1. මූල පරියාය සූත්‍රය

1.මා විසින් මෙසේ අසන ලදී හෙවත් මාගේ ඇසීම මෙසේය. එක් කාලයක්හි භාග්‍යවතූන් වහන්සේ .උකකටඨා. නම් නුවර සමීපයෙහි වූ .සුභග. නම් වනයෙහි සල් රුකක් මුල වැඩ වාසය කරති. එකල්හි භාග්‍යවතූන් වහන්සේ .මහණෙනි.යි කියා භික්‍ෂූන්ට කතා කළෝය. .ස්වාමීන් වහන්ස. යි ඒ භික්‍ෂූහු උන්වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මෙය දේශනා කළාහුය.

,මහණෙනි‚සියලු ත්‍රෛභූමක (කාම‚ රූප‚ අරූප) ධර්‍මයන්ට මුල්වූ කරුණු ප්‍රකාශ වන්නා වූ දේශනාවක් තොපට දේශනා කරමි. එය අසව්‚ හොඳින් සිත්හි දරා ගනිවු‚ කියන්නෙමි, යි වදාළසේක. .එසේය ස්වාමීන් වහන්ස. යි උත්තර දුන් ඒ භික්‍ෂූන්ට මේ සූත්‍රය දේශනා කළාහුය.

2. ,මහණෙනි‚ මේ ලෝකයෙහි බුද්ධාදී උත්තමයන් නුවණැසින් නුදුටුවා වූ‚ උතුම් ධර්‍මයෙහි දක්‍ෂ නොවූ‚ උතුම් ධර්‍මයෙහි හික්මීමක් නැත්තාවූ‚ බුද්ධාදී සත්පුරුෂයන් නුවණින් නුදුටුවාවූ‚ වූ සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි දක්‍ෂ නොවූ‚ සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි හික්මීමක් නැත්තාවූ‚ දැන උගත්කමක් නැති පෘථග්ජන තෙමේ සතර වැදැරුම් පඨවි ධාතුව* පඨවි ධාතුව වශයෙන් (තණ්හා‚ දිට්ඨි‚ මාන වශයෙන්) හඟියි. පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් හැඳින පඨවි ධාතුව නිත්‍ය ආත්මයයි හඟියි. නිත්‍ය ආත්මය පඨවි ධාතුවෙහි පිහිටියේයයි හඟියි. පඨවි ධාතුවෙන් පිටත නිත්‍ය ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. පඨවි ධාතුව මගේ ආත්මයයි හඟියි. පඨවි ධාතුව මගේ ආත්මයයි ආසාවෙන් සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ වෙන් වශයෙන් බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

*ලක්‍ෂණ පඨවි‚ සසම්භාර පඨවි‚ ආරම්මණ පඨවි‚ සම්මුති පඨවි

,සතර වැදැරුම් ආපෝ ධාතුව_ිැජඑත ආපෝ ධාතුව වශයෙන් හඟියි. ආපෝ ධාතුව ආපෝ ධාතුව වශයෙන් හැඳින ආපෝ ධාතුව නිත්‍ය ආත්මයයි හඟියි. නිත්‍ය ආත්මය ආපෝ ධාතුවෙහි පිහිටියේයයි හඟියි. නිත්‍ය ආත්මය ආපෝ ධාතුවෙන් පිටත ආපෝ ධාතුව ආශ්‍රය කොට ඇත්තේයයි හඟියි. ආපෝ ධාතුව .මගේයයි. හඟියි. ආපෝ ධාතුව ඇසුරුකළ ආත්මයට ආශාවෙන් සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

,සතර වැදැරුම් තේජෝ ධාතුව_ජමරරුබත තේජෝ ධාතුව වශයෙන් හඟියි. තේජෝ ධාතුව තේජෝ ධාතුව වශයෙන් හැඳින තේජෝ ධාතුව නිත්‍ය ආත්මයයි හඟියි. නිත්‍ය ආත්මය තේජෝ ධාතුවෙහි පිහිටියේයයි හඟියි. තේජෝ ධාතුවෙන් පිටත එය ආශ්‍රයකොට නිත්‍ය ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. තේජෝ ධාතුව .මගේයයි. හඟියි. තේජෝ ධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

,සතර වැදැරුම් වායොධාතුව† වායොධාතුව වශයෙන් හඟියි. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් හැඳින වායොධාතුව නිත්‍ය ආත්මයයි හඟියි. නිත්‍ය ආත්මය වායොධාතුවෙහි පිහිටියේයයි හඟියි. වායොධාතුවෙන් පිටත එය ආශ්‍රයකොට නිත්‍ය ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. වායොධාතුව .මගේයයි. හඟියි. වායොධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

_ිැජඑත ලක්‍ඛණ ආපො‚ සසම්භාර ආපො‚ ආරම්මණ ආපො‚ සම්මුති ආපො

_ජමරරුබත ලක්‍ඛණ තේජෝ‚ සසම්භාර තේජෝ‚ ආරම්මණ තේජෝ‚ සම්මුති තේජෝ

†ලක්‍ඛණ වායො‚ සසම්භාර වායො‚ ආරම්මණ වායො‚ සම්මුති වායො

3. ,භූතයන් (චාතුර්මහාරාජික දෙව්ලොවින් පහත සත්‍වයන්) භූතයන් වශයෙන් හඟියි. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් ඇඳින භූතයන් නිත්‍ය ආත්මයයි හඟියි. භූතයන් තුළ නිත්‍ය ආත්මයක් ඇතැයි හඟියි. භූතයන්ගෙන් පිටත ආත්මය ඇතැයි හඟියි. භූතයන් මාගේයයි හඟියි. භූතයන්ට ආසාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැනීමයයි කියමි.

,දෙවියන් (මාර දෙව්ලොවින් පහත දෙවියන්) දෙවියන් වශයෙන් හඟියි. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින දෙවියන් ආත්මයයි හඟියි. දෙවියන් තුළ ආත්මය ඇතැයි හඟියි. දෙවියන් කෙරෙන් පිටත දෙවියන් ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. දෙවියන් ගැන සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැනීමයයි කියමි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් හඟියි. මාරයා මාරයා වශයෙන් හැඳින මාරයා ආත්මයයි හඟියි. මාරයා කෙරෙහි ආත්මය ඇතැයි හඟියි. මාරයාගෙන් පිටත ආත්මය ඇතැයි හඟියි. මාරයා මගේයයි හඟියි. මාර ආත්මයට ආසාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

4. ,බ්‍රහ්මයා (ප්‍රථමධ්‍යානතලයෙහි බ්‍රහ්මයන්) බ්‍රහ්මයා වශයෙන් හඟියි. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් හැඳින බ්‍රහ්මයා ආත්මය වශයෙන් හඟියි. බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත බ්‍රහ්මයා ඇසුරුකොට ආත්මය ඇත්තේයයි හඟියි. බ්‍රහ්මයා .මාගේ.යයි හඟියි. බ්‍රහ්මයාට ආශාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැනීමයයි කියමි.

