2. සංග්‍රහ අසංග්‍රහ පද නිර්දේශය.

1. චක්ඛායතනය විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් -පෙ- ඵොට්ඨබ්බායතනය විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් චක්ඛු ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් -පෙ- ඵොට්ඨබ්බ ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් ස්කන්ධ සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ කරණ ලද්දාහුය. ආයතන සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ධාතු සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ඒ ධර්‍මයෝ කෙතෙක් ස්කන්‍ධයන් විසින්, කෙතෙක් ආයතනයන් විසින්, කෙතෙක් ධාතූන් විසින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුද? ඒ ධර්මයෝ ස්කන්‍ධ සතර විසින්, ආයතන දෙකක් විසින්, ධාතු අටක් විසින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය.

2. චක්‍ෂුර් විඤ්ඤාණ ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක්, සොත විඤ්ඤාණ ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක්, ඝාණ විඤ්ඤාණ ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක්, ජිව්හා විඤ්ඤාණ ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක්, කාය විඤ්ඤාණ ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක්, මනො ධාතුව විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් ස්කන්ධ සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ කරණ ලද්දාහුය. ආයතන සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ධාතු සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ඒ ධර්‍මයෝ කෙතෙක් ස්කන්‍ධයන් විසින්, කෙතෙක් ආයතනයන් විසින්, කෙතෙක් ධාතූන් විසින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුද? ඒ ධර්මයෝ ස්කන්‍ධ සතර විසින්, ආයතන දෙකක් විසින්, ධාතු අටක් විසින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය.

3. චක්ඛුන්‍ද්‍රිය සමග යම් ධර්‍ම කෙනෙක්, සොතින්‍ද්‍රිය සමග යම් ධර්‍ම කෙනෙක්, ඝාණින්‍ද්‍රිය සමග යම් ධර්‍ම කෙනෙක්, ජීවිතින්‍ද්‍රිය සමග යම් ධර්‍ම කෙනෙක්, කායින්‍ද්‍රිය සමග යම් ධර්‍ම කෙනෙක්, ඉත්‍ථින්‍ද්‍රිය විසින් යම් ධර්‍ම කෙනෙක්. පුරිසින්‍ද්‍රිය විසින් යම් ධර්‍ම කෙනෙක් ඒ ධර්‍මයෝ කෙතෙක් ස්කන්‍ධයන් විසින්, කෙතෙක් ආයතනයන් විසින්, කෙතෙක් ධාතූන් විසින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුද? ඒ ධර්මයෝ ස්කන්‍ධ සතර විසින්, ආයතන දෙකක් විසින්, ධාතු අටක් විසින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය.

4. අසංඥා භවය විසින්, එකවොකාර භවය විසින් යම් ධර්මයක් ඒ ධර්‍මයෝ කෙතෙක් ස්කන්‍ධයන් විසින්, කෙතෙක් ආයතනයන් විසින්, කෙතෙක් ධාතූන් විසින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුද? ඒ ධර්‍මය ස්කන්‍ධ සතරකින්ද, ආයතන තුනකින්ද, ධාතු නවයකින්ද සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය.

5. පරිදෙවයෙන් යම් ධර්‍ම කෙනෙක් සනිදර්‍ශන සප්පටි ධර්මයන්ගෙන් යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද, ස්කන්ධ සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ කරණ ලද්දාහුය. ආයතන සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ධාතු සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ඒ ධර්මයෝ ස්කන්‍ධ සතරකින්, ආයතන දෙකකින්, ධාතු අටකින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහ.

6. දැකීම් රහිතවූ, හැපීම් රහිතවූ යම් ධර්ම කෙනෙක් වෙත්ද ස්කන්ධ සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ කරණ ලද්දාහුය. ආයතන සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ධාතු සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ඒ ධර්මයෝ තුමූ සතර නාම ස්කන්‍ධයෙන්ද, සොළොස් ධාතුවකින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහ.

7. සනිදස්සන ධර්‍මයන් සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් ස්කන්ධ සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ කරණ ලද්දාහුය. ආයතන සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ධාතු සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ඒ ධර්මයෝ ස්කන්‍ධ සතරකින්, ආයතන දෙකකින්, ධාතු අටකින් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහ.

8. හැපීම් සහිතවූ යම් ධර්ම කෙනෙක්, උපාදා රූපයක් කරණකොට ගෙන යම් ධර්ම කෙනෙක් ස්කන්ධ සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ කරණ ලද්දාහුය. ආයතන සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ධාතු සංග්‍රහයෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුය. ඒ ධර්මයෝ කෙතෙක් ස්කන්‍ධයන්ගෙන්, කෙතෙක් ආයතනයන්ගෙන්, කෙතෙක් ධාතූන්ගෙන් සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහුද? ඒ ධර්මයෝ ස්කන්‍ධ සතරකින්ද, ආයතන එකොළොසකින්ද, ධාතූන් දහහතකින්ද සංග්‍රහ නොකරණ ලද්දාහ.