12. මහා සිහනාද සූත්‍රය

1. ,මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශාලාමහනුවර නගරයෙන් පිටත බටහිර පැත්තේ පිහිටි වන ලැහැබෙහි වාසය කළහ. එකල්හි සුනකඛතත නම් ලිච්ඡවිපුත්‍ර තෙම මේ ශාසනයෙන් ඉවත්ව ගොස් නොබෝකල් ඇත්තේ වෙයි. හෙතෙම විශාලාමහනුවර පිරිස්වල මෙබඳු වචන කියයි.

2. ,ශ.්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඩිවූ, ආය්‍ර්‍ය භාවයක් ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්මයක් දෙශනාකරයි. ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් විසින් යම් අර්‍ථයක් සඳහා ධර්‍මය දෙශනා කරන ලද්දේද, ඒ ධර්මය තෙම ඊට අනුරූපව ක්‍රියා කරන්නහුගේ දුක් විනාශකිරීම පිණිස පවතී., )කියාය.) එකල්හි අයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ පෙරවරු කාලයෙහි හැද පාත්‍රා සිවුරුගෙන විශාලාමහනුවරට පිඬු පිණිස පැමිණියෝය. ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ සුනක්ඛත්ත ලිච්ඡවිපුත්‍රයා විශාලාමහනුවර පිරිස් මැද ,ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඩිවූ, ආය්‍ර්‍යභාවයක් ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතමතෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්මයක් දෙශනා කරයි. ඔහු විසින් යම් ප්‍රයෝජනයක් සඳහා ධර්මය දෙශනා කරන ලද්දේද ඒ ධර්‍මයතෙම ඊට අනුව ක්‍රියා කරන්නහුගේ දුක් විනාශකිරීම පිණිස පවතී, යයි මෙසේ කියන වචනය අසන්ට ලැබුණේය.

එකල්හි ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර පිඬුපිණිස හැසිර බතින් පිසූ පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකුනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩසිටි තැනට පැමිණියේය. පැමිණ එකපැත්තක වාඩිවිය. එකපැත්තක උන්නාවූ ආයුෂ්මත් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවිරතෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ සැලකළේය. ,ස්වාමීනි, සුනක්ඛත්ත නම් ලිච්ඡවිපුත්‍ර තෙම මේ ශාසනයෙන් ඉවත්වගිය නොබෝ කල් ඇත්තේවෙයි. හෙතෙම විශාලාමහනුවර පිරිස් මැද මෙබඳු වචන කියයි. ,ශ.්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඩිවූ, ආය්‍ර්‍යභාවයක් ඇතිකිරීමට සමත්‍ර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතමතෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්‍මයක් දෙශනා කරයි. ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් විසින් යමක් සඳහා ධර්මය දෙශනා කරන ලද්දේද ඒ ධර්මය තෙම ඊට අනුව ක්‍රියා කරන්නහුගේ දුක් නැතිකිරීම පිණිස පවතී, (කියායි).

3. ,ශාරිපුත්‍රය, සුනක්ඛත්ත හිස් පුරුෂතෙම කෝප වන්නෙකි. ඔහු විසින් ක්‍රොධයෙන්ම මේ වචන කියනලදී. ශාරිපුත්‍රය, ඒ සුනක්ඛත්ත නම් හිස් පුරුෂ තෙම තථාගතයන්ගේ අගුණයක් කියන්නෙමියි සිතා තථාගතයන්ගේ ගුණයක්ම කියයි. ශාරිපුත්‍රය,,තථාගතයන් විසින් යමක් සඳහා ධර්‍මය දෙශනා කරනලද්දේද ඒ ධර්‍මයතෙම ඊට අනුව ක්‍රියා කරන්නහුගේ දුක් නැති කිරීම පිණිස පවතී,යයි යමෙක් කියා නම් එය තථාගතයන්ගේ ගුණයක්මය.

,ශාරිපුත්‍රය, සුනඛකත්ත නම්වූ ඒ හිස් පුරුෂයාහට මා පිළිබඳ ධර්‍මාවබෝධයක් නැත්තේය. මේ කාරණයෙන්ද ඒ භාග්‍යවත් තෙමේ අර්හත්ය, සම්‍යක් සම්බුද්ධය, අෂ්ට විද්‍යාවෙන් හා පහළොස් චරණ ධර්‍මයෙන් යුක්තය, සුගතය, සියලු ලෝකය දන්නේය. තමන්ට වඩා උතුම් කෙනෙක් නැත. දමනය නොකළහැකි පුරුෂයන් දමනය කිරීමෙහි සාරථියෙකු වැනිය. දෙව් මිනිසුන්ට අනුශාසනා කරන්නේය. බුද්ධය, භගවත්යයි (මා පිළිබඳ දැනීමක් නැත්තේය.)

4. ,ශාරිපුත්‍රය, සුනඛකත්ත නම් ඒ හිස් පුරුෂයාහට මා පිළිබඳවූ මේ ධර්‍මාවබොධයද නැත්තේය. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේද නොයෙක් ආකාරවූ සෘද්ධි විධි විශෙෂයෙන් විඳින්නාහ. කෙසේද? එක් කෙනෙක්ව බොහෝ දෙනෙක් වන්නාහ. බොහෝ දෙනෙක්ව එක්කෙනෙක් වන්නාහ. ප්‍රකට බවටද, අප්‍රකට බවටද පැමිණෙන්නාහ. භිත්ති සරසද, ප්‍රකාර සරසද, පර්‍වත සරසද අහසේ යම්සේද එසේ නොගැටෙමින් ගමන් කරන්නාහ. දියෙහි මෙන් පොළොවෙහිද කිමිදිම්, මතුවීම් කරන්නාහ. පොලොවෙහි මෙන් ජලයෙහිද නොකිඳෙමින් යන්නාහ. පක්‍ෂියෙක් මෙන් අහසෙහි හිඳගෙනම (හිඳීමෙන්ම) යන්නාහ. මහත් සෘද්ධි ඇති මේ සඳ හිරු දෙදෙනද අතින් අල්ලන්නාහ. අතගාන්නාහ. බ්‍රහ්ම ලොකය දක්වා ශරීරයෙන් තමන්ගේ වසඟයෙහි පවත්වන්නාහ.

5. ශාරිපුත්‍රය, සුනකඛත්ත නම් ඒ හිස් පුරුෂයාහට මා පිළිබඳ මේ ධර්‍මාවබොධය ද නැත්තේය. ඒ භාග්‍යවතුන්වහන්සේ මිනිස් කණ ඉක්ම සිටින්නාවූ පිරිසිදුවූ දිව කණින් දෙවියන් පිළිබඳවූද මිනිසුන් පිළිබඳවූද, දුරවූද, සමීපයෙහිවූද, දෙයාකාර ශබ්දයන් අසයි. (යනුයි)

4. ,ශාරිපුත්‍රය, සුනඛකත්ත නම් ඒ හිස් පුරුෂයාහට මා පිළිබඳවූ මේ ධර්‍මය දැනීමද නැත්තේය. භාග්‍යවතුන්වහන්සේ අන්‍යසත්‍වයින්ගේ ද අන්‍ය පුද්ගලයින්ගේද සිත තම සිතින් පිරිසිඳ දන්නාහ. රාග සහිත සිත රාග සහිත සිතයයි දන්නාහ. රාගරහිතසිත රාගරහිත සිතයයි දන්නාහ. හැකුලුණු සිත හැකුලුණු සිතයයි දන්නාහ. විසුරුණු සිත විසුරුණු සිතයයි දන්නාහ. මහත් බවට පැමිණි සිත මහත් බවට පැමිණි සිතයයි දන්නාහ. මහත් බවට නොපැමිණි සිත මහත් බවට නොපැමිණි සිතයයි දන්නාහ. උසස් බවට පැමිණි සිත උසස් බවට පැමිණි සිතයයි දන්නාහ. උසස් බවට නොපැමිණි සිත උසස් බවට නොපැමිණි සිතයයි දන්නාහ. සංසිඳුනු සිත සංසිඳුනු සිතයයි දන්නාහ. නොසංසිඳුනු සිත නොසංසිඳුනු සිතයයි දන්නාහ. මිදුනු සිත මිදුනු සිතයයි දන්නාහ. නොමිදුනු සිත නොමිදුනු සිතයයි දන්නාහ.(යනුයි)

7. ,ශාරිපුත්‍රය, තථාගතයන්ගේ මේ තථාගත බල දශයක් වෙත්. යම් බලවලින් යුක්තවූ තථාගත තෙම-තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද, පිරිස්හි සිංහ නාදනය කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්‍ම චක්‍රය පවත්වාද (එබඳු බල දශයක් වෙත්) කවර දශයක්ද? ශාරිපුත්‍රය, තථාගත තෙම කාරණය කාරණය වශයෙන්ද අකාරණය අකාරණය වශයෙන්ද ඇති සැටියෙන් දන්නාහ. ශාරිපුත්‍රය, තථාගතයන් වහන්සේ කාරණය කාරණය වශයෙන්ද අකාරණය අකාරණය වශයෙන්ද ඇතිසැටියෙන් දන්නාහ යන යමක්වේද, ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්මචක්‍රය පවත්වාද, මේද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

8. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගත තෙම අතීත අනාගත වර්‍තමාන කාලයන්හි වූ සියලු කර්‍මයන්ගේ විපාක ප්‍රත්‍යය වශයෙන්ද හෙතුවශයෙන්ද ඇතිසැටියෙන් දන්නාහ.

,ශාරිපුත්‍රය, තථාගතතෙම අතීත අනාගත වර්‍තමාන කාලයන්හි වූ සියලු කර්මයන්ගේ විපාක ප්‍රත්‍යය වශයෙන්ද හේතුවශයෙන්ද ඇති සැටියෙන් දන්නාහ යන යමක් වේද, ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශකෙරේද, පිරිස්හි සිංහ නාද කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්ම චක්‍රය පවත්වාද, මේ ද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක්වෙයි.

9. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගත තෙම සියලු ගතිවලට යන්නාවූද නොයන්නාවූද මාර්‍ගය ඇතිසැටියෙන් දන්නහ. ශාරිපුත්‍රය, තථාගත තෙමේ සියලු ගතිවලට යන්නාවූද නොයන්නාවූද මාර්‍ගය ඇතිසැටියෙන් දන්නාහ යන යමක් වේද ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්‍මචක්‍රය පවත්වාද, මේද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

10. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගත තෙම බොහෝ ස්වභාව ධාතු ඇත්තාවූද නොයෙක් ස්වභාව ධාතු ඇත්තාවූද ලොකය ඇතිසැටියෙන් දන්නාහ. ශාරිපුත්‍රය, තථාගත තෙමේ බොහෝ ස්වභාව ධාතු ඇත්තාවූද නොයෙක් ස්වභාව ධාතු ඇත්තාවූද ලොකය ඇතිසැටියෙන් දන්නාහ යන යමක් වේද, ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්මචක්‍රය පවත්වාද, මේද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

11. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගත තෙම සත්‍වයන්ගේ නොයෙක් අදහස් ඇති බව ඇති සැටයෙන් දන්නාහ. ශාරිපුත්‍රය, තථාගත තෙම සත්‍වයන්ගේ නොයෙක් අදහස් ඇති බව දන්නාහ යන යමක් වේද, ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්මචක්‍රය පවත්වාද, මේද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

12. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගත තෙම අන්‍යසත්‍වයන්ගේ අන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්‍ද්‍රියයන් පිළිබඳ අඩු වැඩි බව ඇති සැටියෙන් දන්නාහ. ශාරිපුත්‍රය, තථාගතතෙම අන්‍ය සත්‍වයින්ගේ අන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ ඉන්‍ද්‍රියයන් පිළිබඳ අඩුවැඩි බව ඇති සැටියෙන් දන්නාහ යන යමක් වේද, ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්මචක්‍රය පවත්වාද මේ ද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

13. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගතතෙම ධ්‍යානයන්ගේද, විමොක්‍ෂයන්ගේද, සමාධීන්ගේද, සමාපත්තීන්ගේද කෙලෙසීම, පිරිසිදු බව, නැගීසිටීම ඇතිසැටියෙන් දන්නාහ. ශාරිපුත්‍රය, තථාගත තෙම යම් හේතුවකින් ධ්‍යාන විමොක්‍ෂ සමාධි සමාපත්තිීන්ගේ කෙලෙසීම, පිරිසිදු බව නැගී සිටීම ඇතිසැටියෙන් දන්නාහ යන යමක් වේද, ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගතතෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද, පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම චක්‍රය පවත්වාද, මේද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

13. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගතතෙම නොයෙක් පෙර විසූ තැන් සිහි කරන්නාහ. එනම්, එක ජාතියක්ද, ජාති දෙකක්ද, ජාති තුනක්ද, ජාති සතරක්ද, ජාති පසක්ද, ජාති දසයක්ද, ජාති විස්සක්ද, ජාති තිහක්ද, ජාති සතළිසක්ද, ජාති පණහක්ද, ජාති සියයක්ද, ජාති දහසක්ද, ජාති ලක්‍ෂයක්ද නොයෙක් සංවර්‍ත කල්පයන්ද නොයෙක් විචර්‍ත කල්පයන්ද නොයෙක් සංවර්‍ත විවර්‍ත කල්පයන්ද මෙසේ ආකාර සහිතව, දැක්වීම් සහිතව, නොයෙක් ආකාර පූර්‍වෙ නිවාසය සිහි කරන්නාහ.

තථාගත තෙම එක් ජාතියක්ද, ජාකි දෙකක්ද, ජාකි තුනක්ද, ජාති සතරක්ද, ජාති පසක්ද, ජාති දසයක්ද, ජාති විස්සක්ද, ජාති තිහක්ද, ජාති සතළිසක්ද, ජාති පණහක්ද, ජාති සියයක්ද, ජාති දහසක්ද, ජාති ලක්‍ෂයක්ද, නොයෙක් සංවර්‍ත කල්පයන්ද, නොයෙක් විවර්‍ත කල්පයන්ද නොයෙක් සංවර්‍ත විවර්‍ත කල්පයන්ද, මෙසේ ආකාර සහිතව, දැක්වීම් සහිතව, නොයෙක් ආකාර පූර්‍වෙ නිවාසය සිහි කරන්නාහ යන යමක් වේද, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද, පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්ම චක්‍රය පවත්වාද මේ ද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

14. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගතතෙම මිනිස් බව ඉක්මවා සිටි දිව ඇසින් චුතවන්නාවුද උපදින්නාවූද, හීනවූද, උසස්වූද, යහපත් වර්‍ණ ඇත්තාවූද, දුර්‍වර්‍ණවූද, යහපත් ගති ඇත්තාවූද, අයහපත් ගති ඇත්තාවූද කම්වූ පරිදි මිය පරලොව යන්නාවූ සත්‍වයන් දැනගනිත්ද එබඳුවූ චිත්තසමාධිය ලබයි. මේ පින්වත් සත්‍වයෝ ඒකාන්තයෙන් කාය දුශචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, වාක්දුශ්චරිතයෙන් යුක්තවූවාහු, මනො දුශ්චරිතයෙන් යුක්තවූවාහු, ආය්‍ර්‍යයන්ට දොස් කියන්නාහු, මිසදිටුවූවාහු, මිථ්‍යාදෘෂ්ටි කර්‍මයන් සමාදන් වූවාහු මරණින් මතු සැපයෙන් පහවූ හෙයින් අපාය නම්වූ දුකටපමුණුවන හෙයින් දුර්ගතිනම්වූ, විවසව (හිස යටිකුරුව) වැටෙන හෙයින් විනිීපාත නම්වූ නරකයෙහි උපන්නාහුය. මේ පින්වත් සත්‍වයෝ කයින් කරන සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු වචනයෙන් කරන සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු. හිතින් කරන සුචරිතයෙන් යුක්තවූවාහු ආය්‍ර්‍යයන්ට දොස් නොකියන්නාහු සමය්‍යක්දෘෂ්ටි ඇත්තාහු සම්‍යක්දෘෂ්ටි කර්‍ම සමාදන් වූවාහු ශරීර භෙදයෙන්, මරණින් මතු සුගති නම්වූ ස්වර්‍ග ලොකයෙහි උපන්නාහුයයි මෙසේ මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් චුතවන්නාවූද උපදින්නාවූද හීනවූද ප්‍රණීතවූද, යහපත් වර්‍ණ ඇත්තාවූද දුර්‍වර්‍ණවූද යහපත් ගති ඇත්තාවූද අයහපත් ගති ඇත්තාවූද කම්වූ පරිදි පරලොව යන සත්‍වයන් දැනගනිත්.

15. ,ශාරිපුත්‍රය, තථාගත තෙම මිනිස් බව ඉක්මවා සිටි දිවැසින් චුත වන්නාවූද උපදින්නාවූද, හීනවූද, උසස්වූද, යහපත් වර්‍ණ ඇත්තාවූද, දුර්‍වර්‍ණවූද, යහපත් ගති ඇත්තාවූද, අයහපත් ගති ඇත්තාවූද කම්වූ පරිදි මිය පරලොව යන්නාවූ සත්‍වයන් දැනගනිත්ද එබඳුවූ චිත්ත සමාධිය ලබයි. මේ පින්වත් සත්‍වයෝ ඒකාන්තයෙන් කාය දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, වාක් දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, මනො දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, ආය්‍ර්‍යයන්ට දොස් කියන්නාහු, මිසදිටු වූවාහු, මිථ්‍යාදෘෂ්ටි කර්‍මයන් සමාදන් වූවාහු මරණින් මතු සැපයෙන් පහවූ හෙයින් අපාය නම්වූ දුකට පමුණුවන හෙයින් දුර්ගතිනම්වූ, විවසව (හිස යටිකුරුව) වැටෙන හෙයින් විනිපාතනම්වූ නරකයෙහි උපන්නාහුය. මේ පින්වත් සත්‍වයෝ කයින් කරන සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු වචනයෙන් කරන සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු හිතින් කරන සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහු, ආය්‍ර්‍යයන්ට දොස් නොකියන්නාහු සම්‍යක්දෘෂ්ටි ඇත්තාහු සම්‍යක්දෘෂ්ටි කර්‍ම සමාදන් වූවාහු, ශරීර භෙදයෙන්, මරණින් මතු සුගති නම්වූ ස්වර්‍ග ලොකයෙහි උපන්නාහුයයි මෙසේ විසින් ඇස ඉක්මවූ, පිරිසිදු දිවැසින් චුතවන්නාවූද උපදින්නාවූද, හීනවූද, ප්‍රණීතවූද, යහපත් වර්‍ණ ඇත්තාවූද දුර්‍වර්‍ණවූද යහපත් ගති ඇත්තාවූද, අයහපත් ගති ඇත්තාවූද කම්වූ පරිදි මිය පරලොව යන සත්‍වයන් දකිත් යන යමක් වේද ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මචක්‍රය පවත්වාද, මේ ද තථාගත යන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

16. ,ශාරිපුත්‍රය, නැවත අනිකක්ද කියමි. තථාගතතෙම කෙලෙස් නැති කිරීමෙන් කෙලෙස් රහිතවූ අර්හත් ඵලය තමාම දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කර ගෙන ඊට පැමිණ වාසය කරති. ශාරිපුත්‍රය, තථාගත තෙමේ කෙලෙස් නැති කිරීමෙන් කෙලෙස් රහිතවූ අර්‍හත්ඵලය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට ඊට පැමිණ වාසය කරත් යන යමක් වේද ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයක් නිසා තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද, පිරිස්හි සිංහනාද කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්ම චක්‍රය පවත්වාද, මේ ද තථාගතයන්ගේ තථාගත බලයක් වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, යම් බලයන්ගෙන් යුක්තවූ තථාගත තෙමේ ශ්‍රේෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස් හි සිංහනාද කෙරේද ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්‍මචක්‍රය පවත්වයිද තථාගතයන්ගේ මේ ඒ තථාගත බල දසය වෙත්.