,ආභස්සර දෙවියන් (ද්විතීයධ්‍යානතලවැසි බ්‍රහ්මයන්) ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් හඟියි. ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් හැඳින ආභස්සර දෙවියන් ආත්මය වශයෙන් හඟියි. ආභස්සර දෙවියන් කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ගෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. ආභස්සර දෙවියන් .මාගේ.යයි හඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ගැන ආශාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට නොදැනීමයයි කියමි.

,සුභකිණ්හ දෙවියන් (තෘතීයධ්‍යානතලවැසි බ්‍රහ්මයන්) සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් හැඳින සුභකිණ්හ දෙවියන් ආත්මය වශයෙන් හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ගෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් .මාගේ.යයි හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැනීමයයි කියමි.

,වෙහප්ඵල නම්වූ දෙවියන් (චතුර්‍ථධ්‍යානතලවැසි බ්‍රහ්මයන්) වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් හැඳින වෙහප්ඵල දෙවියන් නිත්‍යආත්මයයි හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙහි නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් .මාගේ.යයි හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදානොදැන්මයයි කියමි.

,අභිභූ නම් අසංඥ තල වැසි බ්‍රහ්මයා අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයා වශයෙන් හඟියි. අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයා අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයා වශයෙන් හැඳින අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයා නිත්‍යආත්මයයි හඟියි. අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත ඔහු ඇසුරුකොට නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයා .මාගේ.යයි හඟියි. අසංඥතලවැසි බ්‍රහ්මයාට ආශාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට නොදැනීමයයි කියමි.

,ආකාසානඤචායතන තලවැසිදෙවියන් ආකාසානඤචායතනවැසි දෙවියන් වශයෙන් හඟියි ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් හැඳින ආකාසානඤචායතනවැසි දෙවියන් කෙරෙහි නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි ආකාසානඤචායතන වැසි දෙවියන් කෙරෙන් පිටත්හි ඔවුන් ඇසුරුකොට නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි හඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටුවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැනීමයයි කියමි

,විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් වශයෙන් හඟියි. විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් වශයෙන් හැඳින විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් නිත්‍යආත්මයයි හඟියි. විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් කෙරෙහි නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන් .මාගේ.යයි හඟියි. විඤඤාණඤචායතන වැසි දෙවියන්ට සතුටුවෙයි. ඊට හේතුව කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට නොදැනීමයයි කියමි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් වශයෙන් හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් වශයෙන් හැඳින ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් නිත්‍යආත්මයයි හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් කෙරෙහි නිත්‍යආත්මයක් ඇතැයි හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන් .මාගේ.යයි හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන වැසි දෙවියන්ට සතුටුවෙයි. ඊට හේතුව කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි. නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් වශයෙන් හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් වශයෙන් හැඳින නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් නිත්‍යආත්මයයි හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් කෙරෙහි නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට නිත්‍යආත්මය ඇතැයි හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන් .මාගේ.යයි හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන වැසි දෙවියන්ට සතුටුවෙයි. ඊට හේතුව කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

5 ,දිටඨය (රූපායතනය) දිටඨය වශයෙන් හඟියි. දිටඨය දිටඨය වශයෙන් හැඳින දිටඨය ආත්මය වශයෙන් හඟියි. දිටඨය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. දිටඨයෙන් පිටත දිටඨය ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. දිටඨය .මගේයැයි. හඟියි. දිටඨය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු වෙයි. ඊට හේතුව කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

,සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් හඟියි. සුතය සුතය වශයෙන් හැඳින සුතය ආත්මය වශයෙන් හඟියි. සුතය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. සුතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. සුතය .මගේයැයි. හඟියි. සුතය ආත්මය වශයෙන් සිතා ආශාවෙන් සතුටු වෙයි. ඊට හේතුව කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

,මුතය (ගන්ධ රස ස්පර්‍ශයන තුන) මුතය වශයෙන් හඟියි. මුතය මුතය වශයෙන් හැඳින මුතය ආත්මය වශයෙන් හඟියි. මුතය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. මුතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. මුතය .මාගේයැයි. හඟියි මුතය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු වෙයි. ඊට හේතවු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් හඟියි. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් හැඳින විඤඤාතය ආත්මය වශයෙන් හඟියි. විඤඤාතය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. විඤඤාතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. විඤඤාතය .මගේ.යයි හඟියි. විඤඤාතය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදා නොදැන්මයයි කියමි.

6 , සමාන ස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය (නාම ධර්‍ම සමූහය) සමාන ස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය වශයෙන් හඟියි. සමාන ස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධය සමාන ස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධය වශයෙන් ඇඳින සමාන ස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධය ආත්මය වශයෙන් හඟියි. සමාන ස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. සමාන ස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. සමාන ස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධය .මගේ.යයි හඟියි. සමාන ස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදානොදැන්මයයි කියමි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය වශයෙන් හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය වශයෙන් ඇඳින වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය ආත්මය වශයෙන් හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය .මගේයැයි. හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්ධය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදානොදැන්මයයි කියමි.

,(රූපාරූප ධර්‍ම) සියල්ල සියල්ල වශයෙන් හඟියි. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් ඇඳින සියල්ල ආත්මය වශයෙන් හඟියි. සියල්ල කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. සියල්ලෙන් පිටත සියල්ල ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. සියල්ල .මගේයැයි. හඟියි. සියල්ල ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු වෙයි. ඊට හේතුව කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදානොදැන්මයයි කියමි.

,නිර්වාණය (ඇතැම් දෘෂ්ටිකයන් නිවනයයි කියන ආත්මය පඤචකාමයෙන් යුක්ත කිරීම) නිර්වාණය වශයෙන් හඟියි. නිර්වාණය නිර්වාණය වශයෙන් ඇඳින නිර්වාණය ආත්මය වශයෙන් හඟියි. නිර්වාණය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි හඟියි. නිර්වාණයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට ආත්මය ඇතැයි හඟියි. නිර්වාණය.මගේයැයි. හඟියි. නිර්වාණය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහුගේ ධර්‍ම වෙන්කොට බෙදානොදැන්මයයි කියමි.

