16. චෙතොඛිල සූත්‍රය.

1. මා වසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහිවු අනේපිඩු මහ සිටුහුගේ ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ´මහණෙනි, ´මහණෙනි, කියා භික්‍ෂුන්ට ආමන්ත්‍රනය කළහ. ´ ස්වාමීනියි, කියා ඒ භික්‍ෂුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්හ.

´´ මහණෙනි, යම් කිසි භික්‍ෂුවක් විසින් සිත බැඳී පවත්නා කුණු වැනි හෙයින් චෙතොඛිල නම්වු ධර්‍ම පහක් පහනොකරන ලද්දාහුද හිත සම්බන්‍ධවු බැමි පසක් නොසිඳන ලද්දාහුද ඒ භික්‍ෂුතෙම ඒකාන්තයෙන් මේ ශාසනයෙහි අභිවෘද්ධියටද, වැඩීමටද මහත් බවටද පැමිණෙන්නේය, යන මේ කාරණය සිදු නොවෙයි. ඔහු විසින් පහ නොකරන ලද චෙතොඛිලධර්‍ම පස කවරහුද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි, මහණතෙම ශාස්තෲන් වහන්සේ කෙරෙහි සැක කරයිද, අවිශ්වාස කරයිද මෙස් මෙසේ යයි නිශ්චයට නොපැමිණේද නොපහදීද මහණෙනි, යම් ඒ භික්‍ෂුවක් ශාස්තෲන් වහන්සේ කෙරෙහි සැකකෙරේද, විශ්වාස නොකෙරේද, නිශ්චයට නොපැමිණේද නොපහදීද ඒ භික්‍ෂුහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි. යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් පළමුවන චෙතොඛිල ධර්‍මය පහ නොකරන ලද්දේ වෙයි.

2. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම ධර්‍මය සැක කෙරේද අවිශ්වාස කරයිද මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට නොපැමිණේද නෙපහදීද මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුවක් ධර්‍මයෙහි සැකකෙරේද අවිශ්වාස කරයිද මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට නොපැමිණේද නොපහදීද ඔහුගේ් සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිනිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි, යමකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස, නිතර වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස, වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් දෙවෙනි චෙතොඛිල ධර්‍මය පහ නොකරන ලද්දේ වෙයි.

3. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම සංඝයා කෙරෙහි සැකකෙරේද, අවිශ්වාස කරයිද, මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට නොපැමිණේද, නොපහදීද මහණෙනි, යම් ඒ භික්‍ෂුවක් සංඝයා කෙරෙහි සැක කෙරේද? අවිශ්වාස කරයිද, මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට නොපැමිණේද, නොපහදීද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන විය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම විය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යකිරිම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් තුන්වැනි චෙතොඛිල ධර්‍මය පහ නොකරන ලද්දේ වෙයි.

4. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂාව කෙරෙහි සැක කෙරේද, අවිශ්වාස කෙරේද, නිශ්චයට නොපැමිණේද, නොපහදීද, මහණෙනි, යම් ඒ භික්‍ෂුවක් ත්‍රිවිධ ශික්‍ෂාව කෙරෙහි සැකකෙරේද, අවිශ්වාස කෙරේද, නිශ්චයට නොපැමිනේද, නොපහදීද, ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස, වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි. යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් සතර වැනිවු චෙතොඛිල ධර්‍මය පහ නොකරන ලද්දේ වෙයි.

5. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම සබ්‍රම්සරුන් (එකට මහණ දම් පුරණ භික්‍ෂුන්) කෙරෙහි කිපියේ නොසතුටු සිත් ඇත්තේ තරහයෙන් මැඩුනු සිත් ඇත්තේ තද ගතියෙන් යුක්ත වුයේ වේද, මහණෙනි, යම් ඒ භික්‍ෂුවක් සබ්‍රම්සරුන් කෙරෙහි කිපියේ නොසතුටු සිත් ඇත්තේ තරහයෙන් මැඩුනු සිත් ඇත්තේ තද ගතියෙන් යුක්ත වුයේ වේද, ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස, වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි. යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් මේ පස් වැනි චෙතොඛිල ධර්‍මය පහ නොකරන ලද්දේ වෙයි. ඔහු විසින් මේ චෙතොඛිල ධර්‍ම පස පහ නොකරන ලද්දාහු වෙත්.