17. ,ශාරිපුත්‍රය, මෙසේ දන්නා වූ මෙසේ දක්නාවූ මට යමෙක් ,ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඩිවූ, ආය්‍ර්‍ය භාවයන් ඇතිකිරීමට සමත්‍ර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්‍මයක් දෙසනා කරයි, කියා කියයි නම් ශාරිපුත්‍රය, (මේ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරුනොකොට ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැන්ම දුරු නොකොට (සිටියහොත්) ඔසොවා ගෙනෙනලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එ පරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය.

18. ,ශාරිපුත්‍රය, ශීලයෙන් යුක්තවූ, සමාධියෙන් යුක්තවූ, ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූ මහණ තෙම යම්සේ මේ ජාතියේදීම රහත් වන්නේද මෙයත් එසේයයි කියමි. (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරු නොකොට, ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැනීම දුරු නොකොට (සිටියහොත්) ඔසොවා ගෙනෙනලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය.

19. ,ශාරිපුත්‍රය, යම් විශාරද (තැතිගැන්මක් නැති) ඥානයන්ගෙන් යුක්ත වූ තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රකාශ කෙරේද පිරිස් හි සිංහනාදය කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්ම චක්‍රය පවත්වාද, තථාගතයන්ගේ මේ විශාරද ඥාන සතරක් වෙත්. කවර සතරක්ද යත්? (මාගේ) සම්‍යක් සම්බුදුබව ප්‍රකාශ කරන්නාවූ තොපට මා විසින් මේ ධර්‍මයෝ අවබොධ නොකරණ ලද්දාහුයයි ඒ කාරණයෙහි ලා ඒකාන්තයෙන් මට ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ දෙවියෙක් හෝ මාරයෙක් හෝ බ්‍රහ්මයෙක් හෝ ලොකයෙහි කිසිවෙක් හෝ කරුණු සහිතව චොදනා කරන්නේය යන මේ කාරණය මම නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම එබඳු පුද්ගලයෙක් හෝ එබඳු ධර්මයක් හෝ නොදක්නේ කිසිම භයක් නැත්තේ විශාරද බවට පැමිණියේ වාසයකරමි.

20. ,ක්‍ෂීණාශ්‍රව භාවය (කෙලෙස් සියල්ල නැතිකළ බව) ප්‍රකාශ කරන්නාවූ තොපට මේ කෙලෙස් නැති නොකරන ලදැයි මට ඒ කාරණයෙහි ලා ඒකාන්තයෙන් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ දෙවියෙක් හෝ මාරයෙක් හෝ බ්‍රහ්මයෙක් හෝ ලොකයෙහි කිසිවෙක් හෝ කරුණු සහිතව චොදනා කරන්නේය යන මේ කාරණය මම නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම එබඳු ධර්මයක් හෝ නොදක්නේ කිසිම භයක් නැත්තේ විශාරද බවට පැමිණියේ වාසය කරමි.

21. ,යම් ඒ කරුණු කොටසක් අන්තරායකරයයි මා විසින් දක්වනලද නම් ඒ කරුණු සේවනය කරන්නාහට ඒවා අන්තරාය පිණිස නොවේයැයි ඒකාන්තයෙන් මට ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ දෙවියෙක් හෝ මාරයෙක් හෝ බ්‍රහ්මයෙක් හෝ ලොකයෙහි කිසිවෙක් හෝ කරුණු සහිතව චොදනා කරන්නේය යන මේ කාරණය මම නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම එබඳු කාරණයක් නොදක්නේ කිසිම භයක් නැත්තේ විශාරද බවට පැමිණියේ වාසය කරමි.

22. ,යම් අර්‍ථයක් සඳහා ධර්මය දෙශනා කරනලද නම් ඒ ධර්මය ඊට අනුව පිළිපදින්නාහට දුක් කෙළවරකිරිම පිණිස නොපවතීයයි ඒකාන්තයෙන් මට ශ.්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ දෙවියෙක් හෝ මාරයෙක් හෝ බ්‍රහ්මයෙක් හෝ ලොකයෙහි කිසිවෙක් හෝ කරුණු සහිතව චොදනා කරන්නේය යන මේ කාරණය මම නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම එබඳු කාරණයක් නොදක්නේ කිසිම භයක් නැත්තේ විශාරද බවට පැමිණියේ වාසය කරමි.

,ශාරිපුත්‍රය, යම් විශාරද ධර්මයන්ගෙන් යුක්තවූ තථාගත තෙම තමා ශ්‍රෙෂ්ඨයැයි ප්‍රකාශ කෙරේද, පිරිස් හි සිංහනාදය කෙරේද, ශ්‍රෙෂ්ඨ ධර්‍මචක්‍රය පවත්වාද එබඳුවූ විශාරද ධර්ම සතර මේය. ශාරිපුත්‍රය, මෙසේ දන්නාවූ දක්නාවු මට යමෙක් ,ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඩිවූ, ආය්‍ර්‍ය භාවයක් ඇතිකිරීමට සමර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතමතෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්මයක් දෙශනා කෙරේය,යි මෙසේ කියන්නේද, ශාරිපුත්‍රය, (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරු නොකොට ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැන්ම දුරු නොකොට (සිටියහොත්) ඔසොවා ගෙනෙනලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටේ. ශාරිපුත්‍රය, ශීලයෙන් යුක්තවූ සමාධියෙන් යුක්තවූ ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූ මහණතෙම යම්සේ මේ ජාතියේදීම රහත් වන්නේද මෙයත් එසේයයි කියමි. (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරුනොකොට, ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැනීම දුරුනොකොට (සිටියහොත්) ඔසොවා ගෙනෙනලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටේ.

23. ,ශාරිපුත්‍රය, මේ පිරිස් අටක් වෙත්. කවර අටක් ද යත්? ක්‍ෂත්‍රිය පිරිසය, බ්‍රාහ්මණ පිරිසය, ගෘහපති පිරිසය, ශ්‍රමණ පිරිසය, චාතුර්මහාරාජික පිරිසය, තව්තිසා පිරිසය, මාර පිරිසය, බ්‍රහ්ම පිරිසය, ශාරිප.ුත්‍රය, මේ පිරිස් අටය.

,ශාරිපුත්‍රය, මේ විශාරද ධර්ම (බිය නොවන කරුණු) හතරෙන් යුක්තවූ තථාගත තෙම මේ අට පිරිස වෙතට පැමිණෙත්ද ඇතුල්වෙත්ද ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් ක්‍ෂත්‍රියයන් ඇති පිරිස් වෙතට පැමිණි බව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳිනා ලද පරිදිද කථාකළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ තැතිගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැති නොගැන්මට පැමිණියේ වාසය කරමි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් බ්‍රාහ්මණ පිරිස්වලට පැමිණි බව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳින ලද පරිදිද කථාකළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ ගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මමමේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැතිනොගන්නා බවට පැමිණියේ වාසය කරමි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් ගෘහපති පිරිස්වලට පැමිණි බව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳිනා ලද පරිදිද කථාකළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ තැතිගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැති නොගැන්මට පැමිණියේ වාසයකරමි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් බ්‍රාහ්මණ පිරිස්වලට පැමිණිබව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳිනා ලද පරිදිද කථා කළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ තැතිගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැති නොගැන්මට පැමිණියේ වාසය කරමි.

24. ,ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් චාතුර්මහාරාජික පිරිස්වලට පැමිණි බව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳිනාලද පරිදිද කථාකළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ තැතිගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැති නොගැන්මට පැමිණියේ වාසයකරමි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් තව්තිසා පිරිස්වලට පැමිණි බව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳිනා ලද පරිදිද කථා කළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ තැතිගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැති නොගැන්මට පැමිණියේ වාසයකරමි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් මාර පිරිස්වලට පැමිණි බව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳිනා ලද පරිදිද කථා කළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ තැතිගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැති නොගැන්මට පැමිණියේ වාසයකරමි.

25. ,ශාරිපුත්‍රය, මම නොයෙක් සියගණන් බ්‍රහ්ම පිරිස්වලට පැමිණි බව දනිමි. එහි මා විසින් හිඳිනා ලද පරිදිද කථා කළ පරිදිද සාකච්ඡාවට පැමිණි පරිදිද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, එහිදී මට ඒකාන්තයෙන් බියක් හෝ තැතිගැන්මක් හෝ පැමිණෙන්නේය යන මේ කාරණය නොදකිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ කාරණයද නොදක්නේ ක්‍ෂෙමයට පැමිණියේ නිර්භය බවට පැමිණියේ තැති නොගැන්මට පැමිණියේ වාසය කරමි.