පෘථග්ජනයන් වශයෙන් දෙශනා කරනලද ප්‍රථම භූමි පරිච්ජේදයයි.

7 ,මහණෙනි‚ ශෛක්‍ෂවූ (ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂායෙහි හික්මෙන්නාවූ) අර්හත්ඵලයට නොපැමිණියාවූ අර්හත්ඵලය පතන්නාවූ යම් භික්‍ෂුවක් තෙම වාසය කෙරේද ඒ පුද්ගල තෙමේ සතර වැදැරුම් පෘථිවි ධාතුව පෘථිවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. පෘථිවි ධාතුව පෘථිවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන පෘථිවි ධාතුව තමා යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟියි. පථිවි ධාතුව ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි (තණ්හා මාන දෙකින්) හඟියි. පෘථිවි ධාතුවෙන් පිටත තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟියි. පෘථිවි ධාතුව මාගේයයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) සිතයි. පෘථිවි ධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ පිරිසිඳ නොදැනීමයයි කියමි.

,ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආපොධාතුව ආපොධාතු වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආපොධාතුව තමා යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟිය.ි ආපොධාතුව ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟියි. ආපොධාතුවෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟියි. මේ ආපොධාතුව මාගේ යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟියි. ආපොධාතුවට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ පිරිසිඳ නොදැනීමයයි කියමි.

,තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන තෙජොධාතුව තමා යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟියි. තෙජොධාතුව ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) හඟියි. මේ තෙජොධාතුව මාගේ යයි හඟියි. තෙජොධාතුවට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වායොධාතුව තමා වශයෙන් හඟියි. වායොධාතුව ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි හඟියි. වායොධාතුවෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි හඟියි. වායොධාතුව මාගේ යයි හඟියි. වායොධාතුවට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

8 ,භූතයන් භූතයන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන භූතයන් තමා වශයෙන් හඟියි. භූතයන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. භූතයනගෙන් වෙන්ව තමා ඇතැයි හඟියි. මේ භූතයන් මාගේ යයි හඟියි. භූතයන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟිය.ි දෙවියන්ගෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි හඟියි. දෙවියන් මාගේ යයි හඟියි. දෙවියන්ට සතුටු වෙයි ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. මාරයා මාරයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන මාරයා තමා වශයෙන් හඟියි. මාරයා ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. මාරයාගෙන් වෙන්ව තමා ඇතැයි හඟියි. මාරයා මාගේ යයි හඟියි. මාරයාට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

9 ,බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන බ්‍රහ්මයා තමා වශයෙන් හඟියි. බ්‍රහ්මයා ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි හඟියි. මේ බ්‍රහ්මයා මාගේ යයි හඟියි. බ්‍රහ්මයාට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආභස්සර දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. ආභස්සර දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. මේ ආභස්සර දෙවියන් මාගේ යයි හඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සුභකිණ්හ දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් මාගේ යයි හඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වෙහප්ඵල දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. මේ වෙහප්ඵල දෙවියන් මාගේ යයි හඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,අභිභූ බ්‍රහ්මයා අභිභූ බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා අභිභූ බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන අභිභූ බ්‍රහ්මයා තමා වශයෙන් හඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. මේ අභිභූ බ්‍රහ්මයා මාගේ යයි සිතයි. අභිභූ බ්‍රහ්මයාට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආකාසානඤචායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි හඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි හඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයි හඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි හඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් මාගේ යයි හඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් මාගේ යයි සිතයි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

10 , දිට්ඨය(රූපායතනය) දිට්ඨය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන දිට්ඨය තමා වශයෙන් හඟියි. දිට්ඨය ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. දිට්ඨයෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි හඟියි. දිට්ඨය මාගේ යයි හඟියි. දිට්ඨයට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

, සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. සුතය සුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සුතය තමා වශයෙන් හඟියි. සුතය ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. සුතයෙන් පිටත තමා ඇතැයි හඟියි. සුතය මාගේ යයි හඟියි. සුතයට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,මුතය (ගන්ධ රස ස්පර්‍ශයන තුන) මුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. මුතය මුතය වශයෙන් හැඳින මුතය තමා වශයෙන් හඟියි. මුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි හඟියි. මුතයෙන් පිටත මුතය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි හඟියි. මුතය මාගේ යයි හඟියි. මුතයට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන විඤඤාතය තමා වශයෙන් හඟියි. විඤඤාතය ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. විඤඤාතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි හඟියි. විඤඤාතය මාගේ යයි හඟියි. විඤඤාතයට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,ඒකස්වභාවය වූ අරූපය ඒකස්වභාවය වූ අරූපය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ඒකස්වභාවය වූ අරූපය ඒකස්වභාවය වූ අරූපය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ඒකස්වභාවය වූ අරූපය තමා වශයෙන් හඟියි. ඒකස්වභාවය වූ අරූපය ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. ඒකස්වභාවය වූ අරූපයෙන් පිටත එය අසුරුකොට තමා ඇතැයි හඟියි. ඒකස්වභාවය වූ අරූපය මාගේ යයි හඟියි. ඒකස්වභාවය වූ අරූපයට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධය ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධය මාගේ යයි හඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාව වූ පංචස්කන්‍ධයට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,(රූපාරූප) සියල්ල සියල්ල වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සියල්ල තමා වශයෙන් හඟියි. වෙන් සියල්ල ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි හඟියි. සියල්ලෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි හඟියි. සියල්ල මාගේ යයි හඟියි. සියල්ලට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

, පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය (පඤ්චකාම සැප විඳීම) නිර්‍වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය නිර්‍වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය තමා වශයෙන් හඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි හඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි හඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය මගේ යයි හඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයට සතුටු වෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයාගේ නොපිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

ශෛක්‍ෂ පුද්ගලයන්ගේ වශයෙන් දේශනා කරන ලද දෙවෙනි භූමිපරිච්ජේදයයි.

