5. අනඞගණ සූත්‍රය

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි අනාථපිණ්ඩික සිටුහු විසින් කරවන ලද ජෙතවන විහාරයෙහි වාසය කරති. එකල්හි ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ .ඇවැත්නි‚ මහණෙනි‚. කියා භික්‍ෂූන්ට කථාකළහ. .ඇවැත්නි. කියා ඒ භික්‍ෂූහු ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්හ. ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය වදාළහ.

2. ,ඇවැත්නි, මේ පුද්ගලයෝ සතරදෙනෙක් ලොකයෙහි ඇත්තාහුය. කවර සතරදෙනෙක්ද යත්? ඇවැත්නි මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තෙම අඞගණ (තියුණු කෙලෙස්) සහිත වූයේම තමා තුළ තියුණුවූ කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ නොදනියි. ඇවැත්නි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් සහිත වූයේම තමා තුළ කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ දනියි. ඇවැත්නි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් රහිත වූයේම තමා තුළ කෙලෙස් නැතැයි තතුසේ නොදනියි. ඇවැත්නි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් රහිත වූයේම තමා තුළ කෙලෙස් නැතැයි තතුසේ දනියි.

3. ,ඇවැත්නි, ඒ පුද්ගලයන් අතුරෙහි යම් ඒ පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් සහිතවූයේම තමා තුළ කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ නොදනියිද මේතෙම මේ කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයන් දෙදෙන අතුරෙන් පහත් පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ. ඇවැත්නි යම් ඒ පුද්ගලයෙක්තෙම කෙලෙස් සහිත වූයේම තමා තුල කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ දනියිද, මෙතෙම කෙලෙස් සහිතවූම මේ පුද්ගලයන් දෙදෙන අතුරෙන් ශ්‍රෙෂ්ඨ පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ. ඇවැත්නි, යම් ඒ පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් රහිත වූයේම තමා තුළ කෙලෙස් නැතැයි තතුසේ නොදනියිද මෙතෙම කෙලෙස් රහිතවූ මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතුරෙන් පහත් පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ. ඇවැත්නි, යම් ඒ පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් රහිත වූයේම තමා තුළ කෙලෙස් නැතැයි තතුසේ දනියිද මෙතෙම කෙලෙස් රහිතවූ මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතුරෙන් ශ්‍රෙෂ්ඨ පුරුෂයායයි කියනු ලැබේ., මෙසේ කී කල්හි ආයුෂ්මත් මහාමෞද්ගල්‍යාන ස්ථවිරයන්වහන්සේ ආයුෂ්මත් ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේට මෙය ප්‍රකාශ කළහ.

4. ,ඇවැත්නි, ශාරිපුත්‍රයෙනි, කෙලෙස් සහිතවූම මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතුරෙන් එකෙක් පහත් පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේ. එකෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේ. ඊට හේතු කවරේද? ඊට ප්‍රත්‍යය කවරේද? කෙලෙස් රහිතවූ මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතුරෙන් එකෙක් පහත් පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේ. එකෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේ. ඊට හේතු කවරේද? ඊට ප්‍රත්‍යය කවරේද?

5. ,ඇවැත්නි, ඔවුන් අතුරෙහි යම් ඒ පුද්ගලයෙක්තෙම කෙලෙස් සහිතවූයේම තමා තුළ කෙලෙස් ඇත්තේයයි තතුසේ නොදනීද ඔහු ගැන මෙසේ කැමතිවිය යුතුයි. ඔහු ඒ කෙලෙස් නැතිකිරීම පිණිස කැමැත්තක් අතිකර නොගනියි, වෑයම් නොකරයි, වීය්‍ර්‍ය නොකරයි හෙතෙම රාග සහිත වූයේ ෙවෂ සහිතවූයේ මොහ සහිතවූයේ කෙලෙස් සහිතවූයේ කිළුටු සිත් ඇත්තේ කලුරිය කරන්නේය.

,ඇවැත්නි, සල්පිලින් හෝ රන්කරු කුලයකින් හෝ් ගෙනෙන ලද දූවිල්ලෙන් හා මලකඩින් ගැවසුනාවූ රන් තලියක් වේද එය හිමියෝ පරිභොග නොකරත්නම් පිරිසිදු නොකරත්නම් ධූලි සහිත තැන්හි දමත් නම් ඒ රන් තලිය ටික කලකින් අතිශයින් කිලුටු වී මල සහිත නොවන්නීද? එසේය ආයුෂ්මතුනි, ඒ රන් තලිය කල් යාමෙන් කිලුටුවූවා මල සහිත වන්නීය. ඇවැත්නි, කෙලෙස් සහිතවූයේම තමා තුළ කෙලෙස් ඇත්තේයයි තතුසේ නොදනීද ඔහු සම්බන්ධයෙන් මෙය කැමතිවිය යුතුයි. ඔහු ඒ කෙලෙස් නැතිකිරීම පිණිස කැමැත්තක් අතිකර නොගනියි, වෑයම් නොකරයි, වීය්‍ර්‍ය නොකරයි. හෙතෙම රාග සහිත වූයේ ෙවෂ සහිතවූයේ මොහ සහිතවූයේ කෙලෙස් සහිතවූයේ කිළුටු සිත් ඇත්තේ කලුරිය කරන්නේය.