,ශාරිපුත්‍රය, මෙසේ දන්නාවූ මෙසේ දක්නාවූ මට යමෙක් ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඩිවූ, ආය්‍ර්‍යභාවයක් ඇති කිරීමට සමත්‍ර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්‍මයක් දෙශනාකරයි. ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් විසින් යම් අර්‍ථයක් හා ධර්‍මයක් දෙසනලදද ඒ ධර්‍මයතෙම, ඊට අනුව ක්‍රියා කරන්නහුගේ දුක් විනාශකිරීම පිණිස පවතී,යි (කියන්නේද) ශාරිපුත්‍රය, ඒ (පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරුනොකොට ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැන්ම දුරුනොකොට (සිටියහොත්) ඔසවා ගෙනෙන ලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය. ශාරිපුත්‍රය, ශීලයෙන් යුක්තවූ, සමාධියෙන් යුක්තවූ, ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූ මහණතෙම යම්සේ මේ ජාතියේදීම රහක්වන්නේද, මෙයත් එසේයයි කියමි. (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරුනොකොට (සිටියහොත්) ඔසවාගෙනන ලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය.

26. ,ශාරිපුත්‍රය, මේ යොනි (සත්‍වයන් උපදින වර්‍ග) සතරක්වෙත්. කවර සතරක්ද? අණ්ඩජයොනිය (බිත්තරයෙන් හටගන්නා සත්‍ව වර්‍ගය) ජලාබුජ යොනිය, (ගර්භ කොෂය තුළ හටගන්නා සත්‍ව වර්‍ගය) සංසෙදජ යොනිය (තෙත්වූ තැන්වල හටගන්නා සත්‍වවර්‍ගය) ඔපපාතික යොනිය (මැවුණාක් මෙන් උපදින සත්‍ව වර්‍ගය) යන සතරයි. ශාරිපුත්‍රය, අණ්ඩජයොනිය කවරීද? ශාරිපුත්‍රය, යම් ඒ සත්ත්‍වයෝ බිත්තරය බිඳගෙන උපදිත්ද, ශාරිපුත්‍රය, මේ අණ්ඩජ යොනියයයි කියනු ලැබේ. ශාරිපුත්‍රය, ජලාබුජ යොනිය නම් කවරීද? ශාරිපුත්‍රය, යම් ඒ සත්ත්‍වයෝ ගර්භකොෂය බිඳ උපදිත්ද, ශාරිපුත්‍රය, මේ ජලාබුජයොනියයයි කියනු ලැබේ. ශාරිපුත්‍රය, සංසෙදජයොනිය කවරීද, ශාරිපුත්‍රය, යම් ඒ සත්ත්‍ව කෙනෙක් කුණ්‍රමසෙහි හෝ උපදිත්ද කුණුවූ ශරීරවල හෝ පිඵණුවූ කොමුපිඩු ආදියෙහි හෝ අපවිත්‍රාදිය දමන තැන හෝ කුණුදිය ගලබසින ගම්දොර ගවරවළෙහි හෝ උපදිත්ද, මේ සංසෙදජයොනියයයි කියනු ලැබේ. ශාරිපුත්‍රය, ඔපපාතික යොනිය කවරීද? දෙවියෝද නිරිසත්තුද ඇතැම් මනුෂ්‍යයෝද ඇතැම් ප්‍රෙතයෝද වෙත්, ශාරිපුත්‍රය, මේ ඔපපාතික යොනියයයි කියනු ලැබේ. මේ යොනි සතරයි.

27. ,ශාරිපුත්‍රය, මෙසේ දන්නාවූ මෙසේ දක්නාවූ මට යමෙක් ,ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්මයට වැඩිවූ ආය්‍ර්‍යභාවයක් ඇතිකිරීමට සමත්‍ර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්මයක් දෙශනා කරයි. ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් විසින් යමක් සඳහා ධර්මය දෙශනාකරනලදද ඒ ධර්මයතෙම ඊටඅනුව ක්‍රියාකරන්නහුගේ දුක් විනාශකිරීම පිණිස පවතී, කියා කියය නම් ශාරිපුත්‍රය, (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරුනොකොට (සිටියහොත්) ඔසොවා ගෙනෙනලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය. ශාරිපුත්‍රය, ශීලයෙන් යුක්තවූ සමාධියෙන් යුක්තවූ, ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූ මහණතෙම යම්සේ මේ ජාතියේදීම රහත් වන්නේද, මෙයත් එසේයයි කියමි. (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරුනොකොට, ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැනීම දුරුනොකොට (සිටියහොත්) ඔසොවා ගෙනෙනලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය.

28. ,ශාරිපුත්‍රය, මේ ගති පසෙකි. කවර පසක්ද? නිරය අපාය, තිරිසන් අපාය, ප්‍රේත අපාය, මනුෂ්‍ය ලොකය, දිව්‍ය ලොකය, (යන පසයි) ශාරිපුත්‍රය, මම නිරයත් දනිමි. නිරයට යන මාර්‍ගයද නිරයට යන්නාවූ ප්‍රතිපදාවද දනිමි. යම්සේ පිළිපන්නේ ශරීරය බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සැපයෙන් පහවූ නපුරුගති ඇති යටිකුරුව වැටෙන නරකයෙහි උපදීද එයද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම තිරිසන් යොනියද දනිමි. තිරිසන් යොනියට යන්නාවූ ප්‍රතිපදාවත් දනිමි. යම්සේ පිළිපන්නේ ශරීරය බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි තිරිසන් යෝනියෙහි උපදීද, ඒද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම ප්‍රෙත නිකාය ද දනිමි. ප්‍රෙත නිකායට යන මාර්‍ගයද දනිමි. යම්සේ පිළිපන්නේ ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මත්තෙහි ප්‍රෙක නිකායෙහි උපදීද ඒ ප්‍රෙත නිකායට යන ප්‍රතිපදාවද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මනුෂ්‍යයන්ද දනිමි. මිනිස් ලොවට යන මාර්‍ගයද දනිමි. යම්සේ පිළිපන්නේ ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මත්තෙහි මනුෂ්‍ය ලොකයෙහි උපදීද, මිනිස්ලොවට යන්නාවූ ඒ ප්‍රතිපදාවද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම දෙවියන්ද දනිමි. දෙව්ලොවට යන මාර්‍ගය ද දනිමි. යම්සේ පිළිපන්නේ ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති ස්වර්‍ගාලොකයෙහි උපදීද ඒ දෙව්ලොව යන ප්‍රතිපදාවද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම නිවණද දනිමි. නිවණට යන මාර්‍ගයද දනිමි. යම්සේ පිළිපන්නේ කෙලෙස් නැතිකිරීමෙන් කෙලෙස් රහිත වූ අර්හත් ඵල විමුක්තිය ද මේ ආත්මයෙහි තෙමේම ප්‍රඥාවෙන් දැක ඊට පැමිණ වාසය කෙරේද, ඒ නිර්‍වාණයට යන ප්‍රතිපදවද දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ මරණින් මතු සැපයක් නැති දුක් ගති ඇති යටිකුරුව වැටෙන නරකයෙහි උපදන්නේද ඒ පුද්ගල තෙම එසේ පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි. ඒ මාර්‍ගයටම බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. පසු කාලයෙහි ඒ පුද්ගලයා සැපයක් නැති දුක් ඇති යටිකුරුව වැටෙන නිරයෙහි ඉපදී එකාන්තයෙන් දුක්වූ, තියුණුවූ කටුකවූ වේදනාවන් විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසුදු දිවැසින් දකින්නෙමි.

,ශාරිපුත්‍රය, පුරුෂයෙකුගේ උසටත් වඩා ගැඹුරුවූ, ගිනිදැල් නැති, දුම් නැති ගිනි අඟුරු පිරුණු වළක් ඇත්තේය. එකල්හි ග්‍රීෂ්මයෙන් තැවුණාවූ ග්‍රීෂ්මයෙන් පීඩිතවූ ක්ලාන්තවූ තැතිගත්තාවූ හටගත් පිපාසා ඇති පුරුෂයෙක් ඒ අඟුරු වල කරා යන එකම මාර්‍ගයෙන් ඊට මුහුනලා යන්නේය.

ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඔහු දැක මෙසේ කියන්නේය. මේ පින්වත් පුරුෂ තෙම යම්සේ මේ අඟුරු වලටම එන්නේද එසේ පිළිපන්නේය. එසේම ගමන් කරයි. ඒ මාර්‍ගයට බැස සිටී (කියායි) පසුව අඟුරුවළෙහි වැටුනාවූ එකාන්තයෙන් දුක්වූ තියුණුවූ ක්‍රූරවූ වේදනාවන් විඳින ඔහු දක්නේය. ශාරිපුත්‍රය, මෙපරිද්දෙන්ම මම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කුලපුත්‍රයෙක් යම්සේ මරණින් මතු සැපයක් නැති දුක් ගති ඇති යටිකුරුව වැටෙන නරකයෙහි උපදින්නේද ඒ පුද්ගල තෙම එසේ පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි ඒ මාර්‍ගයටම බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයා සැපයක් නැති දුක් ඇති යටිකුරුව වැටෙන අපායෙහි ඉපදී ඒකාන්තයෙන් දුක් වූ තියුණුවූ කටුකවූ වේදනාවෙන් විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් දකින්නෙමි.