12 ,මහණෙනි‚ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවූ ක්ලේෂයන් ක්‍ෂය කළාවූ වැස නිමවනලද බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව ඇති කටයුතු අවසන් කළාවූ කෙලෙස්බර බහා තබන ලද්දාවූ අර්‍හත්ඵලයට පැමිණියාවූ භව සංයොජන (සසර බැඳුම්) ක්‍ෂය කළාවූ සසරින් මිදුනා වූ යම් ඒ (රහත් ) භික්‍ෂු කෙනෙක් වෙද්ද හෙතෙමේද සතර වැදැරුම්වූ පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් දනියි. පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් දැන පඨවි ධාතුව තමා යයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව .මගේ. යයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ් පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,සතර වැදැරුම් ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් දනියි. ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් දැන ආපොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. ආපොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආපොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආපොධාතුව .මගේ. යයි නොහඟියි. ආපොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ් පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,සතර වැදැරුම් තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් දනියි. තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් දැන තෙජොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව .මගේ. යයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. තෙජොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ් පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,සතර වැදැරුම් වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් දනියි. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් දැන වායොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. වායොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වායොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වායොධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. වායොධාතුව .මගේ. යයි නොහඟියි. වායොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ් පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

13 ,භූතයන් භූතයන් වශයෙන් දනියි. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් දැන භූතයන් තමායයි නොහඟියි. භූතයන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. භූතයන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. භූතයන් .මගේ. යයි නොහඟියි. භූතයන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් දනියි. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් දැන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. දෙවියන් මගේ යයි නොහඟියි. දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් දනියි. මාරයා මාරයා වශයෙන් දැන මාරයා තමායයි නොහඟියි. මාරයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. මාරයා ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. මාරයා මාගේ යයි නොහඟියි. මාරයාට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

14 ,බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් දනියි. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් දැන බ්‍රහ්මයා තමායයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා මාගේ යයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයාට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් දැන ආභස්සර දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් දනියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් දැන සුභකිණ්හ දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් දනියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් දැන වෙහප්ඵල දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,අභිභූ දෙවියන් අභිභූ දෙවියන් වශයෙන් දනියි. අභිභූ දෙවියන් අභිභූ දෙවියන් වශයෙන් දැන අභිභූ දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන ආකාසානඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

15 ,දිට්ඨය(රූපායතනය) දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් දනියි. දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් දැන දිට්ඨය තමායයි නොහඟියි. දිට්ඨය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. දිට්ඨය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. දිට්ඨයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් දනියි. සුතය සුතය වශයෙන් දැන සුතය තමායයි නොහඟියි. සුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සුතය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,මුතය (ගන්‍ධ රස ස්පර්‍ශ යන ආයතන තුන) මුතය වශයෙන් දනියි. මුතය මුතය වශයෙන් දැන මුතය තමා වශයෙන් නොහඟියි. මුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. මුතය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. මුතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් දනියි. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් දැන විඤඤාතය තමායයි නොහඟියි. විඤඤාතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. විඤඤාතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

16 ,ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම වශයෙන් දනියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම වශයෙන් දැන ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම තමායයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍මයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් දනියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් දැන වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමායයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි.වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය මගේ යයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,සියල්ල සියල්ල වශයෙන් දනියි. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් දැන සියල්ල තමායයි නොහඟියි. සියල්ල කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සියල්ල ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සියල්ල මගේ යයි නොහඟියි. සියල්ලට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

,පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය (පඤ්චකාම සැප විඳීම) පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් දනියි.

පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් දැන පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය තමායයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය මගේ යයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ රහතන්වහන්සේගේ පිරිසිඳ දැනීමයයි කියමි.

ක්‍ෂීණාශ්‍රව (රහතුන්ගේ) වශයෙන් දේශනා කරන ලද ප්‍රථම නයක්‍රමයෙහි තුන්වැනි භූමි

17 ,මහණෙනි‚ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවූ කෙලෙසුන් නැති කළාවූ වැස නිමවනලද බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව ඇති‚ කටයුතු අවසන් කළාවූ කෙලෙස්බර බහා තබන ලද්දාවූ අර්‍හත්ඵලයට පැමිණියාවූ භව සංයොජන (සසර බැඳුම්) නැති කළාවූ සසරින් මිදුනා වූ යම් ඒ (රහත් ) භික්‍ෂු කෙනෙක් වේද‚ හෙතෙමේද‚ පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් දනියි. පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් දැන පඨවි ධාතුව තමා යයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව ආශ්‍රයකොටතමා ඇතැයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව .මගේ. යයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ (රහත්) භික්‍ෂුව රාගය නැතිකිරීමෙන් වීතරාග වූ බැවිනි.

,ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් දනියි. ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් දැන ආපොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. ආපොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආපොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආපොධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආපොධාතුව .මගේ. යයි නොහඟියි. ආපොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ (රහත්) භික්‍ෂුව රාගය නැතිකිරීමෙන් වීතරාග වූ බැවිනි.

,තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් දනියි. තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් දැන තෙජොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව .මගේ. යයි නොහඟියි. තෙජොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද ඒ (රහත්) භික්‍ෂුව රාගය නැතිකිරීමෙන් වීතරාග වූ බැවිනි.

,වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් දනියි. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් දැන වායොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. වායොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වායොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වායොධාතුව ආශ්‍රයකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. වායොධාතුව මාගේ යයි නොහඟියි. වායොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ඒ (රහත්) භික්‍ෂුව රාගය නැතිකිරීමෙන් වීතරාග වූ බැවිනි.

18 ,භූතයන් (චාතුර්මහාරාජික දෙව්ලොවින් පහත සත්‍වයන්) භූතයන් වශයෙන් දනියි. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් ඇඳින භූතයන් තමායයි නොහඟියි. භූතයන් තුළ තමා ඇතැයි නොහඟියි. භූතයන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. භූතයන් .මගේ. යයි නොහඟියි. භූතයන්ට ආසාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,දෙවියන් (මාර දෙව්ලොවින් පහත දෙවියන්) දෙවියන් වශයෙන් දනියි. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. දෙවියන් තුළ තමා ඇතැයි නොහඟියි. දෙවියන් කෙරෙන් පිටත දෙවියන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. දෙවියන් .මගේ. යයි නොහඟියි. දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් දනියි. මාරයා මාරයා වශයෙන් ඇඳින මාරයා තමායයි නොහඟියි. මාරයා කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟියි. මාරයාගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. මාරයා .මගේ. යයි නොහඟියි. මාරයාට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