6. ´´ ඔහු විසින් කවර නම් සිත පිළිබඳ බැමි පසක් නොසිඳින ලද්දාහුද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම කාමයෙහි පහ නුවු ආශාව ඇත්තේ වේද, පහ නෙවු කැමැත්ත ඇත්තේ වේද පහ නුවු ප්‍රේමය ඇත්තේ වේද පහ නොවු පිපාසය ඇත්තේ වේද පහ නුවු දැවිල්ල ඇත්තේ වේද පහ නුවු තෘෂ්නාව ඇත්තේ වේද මහණෙනි, යම් මේ මහණෙක්තෙම කාමයේ පහ නුවු ආශාව ඇත්තේ වේද, පහ නුවු කැමැත්ත ඇත්තේ වේද, පහ නුවු ප්‍රේමය ඇත්තේ වේද පහ නොවු පිපාසය ඇත්තේ වේද පහ නුවු දැවිල්ල ඇත්තේ වේද පහ නුවු තෘෂ්නාව ඇත්තේ වේද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස, වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි. යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් මේ පළමුවෙනි සිත පිළිබඳ බැම්ම නොසිඳින ලද්දේ වේ.

7. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම තමන්ගේ කයෙහි පහ නුවු ආශාව ඇත්තේ වේද පහනොවු කැමැත්ත ඇත්තේ වේද පහ නුවු ප්‍රේමය ඇත්තේ වේද පහ නොවු පිපාසය ඇත්තේ වේද පහ නුවු දැවිල්ල ඇත්තේ වේද පහ නුවු තෘෂ්නාව ඇත්තේ වේද මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක් තමන්ගේ කයෙහි පහ නුවු ආශාව ඇත්තේ වේද, පහ නුවු කැමැත්ත ඇත්තේ වේද, පහ නුවු ප්‍රේමය ඇත්තේ වේද පහ නොවු පිපාසය ඇත්තේ වේද පහ නුවු දැවිල්ල ඇත්තේ වේද පහ නුවු තෘෂ්නාව ඇත්තේ වේද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස, වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි. යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් මේ දෙවෙනි සිත පිළිබඳ බැම්ම නොසිඳින ලද්දේ වේ.

8. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම තමාගෙන් අන්‍යවු රූපයෙහි පහ නුවු ආශාව ඇත්තේ වේද පහනොවු කැමැත්ත ඇත්තේ වේද පහ නුවු ප්‍රේමය ඇත්තේ වේද පහ නොවු පිපාසය ඇත්තේ වේද පහ නුවු දැවිල්ල ඇත්තේ වේද පහ නුවු තෘෂ්නාව ඇත්තේ වේද මහණෙනි, යම් ඒ මහණෙක් තමාගෙන් අන්‍යවු රූපයෙහි පහ නුවු ආශාව ඇත්තේ වේද, පහ නුවු කැමැත්ත ඇත්තේ වේද, පහ නුවු ප්‍රේමය ඇත්තේ වේද පහ නොවු පිපාසය ඇත්තේ වේද පහ නුවු දැවිල්ල ඇත්තේ වේද පහ නුවු තෘෂ්නාව ඇත්තේ වේද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස, වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි. යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් මේ තුන්වෙනි සිත පිළිබඳ බැම්ම නොසිඳින ලද්දේ වේ.

9. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම කුස පිරෙන තෙක් අනුබව කොට නිදීම් සැපයෙහිද, ඒ මේ අත පෙරළි පෙරළී නිදීම් සැපයෙහිද යෙදී වාසය කෙරේද, මහණෙනි, යම් මේ භික්‍ෂුවක් කුස පිරෙන තෙක් අනුබව කොට නිදීම් සැපයෙහිද, ඒ මේ අත පෙරළි පෙරළී නිදීම් සැපයෙහිද යෙදී වාසය කෙරේද, ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස, වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමෙයි. යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේද මෙසේ ඔහු විසින් මේ සතරවෙනි සිත පිළිබඳ බැම්ම නොසිඳින ලද්දේ වේ.

