31. චුලගොසිඞග සුත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කාලයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නාදික නමි ගම (ගඩොලින්ම කළ හෙයින්) .ගිඤජකායසථ. නමි වු විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි ආයුෂ්මත් අනුරුඞ සථවිරන් වහන්සේද‚ ආයුෂ්මත් නන්‍දිය සථවිරයන් වහන්සේද‚ ආයුෂ්මත් කිමිබිල සථවිරයන් වහන්සේද .ගොසිඞග සාලවන. නමි වු ආරණ්‍යයෙහි වාසය කළහ.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් කාලයෙහි පල සමවතින් නැගී සිටියේ ගොසිඞග සාලවන නමි ආරණ්‍ය සේනාසනය යමි තැනකද එතැනට වැඩියහ. වන පාලක පුරුෂ තෙම වඩින්නාවු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුරදීම දුටුවෙිය. දැක‚භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීයේය. ,ශ්‍රමණය‚ මෙි වනයට ඇතථ නොවනු මැනවි. තමන්ට වැඩ කැමති සවභාව ඇත්තාවු කුල පුත්‍රයෝ තුන් දෙනෙක් මෙහි වාසය කරති. ඹහුන්ට අපහසුවක් නොකරනු මැනවි.,

ආයුෂ්මත් අනුරුඞ සථවිරයන් වහන්සේ‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග කරන්නාවු වනපාලයාගේ කථාව ඇසුහ. අසා වනපලයාට මෙසේ කීහ. ,ඇවත්නි‚ වනපාලයෙනි‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොවළක්වව‚ අපගේ ශාසතෘවු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැමිණියහ,යි(කීහ) ඉක්බිති ආයුෂ්මත් අනුරුඞ සථවිරයන් වහන්සේ‚ ආයුෂ්මත් නන්‍දිය සථවිරයන් වහන්සේද‚ ආයුෂ්මත් කීමිබිල සථවිරයන් වහන්සේද යමි තැනකද එතැනට පැමිණියහ. පැමිණ‚ ආයුෂ්මත් නන්‍දිය සථවිරයන් වහන්සේටද‚ ආයුෂ්මත් කිමිබිල සථවිරයන් වහන්සේටද‚ මෙසේ කීහ. ,එන්න ආයුෂ්මතුනි‚ එන්න ආයුෂ්මතුනි‚ අපගේ ශාසතෘවු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩියහ,යි(කීහ.) එවිට ආයුෂ්මත් අනුරුඞ සථවිරයන් වහන්සේද‚ ආයුෂ්මත් නන්‍දිය සථවිරයන් වහන්සේද‚ ආයුෂ්මත් කිමිබිල සථවිරයන් වහන්සේද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉදිරියට ගමන් කොට එක නමක් භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ පාත්‍රය හා සිවුරු පිළිගත්තේය. එක නමක් ආසන පැණවීය. එක නමක් පා සේදීමට දිය තැබීය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පනවනලද ආසනයෙහි වැඩ හිඳ පා සේදුහ. ඒ ආයුෂ්මත්හුද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක් පැත්තක හිඳ ගත්හ. එක පැත්තක උන්නාවු ආයුෂ්මත් අනුරුඞ සථවිරයන් වහන්සේට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වද්‍රළහ.

2. ,අනුරුඞයෙනි‚ කිමෙක්ද තොපට ඉරියවි ඉවසිය හැකිද? කිමෙක්ද දිවි පැවැත්විය හැකිද? කිමෙක්ද‚ පිණඩපාතයෙන් අපහසු නොවන්නාහුද?, සවාමීනි ඉවසිය හැකිය‚ දිවිපැවත්විය හැකිය. සවාමීනි‚ අපි පිණඩපාතයෙන් අපහසු නොවන්නෙමු,යි කීහ. ,අනුරුඞයෙනි‚ කිමෙක්ද‚ තෙපි සමගිව‚ සතුටුව‚විරුඞවාද නැතිව‚ කිරිත් වතුරත් මෙන් එක්ව‚ ඹවුනොවුන් ප්‍රිය ඇසින් බලමින් වාසය කරවිද?,