19 ,බ්‍රහ්මයා (ප්‍රථම ධයානතලයෙහි බ්‍රහ්මයන්) බ්‍රහ්මයා වශයෙන් දනියි. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් හැඳින බ්‍රහ්මයා තමායයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත බ්‍රහ්මයා ඇසුරුකොට තමා ඇත්තේයයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා .මගේ. යයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයාට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,ආභස්සර දෙවියන් (ද්විතීය ධයානතලයෙහි බ්‍රහ්මයන්) ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් දනියි. වශයෙන් හැඳින ආභස්සර දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ගෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් .මගේ. යයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් ගැන ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,සුභකිණ්හ දෙවියන් (තෘතීයධ්‍යානතල වැසි බ්‍රහ්මයන්) සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් දනියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් හැඳින සුභකිණ්හ දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ගෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් .මගේ. යයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,වෙහප්ඵල නම්වූ දෙවියන් (චතුර්ථධයානතල වැසි බ්‍රහ්මයන්) වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් දනියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් හැඳින වෙහප්ඵල දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් .මගේ. යයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,අභිභූ නම් (අසංඥතලවැසි ) බ්‍රහ්මයා‚ (අසංඥතලවැසි ) බ්‍රහ්මයා වශයෙන් දනියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා අභිභූ බ්‍රහ්මයා වශයෙන් හැඳින අභිභූ බ්‍රහ්මයා තමායයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත ඔහු ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා .මගේ. යයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයාට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,ආකාසානඤචායතන තල වැසි දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආකාසානඤචායතන වැසි දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් හැඳින ආකාසානඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත්හි ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් .මගේ. යයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් හැඳින විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් .මගේ. යයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් හැඳින ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් හැඳින නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් .මගේ. යයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

15 ,දිට්ඨය(රූපායතනය) දිට්ඨය වශයෙන් දනියි. දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් හැඳින දිට්ඨය තමායයි නොහඟියි. දිට්ඨය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. දිට්ඨයෙන් පිටත දිට්ඨය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. දිට්ඨය .මගේ. යයි නොහඟියි. දිට්ඨය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් දනියි. සුතය සුතය වශයෙන් ඇඳින සුතය තමා වශයෙන් නොහඟියි. සුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සුතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුතය .මගේ.යයි නොහඟියි. සුතය ආත්මය වශයෙන් සිතා ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,මුතය (ගන්‍ධ රස ස්පර්‍ශ යන ආයතන තුන) මුතය වශයෙන් දනියි. මුතය මුතය වශයෙන් හැඳින මුතය තමා වශයෙන් නොහඟියි. මුතය කෙරෙහි ආත්මය පිහිටියේයයි නොහඟියි. මුතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. මුතය .මගේ. යයි නොහඟියි. මුතය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් දනියි. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් ඇඳින විඤඤාතය තමායයි නොහඟියි. විඤඤාතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. විඤඤාතයෙන් පිටත ය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාතය .මගේ. යයි නොහඟියි. විඤඤාතය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය (නාම ධර්‍ම සමූහය)සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය වශයෙන් දනියි. සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය වශයෙන් ඇඳින සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් නොහඟියි. සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය .මගේ.යයි නොහඟියි. සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් දනියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් ඇඳින වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය මගේයයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,(රූපාරූපධර්‍ම) සියල්ල සියල්ල වශයෙන් දනියි. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් හැඳින සියල්ල තමායයි නොහඟියි. සියල්ල කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සියල්ලෙන් පිටත සියල්ල ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සියල්ල මගේයයි නොහඟියි. සියල්ල තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

,නිර්‍වාණය (ඇතැම් දෘෂ්ටිකයන් නිවනයයි කියන තමා පඤ්චකාමයෙන් යුක්ත කිරීම) නිර්‍වාණය වශයෙන් දනියි. නිර්‍වාණය නිර්‍වාණය වශයෙන් ඇඳින නිර්‍වාණය තමායයි නොහඟියි. නිර්‍වාණය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. නිර්‍වාණයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. නිර්‍වාණය මගේයයි නොහඟියි. නිර්‍වාණය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? රාගය පහකළ හෙයින් වීතරාග වූ බැවිනි.

රහතුන්ගේ වශයෙන් දේශනා කරනලද දෙවැනි ක්‍රම කථාවෙහි සතරවැනි භූමි පරිච්ඡේදයයි.

22 ,මහණෙනි‚ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවූ කෙලෙසුන් නැති කළාවූ වැස නිමවනලද බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව ඇති කටයුතු අවසන් කළාවූ කෙලෙස්බර බහා තබන ලද්දාවූ අර්‍හත්ඵලයට පැමිණියාවූ භව සංයොජන (සසර බැඳුම්) නැති කළාවූ සසරින් මිදුනා වූ යම් ඒ (රහත් ) භික්‍ෂු කෙනෙක් වේද හෙතෙමේද සතර වැදැරුම් පෘථිවි ධාතුව පෘථිවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. පෘථිවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන පෘථිවි ධාතුව තමා යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. පෘථිවි ධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. පෘථිවි ධාතුවෙන් පිටත තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. පෘථිවි ධාතුව මාගේ යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. පෘථිවි ධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආපොධාතුව තමා යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. ආපොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. ආපොධාතුවෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. ආපොධාතුව මාගේ යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. ආපොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන තෙජොධාතුව තමා යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. තෙජොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟියි. තෙජොධාතුව මාගේ යයි නොහඟියි. තෙජොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වායොධාතුව තමා වශයෙන් නොහඟියි. වායොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වායොධාතුවෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟියි. වායොධාතුව මාගේ යයි නොහඟියි. වායොධාතුවට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

23 ,භූතයන් භූතයන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන භූතයන් තමා වශයෙන් නොහඟියි. භූතයන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. භූතයන්ගෙන් වෙන්ව තමා ඇතැයි නොහඟියි. භූතයන් .මාගේ. යයි නොහඟියි. භූතයන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟියි. දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. දෙවියන්ගෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟියි. දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. මාරයා මාරයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන මාරයා තමායයි නොහඟියි. මාරයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. මාරයා ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. මාරයාගෙන් වෙන්ව තමා ඇතැයි නොහඟියි. මාරයා මාගේ යයි නොහඟියි. මාරයාට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

24 ,බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන බ්‍රහ්මයා තමා වශයෙන් නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා මාගේ යයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයාට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආභස්සර දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් .මාගේ. යයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සුභකිණ්හ දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් .මාගේ. යයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වෙහප්ඵල දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් .මාගේ. යයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,අභිභූ බ්‍රහ්මයා අභිභූ බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා අභිභූ බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන අභිභූ බ්‍රහ්මයා තමායයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයා මාගේ යයි නොහඟියි. අභිභූ බ්‍රහ්මයාට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද රාගය පහකළ හෙයින් ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආකාසානඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි.ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