29. ,ශාරිපුත්‍රය, මම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ මරණින් මතු තිරිසන් යොනියෙහි උපදින්නේද එසේ පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි. ඒ මාර්‍ගයට බැස සිටියයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. ටික කලකට පසු ඒ පුද්ගලයා තිරිසන් යොනියෙහි ඉපදී දුක්වූ තියුණුවූ ක්‍රූරවූ වේදනාවන් විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් දකින්නෙමි, ශාරිපුත්‍රය, පුරුෂයෙකුගේ උසටත් වඩා ගැඹුරුවූ, අසූචියෙන් පිරුණාවූ අසූචිවළක් ඇත්තේය. ඉක්බිති ග්‍රීෂ්මයෙන් තැවුනාවූ ග්‍රීෂ්මයෙන් පීඩිතවූ ක්ලාන්තවූ තැතිගත්තාවූ පිපාසා ඇති පුරුෂයෙක් ඒ අසූචි වළ කරා යන එකම මාර්‍ගයෙන් යන්නේය. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඔහු දැක මෙසේ කියන්නේය. මේ පින්වත් පුරුෂතෙම යම්සේ මේ අසූචිවළට වැටෙන්නේද එසේ පිළිපන්නේය. එසේම ගමන්කරයි. ඒ මාර්‍ගයට බැසසිටීයයි (කියායි) පසුව අසූචිවළෙහි වැටුනාවූ ඒකාන්තයෙන් දුක්වූ කටුකවූ ක්‍රූරවූ වේදනාවන් විඳින ඔහු දක්නේය. ශාරිපුත්‍රය, එපරිද්දෙන්ම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කුල පුත්‍රයෙක් යම්සේ මරණින් මතු තිරිසන් යොනියෙහි උපදින්නේ ද ඒ පුද්ගලතෙම එසේ පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි ඒ මාර්‍ගයටම බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. ටික කලකට පසුව ඒ පුද්ගලයා තිරිසන් යොනියෙහි ඉපිද ඒකාන්තයෙන් දුක්වූ තියුණුවූ කටුක වේදනාවන් විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් දකින්නෙමි.

30. ,ශාරිපුත්‍රය, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ මරණින්මතු ප්‍රෙතනිකායෙහි උපදින්නේච එසේ මේ පුද්ගල තෙමේ පිළිපන්නේය. එසේ ඉරියව් පවත්වයි. ඒ මාර්‍ගයටම බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. ටික කලකට පසු ඒ පුද්ගලයා ප්‍රෙතනිකායෙහි ඉපදී ඒකාන්තයෙන් දුක්වූ තියුණුවූ කටුකවූ බොහෝ දුක් වේදනාවන් විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්ම වූ පිරිසිදුවූ දිවැසින් දකිමි. ශාරිපුත්‍රය, විෂම බිමක හටගත් ඉතා තුනීවට පිහිටි කොළ දලු ඇති කබරයේ (තැනින් තැන) සෙවන ඇති ගසක් ඇත්තේය. එකල ග්‍රීෂ්මයෙන් තැවුනාවූ ග්‍රීෂ්මයෙන් පීඩිතවූ, ක්ලාන්තවූ, තැති ගත්තාවූ පිපාසා ඇති පුරුෂයෙක් තෙම ඒ ගස වෙත යන එකම මාර්‍ගයෙන් එයි. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඔහු දැක මෙසේ කියන්නේය. මේ පින්වත් පුරුෂතෙම යම්සේ මේ ගස යටටම එන්නේ ද එසේ පිළිපන්නේය. එසේම ගමන් කරයි. ඒ මාර්‍ගයට බැස සිටීයයි (කියායි) පසුව ඒ ගස සෙවනෙහි හුන්නාවූ හෝ නිදන්නාවූ හෝ බොහෝ දුක් වේදනාවන් විඳින ඔහු දක්නේය. ශාරිපුත්‍රය, මෙපරිද්දෙන්ම මට මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කුලපුත්‍රයෙක් යම්සේ මරණින් මතු ප්‍රේත යොනියෙහි උපදින්නේද ඒ පුද්ගලතෙම එසේ පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි ඒ මාර්‍ගයටම බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. කලකට පසුව ඒ පුද්ගලයා ප්‍රේත යොනියෙහි දුක්වූ තියුණු වූ කටුකවූ බොහෝ වේදනාවන් විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් දකින්නෙමි.

31. ,ශාරිපුත්‍රය, මට මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ මරණින්මකු මනුෂ්‍යයන් අතර උපදින්නේද මේ පුද්ගලතෙම එසේ පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි ඒ මාර්‍ගයටම බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. කලකට පසු ඒ පුද්ගලයා මනුෂ්‍යයන් අතර ඉපදී සැප බහුල වේදනාවන් විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් දකිමි. ශාරිපුත්‍රය, සමබිම් පෙදෙසක හටගත් ඝනවූ කොළ දලු ඇති සෞම්‍ය සෙවනැලි ඇති ගසක් ඇත්තේය, එකල ග්‍රීෂ්මයෙන් තැවුනා වූ ග්‍රීෂ්මයෙන් පීඩිතවූ ක්ලාන්ත වූ තැතිගත්තාවූ හටගත් පිපාසා ඇති පුරුෂයෙක් ඒ ගස වෙත යන එකම මාර්‍ගයෙන් ගමන් කරයි. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඔහු දැක මෙසේ කියන්නේය. මේ පින්වත් පුරුෂතෙම යම්සේ මේ ගස කරා එන්නේද එසේ මේ පින්වත් පුරුෂතෙම පිළිපන්නේය. එසේම ගමන්කරයි. ඒ මගටම බැස සිටියි.(කියායි.) ටිකකලකට පසු ඒ ගසයට සෙවනෙහි හිඳින්නාවූ හෝ නිදන්නාවූ හෝ සැප බහුල වේදනාවන් විඳින ඒ පුරුෂයා දක්නේය.

,ශාරිපුත්‍රය, එපරිද්දෙන්ම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් කුල පුත්‍රයෙක් යම්සේ මරණින්මතු මනුෂ්‍යයන් අතර උපදින්නේ ද ඒ පුද්ගලතෙම එසේ පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි ඒ මාර්‍ගයටම බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. ටික කලකට පසුව ඒ පුද්ගලයා මිනිස් ලොව ඉපිද සැප බහුල වේදනා විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් දකින්නෙමි.

32. ,ශාරිපුත්‍රය, මම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ කාය භෙදයෙන් මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති ස්වර්‍ගලොකයෙහි උපදින්නේද, එසේ මේ පුද්ගලතෙම පිළිපන්නේය. එසේ පවතියි. ඒ මගටද බැස සිටීයැයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. ටික කලකට පසු ඒ පුද්ගලයා ස්වර්‍ගලොකයෙහි ඉපදී ඒකාන්ත සැප විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ දිවැසින් දකිමි.

,ශාරිපුත්‍රය, ප්‍රාසාදයක් ඇත්තේය. එහි ඇතුළත පිටත ආලෙපකළ, වාතරහිතවූ, දමන ලද අගුල් ඇති, කුළුගෙයක් වන්නේය. එහි කොඳුපලස් අතුරණ ලද්දාවූ සුදු එඑලොම් පලස් අතුරණ ලද්දාවූ, ඝන මල් ඇති එළුලොම් ඇතිරිලි අතුරන ලද්දාවූ කෙසෙල්මුව සමින් කළ උතුම් ඇතිරිලි අතුරන ලද්දාවූ උඩුවියන් සහිතවූ දෙපසෙහි තුබූ රතු කොට්ට ඇත්තාවූ ආසනයක් වන්නේය. ඉක්බිති ග්‍රීස්මයෙන් තැවුනාවූ ගි්‍රීස්මයෙන් පීඩිතවූ ක්ලාන්තවූ තැතිගත්තාවූ හටගත් පිපාසා ඇති පුරුෂයෙක් ඒ ප්‍රාසාදයම බලාගෙන ඊට පැමිණෙන එකම මාර්‍ගයෙන් එන්නේය. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඔහු දැක මෙසේ කියන්නේය. මේ පින්වත් පුරුෂතෙම යම්සේ මේ ප්‍රාසාදයටම එන්නේද, එසේ පිළිපන්නේය. එසේම ගමන්කරයි ඒ මඟට බැස සිටියි. (කියාය) පසුකලකදී ඒ පහයෙහි ඒ කුළුගෙයි ඒ ආසනයෙහි හිඳින්නාවූ හෝ නිදන්නාවූ හෝ ඒකාන්තයෙන් සැපවූ වේදනාවන් විඳින ඒ පුද්ගලයා දක්නේද, ශාරිපුත්‍රය, එපරිද්දෙන්ම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ මරණින් මතු සුගති නම් වූ ස්වර්‍ගලොකයෙහි ඉපදී ඒකාන්ත සැප විඳිමින් සිටින බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසුදු දිවැසින් දකිමි.

