍රිය මනාපවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

29. බාහිය දාරුචීරිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, ( දැව පතුරෙන් කළ වැහැරි දැරූ නිසා ) දාරුචීරියයි කියන ලද බාහිය නම්වූ මේ ස්ථවිර තෙම වහා ලත් අර්හත් ඵලාවබෝධය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

30. කුමාරකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කුමාරකාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම විසිතුරුකොට බණ කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

31. මහාකොට්ඨිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කොට්ඨිත ස්ථවිර තෙම සිවු පිළිසිඹියාවට පත් භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( තුන්වෙනි වර්‍ගය නිමි. )

4 වෙනි වර්‍ගය.

32. බහුස්සුත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, යම් මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර නමක් වේද, බහුශ්‍රුතවූ ( බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

33. සතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ( ඇසූ පිරූ තැන් දරාගන්නා සිහි ඇති ) ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

34. ගතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඥාණගති ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

35. ධිතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම ( බුද්ධ වචනය දැරීමාදියෙහි ) වීය්‍ර්‍යය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

36. උපට්ඨාක ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම බුදේධාපස්ථායකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

37. උරුවෙල කස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උරුවෙල කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම මහත් පිරිවර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

38. කාලුදායි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කාලුදායි ස්ථවිර තෙම කුලයන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

39. බක්කුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, බක්කුල ස්ථවිර තෙම නීරෝගීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

40. සොභිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සොභිත ස්ථවිර තෙම පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහිකරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

41. උපාලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උපාලි ස්ථවිර තෙම විනයධරවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

42. නන්‍දක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍දක ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂුණීන්ට අවවාද කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

43. නන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඉන්‍ද්‍රියයන් කෙරෙහි වසනලද දොර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

44. මහාකප්පින එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කප්පින නම් ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂූණ්ට අවවාද කරන්නාවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

45. සාගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සාගත ස්ථවිර තෙම තෙජොධාතු සමාපත්තියට සමවදින්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

46. රාධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රාධ ස්ථවිර තෙම දම්දෙසුම් වැටහීමට හේතුවූ නුවණ ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

47. මොඝරාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මොඝරාජ නම් ස්ථවිර තෙම රූක්‍ෂ ( රළු ) සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සතරවෙනි වර්‍ගයයි. )

(b). මෙහෙනිවරු

1. මහාපජාපතී ගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ මහාප්‍රජාපතී ගොතමී නම් ස්ථවිරියක් වේද, චිර රාත්‍රි ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් දන්නාවූ ) මාගේ ශ්‍රාවිකා භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් ඕතොමෝ අග්‍රයි.´´

2. ඛෙමා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛෙමා භික්‍ෂුණී තොමෝ මහා ප්‍රඥා ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. උප්පලවණ්ණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උප්පලවණ්ණා භික්‍ෂුණිය ඎද්ධිමත්වූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. පටාචාරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ පටාචාරා නම් භික්‍ෂුණිය විනයධරවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. ධම්මදින්නා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ ධම්මදින්නා ස්ථවිරී තොමෝ ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

6. නන්දා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ නන්දා නම් භික්‍ෂුණිය ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

7. සොණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සොණා නම් භික්‍ෂුණිය පවත්නාලද පරිපූර්‍ණ වීය්‍ර්‍ය ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සකුලා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සකුලා නම් භික්‍ෂුණිය දිවැස් ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. භද්දාකුණ්ඩලකෙසා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( කුණ්ඩලවූ හෙවත් වක්‍ර කෙහෙ ඇති ) කුණ්ඩලකෙසා භික්‍ෂුණිය, වහා පැමිණෙනලද අභිඥා අවබෝධ ඇති මාගේ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. භද්දාකාපිලානී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කාපිලානී නම්වූ භික්‍ෂුණිය පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහි කරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

11. භද්දාකච්චානා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කච්චානා නම්වූ භික්‍ෂුණිය මහත්වූ අභිඥාවන්ට පැමිණියාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

12. කිසාගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කිසා ගොතමී නම් භික්‍ෂුණිය, රළු සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. සිගාලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිගාලමාතා භික්‍ෂුණිය, බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( පස්වෙනි වර්‍ගයයි. )

(c). උපාසකවරු

1. තපස්සු භල්ලිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ තපස්සුය, භල්ලිකය යන වෙළඳ දෙබෑ කෙනෙක් වෙත්ද, පළමු සරණ ගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවක උපාසකයන් අතුරෙන් මොහු තුමූ අග්‍රයි.