25 ,දිට්ඨය(රූපායතනය) දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන දිට්ඨය තමායයි නොහඟියි. දිට්ඨය ආශ්‍රය කොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. දිට්ඨයෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟියි. දිට්ඨය මාගේ යයි නොහඟියි. දිට්ඨයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. සුතය සුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සුතය තමායයි නොහඟියි. සුතය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුතයෙන් පිටත සුතය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුතය මාගේ යයි නොහඟියි. සුතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,මුතය (ගන්‍ධ රස ස්පර්‍ශ යන ආයතන තුන) මුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. මුතය මුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන මුතය තමායයි නොහඟියි. මුතය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. මුතයෙන් පිටත මුතය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. මුතය මාගේ යයි නොහඟියි. මුතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන විඤඤාතය තමායයි නොහඟියි. විඤඤාතය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාතය මාගේ යයි නොහඟියි. විඤඤාතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

26 ,ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ඒකස්වභාවයවූ අරූපය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ඒකස්වභාවයවූ අරූපය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ඒකස්වභාවයවූ අරූපය තමා වශයෙන් නොහඟියි. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවයවූ අරූපයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය මාගේ යයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවයවූ අරූපයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමායයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය මාගේ යයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

, (රූපාරූප) සියල්ල සියල්ල වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සියල්ල තමායයි නොහඟියි. සියල්ල ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සියල්ලෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සියල්ල මාගේ යයි නොහඟියි. සියල්ලට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

,පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය (පඤ්චකාම සැප විඳීම) පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දනියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය තමායයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය මාගේ යයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? ෙවෂය නැතිකිරීමෙන් වීතදොස වූ බැවිනි.

රහතුන්ගේ වශයෙන් දේශනා කරනලද තුන්වෙනි ක්‍රම කථාවෙහි පස්වෙනි භූමි පරිච්ඡේදයයි.

27 ,මහණෙනි‚ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවූ‚ කෙලෙසුන් නැති කළාවූ වැස නිමවනලද ආර්ය මාර්ග ඇති ඇති කටයුතු අවසන් කළාවූ කෙලෙස්බර බහා තබන ලද්දාවූ අර්‍හත්ඵලයට පැමිණියාවූ භව සංයොජන (සසර බැඳුම්) ක්‍ෂය කළාවූ සසරින් මිදුනා වූ යම් ඒ (රහත් ) භික්‍ෂු කෙනෙක් වේද හෙතෙමේද සතර වැදැරුම් පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් හඟියි. පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් හැඳින පඨවි ධාතුව තමා යයි (තණ්හා දිට්ඨි මාන වශයෙන්) නොහඟියි. තමා පඨවි ධාතුවෙහි පිහිටියේයයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුවෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුව මාගේ යයි නොහඟියි. පඨවි ධාතුවට ආසාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,සතර වැදැරුම් ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් හඟියි. ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් හැඳින ආපොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. තමා ආපොධාතුවෙහි පිහිටියේයයි නොහඟියි. තමා ආපොධාතුවෙන් පිටත ආපොධාතුව ඇසුරුකොට ඇත්තේයයි නොහඟියි. ආපොධාතුව මාගේ යයි නොහඟියි. ආපොධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,සතර වැදැරුම් තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් හඟියි. තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් හැඳින තෙජොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. තමා තෙජොධාතුවෙහි පිහිටියේයයි නොහඟියි. තෙජොධාතුවෙන් පිටත එය ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. තෙජොධාතුව මාගේ යයි නොහඟියි. තෙජොධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,සතර වැදැරුම් වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් දනියි. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් දැන වායොධාතුව තමා යයි නොහඟියි. තමා වායොධාතුවෙහි පිහිටියේයයි නොහඟියි. වායොධාතුවෙන් පිටත එය ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වායොධාතුව මාගේ යයි නොහඟියි. වායොධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

28 ,භූතයන් භූතයන් වශයෙන් දනියි. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් දැන භූතයන් තමායයි නොහඟියි. භූතයන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. භූතයන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. භූතයන් මාගේ යයි නොහඟියි. භූතයන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් දනියි. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් දැන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් දනියි. මාරයා මාරයා වශයෙන් දැන මාරයා තමායයි නොහඟියි. මාරයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. මාරයා ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. මාරයා මාගේ යයි නොහඟියි. මාරයාට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

29 ,බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් දනියි. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් දැන බ්‍රහ්මයා තමායයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයා මාගේ යයි නොහඟියි. බ්‍රහ්මයාට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් දැන ආභස්සර දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආභස්සර දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් දනියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් දැන සුභකිණ්හ දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. සුභකිණ්හ දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් දනියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් දැන වෙහප්ඵල දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,අභිභූ දෙවියන් අභිභූ දෙවියන් වශයෙන් දනියි. අභිභූ දෙවියන් අභිභූ දෙවියන් වශයෙන් දැන අභිභූ දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. අභිභූ දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන ආකාසානඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් දනියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් දැන නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් මාගේ යයි නොහඟියි. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

30 ,දිට්ඨය(රූපායතනය) දිට්ඨය වශයෙන් දනියි. දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් දැන දිට්ඨය තමායයි නොහඟියි. දිට්ඨය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. දිට්ඨය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. දිට්ඨය මාගේ යයි නොහඟියි. දිට්ඨයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් දනියි. සුතය සුතය වශයෙන් දැන සුතය තමායයි නොහඟියි. සුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සුතය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සුතය මාගේ යයි නොහඟියි. සුතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,මුතය (ගන්‍ධ රස ස්පර්‍ශ යන ආයතන තුන) මුතය වශයෙන් දනියි. මුතය මුතය වශයෙන් දැන මුතය තමා වශයෙන් නොහඟියි. මුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. මුතය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. මුතය මාගේ යයි නොහඟියි. මුතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් දනියි. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් දැන විඤඤාතය තමායයි නොහඟියි. විඤඤාතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. විඤඤාතය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. විඤඤාතය මාගේ යයි නොහඟියි. විඤඤාතයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

31 ,ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම වශයෙන් දනියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම වශයෙන් දැන ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම තමායයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍ම ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධම මාගේ යයි නොහඟියි. ඒකස්වභාවය ඇති අරූපධර්‍මයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් දනියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් දැන වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමායයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය මාගේ යයි නොහඟියි. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,සියල්ල සියල්ල වශයෙන් දනියි. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් දැන සියල්ල තමායයි නොහඟියි. සියල්ල කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. සියල්ල ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. සියල්ල මාගේ යයි නොහඟියි. සියල්ලට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

,පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය (පඤ්චකාම සැප විඳීම) පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් දනියි.

පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් දැන පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය තමායයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය ආශ්‍රය කොට තමා ඇතැයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය මාගේ යයි නොහඟියි. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයට සතුටු නොවෙයි. ඊට හේතු කවරේද? මොහය (මුළාව) නැතිකිරීමෙන් වීතමොහවූ බැවිනි.

රහතුන්ගේ වශයෙන් දේශනා කරනලද සතරවෙනි ක්‍රම කථාවෙහි සයවැනි භූමි පරිච්ඡේදයයි.

32 , මහණෙනි‚ කෙලෙසුන් නැසුවාවූ‚ සියල්ල තමාම හොඳින් අවබෝධ කළාවූ‚ තථාගතයන් වහන්සේද සතර වැදෑරුම් පෘථිවි ධාතුව පෘථිවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. පෘථිවි ධාතුව පෘථිවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන පෘථිවි ධාතුව තමායයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. පෘථිවි ධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. පෘථිවි ධාතුවෙන් පිටත තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. පෘථිවි ධාතුව .මාගේ.යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. පෘථිවි ධාතුවට ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආපොධාතුව තමායයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුවෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුව .මාගේ.යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුවට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන තෙජොධාතුව තමායයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුව .මාගේ.යයි (තණ්හා මාන වශයෙන්) නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුවට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වායොධාතුව තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. වායොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. වායොධාතුවෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. වායොධාතුව .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. වායොධාතුවට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

33 , භූතයන් භූතයන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන භූතයන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. භූතයන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. භූතයන්ගෙන් වෙන්ව තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. භූතයන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. භූතයන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. දෙවියන්ගෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. මාරයා මාරයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන මාරයා තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. මාරයා ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. මාරයාගෙන් වෙන්ව තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. මාරයා .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. මාරයාට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

34 ,බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන බ්‍රහ්මයා තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයා ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයා .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයාට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,ආභස්සරදෙවියන් ආභස්සරදෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආභස්සරදෙවියන් ආභස්සරදෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආභස්සරදෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. ආභස්සරදෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. ආභස්සරදෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආභස්සරදෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ආභස්සරදෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සුභකිණ්හ දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වෙහප්ඵල දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,අභිභූබ්‍රහ්මයා අභිභූබ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. අභිභූබ්‍රහ්මයා අභිභූබ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන අභිභූබ්‍රහ්මයා තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. අභිභූබ්‍රහ්මයා ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. අභිභූබ්‍රහ්මයාගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. අභිභූබ්‍රහ්මයා .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. අභිභූබ්‍රහ්මයාට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආකාසානඤචායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

35 ,දිට්ඨය(රූපායතනය) දිට්ඨය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන දිට්ඨය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. දිට්ඨය ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. දිට්ඨයෙන් පිටත්හි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. දිට්ඨය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. දිට්ඨයට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. සුතය සුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සුතය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. සුතය ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. සුතයෙන් පිටත සුතය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. සුතය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. සුතයට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,මුතය (ගන්‍ධ රස ස්පර්‍ශ යන ආයතන තුන) මුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. මුතය මුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන මුතය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. මුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. මුතයෙන් පිටත මුතය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. මුතය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. මුතයට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන විඤඤාතය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. විඤඤාතය ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාතයෙන් පිටත විඤඤාතය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාතය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාතයට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

36 ,ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ඒකස්වභාවයවූ අරූපය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ඒකස්වභාවයවූ අරූපය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ඒකස්වභාවයවූ අරූපය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ආශ්‍රයකොට තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපයට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය (නාම ධර්‍ම සමූහය) සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. සමානස්වභාව ඇත්තාවූ අරූපස්කන්‍ධය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. සමානස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. සමානස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. සමානස්වභාවවූ අරූපස්කන්‍ධයට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් ඇඳින වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,(රූපාරූප ධර්‍ම) සියල්ල සියල්ල වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන සියල්ල තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. සියල්ල කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. සියල්ලෙන් පිටත සියල්ල ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. සියල්ල .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. සියල්ල තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

,නිර්වාණය (ඇතැම් දෘෂ්ටිකයන් නිවනයයි කියන තමා පඤචකාමයෙන් යුක්ත කිරීම) නිර්වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. නිර්වාණය නිර්වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් ඇඳින නිර්වාණය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. නිර්වාණය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. නිර්වාණයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. නිර්වාණය .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. නිර්වාණය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ යහපත් දැනීමයයි කියමි.

ශාස්තෲන් වහන්සේගේ වශයෙන් දේශනා කරන ලද පළමුවැනි ක්‍රම කථාවෙහි සත්වැනි භූමි පරිච්ඡේදයයි.

37 , මහණෙනි‚ කෙලෙසුන් නැසුවාවූ‚ සියල්ල තමාම හොඳින් අවබෝධ කළාවූ‚ තථාගතයන් වහන්සේද පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. පඨවි ධාතුව පඨවි ධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන පඨවි ධාතුව තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. පඨවි ධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. පඨවි ධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. පඨවි ධාතුව .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. පඨවි ධාතුවට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, ආපොධාතුව ආපොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආපොධාතුව ආපොධාතුව

වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන ආපොධාතුව තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුවකෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුව .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ආපොධාතුවට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. තෙජොධාතුව තෙජොධාතුව වශයෙන් දැන තෙජොධාතුව තමායයි නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුව .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. තෙජොධාතුවට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. වායොධාතුව වායොධාතුව වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන වායොධාතුව තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. වායොධාතුව කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. වායොධාතුව ආශ්‍රයකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. වායොධාතුව ඇසුරුකොට ඉන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. වායොධාතුව .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. වායොධාතුවට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

38 ,භූතයන් (චතුර්මහාරාජික දෙව්ලොවින් පහත සත්‍වයන්) භූතයන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. භූතයන් භූතයන් වශයෙන් ඇඳින භූතයන් තමායයි නොහඟින්නාහ. භූතයන් තුළ තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. භූතයන්ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. භූතයන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. භූතයන්ට ආසාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, දෙවියන් (මාර දෙව්ලොවින් පහත දෙවියන්) දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. දෙවියන් දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින දෙවියන් තමායයි නොහඟින්නාහ. දෙවියන් තුළ තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. දෙවියන් කෙරෙන් පිටත දෙවියන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. දෙවියන් ගැන සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,මාරයා මාරයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. මාරයා මාරයා වශයෙන් ඇඳින මාරයා තමායයි නොහඟින්නාහ. මාරයා තුළ තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. මාරයා ගෙන් පිටත තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. මාරයා .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. මාරයාට ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