6. ,ඇවැත්නි, ඒ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතුරෙහි යම් ඒ පුද්ගලයෙක් කෙලෙස් සහිත වූයේම තමා තුල කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ දනියිද ඔහු සම්බන්ධයෙන් මෙය කැමතිවිය යුතුයි. ඔහු ඒ කෙලෙස් නැතිකිරීම පිණිස කැමැත්තක් ඇතිකර ගනියි, වීය්‍ර්‍ය කරයි හෙතෙම රාග රහිත වූයේ ෙවෂ රහිතවූයේ මොහ රහිතවූයේ කෙලෙස් රහිතවූයේ නොකිළිටි සිත් ඇත්තේ කාලක්‍රියා කරයි. ඇවැත්නි, සල්පිලින් හෝ රන්කරු කුලයකින් හෝ් ගෙනෙන ලද දූවිල්ලෙන් හා මලකඩින් ගැවසුනාවූ රන් තලියක් වේද එය හිමියෝ පරිභොග කරත්නම් පිරිසිදු කෙරත්නම් ධූලි සහිත තැන්හි නොදමත් නම් ඒ ලොහොතලිය ටික කලකින් අතිශයින් පිරිසිදු වී ඔප වැටෙන්නේ නොවේද? .එසේය ආයුෂ්මතුනි,, ,ඇවැත්නි, එපරිද්දෙන්ම යම් ඒ පුද්ගලයෙක් කෙලෙස් සහිත වූයේම තමා තුල කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ දනියිද ඔහු සම්බන්ධයෙන් මෙය කැමතිවිය යුතුයි. ඔහු ඒ කෙලෙස් නැතිකිරීම පිණිස කැමැත්තක් ඇතිකර ගනියි, වෑයම් කරයි, වීය්‍ර්‍ය කරයි. හෙතෙම රාග රහිත වූයේ ෙවෂ රහිතවූයේ මොහ රහිතවූයේ කෙලෙස් රහිතවූයේ නොකිළිටි සිත් ඇත්තේ කාලක්‍රියා කරයි.

7. ,ඇවැත්නි, ඒ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතුරෙහි යම් ඒ පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් රහිත වූයේම තමා තුළ කෙලෙස් නැතැයි තතුසේ නොදනියිද‚ ඔහු සම්බන්ධයෙන් මෙය කැමතිවිය යුතුයි හෙතෙම ශුභ අරමුණු මෙනෙහි කරයි‚ ශුභ අරමුණු මෙනෙහි කිරීමෙන් රාගය ඔහුගේ කුසල් සිත විනාශ කරයි. හෙතෙම රාග සහිතවූයේ‚ ෙවෂ සහිතවූයේ මොහ සහිතවූයේ කෙලෙස් සහිතවූයේ කිළුටු සිත් ඇත්තේ කාලක්‍රියා කරයි. ඇවැත්නි‚ සල්පිලින් හෝ රන්කරු කුලයකින් හෝ් ගෙනෙන ලද දූවිල්ලෙන් හා මලකඩින් ගැවසුනාවූ රන් තලියක් වේද එය හිමියෝ පරිභොග නොකරත්නම් පිරිසිදු නොකරත්නම් ධූලි සහිත තැන්හි දමත් නම් ඒ රන් තලිය ටික කලකින් අතිශයින් කිලුටු වී මල බැඳුනේ නොවන්නීද? එසේය ආයුෂ්මතුනි‚ ඒ රන් තලිය කල් යාමෙන් කිලුටුවූවා මල සහිත වන්නීය ඇවැත්නි‚ කෙලෙස් රහිතවූයේ තමා තුළ කෙලෙස් නැත්තේයයි තතුසේ නොදනීද ඔහු සම්බන්ධයෙන් මෙය කැමතිවිය යුතුයි ඔහු ඒ කෙලෙස් නැතිකිරීම පිණිස කැමැත්තක් අතිකර නොගනියි‚ වෑයම් නොකරයි‚ වීය්‍ර්‍ය නොකරයි හෙතෙම රාග සහිත වූයේ ෙවෂ සහිතවූයේ මොහ සහිතවූයේ කෙලෙස් සහිතවූයේ කිළුටු සිත් ඇත්තේ කලුරිය කරන්නේය