33. ,ශාරිපුත්‍රය, මෙහි වනාහි මම ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ කෙලෙස් නැති කිරීමෙන් කෙලෙස් රහිත වූ අර්‍හත්ඵල සමාධියද අර්‍හත්ඵල ප්‍රඥාවද මේ ආත්මයෙහි තෙමේ ශ්‍රෙෂ්ඨ ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ඊට එළඹ වාසය කරන්නේද එසේ මේ පුද්ගලතෙම පිළිපන්නේය. එසේම පවතියි. ඒ මඟට බැස සිටීයයි ඒ පුද්ගලයාගේ හිත මගේ හිතින් පිරිසිඳ දනිමි. කලකට පසු ඔහු කෙලෙස් නැති කිරීමෙන් කෙලෙස් රහිතවූ අර්‍හත් ඵලසමාධියද අර්‍හත්ඵල ප්‍රඥාවද මේ ආත්මයෙහි තෙමේ ශ්‍රෙෂ්ඨ ඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ ඊට එළඹ වාසය කරන බව මිනිස් ඇස ඉක්මවූ පිරිසිදු දිවැසින් දකිමි. ශාරිපුත්‍රය, පිරිසිදු දිය ඇති, සැපදායන දිය ඇති, සීතල දිය ඇති, සුදුවැලිතලා ඇති මනාව පිහිටි තොටවල් ඇති, සිත්කලුවූ පොකුණක් ඇත්තේය. ඒ පොකුණට නුදුරෙහි වන ලැහැබක්ද වෙයි. එසේ ඇති කල්හි ග්‍රීෂ්මයෙන් තැවුනාවූ ග්‍රී.ෂ්මයෙන් පීඩිතවූ ක්ලාන්තවූ තැතිගත්තාවූ පිපාසා ඇති පුරුෂයෙක් එම පොකුණට පැමිණෙන එකම මාර්‍ගයෙන් පොකුණ කරා එන්නේය. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් ඔහු දැක මෙසේ කියන්නේය. මේ පින්වත් පුරුෂතෙම යම්සේ මේ පොකුණටම එන්නේද, එසේ පිළිපන්නේය. එසේම ගමන් කරයි. ඒ මගට බැස සිටියි. (කියායි) ඉන් පසු මෑත කලක ඒ පොකුණට බැස නා වතු බී සියලු වෙහෙස ක්ලාන්ත දැවිලි මැඩ එතරව ඒ වන ලැහැබෙහි හිඳින්නාවූ හෝ නිදන්නාවු හෝ ඒකාන්තයෙන් සැපවූ වේදනාවන් විඳින ඒ පුද්ගලයා දක්නේය. ශාරිපුත්‍ර.ය, එපරිද්දෙන්ම මම මේ ලොකයෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් යම්සේ කෙලෙස් නැතිකිරීමෙන් කෙලෙස් රහිතවූ අර්‍හත්ඵල සමාධියච අර්‍හත් ඵල ප්‍රඥාවද මේ ආත්මයෙහි තෙමේ විශෙෂ ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂකොට ඊට එළෙඹ වාසය කරන්නේද, එසේ මෙතෙම පිළිපන්නේය. එසේ පවතියි. ඒ මගට බැස සිටීයයි මගේ හිතින් ඔහුගේ හිත පිරිසිඳ දනිමි. ටිකකලකට පසු ඔහු කෙලෙස් නැතිකිරීමෙන් කෙලෙස් රහිත වූ අර්‍හත් ඵල සමාධියද අර්‍හත්ඵල ප්‍රඥාවද මේ ආත්මයෙහි තෙමේ විශිෂ්ටඥානයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ඊට එළඹ වසන්නාවූ ඒකාන්ත සැප වේදනා විඳින ඒ පුද්ගලයා දකින්නෙමි. ශාරිපුත්‍රය, මේ වනාහි ගති පසය.

,ශාරිපුත්‍රය, යමෙක් වනාහි මෙසේ දන්නා වූ මෙසේ දක්නා වූ මට යමෙක් ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඩිවූ, ආය්‍ර්‍යභාවයක් ඇතිකිරීමට සමත්‍ර්‍ථ විශෙෂ නුවණක් නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම කල්පනාවෙන් සලකා නුවණින් විමසා තමහට වැටහෙන්නාවූ ධර්‍මයක් දෙශනා කෙරේය´යි කියයි නම් ශාරිපුත්‍රය, (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරු නොකොට ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැන්ම දුරු නොකොට (සිටියහොත්) ඔසවා ගෙනෙන ලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය. ශාරිපුත්‍රය, ශීලයෙන් යුක්තවූ, සමාධියෙන් යුක්තවූ, ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූ මහණතෙම යම්සේ මේ ජාතියේදීම රහත් වන්නේද, මෙයත් එසේයයි කියමි. (ඒ පුද්ගලයා) ඒ වචනය දුරු නොකොට, ඒ සිත වෙනස් නොකොට ඒ ගැන්ම දුරු නොකොට (සිටියහොත්) ඔසවා ගෙනෙන ලද බරක් බිම දමන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම නරකයෙහි වැටෙන්නේය.

34. ,ශාරිපුත්‍රය, මම අඬග සතරකින් යුක්තවූ විය්‍ර්‍යය කළ බව දනිමි. තපස් ඇත්තේ තපස් ඇත්තවුන් අතුරෙන් කෙළවරට ගිය තපස් ඇත්තේ වීමි, රළු පිළිපැදීම් ඇත්තේ වීමි. රළු පිළිපැදීම් ඇත්තවුන් අතුරෙන් කෙළවරට ගිය රළු පිළිපැදීම් ඇත්තේ වීමි, පාපයට පිළිකුල් කරන්නේ පාපයට පිළිකුල් කරන්නවුන් අතුරෙන් කෙළවරට පැමිණියේ වීමි, උතුම් විවේක ඇත්තේ උතුම් විවේක ඇත්තවුන් අතරින් උසස්ම තැනට පැමිණියේවීමි. ශාරිපුත්‍රය, මා රැක්ක ඒ තපස් මෙසේය. හොඳ පැවතුම්නැති නිර්වස්ත්‍රයෙක් වීමි. දිවෙන් අත ලොවින්නේ නොහොත් මළ පහකොට (දණ්ඩක්යයි හිතාගෙන) අතින් පිසින්නේ වෙමි. ආහාර දීම පිණිස එව වහන්සැයි කී කල්හි නොපිළිගන්නේ වෙමි. සිටුව වහන්සැයි කියා දුන්දෙය නොපිළිගනිමි. පෙරටුව ගෙණෙන ලද ආහාරය නොපිළිගනිමි. මා උදෙසා කරන ලද්ද නොපිළිගනිමි. ආරාධනා කර දුන් බත නොඉවසමි. ඒ මම කළගෙඩි කටින් ගෙණ දුන් දෙන නොපිළිගනිමි. සැලිකටින් ගෙණ දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. එලිපත අතරකොට සිට දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. දණ්ඩක් අතරකොට සිට දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. මෝල්ගසක් අතරකොට සිට දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. අනුභව කරන්නාවූ දෙදෙනෙකුගෙන් එකෙකු දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. ගැබිණිය විසින් දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. කිරි පොවන්නිය විසින් දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. යම් තැනක බල්ලෙක් එළඹ සිටියේද (ඔහුට නොදී) එහිදී දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. යම් තැනක මැස්සෝ කැටි කැටිව හැසිරෙත්ද එහිදී දුන් දෙය නොපිළිගනිමි. දියමස් අනුභව නොකරමි. ගොඩමස් අනුභව නොකරමි. සුරාව නොබොමි. මේරය (මල්යුසින් කළ මත්පැන්) නොබොමි. කාඩිදිය නොබොමි.

ඒ මම පිඬු සිඟීමට එකම ගෙයක් ඇත්තේ හෝ වෙමි. එකම බත් පිඩකින් යැපෙන්නේ හෝ වෙමි. ගෙවල් දෙකක පිඬු සිඟන්නේ හෝ වෙමි. බත් පිඬු දෙකකින් යැපෙන්නේ හෝ වෙමි. ගෙවල් සතක පිඬු සිඟන්නේ හෝ වෙමි. බත් පිඩු සතකින් යැපෙන්නේ හෝ වෙමි. එක් කුඩා බත් තැටියකින් යැපෙන්නේ හෝ වෙමි. බත් තැටි දෙකකින් යැපෙන්නේ හෝ වෙමි. බත් තැටි සතකින් යැපෙන්නේ හෝ වෙමි. එක දවසකට වරක් හෝ ආහාර ගනිමි. දෙදිනකට වරක් හෝ ආහාර ගනිමි. සත්දිනකට වරක් හෝ ආහාර ගනිමි. මෙපරිද්දෙන් අඩමසකට වරක් ආහාර ගනිමින්ද වාරභොජනයෙහි යෙදී වාසය කරමි.

35. ඒ මම අමුපලා කන්නේත් වෙමි. බඩහමු කන්නෙත් වෙමි. ඌරුහැල් (වනයෙහි ඉබේට හැදෙන වී වර්‍ගයක්) කන්නේත් වෙමි. සම්කෑලි කන්නේත් වෙමි. මැලියම් කන්නේත් වෙමි. කුඩු අනුභව කරන්නේත් වෙමි. දන්කුඩ කන්නේත් වෙමි. තල ආදී මුරුවට කන්නේත් වෙමි. ලා තණ කොළ කන්නේත් වෙමි. වනමුල් ඵල ආහාර කොට ඇත්තේ ඉබේ වැටුණු ඵල අනුභව කරන්නේත් යැපෙමි. ඒ මම හන වැහැරින් අඳිමි. මිශ්‍ර වස්ත්‍රත් අඳිමි. මිනියෙන් ඉවත්කළ වස්ත්‍රත් අඳිමි. පාංශුකූල වස්ත්‍රත් අඳිමි. ගස්වන පතුරුත් අඳිමි. අඳුන්දිවි සම්ද දරමි. මැදින් පැලූ අඳුන්දිවි සම්ද අඳිමි. කුසතණ වැහැරිද අඳිමි. නියඳ වැහැරිද අඳිමි. පට්ටාද අඳිමි. ඉසකේවලින් කළ කම්බිලිද දරමි. බක මුහුණු පිහාටුවලින් කළ වැහැරිද දරමි. ඉසකේ රැවුල් උගුල්ලන්නෙක් වෙමි. ඉසකේ රැවුල් ඉගිල්ලීමෙහි යෙදුනේ වෙමි. ආසනවල වාඩිනොවන්නේ උඩුකුරුව සිටියේ වෙමි. උඩුකුරුව සිටීමේ වීය්‍ර්‍යයෙන් යුක්තවූයේ උඩුකුරුව සිටින්නේ වෙමි. කටු යහනෙහි හේත්තුවන්නේ වෙමි. කටු ඇතිරිලි මතුයෙහි සයනයකරමි. සවස තුන්වැනි කොට (දවසට තුන්වරක්) දියට බැසීමෙහි යෙදුනේ වාසය කරමි. මෙසේ නොයෙක් අන්දමින් ශරීරය තවන පෙළන තපස්කම්වල යෙදී වාසය කෙළෙමි. ශාරිපුත්‍රය, මාගේ තපස්කම් මෙසේ විය.