39 ,බ්‍රහ්මයා (ප්‍රථම ධ්‍යාන තලයෙහි බ්‍රහ්මයන්) බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. බ්‍රහ්මයා බ්‍රහ්මයා වශයෙන් ඇඳින බ්‍රහ්මයා තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයා ගෙන් පිටත බ්‍රහ්මයා ඇසුරුකොට තමා ඇත්තේයයි නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයා .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. බ්‍රහ්මයාට ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,ආභස්සර දෙවියන් (ද්විතීය ධ්‍යානතල වැසි බ්‍රහ්මයන්) ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආභස්සර දෙවියන් ආභස්සර දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින ආභස්සර දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. ආභස්සර දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. ආභස්සර දෙවියන්ගෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආභස්සර දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ආභස්සර දෙවියන් ගැන ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, සුභකිණ්හ දෙවියන් (තෘතීයධ්‍යානතල වැසි බ්‍රහ්මයන්) සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන් සුභකිණ්හ දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින සුභකිණ්හ දෙවියන් තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන්ගෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. සුභකිණ්හ දෙවියන් ගැන ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, වෙහප්ඵල නම්වූ දෙවියන් (චතුර්‍ථධ්‍යාන තල වැසි බ්‍රහ්මයන්) වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන් වෙහප්ඵල දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින වෙහප්ඵල දෙවියන් තමායයි නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. වෙහප්ඵල දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, අභිභූ නම් (අසංඥතල වැසි) බ්‍රහ්මයා (අසංඥතල වැසි) බ්‍රහ්මයා වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. අභිභූ බ්‍රහ්මයා අභිභූ බ්‍රහ්මයා වශයෙන් හැඳින අභිභූ බ්‍රහ්මයා තමායයි නොහඟින්නාහ. අභිභූ බ්‍රහ්මයා කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. අභිභූ බ්‍රහ්මයා ගෙන් පිටත ඔහු ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. අභිභූ බ්‍රහ්මයා .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. අභිභූ බ්‍රහ්මයාට ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,ආකාසානඤචායතන තල වැසිදෙවියන් ආකාසානඤචායතන වැසි දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් ආකාසානඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින ආකාසානඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත්හි ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ආකාසානඤචායතන දෙවියන්ට ආශාවෙන් සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්,විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාණඤචායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ආකිඤ්චඤඤායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් වශයෙන් ඇඳින නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් තමායයි නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් කෙරෙහි තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් කෙරෙන් පිටත ඔවුන් ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන් .මාගේ.යයි නොහඟින්නාහ. නෙවසංඥානාසංඥායතන දෙවියන්ට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

40 , දිට්ඨය (රූපායතනය) දිට්ඨය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. දිට්ඨය දිට්ඨය වශයෙන් ඇඳින දිට්ඨය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. දිට්ඨය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. දිට්ඨයෙන් පිටත දිට්ඨය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. දිට්ඨය .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. දිට්ඨය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තියවේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, සුතය (ශබ්දායතනය) සුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. සුතය සුතය වශයෙන් ඇඳින සුතය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. සුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. සුතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. සුතය .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. සුතය ආත්මය වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, මුතය (ගන්ධ රස ස්පර්‍ශ යන තුන) මුතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. මුතය මුතය වශයෙන් ඇඳින මුතය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. මුතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. මුතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. මුතය .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. මුතය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,විඤඤාතය (ධර්‍මායතනය) විඤඤාතය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. විඤඤාතය විඤඤාතය වශයෙන් ඇඳින විඤඤාතය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. විඤඤාතය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාතයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාතය .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. විඤඤාතය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්Ȁdධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

41 ,ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ඒකස්වභාවයවූ අරූපය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය ඒකස්වභාවයවූ අරූපය වශයෙන් ඇඳින ඒකස්වභාවයවූ අරූපය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. ඒකස්වභාවයවූ අරූපය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

,වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය වශයෙන් ඇඳින වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. වෙන් වෙන් ස්වභාවය වූ පංචස්කන්‍ධය තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, (රූපාරූප ධර්‍ම) සියල්ල සියල්ල වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. සියල්ල සියල්ල වශයෙන් ඇඳින සියල්ල තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. සියල්ල කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. සියල්ලෙන් පිටත සියල්ල ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. සියල්ල .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. සියල්ල තමා වශයෙන් සිතා සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

, පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය ( පඤචකාම සැප විඳීම) පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දන්නාහ. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය වශයෙන් විශේෂ නුවණින් දැන පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය තමා වශයෙන් නොහඟින්නාහ. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය කෙරෙහි තමා පිහිටියේයයි නොහඟින්නාහ. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයෙන් පිටත එය ඇසුරුකොට තමා ඇතැයි නොහඟින්නාහ. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණය .මගේ.යයි නොහඟින්නාහ. පරමදෘෂ්ටධර්‍ම නිර්‍වාණයට සතුටු නොවන්නාහ. ඊට හේතු කවරේද? තණ්හාව දුකට මුල් කාරණයයි දැන කර්‍මභවය හේතුකොටගෙන උත්පත්තිය වේයයිද උපන් සත්වයාහට ජරාව (මහලුවීම) මරණය වේයයි මෙසේ දැනගත්සේක්ද‚ මහණෙනි‚තථාගතයන් වහන්සේ සියලු ආකාරයෙන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන්‚ ආලය හැරීමෙන්‚ නිරුද්ධ කිරිමෙන්‚ අත්හැරීමෙන්‚ දුරලීමෙන්‚ උතුම්වූ සම්‍යක් සම්බොධිය අවබොධකළසේක්ද‚ එහෙයින්යයි කියමි.

ශාස්තෲන් වහන්සේගේ වශයෙන් දේශනා කරනලද දෙවෙනි ක්‍රම කථාවෙහි අටවෙනි භූමි පරිච්ඡේදයයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය දේශනා කළහ. (මානයෙන් මත්ව සිටි) ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට සතුටු නොවූහ.

පළමුවැනි මූලපරියාය සූත්‍රය නිමි……..