,සවාමීනි‚ එකානතයෙන් අපි සමගිව‚ සතුටුව‚ විරුඞවාද නැතිව‚ කිරිත් වතුරත් මෙන් එක්ව‚ ඹවුනොවුන් ප්‍රිය ඇසින් දකිමින් වාසය කරමු,යි(කීිහ)

,අනුරුඞයෙනි‚ තෙපි කෙසේ නමි සමගිව‚ සතුටුව‚ විරුඞවාද නැතිව‚ කිරිත් වතුරත් මෙන් එක්ව‚ ඹවුනොවුන් ප්‍රිය ඇසින් බලමින් වාසය කරන්නහුද?,

,සවාමීනි‚ මට මෙසේ කල්පනා වෙයි. යමිබඳූවු සබ්‍රමිසරුන් (එකට මහණ දමි පුරන්නන්) සමග වාසයකරමිද‚ ඒ මට එකානතයෙන් ලාභයකි‚ එකානතයෙන් හොඳ ලාභයකි. (යනුවෙනි) මෙි ආයුෂ්මතුන් කෙරෙහි‚ ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද ඒ මාගේ මෛත්‍රී සහගත ක්‍රියා ඇත්තීයි. ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත වචන ඇත්තේය. ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත සිත් ඇත්තේය. සවාමීනි‚ එසේවු මට යමි හෙයකින් මගේ සිත යටහත් කර තබා මෙි ආයුෂ්මතුන්ලාගේ සිත් අනුවම වාසය කරමි නමි යෙහෙනැයි අදහස් වෙයි. සවාමීනි‚ ඒ මම මගෙග් සිත යටහත් කර තබා මෙි ආයුෂ්මතුන්ලාගේ සිත් අනුවම වාසය කරමි. සවාමීනි‚ අපගේ ශරීර පමණක් වෙන්ව පවත්නාහුය සිත් වනාහි එකක්මයයි හහිමි.,

ආයුෂ්මත් නන්‍දිය සථවිරයන් වහන්සේද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීහ. ,සවාමීනි මට මෙසේ කල්පනාවෙයි. යමිබඳුවු මම බෙඳුවු සබ්‍රමිසරුන් (එකට මහණදමිපුරන්නන්) සමග වාසය කරමිද‚ ඒ මට එකානතයෙන් ලාභයකි‚ එකානතයෙන් හොඳ ලාභයකි.(යනුවෙනි.) මෙි ආයුෂ්මතුන් කෙරෙහි‚ ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත ක්‍රියා ඇත්තීය‚ ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත වචන ඇත්තේය. ඉදිරියෙහි ඇති තැනද ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත සිත් ඇත්තේය. සවාමීනි‚ එසේවු මට යමි හෙයකින් මගේ සිත යටහත් කර තබා මෙි ආයුෂ්මතුන්ලාගේ සිත් අනුවම වාසය කරමි නමි යෙහෙකැයි අදහස් වෙයි. සවාමිනි‚ ඒ මම මගේ සිත යටහත් කර තබා මෙි ආයුෂ්මතුන්ලාගේ සිත් අනුවම වාසය කරමි. සවාමිනි‚ අපගේ ශරීර පමණක් වෙන්ව පවත්නාහුයි. සිත් වනාහි එකක්මයයි හහිමි.,

ආයුෂ්මත් කිමිබිල සථවිරයන් වහන්සේද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කිහ. ,සවාමීනි‚ මට මෙසේ කල්පනා වෙයි. .යමිබඳුවු මම මෙබඳුවු සබ්‍රමිසරුන් සමග වාසය කරමිද‚ ඒ මට එකානතයෙන් ලාභයකි. එකානතයෙන් හොඳ ලාභයකි.(යනුවෙනි) මෙි ආයුෂ්මතුන් කෙරෙහි‚ ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත ක්‍රියා ඇත්තීය. ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත වචන ඇත්තේය. ඉදිරියෙහි ඇති තැනද‚ ඉදිරියෙහි නැති තැනද මෛත්‍රී සහගත සිත් ඇත්තේය.