8. ,ඇවැත්නි‚ යම් ඒ පුද්ගලයෙක් තෙම කෙලෙස් රහිත වූයේම තමා තුළ කෙලෙස් නැතැයි තතුසේ දනීද‚ ඔහු සම්බන්ධයෙන් මෙය කැමතිවිය යුතුය. ශුභ අරමුණු මෙනෙහි නොකරයි‚ ශුභ අරමුණු මෙනෙහි නොකිරීමෙන් රාගය ඔහුගේ කුසල් සිත විනාශ නොකරයි. හෙතෙම රාග රහිතවූයේ‚ෙවෂ රහිතවූයේ මොහ රහිතවූයේ කෙලෙස් රහිතවූයේ නොකිලිටි සිත් ඇත්තේ කාලක්‍රියා කරයි. ඇවැත්නි‚ සල්පිලින් හෝ රන්කරු කුලයකින් හෝ් ගෙනෙන ලද දූවිල්ලෙන් හා මලකඩින් ගැවසුනාවූ රන් තලියක් වේද එය හිමියෝ පරිභොග කරත්නම් පිරිසිදු කෙරත්නම් ධූලි සහිත තැන්හි නොදමත් නම් ඒ ලොහොතලිය ටික කලකින් අතිශයින් පිරිසිදු වී ඔප වැටෙන්නේ නොවේද? .එසේය ආයුෂ්මතුනි‚, ,ඇවැත්නි‚ එපරිද්දෙන්ම යම් ඒ පුද්ගලයෙක් කෙලෙස් සහිත වූයේම තමා තුල කෙලෙස් ඇතැයි තතුසේ දනියිද ඔහු සම්බන්ධයෙන් මෙය කැමතිවිය යුතුයි ඔහු ඒ කෙලෙස් නැතිකිරීම පිණිස කැමැත්තක් ඇතිකර ගනියි‚වෑයම් කරයි‚ වීය්‍ර්‍ය කරයි හෙතෙම රාග රහිත වූයේ ෙවෂ රහිතවූයේ මොහ රහිතවූයේ කෙලෙස් රහිතවූයේ නොකිළිටි සිත් ඇත්තේ කාලක්‍රියා කරයි. , මොග්ගල්ලාන‚ කෙලෙස් සහිතවූම මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතරෙන් එකෙක් හීන පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේද‚ එකෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේද‚ මේ වනාහි ඊට හේතුවයි‚ ඊට ප්‍රත්‍යයයි. මොග්ගල්ලාන‚ කෙලෙස් රහිතවූම මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතරෙන් එකෙක් හීන පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේද‚ එකෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයායයි කියනු ලැබේද‚ මේ වනාහි ඊට හේතුවයි‚ ඊට ප්‍රත්‍යයය.

,ඇවැත්නි‚ අඞගණය අඞගණයයයි කියනු ලැබේ ඇවැත්නි‚ මේ අඞගණය යනු කුමකට නමක්ද? ඇවැත්නි අඞගණය යනු කැමතිසේ හැසිරීමයයි කියන ලද ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයන්ට නමකි.

9. ,ඇවැත්නි‚ මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. මම ඇවැතට පැමිණියෙමි. මා ඇවැතට පැමිණි බව භික්ෂූහු නොදන්නාහු නම් හොඳය (කියාය). යම්හෙයකින් භික්ෂූහු ඒ භික්ෂුව ඇවැතට පැමිණියේයයි දන්නාහු නම් භික්ෂූහු මා ඇවැතට පැමිණියයි දනිත්යයි ඒ භික්සුව කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඇවැත්නි‚ ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

10. ,ඇවැත්නි‚ මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. මම ඇවැතට පැමිණියේ වෙමි‚ භික්ෂූහු මට රහසිගතව චොදනා කරන්නාහු නම් සඟමැද චොදනා නොකරන්නාහු නම් හොඳය (කියාය) යම්හෙයකින් භික්ෂූහු ඒ භික්ෂුවට සඟමැද චොදනා කරත්ද‚ රහසිගතව චොදනා නොකරද්ද‚ භික්ෂූහු මට සඟමැද චොදනා කරති. රහයිගතව චොදනා නොකරතියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

11. ,ඇවැත්නි‚ මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය.මම ඇවැතට පැමිණියේ වෙමි. සමාන පුද්ගලයෙක් මට චොදනා කරන්නේනම්‚ අසමාන පුද්ගලයෙක් චෝදනා නොකරන්නේනම් හොඳය (කියායි). යම් හෙයකින් ඒ භික්ෂුවට අසමාන පුද්ගලයෙක් චොදනා කරයිද‚ සමාන පුද්ගලයෙක් චොදනා නොකරයිද‚ සමාන පුද්ගලයෙක් නොව අසමාන පුද්ගලයෙක් මට චොදනා කරයි කියා හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

12. ,ඇවැත්නි‚ මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ශාස්තෲන් වහන්සේ මගෙන්ම අස අසා භික්ෂූන්ට ධර්‍මදෙශනා කරන්නේ නම්‚ ශාස්තෲන් වහන්සේ අන්‍ය භික්ෂුවකගෙන් අස අසා භික්ෂූන්ට ධර්‍මදෙශනා නොකරන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි‚ යම් හේතුවකින් ශාස්තෲන් වහන්සේ අන්‍ය භික්ෂුවකගෙන් අස අසා භික්ෂූන්ට ධර්‍මදෙශනා කරත්ද‚ ශාස්තෲන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුවගෙන් අස අසා ධර්‍මදෙශනා නොකරත්ද‚ ශාස්තෲන් වහන්සේ අන්‍ය භික්ෂුවකගෙන් අස අසා ධර්‍මදෙශනා කරන්නාහ‚ ශාස්තෲන් වහන්සේ මගෙන් අස අසා ධර්‍මදෙශනා නොකරන්නාහයි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