,ශාරිපුත්‍රය, මාගේ කටුක පැවතුම් මෙසේය. අවුරුදු ගණනක් මුලුල්ලේ බැඳුණ දූවිලි ශරීරයෙහි රැස්වී පතුරු සෑදුනේ වෙයි. ශාරිපුත්‍රය, අවුරුදු ගණනක් මුලුල්ලේ පොතු එක්වූ තිඹිරිකණුවක් යම්සේ හටගත් පතුරු ඇත්තේ වේද ශාරිපුත්‍රය, එපරිද්දෙන්ම මාගේ ශරීරයෙහි අවුරුදු ගණනක් මුළුල්ලේ බැඳුණු දූවිලි ශරීරයෙහි රැස්වී පතුරු සෑදූනේ වෙයි. ශාරිපුත්‍රය, ඒමට මෙසේ කල්පනා නොවෙයි. මම මෙ දූවිලි අතින් පිසදමන්නෙම් නම් අන්කෙනෙක් හෝ අතින් පිස දමන්නාහු නම් ඉතායෙහෙකැයි කියා නොසිතෙයි. ශාරිපුත්‍රය, මේ වනාහි මාගේ කටුක පැවැත්මයි.

,ශාරිපුත්‍රය, මාගේ පාපයට පිළිකුල් බව මෙසේ වෙයි. ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම සිහි ඇතිවම ඉදිරියට යමි. සිහි ඇතිව පෙරළා එමි. මම නුසුදූසු තැනකට පැමිණීමෙන් කුඩා ප්‍රාණීන් විනාශයට පත් නොකරන්නෙමි කියා දිය බින්‍දුවක් කෙරෙහිද මාගේ දයාව පැතිර සිටියා වෙයි. ශාරිපුත්‍රය, මෙය මාගේ පාපයෙහි පිළිකුල් බව වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, මෙය මාගේ උසස් විවේක බව වේ. ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම එක්තරා වනයකට වැද වෙසෙමි. යම් විටක ගොපල්ලෙකු හෝ අවශෙෂ සිවුපාවුන් රකින්නෙකු හෝ තණ ගෙන යන්නෙකු හෝ දර ගෙන යන්නෙකු හෝ වනයේ කටයුතු කරන්නෙකු හෝ දකිම්ද, (එවිට මම) සිටි වනයෙන් අන් වනයකටද ලැහැබින් ලැහැබටද බෑවුමෙන් බෑවුමටඑ ගොඩින් ගොඩටද පනිමි. ඊට හේතු කවරේද? ඔවුහු මා නොදකිත්වා, මමද ඔවුන් නොදකිම්වා කියා (සිතාගෙනය).

ශාරිපුත්‍රය, යම්සේ වනවැසි මුවෙක් මිනිසුන් දැක වනයෙන් වනයට ලැහැබින් ලැහැබට බෑවුමෙන් බෑවුමට ගොස් පනින්නේද එමෙන් මමද ගොපල්ලෙකු හෝ අවශෙෂ සිවුපාවුන් රකින්නෙකු හෝ තණ ගෙන යන්නෙකු හෝ, දරගෙනයන්නෙකු හෝ වනයේ කටයුතු කරන්නෙකු හෝ දකිම්ද, (එවිට මම) සිටි වනයෙන් අන් වනයකටද ලැහැබින් ලැහැබටද බෑවුමෙන් බෑවුමටද ගොඩින් ගොඩටද පනිමි. ඊට හේතු කවරේද? ඔහු මා නොදකිත්වා, මමද ඔවුන් නොදකිම්වා කියා (සිතාගෙනය) ශාරිපුත්‍රය, මෙය උසස් විවේක ඇති බව වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම නික්මුණු ගවයන් ඇති ගොපළුවන් නැති යම් ඒ ගාල් වෙත්ද එහි වතුගුණ්ඩිකව (දෙදන දෙවැළ මිටි බිම තබා) දෙනුන් වෙතට කිරි බීමට පැමිණෙන්නාවූ බාලවූ වස්සන්ගේ යම් ඒ ගොම ඇත්ද ඒ ගොම අනුභවකරමි. ශාරිපුත්‍රය, මළමුත්‍ර කොට අවසාන වීමට පෙර තමාගේම මළ මුත්‍ර ගෙන අනුභව කරමි. ශාරිපුත්‍රය, මෙය මාගේ විශෙෂ මහත් භොජනය වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම කිසියම් භයානකවූ වන ලැහැබකට පිවිස වෙසෙමි. ශාරිපුත්‍රය, ඒ භයානක වන ලැහැබෙහි භයානකකම මෙසේය. යම්කිසි වීතරාගී නොවූවෙක් (රංග සහිත කෙනෙක්) ඒ වන ලැහැබට ගියහොත් බොහෝසෙයින් ලොමු ඩැහගනින්. ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම පිනි වැටෙන කාලයවූ නවන්, මැදින් දෙමස අතර අටදවසෙහිවූ හිම සෘතුවේ ශීතල අධිකවූ යම් ඒ රාත්‍රීහු වෙත්ද, එබඳු රාත්‍රීන්හි එළිමහනේ වාසය කරමි. දවල් වන ලැහැබෙහි වාසය කරමි. ග්‍රීෂ්ම සෘතුවේ අන්තිම මාසයෙහි දවල් එළිමහනේ වාසය කරමි. රාත්‍රියෙහි වනලැහැබෙහි වාසය කරමි. ශාරිපුත්‍රය, මට පෙර නොඇසූ මේ ආශ්චය්‍ර්‍යවූ ගාථාව වැටහිණ.

,ශුද්ධිය සෙවීමෙහි යෙදුකු ඒ මම උෂ්ණයෙන් අතිශයින් තැවුනේ සිහිලක් නොසෙවීමි අතිශයින් සීතලවූ භයානක වනයෙහි තනියම නග්නව වාසය කරමිනුත් ගින්නවෙත නොගියෙමි.,

,ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම සොහොනෙහි මිනීඇට කොට්ට වශයෙන් තබා ශයනය කරමි. ශාරිපුත්‍රය, ගවපාලක දරුවෝ මං වෙත පැමිණ (ඇඟට) කැසිකාරා දමත්. මුත්‍රද කරත්. පස්ද විසිකරත්. කන්සිදුරුවල ඉරටුගසත්, ශාරිපුත්‍රය, මම වනාහි ඔවුන් කෙරෙහි පවිටුසිතක් ඉපදවූ බවත් නොදනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මෙය මාගේ උපක්‍ෂො විහරණයයි.

36. ,ශාරිපුත්‍රය, ආහාරය කරණකොට ගෙන ශුද්Ȁdධියවේයයි කියන්නාවූ ඇතැම් මහණ බමුණෝ ඇත්තාහුමය. ඔව්හු (අපි) ඩෙබරවලින් යැපෙමුයයි කියති. ඔව්හු ඩෙබරද කත්, ඩෙබර කුඩුද කත්, ඩෙබර මිරිකා ගත් දියද බොත්. ඩෙබරවලින් කළ නානාප්‍රකාරවූ ආහාරද අනුභව කරත්. ශාරිපුත්‍රය, මම වනාහි එකම ඩෙබර ඵලයක් ආහාර කොට ගත් බව දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, ඒ කාලයේ ඩෙබර ගෙඩි බොහෝ ලොකුවට තිබෙන්නට ඇතැයි තොපට කල්පනා වෙනවාද, ශාරිපුත්‍රය, එසේ නොසිතිය යුතුය. එකල්හිදු ඩෙබර ගෙඩිය අද තරම්ම විය.

,ශාරිපුත්‍රය, එකම ඩෙබර ඵලය ආහාරකොට ගන්නාවූ ඒ මාගේ ශරීරය අතිශයින් කෙට්ටුබවට පැමිණියේ වෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාරය ඇති බව නිසාම මගේ ශරීර අවයව අසූ අවුරුදු ගිය වැල් පුරුක් හෝ කලුවැල් පුරුක් හෝ යම්සේ ද එපරිද්දෙන්ම විය. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ නිසීදන මාංශය (තට්ටම) ඔටුවෙකුගේ කුරයක් යම්සේද එසේ විය. රැහැණින් අමුණනලද ලීවැටිය යම්සේද එපරිද්දෙන්ම ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ කොඳු ඇටය උඩට යටට නැමුනේ වෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ ඉළඇට දිරූ ශාලාවක පරාල යම්සේ උඩු යටිව කැඩී නැමුනාහු වෙත්ද එපරිද්දෙන්ම උඩු යටිව නැමී වැටුණාහු වෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඇස්වල කළු ඉංගිරියා ගැඹුරු ලිඳක තාරකා ඡායා ගැඹුරට ගියාහු ඇතුළට කාවැදී දක්නාලැබෙත්ද එපරිද්දෙන්ම ගැඹුරට ගියාහු ඇතුළට පිවිසියාහු දක්නාලැබෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඉසේ හම අමුවෙන් කැපූ තිත්ත ලබු ගෙඩියක් අව්වෙන් හා සුළගින් ඇකිළී මලානිකවී යන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම ඇකිළී මලානික වූයේ වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම බඩ අතගාන්නෙමියි පිටිකොන්දම අත ගාමි. පිටිකොන්ද අතගාන්නෙමියි බඩම අතගාමි. (කවර හෙයින්ද?) ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ බඩේ සම පිටකොන්දට ඇලී පැවති හෙයිනි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම මළ හෝ මුත්‍ර හෝ පහ කරන්නෙමියි (වාඩිවූ කල) එහිම යටිකුරුව ඇදවැටෙමි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය. ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම ඒ ශරීරය අස්වසන්නේ අතින් ශරීරාවයව පිරිමදිමි. ශාරිපුත්‍රය, අතින් අවයව පිරිමදින්නාවූ ඒ මාගේ ශරීරයෙන් මුල් කුණුවූ ලොම් වැටෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය.