සවාමීනි‚ එසේවු මට යමි හෙයකින් මගේ සිත යටහත් කර තබා මෙි ආයුෂ්මතුන්ලාගේ සිත අනුවම වාසය කරමි නමි යෙහෙකැයි අදහස් වෙයි. සවාමීනි‚ ඒ මම මගේ සිත යටහත්කර තබා මෙි ඇයුෂ්මතුන්ලාගේ සිත් අනුවම වාසය කරමි. අපගේ ශරීර පමණක් වෙන්ව පවත්නාහුය. සිත් වනාහි එකක්මයයි හහිමි.,

3. ,අනුරුඞයෙනි‚ ඉතා යහපත‚ ඉතා යහපත. අනුරුඞයෙනි‚ කිමෙක්ද? තෙපි අප්‍රමාද වුවාහු‚ කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාහු‚ සතර මාර්‍ගයෙහි යවනලද සිත් ඇත්තාහු වාසය කරවිද?,

,සවාමීනි‚ අපි එකානතයෙන් අප්‍රමාද වුවාහු‚ කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍යයෙන් යුක්තවුවාහු‚ සතර මහ යවනලද සිත් ඇත්තාහු වාසය කරමු.,

,අනුරුඞයෙනි‚ තෙපි කෙසේ නමි අප්‍රමාද වුවාහු‚ කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාහු‚ සතර මහ යවනලද සිත් ඇත්තාහු වාසය කරවිද?,

,සවාමීනි‚ මෙහි අප අතුරෙන් යමෙක් පළමු කොට ගමෙන් පිඩු පිණිස හැසිරීමෙන් ආපසු එයිද‚ හෙතෙම ආසන පණවයි. පානය කළ යුතු ජලයද‚ පරිභොග කළයුතු ජලයද ගෙනවුත් තබයි. යමෙක් පසුව ගමින් පිඩු පිණිස හැසිරීමෙන් ආපසු එයිද‚ හෙතෙම ඉඳින් අනුභවයෙන් ඉතිරි ඇත්තේ වෙිනමි‚ ඉඳින් කැමැත්තේ වෙිනමි වළඳයි. ඉඳින් නොකැමැති නමි නිල් තණ කොළ නැති තැනක හෝ‚(ඉන් නැසෙන) පණුවන් නැති ජලයක හෝ පාකර හරියි. හෙතෙම ආසන තැන්පත් කර තබයි. බියයුතු පැන්ද‚ පරිභොග කළයුතු පැන්ද තැන්පත් කරයි. වැඩි ආහාර ලන බඳුන් නියම තැන තබයි. බොජුන් හල අමදියි‚ යමෙක් බොන පැන් තබන කළය හෝ‚ සෝදන පැන් තබන කළය හෝ‚ වැසිකිළියෙහි පැන් තබන කළය හෝ හිස්ව තිබෙනු දකීද‚ හෙතෙම එහි දිය වත්කරයි. ඉඳින් ඹහු විසින් එය නොඉසිලිය හැකි වෙිදල අතින් සංඥ කිරීමෙන් දෙවැන්නකු කැඳවා දෙ අත් ඵක්කොට අත් උඞ තබා ගැන්මෙන් ගෙන ගොස් තබයිග ස්වාමනිල අපි ඵ් සඳහාවත් කථා නොකරන්නෙමුග

,ස්වාමනිල අපි පස් දවසකට වරක් මුඑ රාත්‍රියෙහිම දැහැමි කථාවෙන් යුක්තව සමගිව හිඳිමුග ස්වාමිතිල මෙපරිද්දෙන් අපි අප්‍රමාද වුවාහු විය්‍ර්‍යවත් වුවාහු සතර මාර්‍ගයෙහි යැවු සිත් ඇත්තාහු වෙසෙමු,යි ( කීහ )

4. අතුරුඬයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතායහපතග අතුරුඬයෙනිලමෙසේ අප්‍රමාදවලකෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇතිවල සිවු මඟ යැවු සිත් ඇතිව වාසය කරන්නා වු තොප විසින් මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඩිවු ආය්‍ර්‍යභාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ඵවු සැප විහරණයක් අවබොධ කරන ලද්දේද ?, ,ස්වාමීනිලකෙසේ නමි නැත්තේද ? අපි යමි විටක කැමති වෙමු නමිල කාමයන් කෙරෙන් වෙන්වම අකුසල ධර්‍මයන් ගෙන් වෙන්වම විතර්‍ක සහිත විචාර සහිත විවෙිකයෙන් හටගත් ප්‍රීති සැපය ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නෙමුග ස්වාමිනිල අප්‍රමාදවලකෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇතිවලමාර්‍ගඵලයන්ට යැවු සිත් ඇතිව වාසය කරන්නාවු අප විසින් මනුෂ්‍ය ධර්මයට වඩා උසස් වු ආය්‍ර්‍යභාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ඵවු මෙි සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

,අනුරුඬයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතා යහපතල අනුරුඬයෙනිල මෙ විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල මෙි විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඩිවු ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු වෙනත් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද රෑ ,

,සවාමිතිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල අපි මෙහි යමි විටෙක කැමති වෙමු නමිල ( එකෙනෙහි ) විතර්‍ක විචාර සංසිඳවීමෙන් ඇතුළත පැහැදීම සහිත හිතේ එක ඟබව ඇතිල විතර්‍ක රහිතවුල විචාර රහිතවූ සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීති සැපය ඇතිල විතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නෙමු ස්වාමීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල ඒ විහරණය සංසිදවිම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඩිවු ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු මෙි අනෙක් සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

,අනුරුඬයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතා යහපතල අනුරුඬයෙනිල මෙි විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල මෙි විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍යභාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු අනික් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද ?,

ස්වාමීනිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල මෙහි අපි යමි විටෙක කැමැත්තෙමු නමිල ( එකෙණෙහි ) ප්‍රීතියෙහිදල නොඇල්මෙන් මැදහත් බවෙන් යුක්තව සිහියෙන් හා මනා නුවණින් යුක්තව කයින්ද සැපය විඳින්නෙමුග යමි ඒ ධ්‍යානයක් උපෙක්‍ෂා ඇත්තේල සිහි ඇත්තේ සැප විහරණය කැයි ආය්‍ර්‍යයෝ කියද්දල ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නෙමුග ස්වාමීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවිම පිණිසල ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිස මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඞිවු ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු මෙි අනෙක් සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

,අනුරුඞයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතා යහපතල අනුරුඞයෙනිල මෙි විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල මෙි විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු වෙනත් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද ?,

,ස්වාමීනිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල මෙහි අපි යමි විටෙක කැමැත්තෙමු නමිල ( එකෙණෙහි ) සැපය නැති කිරිමෙන්දල දූක නැති කිරීමෙන්දල පළමුව සොමිනසත් දොමිනසත් නැති කිරිමෙන් දූක්ද නොවු සැපද නොවු උපෙක්‍ෂා සිහියෙන් පිරිසිදූවු සතර වැනි ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නෙමුග ස්වාමීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවිම පිණිස ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඞිවු ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරිමට සමත්‍ර්‍ථ වු මෙි අනෙක් සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

5. ,අනුරුඬයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතා යහපතල අනුරුඬයෙනිල මෙි විහරණය ඉක්මවිම පිණිසල මෙි විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු වෙනත් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද ?,

,ස්වාමීනිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල මෙහි අපි යමි විටෙක කැමැත්තෙමු නමි සමිපුර්‍ණයෙන් රූප හැඟීමි ඉක්ම වීමන් ගැටීමි හැඟීමි දූරු කිරීමෙන්ල නොයෙක් හැඟීමි මෙනෙහි නොකිරීමෙන් .ආකාශය අනන්නය.යි ආකාසානඤ්චායතන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නෙමුග ස්වාමීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවු ආය්‍ය ර්‍භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු මෙි අනෙක් සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

,අනුරුඬයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතා යහපත අනුරුඬයෙනිල මෙි විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල මෙි විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරිමට සමත්‍ර්‍ථ වු වෙනත් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද ?,

,ස්වාමීනිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල මෙහි අපි යමි විටෙක කැමැත්තෙමු නමිල සියලු ආකාරයෙන් ආකාසානඤ්චායතනය ඉක්මවා විඤ්ඤාණඤ්චායතන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරන්නෙමුග ස්වාමීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවූල ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු මෙි අනෙක් සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