2. සුදත්ත ( අනාථ පිණ්ඩික ) එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( අසරණයන්ට අහර දෙන බැවින් ) අනාථ පිණ්ඩික නම් ඇති, සුදත්ත නම් ගෘහපති තෙම දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. චිත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මච්ඡිකාසණ්ඩ නුවර වාසී චිත්ත නම් ගෘහපති තෙම ධර්‍මකථිකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. හත්‍ථක ආලවක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ හත්‍ථක නම් ඇති ආලවක නම්වූ කුමාර තෙම සිවු සඟරාවතින් පිරිසට සංග්‍රහ කරණ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. මහානාම සක්ක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මහානාම නම් ශාක්‍ය තෙම ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. උග්ග ගහපති වෙසාලික එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ විශාලා මහනුවර වාසීවූ ඒ උග්ග නම් ගෘහපතියා මනාප දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. උග්ගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උග්ගත නම් ගෘහපතියා සඞ්ඝයාට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සුර අම්බට්ඨ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුර අම්බට්ඨ උපාසක තෙම අචල ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. ජීවක කොමාරභච්ච එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කොමාරභච්ච නම් ඇති මේ ජීවක උපාසක තෙම පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රසාදය දිනාගත් මාගේ ශ්‍රාවකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. නකුලපිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුල පිතා නම් ගෘහපතියා විශ්වාස කටයුතු දේ කියන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සයවෙනි වර්‍ගයයි. )

(d). උපාසිකාවරු

1. සුජාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සෙනානි කෙළෙඹියාගේ දියණියවූ සුජාතා නම් උපාසිකාවක් වේද, ඕතොමෝ පළමුකොට සරණගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. විසාඛා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ( මිගාර සිටුහු විසින් මවු තනතුරෙහි පිහිටවූ හෙයින් ) මිගාර මාතා නම් ඇති මේ විසාඛා උපාසිකාව දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. ඛුජ්ජුත්තරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛුජ්ජුත්තරා උපාසිකාව බහුශ්‍රුතවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. සාමාවතී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සාමාවතී උපාසිකාව මෙත් සිත පතුරුවා වසන උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. උත්තරා නන්‍දමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නන්‍ද ගේ මව්වූ උත්තරා නම් උපාසිකා තොමෝ ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. සුප්පවාසා කොලියධිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කෝලිය රාජගේ දුවවූ සුප්පවාසා උපාසිකා තොමෝ ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. සුප්පියා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුප්පියා උපාසිකාව ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. කාතියානි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කාතියානි නම් උපාසිකාව නොසෙල්වෙන සැදැහැති උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. නකුලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුලමාතෘවූ ගෘහිණිය විශ්වාස කටයුතු කථා කියන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. කාළී කුරරඝරිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කුරරඝර නගරවාසීවූ මේ කාළී නම් උපාසිකාව බුදුගුණ අනුන් වෙතින් ඇසීමෙන්ම උපන් ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සත්වෙනි වර්‍ගයයි. )

6. පියඞ්කර සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක් කලෙක ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිර තෙම සැවැත්නුවර සමීපයේවූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වෙසෙයි.

2. එකල වනාහි ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ තෙම අලුයම නැගිට ධර්‍මපද කියයි.

3. ඉක්බිති පියඞ්කරමාතා නම් යකින්න තම පුතු මෙසේ නැලවූවා:

´´පියඞ්කරය, ශබ්ද නොකර. භික්‍ෂුතෙම ධර්‍මපදයන් කියයි. ඉදින් ධර්‍මපදයක් දැනගෙන පිළිපදිමු නම් එය අපට හිත පිණිස වන්නේය.´´

´´ප්‍රාණීන්ට හිංසා නොකරමු. දැන දැන මුසාබස් නොකියමු. තමාතේ සුන්‍දර ශීලයෙහි හික්මෙමු. පිශාච ( යක්‍ෂ ) යෝනියෙන් මිදෙන්නෙමු නම් යෙහෙක.´´

6. අනුරුද්ධ සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක්කලෙක ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිරතෙම කොසොල් රට එක්තරා වනලැහැබෙක වෙසෙයි.

2. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ තෙරුන්ගේ පෙර ආත්ම භාවයෙහි භාය්‍ර්‍යාව වූ ජාලිනී නම් වූ එක්තරා තව්තිසා වැසි දෙව්දුවක් ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ තෙරුන් යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය.

3. පැමිණ ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ තෙරුන්ට ගාථායෙන් ( මෙසේ ) කීවාය:

´´ඔබ පෙර යම් දෙව් ලොවක වුසූයෙහි ද එහි සිත පිහිටුවා, ( එවිට ) සියලු කාමයන් සර්‍වප්‍රකාරයෙන් සමෘද්ධවූ තව්තිසා දෙවියන් කෙරෙහි දෙවඟනන් විසින් පෙරටු කරන ලදුව, පිරිවරණ ලදුව ( ඔබ ) බබළන්නෙහිය.

4. ( අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන් වහන්සේ මෙසේ කීය. ) දිව්‍යඞ්ගනාවෝ දුකට පැමිණියාහුය, පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි පිහිටියාහුය. දිව්‍යඞ්ගනාවන් විසින් පතනලද ඒ සත්ත්‍වයෝද දුකට පැමිණියාහුය.

5. ( දෙව් දූ මෙසේ කීවාය: ) ´´යම් කෙනෙක් ඉසුරු ඇත්තාවු, තාවතිංස දිව්‍ය පුරුෂයන්ගේ වාසස්ථානවූ, නන්‍දන නම් වූ උද්‍යානවනය නොදකිත් ද, ඔවුහු සැපය නොදකිත්.´´

6. ( අනුරුද්ධ ස්ථවිරයෝ මෙසේ කීය: ) ´´අඥානවූ නුඹ රහතුන්ගේ වචනය නියම ලෙසින් නොදන්නෙහිය. සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයෝය, ඉපදීම හා නැසීම ස්වභාවකොට ඇත්තෝය, ඉපිද නැතිවෙත්. ඒ සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීමය කියන ලද නිවන සැපය.

´´ජාලිනිය, දේවකායෙහි නැවත මාගේ විසීමෙක් නැත. ඒ ඒ තන්හි ඉපදීමයයි කියන ලද සංසාරය නිමවන ලදී. දැන් නැවත ඉපදීමක් මට නැත.´´

5. පරිනිබ්බාන සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුසිනාරානුවර මල්ල රජුන්ගේ උපවත්තන නම් සල්වෙනෙහි සල්ගස් දෙක අතරෙහි පිරිනිවන් කාලයෙහි වාසය කරනසේක.

2. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට ( මෙසේ ) වදාළසේක: ´´ මහණෙනි, දැන් වනාහි තොප අමකමි. සියලු සංස්කාර ධර්‍මයෝ නැසෙන ස්වභාව ඇත්තෝය. අප්‍රමාදයෙන් ත්‍රිශික්‍ෂාව සම්පාදනය කරව්.´´ මේ තථාගතයන්ගේ අන්තිම වචනයයි.

3. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රථමධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. ප්‍රථමධ්‍යානයෙන් නැගිට විතීයධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. විතීයධ්‍යානයෙන් නැගිට තෘතීයධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. තෘතීයධ්‍යානයෙන් නැගිට චතුර්ථධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. චතුර්ථධ්‍යානයෙන් නැගිට ආකාසානඤචායතනධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. ආකාසානඤචායතනධ්‍යානයෙන් නැගිට විඤඤානඤ්චායතනධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. විඤඤානඤ්චායතනයෙන් නැගිට ආකිඤචඤඤායතනධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. ආකිඤචඤඤායතනයෙන් නැගිට නේවසඤ්ඤානාසඤඤායතනයට සමවැදුනුසේක. නේවසඤ්ඤානාසඤඤායතනයෙන් නැගිට සඤඤාවේදයිතනිරෝධසමාපත්තියට සමවැදුනුසේක.