10. ´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම මම මේ ශීලයෙන් හෝ ව්‍රතයෙන් හෝ තපසින් හෝ බ්‍රහ්මචරියාවෙන් හෝ මහෙශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි අල්පේශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි යි කියා එක්තරා දිව්‍ය නිකායක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාවෙහි හැසිරේ දල මහණෙනිල යම් ඒ භික්ෂූවක් මම මේ ශීලයෙන් හෝ වතින් හෝ තපසින් හෝ බ්‍රහ්මචරියාවෙන් හෝ මහේශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ අල්පේශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි යි කියා එක්තරා දිව්‍ය නිකායක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාවෙහි හැසිරේ ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය පිහිටුවීම පිණිස නොකැමෙයි . යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස වීය්‍ය ර්‍පිහිටුවීම පිණිස නොනැමේ ද මෙසේ ඔහු විසින් සිත පිළිබඳ වූ මේ පස්වැනි බැම්ම නොසිදින ලද්දේ වේ . ඔහු විසින් මේ පස් වැදෑරුම් බැමි නොසිඳින ලද්දාහු වෙත් .

11 ,මහණෙනිල යම් කිසි භික්ෂූවක් විසින් චෙතොඛිල ධර්‍ම පසද මේ විනිබන්ධ ධර්‍ම පස ද නොසිඳින ලද්දාහුදල ඒ භික්ෂූතෙම ඒකාන්තයෙන් මේ ශාසනයෙහි අභිවෘද්ධියට ද වැඩීමට ද මහත් බවට ද පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය සිදුනොවෙයි.

,මහණෙනිල යම්කිසි භික්ෂූවක් විසින් මේ පස් වැදෑරුම් චෙතොඛිල ධර්‍මයෝත් පස් වැදෑරුම් විනිබන්ධ ධර්‍මයෝත් සිඳින ලද්දාහුද ඒ භික්ෂූතෙම ඒකාන්තයෙන් මේ ශාසනයෙහි අභිවෘද්ධියට ද වැඩීමට ද මහත්බවටද පැමිණෙන්නේය යන මෙි කාරණය සිදුවෙයි. ඔහු විසින් කවර නම් චෙතොඛිල ධර්‍ම පසක් පහකරන ලද්දාහුද යත් ?

,මහණෙනිල මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම ශාස්තෘන්වහන්සේ කෙරෙහි සැක නොකෙරේ දල අවිශ්වාස නොකෙරේ දල නිශ්චයට පැමිණෙ ද පහදී දල මහණෙනි යම් ඒ භික්ෂූවක් ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි සැක නොකෙරේ ද අවිශ්වාස නොකෙරේ ද නිශ්චයට පැමිණේ ද පහදීදල ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිසල එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය ර්‍කිරීම පිණිස ල වීය්‍ර්‍ය ය පිහිටුවීම පිණිසල නැමෙයි . යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය ය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ දල ඔහු විසින් මේ පලමුවැනි චෙතොඛිල ධර්‍මය පහකරණ ලද්දේ වෙයි.

,මහණෙනි නැවත අනෙකක් ද කියමි. මහණතෙම ධර්‍මයෙහි සැක නොකෙරේ ද අවිශ්වාස නොකෙරේ දල මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට පැමිණේද ල පහදීදල මහණෙනි යම් මේ භික්ෂූවක් ධර්‍මයෙහි සැක නොකෙරේ දල අවිශ්වාස නොකෙරේ දල මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට පැමිණේ දල පහදීදල ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස ල වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමෙයි ග යමෙකුගේ සිතකෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීමපිණසල වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිසල නැමේ ද මෙසේ ඔහු විසින් මේ දෙවැනි චෙතොඛිල ධර්‍මය පහකරණ ලද්දේ වෙයි.