,අනුරුඬයෙනිල ඉතා යහපත ඉතා යහපතල අනුරුඬයෙනිල මෙි විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල මෙි විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍යභාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු වෙනත් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද ?,

,ස්වාමීනිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල මෙහි අපි යමි විටෙක කැමැත්තෙමු නමිල සියලු ආකාරයෙන් විඤඤාණඤ්චායතනය ඉක්මවා .කිසිවක් නැත.යි ආකිඤ්ච ඤඤායතන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරමුග ස්වාමීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවීම පිණිස ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු මෙි අනෙක් සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

,අනුරුඬයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතා යහපත අනුරුඬයෙනිල මෙි විහරණය ඉක්මවිම පිණිසල මෙි විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු වෙනත් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද ?,

,ස්වාමීනිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල මෙහි අපි යමි විටෙක කැමැත්තෙමු නමිල සියලු ආකාරයෙන් ආකිඤචඤඤායතනය ඉක්මවා නෙවස ඤඤානාසඤ්ඤායතන ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරමුග ස්වාමීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවු ආය්‍ර්‍ය භාවය ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ වු මෙි අනෙක් සැප විහරණය අවබොධ කරන ලද්දේයග,

,අනුරුඞයෙනිල ඉතා යහපතල ඉතා යහපතල අනුරුඞයෙනිල ඒ විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඞිවුල ආය්‍ර්‍ය ඥානදර්‍ශනය ඇති කිරිමට සමත්‍ර්‍ථ වූ වෙනත් සැප විහරණයක් තොප විසින් අවබොධ කරන ලද්දේද ?,

,ස්වාමීනිල කෙසේ නමි නැත්තේ ද? ස්වාමීනිල මෙහි අපි යමි විටෙක කැමැත්තෙමු නමිල නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය ඉක්මවා සඤ්ඤාවෙදයිත නිරොධ සමාපත්තියට පැමිණ වාසය කරන්නෙමුග අප විසින් ඒ නිරොධය ප්‍රඥවෙනුදූ දැක ආශ්‍රවධර්‍මයෝ නැති කරන ලදහල ස්වාමිීනිල ඒ විහරණය ඉක්මවීම පිණිසල ඒ විහරණය සංසිඳවීම පිණිසල අප විසින් මෙි මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වඩ.ා උතූම්වූ අ.ාය්‍ර්‍ය ඥානදර්‍ශන විශේෂය ඇති කිරීමෙහි සමත්‍ර්‍ථවූ මේ පහසු විහරණය අවබෝධ කරන ලද්දේය.ග ස්වාමීනිල මෙි පහසු විහරණයට වඩා වැඩිවූදලප්‍රණීතවූද අනික් පහසු විහරණයක් නොදක්නෙමු´යි (කීහ)

6., අනුරුද්ධයෙනිලයහපතල යහපතග මෙි පහසු විහරණයට වඩා වැඩිවූදලප්‍රණීතවූද අනෙක් පහසු විහරණයක් නැතග,

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයන්දල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයන්දලආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරයන්ද දැහැමි කථාවකින් කරුණු දක්වාල සමාදන් කරවාල උත්සාහ කරවා සතුටු කරවා හුන් ආසනයෙන් නැගිට වැඩියහ

ඉක්බිත ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයන් වහන්සේදල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයන් වහන්සේදල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරයන් වහන්සේද භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පසු ගමන් කොට ආපසු අවුත්ල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයන් වහන්සේදලආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරයන් වහන්සේද ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයන් වහන්සේට මෙසේ කීහග

, ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ බුදුන් ඉදිරියේදී අපගේ අර්‍හත්‍වය දක්වා මාර්‍ගඵල ලබා සිටින බව කීවාහුයග කිමෙක්දල .අපි මේ මේ විහරණල මේ මේ සමාපත්ති ලැබ සිටින්නෙමුය.යි ඔබ සමග කීයෙමුද?, ,අපි මේ මේ විහරණල මේ මේ සමාපත්ති ලැබ සිටින්නෙමු,යයි ආයුෂ්මත්හු මට නොකීවාහුයග එහෙත් මා විසින් මාගේ සිතින් ආයුෂ්මතුන්ගේ සිත පිරිසිඳ මේ මේ විහරණල මේ මේ සමාපත්තීන් ලබා සිටින්නාහුයයි දක්නාලදගී දේවතාවෝද ආයුෂ්මතුන් මේ මේ විහරණල මේ මේ සමාපත්තීන් ලබා ඇත්තාහුයයි යන කාරණය මට දැන්වූහග භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් විචාරණ ලද්දාවු මා විසින් මේ කාරණය ප්‍රකාශ කරනලදගී,

7. ඉක්බිති දී නම් යක්‍ෂ සේනාපති සමූහයට අයත් පරජන නම් යක්‍ෂ සේනාපතිතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිදල එහි පැමිණියේයග පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට හොඳින් වැඳල එකපැත්තක උන්නේයග එක පැත්තක උපන්නාවූ දී පරජන යක්‍ෂ සේනාපති තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීයග

,ස්වාමීනිල යම් තැනක තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුඬයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඞ ස්ථවීරයන් වහන්සේදල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයන් වහන්සේදල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරයන් වහන්සේද යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරද්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්හටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකලි මහත්ලාභයකි,යි (කීයේය)

දී පරජන නම් වූ යක්‍ෂ සේනාපතියාගේ මේ ශබ්දය අසා බූමාටු දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුඞයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරත්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකිග මහත් ලාභයකිල,යි ශබ්ද නැගූහග

බූමාටූ දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා චතූර්මහාරාජික දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුඬයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරත්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකිල මහත් ලාභයකි,යි ශබ්ද නැගූහග

චතූර්මහාරාජික දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා තව්තිසා වැසි දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුඞයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරත්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකිල මහත් ලාභයකි,යි ශබ්ද නැගූහග

තව්තිසා වැසි දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා යාම දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුඞයන් වහන්සේත් ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරත්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකිල මහත් ලාභයකි,යි ශබ්ද නැගූහග

යාම දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා තුසිත දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුඞයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරද්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකිල මහත් ලාභයකි,යි ශබ්ද නැගූහග

තුසිත දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා නිර්මානරතී දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුඞයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරය, ල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරත්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ට වජ්ජි ජනයාට ලාභයකලි මහත් ලාභයකි,යි ශබ්ද නැගූහග

නිර්මානරතී දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා පරනිර්මිත වසවර්ති දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුඞයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඞ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරත්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකිල මහත් ලාභයකි,යි ශබ්ද නැගූහග

පරනිර්මිත වසවර්ති දෙවියන්ගේ ශබ්දය අසා බ්‍රහම කායික දෙවියෝ ,යම් තැනක තථාගත අර්හත් සම්‍යක් සම්බුඞයන් වහන්සේත්ල ආයුෂ්මත් අනුරුඬ ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් නන්‍දිය ස්ථවීරයල ආයුෂ්මත් කිම්බිල ස්ථවීරය යන කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනාත් වාසය කරත්දල ඒ වැදෑරට වැසියන්ටල වජ්ජි ජනයාට ලාභයකිල මහත් ලාභයකි,යි ශබ්ද නැගූහග

මෙසේ ඒ ආයුෂ්මත්වරු තිදෙන එකණෙහිල ඒ මොහොතෙහි බ්‍රහමලොකය දක්වා ප්‍රසිඞවූහග

8. , දීයල ඒ එසේමයල ඒ එසේමයග දීයල මේ කුල පුත්‍රයෝ තිදෙන යම් කුලයකින් ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරිය ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහුදල ඒ කුලය පවා මේ කුලපුත්‍රයන් තිදෙනා පැහැදුනු සිතින් සිහිකරත් නම්ල ඒ කුලයටත් දර්‍ී කාලයක් මුඵල්ලේ හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේයග

, දීයල මේ කුල පුත්‍රයෝ තිදෙන යම් කුල පරම්පරාවකින් ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරිය ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහුදල ඒ කුල පරම්පරාව පවා මේ කුල පුත්‍රයන් තිදෙනාල පැහැදුනු සිතින් සිහිකරත් නම්ල ඒ කුල පරම්පරාවටත් දර්‍ී කාලයක් මුඵල්ලේ හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේයග

, දීයල මේ කුල පුත්‍රයෝ තිදෙන යම් ගමකින් ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරිය ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහුදල ඒ ගම පවා මේ කුලපුත්‍රයන් තිදෙනා පැහැදුනු සිතින් සිහිකරත් නම්ල ඒ ගමටත් දර්‍ී කාලයක් මුඵල්ලේ හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

, දීයල මේ කුල පුත්‍රයෝ තිදෙන යම් නියම් ගමකින් ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරිය ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහුල ඒ නියම් ගම පවා මේ කුලපුත්‍රයන් තිදෙනා පැහැදුනු සිතින් සිහිකරත් නම් ඒ නියම් ගමටත් දර්‍ී කාලයක් මුඵල්ලේ හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

, දීයල මේ කුල පුත්‍රයෝ තිදෙන යම් නගරයකින් ගිහිගෙන් නික්ම අනගාරිය ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහුදල ඒ නගරය පවා මේ කුලපුත්‍රයන් තිදෙනා පැහැදුනු සිතින් සිහිකරත් නම් ඒ නගරයටත් දර්‍ී කාලයක් මුඵල්ලේ හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

, දීයල මේ කුල පුත්‍රයෝ තිදෙනා, යම් ජනපදයකින් ගිහිගෙයින් නික්ම අනගාරිය ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාහුදල ඒ ජනපදය පවා මේ කුලපුත්‍රයන් තිදෙනා පැහැදුනු සිතින් සිහිකරත් නම් ඒ නගරයටත් දර්‍ී කාලයක් හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

9. දීයල සියලු ක්‍ෂත්‍රියයෝල මෙි කුලපුත්‍රයන් තිදෙනා පැහැදුනු සිතින් සිහි කරත්නමිල ඒ සියලු ක්‍ෂත්‍රියයන්ට බොහෝ කාලයක් මුඑල්ලෙහි හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

, දීයල සියලු බ්‍රාහ්මණයෝ මෙි කුල පුත්‍රයන් තිදෙනාල පැහැදූනු සිතින් සිහි කරත්නමිල ඒ බ්‍රාහ්මණයන්ට බොහෝ කාලයක් මුඑල්ලෙහි හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

, දීයල සියලු වෛශ්‍යයෝ මෙි කුල පුත්‍රයන් තිදෙනා පැහැදුනු සිතින් සිහි කරත්නමිල ඒ වෛශ්‍යයන්ට දර්‍ී කාලයක් මුඑල්ලෙහි හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

, දීයල සියලු ශුද්‍රයෝ මෙි කුලපුත්‍රයන් තිදෙනාලපැහැදුනු සිතින් සිහි කරත්නමිල ඒ ශුද්‍රයන්ට බොහෝ කාලයක් මුඑල්ලෙහි හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේය.

, දීයල දෙවියන් සහිතවුල මාරයන් සහිතවුල බ්‍රහමයන් සහිතවුලශ්‍රමණ බ්‍රාහමණයන් සහිතවුල දෙවි මිනිසුන් සහිත ප්‍රඡාවවු සියලු ලෝවැසියා මේ කුලපුත්‍රයන් තිදෙනාල පැහැදුනු සිතින් සිහි කරත්නමිල දෙවියන් සහිතල මාරයන් සහිතල බ්‍රහමයන් සහිතල දෙවි මිනිසුන් සහිත සහිත සියලු සත්‍වයන්ට හිත පිණිසල සැප පිණිස වන්නේයග දීයල යමිතාක් මෙි කුල පුත්‍රයෝ තිදෙන බොහෝ දෙනාට හිත පිණිසල බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස ලොවට අනුකමිපා පිණිස පිළිපන්නාහුදල ඒ මේ යහපත් ආකාරය බලව,යි වදාළහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළහග සතුටුවූ දීපරඡන යක්‍ෂතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දෙශනාව සතුටින් පිළිගත්තේය.

පළමුවෙනිවු චුලගොසීඞග සුත්‍රය නිමි ( 4 – 1)