13. ,ඇවැත්නි‚ මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. භික්‍ෂූහු මා ම පෙරටු කොට පෙරටු කොට බත් පිණිස ගමට පිවිසෙන්නාහු නම්, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් පෙරටු කොට පෙරටු කොට බත් පිණිස ගමට නොපිවිසෙන්නාහු නම් හොඳය කියාය. ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් භික්‍ෂූහු අන්‍ය භික්‍ෂුවක් පෙරටු කොට පෙරටු කොට බත් පිණිස ගමට පිවිසෙත්ද, භික්‍ෂූහු ඒ භික්‍ෂුව පෙරටු කොට පෙරටු කොට බත් පිණිස ගමට නොපිවිසෙත්ද, භික්‍ෂූහු අන්‍ය භික්‍ෂුවක් පෙරටු කොට පෙරටු කොට බත් පිණිස ගමට පිවිසෙති. භික්‍ෂූහු මා පෙරටු කොට පෙරටු කොට බත් පිණිස ගමට නොපිවිසෙත්ය යි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි, නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

14. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. මම ම දන් ශාලාවේදී මුල් ආසනය, පළමුවෙනි දිය බඳුන, ප්‍රධාන භෝජනය ලබන්නෙම් නම්, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් දන් ශාලාවේදී මුල් ආසනය, පළමුවෙනි දිය බඳුන, ප්‍රධාන භෝජනය නොලබන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් දන් ශාලාවේදී මුල් ආසනය, පළමුවෙනි දිය බඳුන, ප්‍රධාන භෝජනය ලබයිද, මේ භික්‍ෂුව දන් ශාලාවේදී මුල් ආසනය, පළමුවෙනි දිය බඳුන, ප්‍රධාන භෝජනය නොලබයිද, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් දන් ශාලාවේදී මුල් ආසනය, පළමුවෙනි දිය බඳුන, ප්‍රධාන භෝජනය ලබයි, මම දන් ශාලාවේදී මුල් ආසනය, පළමුවෙනි දිය බඳුන, ප්‍රධාන භෝජනය නොලබමි යි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

15. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. මම ම දන්ශාලාවේදී වළඳා අවසානයේ අනුමෝදනාව කරන්නෙම් නම්, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් දන්ශාලාවේදී වළඳා අවසානයේ අනුමෝදනාව නොකරන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් දන්ශාලාවේදී වළඳා අවසානයේ අනුමෝදනාව කරයිද, මේ භික්‍ෂුව දන්ශාලාවේදී වළඳා අවසානයේ අනුමෝදනාව කරන්ට නොලබයිද, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් දන්ශාලාවේදී වළඳා අවසානයේ අනුමෝදනාව කරයි, මම දන්ශාලාවේදී වළඳා අවසානයේ අනුමෝදනාව කරන්ට නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි, අසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

16. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂූන්ට මම ම ධර්‍ම දෙසනා කරන්නෙම් නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂූන්ට ධර්‍ම දෙසනා නොකරන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂූන්හට ධර්‍ම දෙසනා කරයිද, මේ භික්‍ෂුව ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂූන්හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබයිද, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂූන්හට ධර්‍ම දෙසනා කරයි, මම ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂූන්හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි, නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

17. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂුණීන් හට මම ම ධර්‍ම දෙසනා කරන්නෙම් නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂුණීන් හට ධර්‍ම දෙසනා නොකරන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂුණීන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරයිද,මේ භික්‍ෂුව ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂුණීන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබයිද, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂුණීන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරයි, මම ආරාමයෙහි රැස්වූ භික්‍ෂුණීන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි, නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

18 . ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසකයන් හට මම ම ධර්‍ම දෙසනා කරන්නෙම් නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසකයන් හට ධර්‍ම දෙසනා නොකරන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසකයන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරයිද, මේ භික්‍ෂුව ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසකයන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබයිද, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසකයන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරයි, මම ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසකයන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි, නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

19. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසිකාවන්හට මම ම ධර්‍ම දෙසනා කරන්නෙම් නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසිකාවන් හට ධර්‍ම දෙසනා නොකරන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසිකාවන්හට ධර්‍ම දෙසනා කරයිද,මේ භික්‍ෂුව ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසිකාවන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබයිද, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසිකාවන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරයි, මම ආරාමයෙහි රැස්වූ උපාසිකාවන් හට ධර්‍ම දෙසනා කරන්නට නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි, නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

20. ,ඇවැත්නි , මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කල්පනාවක් ඇතිවිය හැකිය. භික්‍ෂූහු මට ම සත්කාර කරන්නාහු නම්, ගරුකරන්නාහු නම්, බුහුමන් කරන්නාහු නම්, පුදන්නාහු නම්, භික්‍ෂූහු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර නොකරන්නාහු නම්, ගරුනොකරන්නාහු නම්, බුහුමන් නොකරන්නාහු නම්, නොපුදන්නාහු නම්, හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් භික්‍ෂූහු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරත්ද, ගරුකරත්ද, බුහුමන් කරත්ද, පුදද්ද, මේ භික්‍ෂුවට සත්කාර නොකරත්ද, ගරුනොකරත්ද, බුහුමන් නොකරත්ද, නොපුදත්ද, භික්‍ෂූහු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරති, ගරුකරති, බුහුමන් කරති, පුදති, භික්‍ෂූහු මට සත්කාර නොකරති, ගරුනොකරති, බුහුමන් නොකරති, නොපුදතියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