,මහණෙනි නැවත අනෙකක්ද කියමි ග මහණතෙම සංඝයා කෙරෙහිසැක නොකෙරේදල අවිශ්වාස නොකෙරේ දල මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට පැමිණේ ද පහදී ද ල මහණෙනිල යම් මේ භික්ෂූවක් සංඝයා කෙරෙහි සැක නොකෙරේ දල අවිශ්වාස නොකෙරේදල මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට පැමිණේ ද පහදී ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍යය කිරීම පිණිස ල එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිසල නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීමල පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම ලපිණිස නැමෙයි ග යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යය යෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ දල මෙසේ ඔහු විසින් මේ තුන්වැනි චෙතොඛිල ධර්‍මය පහකරණ ලද්දේ වේ.

12. ,මහණෙනි නැවත අනෙකක් ද කියමි ග මහණතෙම ත්‍රිවිධ ශික්ෂාව කෙරෙහි සැක නොකෙරේ ද ල අවිශ්වාස නොකෙරේ ද ල මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට පැමිණේ ද පහදී දල මහණෙනි යම් මේ භික්ෂූවක් ත්‍රිවිධ ශික්ෂාව කෙරෙහි සැක නොකෙරේ ද අවිශ්වාස නොකෙරේ දල මෙසේ මෙසේ යයි නිශ්චයට පැමිණේ ද පහදී ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය පිණිස එම වීය්‍ර්‍ය්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමෙයි ග යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ දල මෙසේ ඔහු විසින් මේ සතර වැනි චෙතොඛිල ධර්‍මය පහකරණ ලද්දේ වෙයි.

, මහණෙනි නැවත අනෙකක් ද කියමි ග මහණතෙම සබ්‍රම්සරුන් (එකට මහණදම් පුරණ භික්ෂූන් ) කෙරෙහි නොකිපියේල සතුටුසිත් ඇත්තේල තරහෙන් නොමඩනා ලද සිත් ඇත්තේ තද ගතියක් නැත්තේ වේ ද ල මහණෙනි යම් මේ භික්ෂූවක් සබ්‍රම්සරුන් කෙරෙහි නොකිපියේ සතුටු සිත් ඇත්තේ තරහෙන් නොමඩනා ලද සිත් ඇත්තේ තදගති නැත්තේ වේ දල ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමෙයි ග යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යයකිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ ද ල මෙසේ ඔහු විසින් මේ පස්වන චෙතොඛිල ධර්‍මය පහකරණ ලද්දේ වෙයිග මෙසේ මහු විසින් මේ චෙතොඛිල ධර්‍ම පස පහකරණ ලද්දාහු වෙත්ග

13. ,ඔහු විසින් කවර නම් සිත පිළිබඳ බැමි පසක් සිඳින ලද්දාහු වෙත් ද ? මහණෙනිල මේ ලෝකයෙහි මහණතෙම කාමයෙහි පහවූ ආශාව ඇත්තේ වේ ද පහවූ කැමැත්ත ඇත්තේ වේ ද පහවූ ප්‍රෙමය ඇත්තේ වේ ද පහවූ පිපාසා ඇත්තේ වේ දල පහවූ දැවිල්ල ඇත්තේ වේ ද ලපහවූ තෘෂ්ණාව ඇත්තේ වේ ද මහණෙනි යම් මේ භික්ෂූවක් කාමයෙහි පහවූ ආශාව ඇත්තේ වේ ද පහවූ කැමැත්ත ඇත්තේ වේ ද පහවූ ප්‍රේමය ඇත්තේ වේ ද පහවූ පිපාසය ඇත්තේ් වේ ද පහවූ දැවිල්ල ඇත්තේ වේ ද පහවූ තෘෂ්ණානාව ඇත්තේ වේ ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවණ වීිය්‍ර්‍යය පිණිස එම වීය්‍ර්‍යය යෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ ද මෙසේ ඔහු විසින් සිත පිළිබද වූ මේ පළමුවෙනි විනිබන්ධය මනාකොට සිදින ලද්දේ වේ.