4. සඤඤාවේදයිත නිරෝධසමාපත්තයෙන් නැගී නේවසඤ්ඤානාසඤඤායතන සමාපත්තියට සමවැදුනුසේක. නේවසඤ්ඤානාසඤඤායතනයෙන් නැගී ආකිඤචඤඤායතනයට සමවැදුනුසේක. ආකිඤචඤඤායතනයෙන් නැගී විඤඤානඤ්චායතනයට සමවැදුනුසේක. විඤඤානඤ්චායතනයෙන් නැගී ආකාසානඤචායතනයට සමවැදුනුසේක. ආකාසානඤචායතනයෙන් නැගී චතුර්ථධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. චතුර්ථධ්‍යානයෙන් නැගිට තෘතීයධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. තෘතීයධ්‍යානයෙන් නැගිට විතීයධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. විතීයධ්‍යානයෙන් නැගිට ප්‍රථමධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. ප්‍රථමධ්‍යානයෙන් නැගිට විතීයධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. විතීයධ්‍යානයෙන් නැගිට තෘතීයධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. තෘතීයධ්‍යානයෙන් නැගිට චතුර්ථධ්‍යානයට සමවැදුනුසේක. චතුර්ථධ්‍යානයෙන් නැගිට ධ්‍යානයෙන් නැගිටීම සමගම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑසේක.

5. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවි කල්හි පිරිනිවීමත් සමගම සහම්පතී බඹතෙම මේ ගාථාව කීය:

´´ලොව යැම සත්හුම සිරුර ඉවත දමන්නාහුය. ලොව සමකළ නොහැකිවූ, තථාගතවූ, ( දශවිධ ඥාන ) බලයට පැමිණි, සියලු ධර්‍මයන් ඉතිරි නොකොට දත්, මෙබඳු ශාස්තෲන් වහන්සේ පවා යම්සේ පිරිනිවිසේක්ද ( එමෙනි.)

6. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවි කල පිරිනිවීමත් සමගම සක්දෙවිඳු මේ ගාථාව කීය:

´´සංස්කාරයෝ ඉපදීම නැසීම ස්වභාවකොට ඇත්තාහු ඒකාන්තයෙන් අනිත්‍යයහ. ( ඔවුහු ) ඉපිද නිරුද්ධ ( විනාශ ) වෙත්. ඒ සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීම සැපයි.´´

7. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවි කල පිරිනිවීමත් සමගම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරතෙම මේ ගාථාව කීය:

´´සියලු උතුම් කරුණුවලින් යුක්තවූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ පිරිනිවි කල ( ඒ ) පරිනිර්‍වානය සමගම භය උපදවන කරුණු ( පහළ ) විය. එවිට ලොමු ඩැහැගැනීම්ද විය.´´

8. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවි කල පිරිනිවීමත් සමගම අනුරුද්ධ ස්ථවිරතෙම මේ ගාථාවන් කීය:

´´සමාහික සිත් ඇති, තාදී ගුණවත්, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශවාස ප්‍රශ්වාසය නොවූයේය. (නතරවිය. ) තණ්හාව නැත්තාවූ, පසැස් ඇත්තාවූ, සම්බුද්ධයන් වහන්සේ අනුපදිශේෂ නිර්‍වාණය නිසා ස්කන්‍ධපරිනිර්‍වාණයෙන් පිරිනිවිසේක.

´´නොහැකුළුණු සිතින් යුක්තව වේදනාව ඉවසූසේක. චිත්තය සම්බන්‍ධවූ මිදීම ප්‍රදීපයේ නිවීම මෙන් විය.´´

දෙවෙනි වර්‍ගයයි

5. අපරාදිට්ඨි සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවූ අනේපිඬු සිටානන් විසින් කරවනලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසනසේක.

2. එකල වනාහි එක්තරා බ්‍රහ්මයෙකුට ´ මේ බඹලොවට ආ හැකි මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ නැතැ´ යි මෙසේවූ ලාමක දෘෂ්ටියෙක් පහළ වූයේ වේ.

3. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තම සිතින් ඒ බඹහුගේ සිතෙහිවූ කල්පනාව දැන, ශක්තිමත් පුරුෂයෙකු නැවූ අත දික් කරන්නේ හෝ දික්කළ අත නවන්නේ හෝ යම්සේද, එසේ ක්‍ෂණයෙන් ජේතවනාරාමයෙන් අතුරුදන්ව ඒ බඹලොව පහළවූසේක.

4. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තේජෝකසිණ සමාපත්තියට සමවැද ඒ බඹහට උඩින් අහසෙහි පළක් බැඳ හුන් සේක.

5. එකල්හි ආයුෂ්මත් මහමුගලන් තෙරහට, ´ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහි ඉන්නාසේක්දෝ ´ යි මේ සිත විය.

6. මහමුගලන් තෙර තෙම මිනිසුන්ගේ විෂය ඉක්මවා දැක්ක හැකි, පිරිසිදුවූ දිවැසින්, ඒ බඹහු මත්තෙහි තේජෝකසිණ සමාපත්තියට සමවැද අහසෙහි පළඟින් ඉන්නා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටීය. දැක ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් නැවූ අත දික් කරන්නේ හෝ දික්කළ අත නවන්නේ හෝ යම්සේද, එසේ ජේතවනාරාමයෙන් අතුරුදන්ව ඒ බඹලෙව්හි පහළවිය.

7. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහමුගලන්තෙර තේජෝකසිණ සමාපත්තියට සමවැද පෙර දිශායෙහි ඒ බඹහට මත්තෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පහතින් අහස්හි පළක් බැඳ හුන්නේය.

8. එකල්හි ආයුෂ්මත් මහාකාශ්‍යප තෙරහට, ´ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහි ඉන්නාසේක්ද? ´ යි මේ සිත විය. ආයුෂ්මත් මහාකාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම මිනිස් විෂය ඉක්මවූ, පිරිසිදුවූ දිවැසින්, ඒ බඹහු මත්තෙහි තේජෝකසිණ සමාපත්තියෙන් අහස්හි පළඟින් ඉන්නා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටීය. දැක ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් නැවූ අත දික් කරන්නේ හෝ දික්කළ අත නවන්නේ හෝ යම්සේද, එසේ ජේතවනාරාමයෙන් විගසෙකින් අතුරුදන්ව ඒ බඹලොව පහළවිය. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහාකාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම දකුණු දෙස ඇසුරුකොට ඒ බඹහට මත්තෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පහතින් අහස්හි තේජෝකසිණ සමාපත්තියට සමවැද හුන්නේය.

9. එකල්හි ආයුෂ්මත් මහාකප්පින තෙරහටද, ´ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහි ඉන්නාසේක්ද? ´ යි මේ සිත විය. ආයුෂ්මත් මහාකප්පින ස්ථවිර තෙම මිනිස් විෂය ඉක්මවූ, පිරිසිදුවූ දිවැසින්, ඒ බඹහු මත්තෙහි තේජෝකසිණ සමාපත්තියෙන් අහස්හි පළඟින් ඉන්නා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටීය. දැක ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් නැවූ අත දික් කරන්නේ හෝ දික්කළ අත නවන්නේ හෝ යම්සේද, එසේ ජේතවනාරාමයෙන් විගසෙකින් අතුරුදන්ව ඒ බඹලොව පහළවිය. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහාකප්පින ස්ථවිර තෙම බටහිරදිග ඇසුරුකොට ඒ බඹහට මත්තෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පහතින් අහස්හි තේජෝකසිණ සමාපත්තියට සමවැද හුන්නේය.

10. එකල්හි ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ තෙරහට මේ සිතවිය, ´ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහි ඉන්නාසේක්ද?´ ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිර තෙම මිනිස් විෂය ඉක්මවූ, පිරිසිදුවූ දිවැසින්, ඒ බඹහු මත්තෙහි තේජෝකසිණ සමාපත්තියට සමවැද අහස්හි පළඟින් ඉන්නා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිටීය. දැක ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් නැවූ අත දික් කරන්නේ හෝ දික්කළ අත නවන්නේ හෝ යම්සේද, එසේවූ විගසෙකින් ජේතවනාරාමයෙන් අතුරුදන්ව ඒ බඹලෙව්හි පහළවිය. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිර තෙම උතුරුදිග නිසා ඒ බඹහට මත්තෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පහතින් අහස්හි තේජෝකසිණ සමාපත්තියට සමවැද හුන්නේය.