21. ,ඇවැත්නි , මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කල්පනාවක් ඇතිවිය හැකිය. භික්‍ෂුණීහු මට ම සත්කාර කරන්නාහු නම්, ගරුකරන්නාහු නම්, බුහුමන් කරන්නාහු නම්, පුදන්නාහු නම්, භික්‍ෂුණීහු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර නොකරන්නාහු නම්, ගරුනොකරන්නාහු නම්, බුහුමන් නොකරන්නාහු නම්, නොපුදන්නාහු නම්, හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් භික්‍ෂුණීහු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරත්ද, ගරුකරත්ද, බුහුමන් කරත්ද, පුදද්ද, මේ භික්‍ෂුවට සත්කාර නොකරත්ද, ගරුනොකරත්ද, බුහුමන් නොකරත්ද, නොපුදත්ද, භික්‍ෂුණීහු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරති, ගරුකරති, බුහුමන් කරති, පුදති, භික්‍ෂුණීහු මට සත්කාර නොකරති, ගරුනොකරති, බුහුමන් නොකරති, නොපුදතියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

22. ,ඇවැත්නි , මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කල්පනාවක් ඇතිවිය හැකිය. උපාසකවරු මට ම සත්කාර කරන්නාහු නම්, ගරුකරන්නාහු නම්, බුහුමන් කරන්නාහු නම්, පුදන්නාහු නම්, උපාසකවරු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර නොකරන්නාහු නම්, ගරුනොකරන්නාහු නම්, බුහුමන් නොකරන්නාහු නම්, නොපුදන්නාහු නම්, හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් උපාසකවරු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරත්ද, ගරුකරත්ද, බුහුමන් කරත්ද, පුදද්ද, මේ භික්‍ෂුවට සත්කාර නොකරත්ද, ගරුනොකරත්ද, බුහුමන් නොකරත්ද, නොපුදත්ද, උපාසකවරු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරති, ගරුකරති, බුහුමන් කරති, පුදති, උපාසකවරු මට සත්කාර නොකරති, ගරුනොකරති, බුහුමන් නොකරති, නොපුදතියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

23. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කල්පනාවක් ඇතිවිය හැකිය. උපාසිකාවරු මට ම සත්කාර කරන්නාහු නම්, ගරුකරන්නාහු නම්, බුහුමන් කරන්නාහු නම්, පුදන්නාහු නම්, උපාසිකාවරු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර නොකරන්නාහු නම්, ගරුනොකරන්නාහු නම්, බුහුමන් නොකරන්නාහු නම්, නොපුදන්නාහු නම්, හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් උපාසිකාවරු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරත්ද, ගරුකරත්ද, බුහුමන් කරත්ද, පුදද්ද, මේ භික්‍ෂුවට සත්කාර නොකරත්ද, ගරුනොකරත්ද, බුහුමන් නොකරත්ද, නොපුදත්ද, උපාසිකාවරු අන්‍ය භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරති, ගරුකරති, බුහුමන් කරති, පුදති, උපාසිකාවරු මට සත්කාර නොකරති, ගරුනොකරති, බුහුමන් නොකරති, නොපුදතියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

24. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය . ප්‍රණීත (ඉතා හොඳ) සිවුරු මම ම ලබන්නෙම් නම් , අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත සිවුරු නොලබන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත සිවුරු ලබයි නම් මේ භික්‍ෂුව ප්‍රණීත සිවුරු නොලබයි නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත සිවුරු ලබයි , මම ප්‍රණීත සිවුරු නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

25. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ප්‍රණීත (ඉතා හොඳ) පිණ්ඩපාතය මම ම ලබන්නෙම් නම්, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතය නොලබන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතය ලබයි නම් මේ භික්‍ෂුව ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතය නොලබයි නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතය ලබයි , මම ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතය නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

26. ,ඇවැත්නි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ප්‍රණීත (ඉතා හොඳ) සෙනසුන මම ම ලබන්නෙම් නම්, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත සෙනසුන නොලබන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත සෙනසුන ලබයි නම් මේ භික්‍ෂුව ප්‍රණීත සෙනසුන නොලබයි නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත සෙනසුන ලබයි, මම ප්‍රණීත සෙනසුන නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

27. ,ඇවැත්නි , මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවකට මෙබඳු කැමැත්තක් ඇතිවිය හැකිය. ප්‍රණීත (ඉතා හොඳ) ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර මම ම ලබන්නෙම් නම්, අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර නොලබන්නේ නම් හොඳය (කියාය). ඇවැත්නි, යම් හේතුවකින් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර ලබයි නම් මේ භික්‍ෂුව ප්‍රණීත ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර නොලබයි නම් අන්‍ය භික්‍ෂුවක් ප්‍රණීත ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර ලබයි, මම ප්‍රණීත ගිලන්පස බෙහෙත් පිරිකර නොලබමියි හෙතෙම කෝපයට පත්වෙයි. නොසතුටුවූයේ වෙයි. ඒ කෝපය හා නොසතුට යන දෙකම අඞගණ නමි.