,මහණෙනි නැවත අනෙකක් ද කියමි ග මහණතෙම තමන්ගේ කයෙහි පහවූ ආශාව ඇත්තේ වේ ද පහවූ කැමැත්ත ඇත්තේ වේ ද පහවූ ප්‍රේමය ඇත්තේ වේ ද පහවූ පිපාසය ඇත්තේ වේ ද පහවූ දැවිල්ල ඇත්තේ වේ ද පහවූ තෘෂ්ණාව ඇත්තේ වේ ද මහණෙනිල යම් මේ භික්ෂූවක් තමන්ගේ කයෙහි පහවූ ආශාව ඇත්තේ වේ ද පහවූ කැමැත්ත ඇත්තේ වේ ද පහවූ ප්‍රේමය ඇත්තේ වේ ද පහවූ පිපාසය ඇත්තේ වේ ද පහවූ දැවිල්ල ඇත්තේ වේ ද පහවූ තෘෂ්ණාව ඇත්තේ වේ ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණාස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය ඵිහිටුවීම පිණිස නැමෙයි ග යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරිීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ ද මෙසේ ඔහු විසින් සිත පිළිබඳ වූ මේ දෙවැනි වූ විනිබන්ධය මනාකොට සිඳින ලද්දේ වේ ග

14. ,මහණෙනි නැවත අනෙකක් ද කියමිග මහණතෙම බාහිර වූ රූපයෙහි පහවූ ආශාව ඇත්තේ වේ ද පහවූ කැමැත්ත ඇත්තේ වේ ද පහවූ ප්‍රේමය ඇත්තේ වේ ද පහවූ පිපාසය ඇත්තේවේ ද පහවූ දැවිල්ල ඇත්තේ වේ ද පහවූ නෘෂ්ණාව ඇත්තේ වේ ද මහනෙණී ල යම් ඒ භික්ෂූවක් බාහිර වූ රූපයෙහි පහවූ රාගය ඇත්තේ වේ ද පහවූ කැමැත්ත ඇත්තේ වේ ද පහවූ ප්‍රේමය ඇත්තේ වේ ද පහවූ පිපාසය ඇත්තේ වේ ද පහවූ දැවිල්ල ඇත්තේ වේ ද පහවූ තෘෂ්ණාව ඇත්තේ වේ ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැවෙයි ග යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍ය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ දල මෙසේ ඔහු විසින් සිත පිළිබද වූ මේ තුන්වැනි විනිබන්ධය මනාකොට සිඳින ලද්දේ වේ .

‘ මහණෙනි නැවත අනෙකක් ද කියමි මහණතෙම බඩපුරා අනුභව කොට සයන සැපයෙහි ද ඒ මේ අත පෙරලෙමින් නිදන සැපයෙහි ද නිදි සැපයෙහි ද යෙදී වාසය නොකෙරේ ද මහණෙනිල යම් ඒ භික්ෂූවක් බඩපුරා අනුභව කොට සයන සැපයෙහි ද ඒ මේ අත පෙරලෙමින් නිදන සැපයෙහි ද නිදි සැපයෙහි ද යෙදී සයනය නොකෙරේ ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමෙයිග යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ ද මෙසේ ඔහු විසින් සිත පිළිබද වූ මේ සතරවැනි විනිබන්ධය මනාකොට සිදින ලද්දේ වේ.

15. ,මහණෙනි නැවත අනිකක් ද කියමි . මහණතෙම මම මේ ශීලයෙන් හෝ මේ වතින් හෝ මේ තපසින් හෝ මේ බ්‍රහ්ම චරියාවෙන් හෝ මහේශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි ල අල්පේශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි කියා එක්තරා දිව්‍ය නිකායක් ප්‍රාර්ථනා කර ගෙන බ්‍රහ්මචර්යාවෙහි නොහැසිරේ ද මහණෙනි යම් ඒ භික්ෂූවක් මම මේ ශීලයෙන් හෝ මේ වතින් හෝ මේ තපසින් හෝ මේ බ්‍රහ්මචරියාවෙන් හෝ මහේශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමි අල්පේශාක්‍ය දෙවියෙක් හෝ වන්නෙමියි කියා එක්තරා දිව්‍ය නිකායක් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන බ්‍රහ්මචර්යාවෙහි නොහැසිරේ ද ඔහුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමෙයිග..යමෙකුගේ සිත කෙලෙසුන් තවන වීය්‍ර්‍යකිරීම පිණිස එම වීය්‍ර්‍යයයෙහි නැවත නැවත යෙදීම පිණිස නිතර වීය්‍ර්‍යය කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍යය පිහිටුවීම පිණිස නැමේ ද මෙසේ ඔහු විසින් සිත පිළිබද වූ මේ පස්වැනි වූ විනිබන්ධය මනාකොට සිඳින ලද්දේ වෙයි. ඔහු විසින් සිත පිළිබඳ වූ මේ විනිබන්ධ පස මනාකොට සිඳින ලද්දාහු වෙත්.