11. ඉත්බිති ආයුෂ්මත් මහමුගලන් තෙරහු බඹුහට මෙසේ ගාථාවෙන් කීහ:

´ඇවැත්නි, පෙර තොපගේ යම් දෘෂ්ටියෙක් වීනම් අද දක්වාත් ඒ දෘෂ්ටිය ඇත්තේද? මේ බඹලෙව්හි (අන්‍ය රශ්මීන් ) මැඩපවත්වමින් රැස් විහිදුවමින් බබළන ( බුදුරදුන් ) දකිහිද? ´´

12. ( බඹතෙම මෙසේ කීය. ) ´´නිදුකාණනි, පෙර මට යම් දෘෂ්ටියෙක් වී නම්, එය දැන් නැත. බඹලෙව්හි ( අන්‍ය රශ්මීන් ) ඉක්මවමින් බබළන ( බුදුරදුන් ) දකිමි. ඒ මම ´නිත්‍ය සදාකාලික වෙමි´ යි අද මම කෙසේ නම් කියම්ද?´´

13. ඉක්බිති බුදුහු ඒ බ්‍රහ්මයා සංවේගකොට ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් නැවූ අත දික් කරන්නේ හෝ දික්කළ අත නවන්නේ හෝ යම්සේද, එසේ ඒ බඹලොවින් අතුරුදන්ව ජේතවනාරාමයෙහි පහළවූසේක.

14. ඉක්බිති ඒ බ්‍රහ්මතෙම එක්තරා අතවැසි බ්‍රහ්මයෙකුට කථාකළේය. ´´එව, නිදුකාණනි, ආයුෂ්මත් මහමුගලන් තෙරුන් ඉන්නා යම් තැනෙක් වේද එතැනට යව. ගොස් ආයුෂ්මත් මහමුගලන් තෙරහුට මෙසේ කියව: ´මුගලන් නම්වූ නිදුකානන් වහන්ස, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙසේ මහා ඎධි ඇති, මහා ආනුභාව ඇති, භවත් මුගලන් කාශ්‍යප කප්පින අනුරුද්ධවහන්සේ වැනි අන්‍යවූත් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ඇත්ද?´´

15. ´´එසේයි, නිදුකාණනි, ´´ යි ඒ අතවැසි බ්‍රහ්මයා බඹහුට උත්තර දී මහමුගලන්තෙරුන් යම් තැනකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, මහමුගලන් තෙරුන්ට මෙය කීයේය. ´´මුගලන් නිදුකානන් වහන්ස, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙසේ මහා ඎධි ඇති, මහා ආනුභා ඇති, භවත් මුගලන් කාශ්‍යප කප්පින අනුරුද්ධ වහන්සේ යම්සේද එසේවූ අන්‍යවූ ශ්‍රාවකයෝ ඇත්තාහුද?´´

16. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහමුගලන් තෙරහු ඒ අතවැසි බ්‍රහ්මයාට ගාථායෙන් මෙසේ කීහ:

´´ත්‍රිවිද්‍යාවෙන් සමන්විත, ඎද්ධිවිධ ඥානයට පැමිණි, පරසිත් දැනීමෙහි දක්‍ෂ, ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂයකළ අර්හත්වූ බුද්ධශ්‍රාවකයෝ බොහෝයි.´´

17. ඉක්බිති ඒ අතවැසි බ්‍රහ්මයා ආයුෂ්මත් මහමුගලන් තෙරුන්ගේ වචනය පිළිගෙන අනුමෝදන්ව ඒ බ්‍රහ්මයා යම් තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය.

පැමිණ, ඒ බ්‍රහ්මයාට මෙය කීය: ´´ නිදුකාණනි, ආයුෂ්මත් මහමුගලන් තෙර මෙසේ කීය.

´ත්‍රිවේද්‍යා සම්පන්න ඎද්ධිවිධඥානයට පැමිණි, පරසිත් දැනීමෙහි දක්‍ෂ, ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය කළ අර්හත්වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ බොහෝය.´´

18. ඒ අතවැසි බ්‍රහ්මයා මෙය කීය. සතුටු සිත් ඇති බ්‍රහ්මතෙම ඒ අතවැසි බ්‍රහ්මයාගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තේය.