28. ,ඇවැත්නි, අඞගණ යනු කැමැත්ත පරිදි පවත්නාවූ මේ ලාමකවූ අකුසලයන්ට නමකි. ඇවැත්නි, යම්කිසි භික්‍ෂුවකගේ කැමැත්ත පරිදි පවත්නාවූ ලාමකවූ මේ අකුසලයෝ පහනොකළාහු දක්නා ලැබෙත්ද, ඇතැයි අසනු ලැබෙත්ද, ඔහු ආරණ්‍යයක සිටියත්, වනයෙහි දුර සෙනසුන්හි විසුවත්, පිණ්ඩ පාතිකාංඞ්ග ඇතිවූවත් ගෙ පිළිවෙළින් පිඩුසිඟීම් ඇතිවූවත් පාංශුකූලිකාංග ඇතිවූවත් රලුවූ සිවුරු දරන්නෙකු වුවත් එකට මහණදම් පුරණ සබ්‍රම්සරහු ඔහුට සත්කාර නොකරත්, ගරු නොකරත්, බුහුමන් නොකරත්, නොපුදත්. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ආයුෂ්මතුන්ගේ ලාමකවූ කැමැත්තසේ පවත්නාවූ මේ අකුසලයෝ පහ නොකළාහු දක්නා ලබන්නාහුද වෙත්. අසනු ලබන්නාහුද වෙත්. ඇවැත්නි, සල්පිලින් හෝ රන්කරු කුලයෙන් හෝ ගෙණෙන ලද පිරිසිදුවූ බබලන්නාහූ රන්තලියක් වේද ඒ රන්තලිය හිමියෝ සර්‍ප කුණක් හෝ බලු කුණක් හෝ මිනිස් කුණක් හෝ එහි දමා තවත් රන් තලියකින් වසා වෙළඳපලට ගෙන යන්නාහුය. ජනයා එය දැක මෙසේ කියන්නේය. පින්වත්නි, ඉතා වටිනා වස්තුවක් මෙන් මේ ගෙන යන්නේ කුමක්ද? මෙසේ කියා ඔවුන් නවත්වා භාජනය හැර බලන්නාහ. දැකීමත් සමඟම අමනාපය ඇතිවෙයි. පිළිකුලක් ඇති වෙයි. කැත බව වැටහෙයි. බඩගින්න ඇත්තවුන්ටද එය කනු කැමති බවක් ඇති නොවේ. බඩ පිරෙන තෙක් කා සිටියවුන් ගැන කියනු කිම?

29. ,එසේම ඇවැත්නි, යම්කිසි භික්‍ෂුවකගේ කැමැත්තසේ පවත්නාවූ මේ ලාමක අකුසල ධර්‍මයෝ පහනොකළාහු දක්නා ලැබෙත්ද, ඇතැයි අසනු ලැබෙත්ද, ඔහු ආරණ්‍යයක සිටියත්, වනයෙහි දුර සෙනසුන්හි විසුවත්, පිණ්ඩ පාතිකාංඞ්ග ඇතිවූවත් ගෙ පිළිවෙළින් පිඩුසිඟීම් ඇතිවූවත් පාංශුකූලිකාංග ඇතිවූවත් රලුවූ සිවුරු දරන්නෙකු වුවත් එකට මහණදම් පුරණ සබ්‍රම්සරහු ඔහුට සත්කාර නොකරත්, ගරු නොකරත්, බුහුමන් නොකරත්, නොපුදත්. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ආයුෂ්මතුන්ගේ ලාමකවූ කැමැත්තසේ පවත්නාවූ මේ අකුසලයෝ පහ නොකළාහු දක්නා ලබන්නාහුද වෙත්. අසනු ලබන්නාහුද වෙත්. ,ඇවැත්නි, යම්කිසි භික්‍ෂුවක් විසින් කැමැත්ත පරිදි පවත්නාවූ මේ ලාමක අකුශල ධර්‍මයෝ පහකරන ලද්දාහු දක්නා ලැබෙත්ද අසනු ලැබෙද්ද ඒ භික්‍ෂුව ගමෙහි වාසය කළත් ආරාධනා පිළිගත්තත් ගෙහිමියන් දෙන සිවුරු පිලිගත්තත් එකට මහණ දම් පුරණ සබ්‍රම්සරහු ඔහුට සත්කාර කරත්, ගරු කරත්, බුහුමන් කරත්, පුදත්. ඊට හේතු කවරේද යත්? ඒ ආයුෂ්මතුන්ගේ ඒ කැමැත්ත පරිදි වන්නාවූ ලාමක අකුසල ධර්‍ම පහකරන ලද්දාහු දකිනුද ලැබෙත්, අසනුද ලැබෙත්.