16. ,මහණෙනි යම් කිසි භිකෂූවක් විසින් මේ චෙතොඛිල ධර්‍ම පස ද මේ විනිබන්ධ ධර්‍ම පසද සිඳින ලද්දාහු ද ඒ භික්ෂූතෙම ඒකාතන්තයෙන් මේ ශාසනයෙහි අභිවෘද්ධියටදල වැඩීමට ද නැගීමටද මහත් බවටද පැමිණෙන්නේය යන මේ තාරණය සිදුවෙයි. ඒ භික්ෂූතෙම ඡන්දය නිසා පැවති සමාධිය ප්‍රධාන කොට ඇති සංස්කාරයන්ගෙන් යුක්තවූ ඍාද්ධිපාදය වඩයි . සිත නිසා පැවති සමාධිය ප්‍රධානකොට ඇති සංස්කාරයන්ගෙන් යුක්තවූ ඎද්ධිපාදය වඩයි. වීය්‍ර්‍යය නිසා පැවති සමාධිය ප්‍රධා න කොට ඇති සංස්කාරයන්ගෙන් යුක්තවූ ඎද්ධිපාදය වඩයි . වීමංසාව නිසා පැවති සමාධිය ප්‍රධාන කොට ඇති සංස්කාරයන්ගෙන් යුක්තවූ ඍද්ධිපාදය වඩය.ි සෑම තන්හි කටයුතු වීය්‍ර්‍යයම හෙවත් සියලු කටයුතු සිදුකරණ වීය්‍ර්‍යය ම පස්වැනි කොට ඇත්තේ වේ ද මහණෙනි මෙසේ සියලු අභිවෘද්ධය සිදුකරන වීය්‍ර්‍යය සහිත පසලොස් අඞ්ගයකින් සමන්විත වූ ඒ මේ භික්ෂූතෙම නුවණින් කෙලෙස් බිදීමට සුදුසු වේ. සතරමාර්ගඥානය අවබොධ ිකරගැනීමට යෝ්ග්‍යවේ . උතුම් වූ අර්හත් ඵල අවබෝධයට යෝග්‍ය වේ . මහණෙනි යම්සේ කිකිළියගේ බිජුවට අටක් හෝ දහයක් හෝ දොළසක් හෝ වෙත් ද ඒ බිජුවට කිකිළිය විසින් මනාකොට රකින ලද්දාහු උනුසුම් කරණ ලද්දාහු මනාකොට වඩන ලද්දාහු වෙත්ද ඒ කිකිළියට මාගේ කුකුල් පැටව් පයේ නියවලින් හෝ හොටෙන් හෝ සුවසේ බීජයන් බිඳගෙන නික්මෙන්නාහු නම් ඉතා යෙහෙකැයි යන මෙබදු ආශාවක් නූපදින්නීය . එහෙත් ඒ කුකුල් පැටව් පයේ නියවලින් හෝ හොටෙන් හෝ සුවසේ බිජු බිඳ ගෙන නික්මෙන්නට යෝග්‍යවූවාහු වෙද්ද මහණෙනි එපරිද්දෙන්ම මෙසේ සියලු කටයුතු සිදුකරණ වී්ය්‍ර්‍යය සහිත පසළොස් අංගයෙන් සමන්විත වූ මහණ තෙම නුවණින් කෙලෙස් බිදීමට යෝග්‍යය වේ .සතර මාර්ගඥානය අවබෝධයට යොග්‍ය වේ . උතුම් වූ අර්හත් ඵලයාගේ අවබෝධයට යෝග්‍ය වේමය .

භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මේ ධර්‍මයවදාළහ . සතුටු සිත් ඇත්තාවූ ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ දේශනාව සතුටින් පිළිගත්තෝය.

සය වැනිවූ චෙතොඛිල සූත්‍රය නිමි . ( 2- 6 )