30. ,ඇවැත්නි, සල්පිලින් හෝ රන්කරු කුලයෙන් හෝ ගෙණෙන ලද පිරිසිදුවූ බබලන්නාහූ රන්තලියක් වේද එය හිමියෝ කලු සහල් තෝරා ඉවත් කළ ඇල්හාලේ බත නොයෙක් සූප හා නොයෙක් ව්‍යංජනවලින් පුරවා අනිත් රන්තලියකින් වසා වෙළඳපලට ගෙන යන්නාහුය. ජනයා එය දැක මෙසේ කියන්නේය. පින්වත්නි, ඉතා වටිනා වස්තුවක් මෙන් මේ ගෙන යන්නේ කුමක්ද? මෙසේ කියා ඔවුන් නවත්වා භාජනය හැර බලන්නාහ. දැකීමත් සමඟම මනාප බව ඇති වෙයි. නොපිළිකුල් බව ඇතිවෙයි, කැත නැති බව වැටහෙයි. බඩ පිරෙන තෙක් කා සිටියවුන්හටද කෑමට ආශාව උපදී. බඩගින්නේ සිටියවුන්හට කියනු කිම?

,ඇවැත්නි, එපරිද්දෙන්ම යම්කිසි භික්‍ෂුවක් විසින් කැමැත්ත පරිදි පවත්නාවූ මේ ලාමකවූ අකුසලයෝ පහකළාහු දක්නා ලැබෙත්ද, අසනු ලැබෙත්ද, ඔහු ගමෙහි වාසය කළත් ආරාධනා පිළිගත්තත් ගෙහිමියන් දෙන සිවුරු පිලිගත්තත් එකට මහණ දම් පුරණ සබ්‍රම්සරහු ඔහුට සත්කාර කරත්, ගරු කරත්, බුහුමන් කරත්, පුදත්. ඊට හේතු කවරේද යත්? ඒ ආයුෂ්මතුන් විසින් කැමැත්තසේ පවත්නාවූ ලාමක අකුසල ධර්‍මයන් පහකරන ලද බව දකිනුද ලබන හෙයිනි, අසනුද ලැබෙන හෙයිනි., මෙසේ කී කල්හි ආයුෂ්මත් මහා මෞද්ගල්‍යාන ස්ථවිරයන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේට මෙය කීහ.

31. ,ඇවැත්නි, ශාරීපුත්‍රයෙනි, මට උපමාවක් වැටහේයයි, (කියාය). ,ඇවැත්නි, මොග්ගල්ලානයෙනි, එය ගෙන හැර දක්වනු මැනවැයි, කීය. ,ඇවැත්නි, එක් කලෙක මම රජගහ නුවරට අයත් ගිරිබ්බජ නම් නුවර වාසය කෙළෙමි. එකල්හි මම පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ පෙරව පාත්‍ර සිවුරු ගෙන රජගහ නුවරට පිඬු පිණිස ගියෙමි. එකල්හි සමිති නම්වූ රියකරු පුත්‍ර තෙම රථයකට නිම්වලල්ලක් හසියි. පැරණි රියකරු පුත්‍රයෙක් වූ පණ්ඩු පුත්‍ර නම්වූ ආජීවක තෙම ඔහු වෙත පැමිණ සිටියේය.

,ඇවැත්නි, එහිදී පැරණි රියකරු පුත්‍ර වූ පණ්ඩු පුත්‍ර නම්වූ ආජීවකයාහට මෙබඳු කල්පනාවක් ඇතිවිය. .මේ සමිති නම් රියකරු පුත්‍ර තෙම මේ නිම් වළල්ලෙහි මේ නැමුණු තැනද මේ ඇදයද මේ නරක තැනද සසින්නේ නම් ඉතා යෙහෙක. එසේ වුවහොත් මේ නිම් වළල්ල පහවූ දොස් ඇතිව, පිරිසිදුව හරෙහි පිහිටියා වන්නේය.. (කියාය) ඇවැත්නි, පැරණි රියකරු පුත්‍ර වූ පණ්ඩු පුත්‍ර නම් ආජීවකයා යම් යම් අන්දමින් කල්පනා කළේද, සමිති නම් රියකරු පුත්‍ර තෙම ඒ නිම් වළල්ලෙහි ඒ ඒ නැමුණු තැනද ඒ ඒ ඇදයද ඒ ඒ දොෂයද සසියි. ඇවැත්නි, පැරණි රියකරු පුත්‍ර වූ පණ්ඩු නම් ආජීවකතෙම ෂතුටට පත්ව ඔබ සිතින් මගේ හිත දැනගෙන මෙන් සසින්නෙහියැ.යි, සතුටු වචන පහළ කළේය.

32. ,ඇවැත්නි, එපරිද්දෙන්ම ශ්‍රද්Ȁdධාවක් නැත්තාවූ, ශ්‍රද්Ȁdධාවක් නැතිව ජීවිකාව පිණිස ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි වූවාවූ කයිරාටිකවූ රැවටිලිකාරවූ පුරුදු කළ කයිරාටිකකම් ඇති සිත් විසිර ගියාවූ ඇතුළත සාරයක් නැත්තාවූ හිස් මාන ඇති චපල වූ, ක්‍රූර වචන කියන සංවර නොවූ වචන ඇති ඉන්ද්‍රියයන් සංවර නොකළ භොජනයෙහි පමණ නොදන්නාවූ නිදි වැරීමෙහි නොයෙදුනාවූ ශ්‍රමණ ධර්‍මයෙහි බලාපොරොත්තු නැත්තාවූ ශික්‍ෂාවෙහි තියුණු ගෞරව නැත්තාවූ සිවුරු ආදිය බොහෝ ඇත්තාවූ සස්න ලිහිල්කොට ගන්නාවූ නීවරණයන්හි පෙරටුව යන්නාවූ විවේකයෙහි වීය්‍ර්‍ය නැත්තාවූ මැලිවූ පහවූ වීය්‍ර්‍ය ඇති මුළාවූ සිහි ඇති හොඳ නුවණ නැත්තාවූ එකඟවූ සිත් නැති නොයෙක් අරමුණෙහි දුවන සිත් ඇති ප්‍රඥාව නැත්තාවූ කෙළතොලුවූ යම් ඒ භික්‍ෂූහු වෙත්ද? ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ මේ ධර්‍ම දේශනාවෙන් තමාගේ සිතින් ඔවුන්ගේ සිත් දැනගෙන සසින්නාක් වැනියයි කීය.

33. ,ශ්‍රද්Ȁdධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවූ කයිරාටික නුවූ රැවටිලි නැත්තාවූ පුරුදු කළ කයිරාටිකකම් නැති විසිරනොගිය සිත් ඇති හිස් මාන නැත්තාවූ චපල නුවූ, ක්‍රූර වචන නැත්තාවූ සංවර වචන ඇත්තාවූ ඉන්ද්‍රියයන්හි වසන ලද දොරවල් ඇති භොජනයෙහි පමණ දන්නාවූ නිදි වැරීමෙහි යෙදුන ශ්‍රමණ ධර්‍මයෙහි බලාපොරොත්තු ඇති ශික්‍ෂාවෙහි අධික ගෞරව ඇති සිවුරු ආදිය බොහෝ කොට නැත්තාවූ සස්න ලිහිල්කොට නොගන්නාවූ නීවරණයන්හි පෙරටුව නොයන්නාවූ විවේකයෙහි පෙරටුව යන්නාවූ පටන්ගන්නාලද වීය්‍ර්‍ය ඇත්තාවූ කාය ජීවිතයෙහි බලාපොරොත්තු නැති හොඳ සිහි කල්පනාව ඇති හොඳ ප්‍රඥා ඇති එකඟ සිත් ඇති නුවණැත්තාවූ කෙළතොලු නොවූ යම් ඒ කුලපුත්‍රයෝ වෙත්ද? ඔවුහු ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ මේ ධර්‍ම ක්‍රමය අසා වචනයෙන් හා සිතින් බොන්නාක් මෙනැයි හඟිමි. අනුභව කරන්නාක් මෙනැයි හඟිමි. පින්වත , සබ්‍රම්සරුන් අකුසලයෙන් නඟා කුසලයෙහි පිහිටවීම ඉතා හොඳය.

34. ,ඇවැත්නි, සැරසීමට කැමතිවූ තරුණවූ ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් හෝ වතුර නෑයේ උපුල් මල් දමක් හෝ දෑසමන් මල්දමක් හෝ යොහොඹු මල්දමක් හෝ ලැබ යම්සේ දෑතින් පිළිගෙන උතුම් අංගය වූ හිසෙහි පැළඳ ගනීද, එපරිද්දෙන්ම ඇවැත්නි ශ්‍රද්Ȁdධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවූ කයිරාටික නුවූ රැවටිලි නැත්තාවූ පුරුදු කළ කයිරාටිකකම් නැති විසිරනොගිය සිත් ඇති හිස් මාන නැත්තාවූ චපල නුවූ, ක්‍රූර වචන නැත්තාවූ සංවර වචන ඇත්තාවූ ඉන්ද්‍රියයන්හි වසන ලද දොරවල් ඇති භොජනයෙහි පමණ දන්නාවූ නිදි වැරීමෙහි යෙදුන ශ්‍රමණ ධර්‍මයෙහි බලාපොරොත්තු ඇති ශික්‍ෂාවෙහි අධික ගෞරව ඇති සිවුරු ආදිය බොහෝ කොට නැත්තාවූ සස්න ලිහිල්කොට නොගන්නාවූ නීවරණයන්හි පෙරටුව නොයන්නාවූ විවේකයෙහි පෙරටුව යන්නාවූ පටන්ගන්නාලද වීය්‍ර්‍ය ඇත්තාවූ කාය ජීවිතයෙහි බලාපොරොත්තු නැති හොඳ සිහි කල්පනාව ඇති හොඳ ප්‍රඥා ඇති එකඟ සිත් ඇති නුවණැත්තාවූ කෙළතොලු නොවූ යම් ඒ කුලපුත්‍රයෝ වෙත්ද? ඔවුහු ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ මේ ධර්‍ම ක්‍රමය අසා වචනයෙන් හා සිතින් බොන්නාක් මෙනි. අනුභව කරන්නාක් මෙනි. පින්වතුන් වහන්සේ, සබ්‍රහ්මචාරී භික්‍ෂූන් අකුසලයෙන් නැඟිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවයි, එය ඉතා යහපත්ය., මෙසේ මේ මහානාගයෝ (කෙලෙස් නැති ශ්‍රෙෂ්ඨයෝ) දෙදෙන ඔවුනොවුන්ගේ යහපත් වචන ෂතුටින් අනුමෝදන් වූවාහුය.

පස්වෙනිවූ අනඬගණ සූත්‍රය නිමි.