37. ,ශාරිපුත්‍රය, ආහාරය කරණකොට ගෙන ශුද්ධිය වේයයි කියන්නාවූ ඇතැම් මහණ බමුණෝ ඇත්තාහුය. ඔවුහු අපි මුං ඇටවලින් යැපෙමුයයි කියති. ඔව්හු මුං ඇටද ගත්. මුං ඇට කුඩුද කත්. මුං ඇට තම්බාගත් දියද බොත්. මුං ඇට වලින් කළ නානාප්‍රකාරවූ ආහාර අනුභව කරත්. ශාරිපුත්‍රය, මම වනාහි එකම මුං ඇටයක් ආහාරකොට ගත් බව දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, ඒ කාලයේ මු් ඇට මහත්ව තිබෙන්නට ඇතැයි තොපට කල්පනා වෙනවාද, ශාරිපුත්‍රය, එසේ නොසිතිය යුතුය. එ කල්හිදු මුං ඇට අදතරම්ම විය.

,ශාරිපුත්‍රය, එකම මුං ඇටයක් ආහාරකොට ගන්නාවූ ඒ මාගේ ශරීරය අතිශයින් කෙට්ටු බවට පැමිණියේ වෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාරය ඇති බව නිසාම මගේ ශරීර අවයව අසූ අවුරුදු ගිය වැල් පුරුක් හෝ කලුවැල් පුරුක් හෝ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම විය. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ නිසීදන මාංශය (තට්ටම) ඔටුවෙකුගේ කුරයක් යම්සේද එසේ විය. ලණුවෙන් අමුණනලද ලී වැටිය යම්සේද එපරිද්දෙන්ම ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ කොඳුඇටය උඩට යටට නැමුනේ වෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ ඉළඇට දිරූ ශාලාවක පරාල යම්සේ උඩුයටිව කැඩී නැමුනාහු වෙත් ද එපරිද්දෙන් උඩුයටිව නැමී වැටුණාහු වෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඇස්වල කළු ඉංගිරියා ගැඹුරු ලිඳක තාරකා ඡායා ගැඹුරට ගියාහු ඇතුළට කාවැදී දක්නා ලැබෙත්ද එපරිද්දෙන්ම ගැඹුරට ගියාහු ඇතුළට පිවිසියාහු දක්නා ලැබෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඉසේ හම ඇකිළී මලානිකවී යන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම ඇකිළී මලානික වූයේ වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම බඩ අතගැන්නෙමියි පිටිකොන්දම අතගාමි. පිටිකොන්ද අතගාන්නෙමියි බඩම අතගාමි. (කවර හෙයින්ද?) ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ බඩේ සම පිටිකොන්දට ඇලී පැවති හෙයිනි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම මළ හෝ මුත්‍ර හෝ පහ කරන්නෙමි යි (වාඩිවූ කල) එහිම යටිකුරුව ඇදවැටෙමි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය. ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම ඒ ශරීරය අස්වසන්නේ අතින් ශරීරාවයව පිරිමදිමි. ශාරිපුත්‍රය, අතින් අවයව පිරිමදින්නාවූ ඒ මාගේ ශරීරයෙන් මුල්කුණුවූ ලොම්වැටෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය.

38. ,ශාරිපුත්‍රය, ආහාරය කරණකොට ගෙන ශුද්ධිය වේයයි කියන්නාවූ ඇතැම් මහණ බමුණෝ ඇත්තාහුය. ඔවුහු අපි තලවලින් යැපෙමුයයි කියති. ඔවුහු තලදකත්. තල කුඩුද කත්. තල මිරිකා ගත් දියද බොත්. තලවලින් කළ ආහාරද අනුභව කරත්. ශාරිපුත්‍රය, මම වනාහි එකම තල ඇටයක් ආහාර කොට ගත් බව දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, මම වනාහි එකම තල ඇටයක් ආහාර කොට ගත් බව දනිමි. ශාරිපුත්‍රය, ඒ කාලයේ තල ඇට බොහෝ ලොකුවට තිබනේනට ඇතැයි තොපට කල්පනා වෙනවාද, ශාරිපුත්‍රය, එසේ නොසිතිය යුතුය. එකල්හිදු තල ඇට අද තරම්මය.

,ශාරිපුත්‍රය, එකම තල ඇටය ආහාර කොට ගන්නාවු ඒ මාගේ ශරීරය අතිශයින් කෙට්ටු වූයේ වෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාරය ඇති බව නිසාම මගේ ශරීර අවයව අසූ අවුරුදු ගිය වැල් පුරුක් හෝ කලුවැල් පුරුක් හෝ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම විය. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ නිසීදන මාංශය (තට්ටම) ඔටුවෙකුගේ කුරයක් යම්සේද එසේ විය. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ කොඳුඇටය ලණුවකින් අමුණනලද ලී වැටිය යම්සේද එපරිද්දෙන්ම උඩට යටට නැමුනේ වෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ ඉළඇට දිරාගිය ශාලාවක පරාල යම්සේ උඩුයටිව කැඩී නැමුනාහු වෙත්ද එපරිද්දෙන් උඩුයටිව නැමී වැටුණාහු වෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඇස්වල කළු ඉංගිරියා ගැඹුරු ලිඳක තාරකා ඡායාව ගැඹුරට ගියාහු ඇතුළට පිවිසියාහු දක්නා ලැබෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඉසේ හම අමුවෙන් කැපූ තිත්ත ලබු ගෙඩියක් අව්වෙන් හා සුළඟින් ඇකිළී මලානිකවී යන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම ඇකිළී මලානික වූයේ වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම බඩ අතගාන්නෙමියි පිටිකොන්දම අතගාමි. පිටිකොන්ද අතගාන්නෙමියි බඩම අතගාමි. (කවර හෙයින්ද?) ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ බඩේ සම පිටිකොන්දට ඇලී පැවති හෙයිනි.

ශාරිපුත්‍රය, මම මළ හෝ මුත්‍ර හෝ පහ කරන්නෙමියි. (වාඩිවූ කල) එහිම යටිකුරුව ඇදවැටෙමි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය. ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම ඒ ශරීරය අස්වසන්නේ අතින් ශරීරාවයව පිරිමදිමි. ශාරිපුත්‍රය, අතින් අවයව පිරිමදින්නාවූ ඒ මාගේ ශරීරයෙන් මුල් කුණුවූ ලොම් වැටෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය.

39. ,ශාරිපුත්‍රය, ආහාරය කරණ කොට ගෙන ශුද්ධිය වේයයි කියන්නාවූා ඇතැම් මහණ බමුණේ ඇත්තාහුය. ඔවුහු අපි සහල්වලින් යැපෙමුයයි කියති. ඔවුහු බත්ද කත්. සහල් සුණුද කත්. සහල් මිරිකා ගත් දියද බොත්. සහල්වලින් කළ නානාප්‍රකාරවූ ආහාරද අනුභව කරත්. ශාරිපුත්‍රය, මම වනාහි එකම සහල් ඇටයක් ආහාර කොට ගත් බව දනිමි.

ශාරිපුත්‍රය, ඒ කාලයේ සහල් ඇට බොහෝ ලොකුවට තිබෙන්නට ඇතැයි තොපට කල්පනා වෙනවාද, ශාරිපුත්‍රය, එසේ නොසිතිය යුතුය. ඒකල්හිදු සහල් ඇටය අද තරම්ම විය.

,ශාරිපුත්‍රය, එකම සහල් ඇටයක් ආහාරකොට ගන්නාවූ ඒමාගේ ශරීරය අතිශයින් කෙට්ටු වූයේ වෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාරය ඇති බව නිසාම මගේ ශරීර අවයව අසූඅවුරුදු ගිය වැල්පුරුක් හෝ කලුවැල්පුරුක් හෝ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම විය. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මාගේ නිසීදන මාංශය (තට්ටම) ඔටු කුරයක් යම්සේද එසේ විය. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇතිබව නිසාම මගේ කොඳුඇටය ලණුවකින් අමුණන ලද ලීවැටියක්සේ උඩට යටට නැමුනේවෙයි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඉළඇට දිරාගිය ශාලාවක පරාල යම්සේ උඩුයටිව කැඩී නැමුනාහු වෙත්ද එපරිද්දෙන් උඩුයටිව නැමී වැටුණාහු වෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඇස්වල කළු ඉංගිරියා ගැඹුරු ලිඳක තාරකා ඡායා ගැඹුරට ගියාහු ඇතුළටකාවැදී දක්නා ලැබෙත්ද එපරිද්දෙන්ම ගැඹුරට ගියාහු ඇතුළට පිවිසියාහු දක්නා ලැබෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ ඉසේ හම අමුවෙන් කැපූ තිත්ත ලබු ගෙඩියක් අව්වෙන් හා සුළඟින් ඇකිළී මලානිකවී යන්නේ යම්සේද එපරිද්දෙන්ම ඇකිළී මලානික වූයේ වෙයි.

,ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම බඩ අතගාන්නෙමියි පිටිකොන්දම අතගාමි. පිටිකොන්ද අතගාන්නෙමියි බඩම අතගාමි. (කවර හෙයින්?) ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාම මගේ බඩේ සම පිටකොන්දට ඇලී පැවති හෙයිනි.

,ශාරිපුත්‍රය, මම මළ හෝ මුත්‍ර හෝ පහ කරන්නෙමියි (වාඩිවූවිට) එහිම යටිකුරුව ඇදවැටෙමි. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය. ශාරිපුත්‍රය, ඒ මම ඒ ශරීරය අස්වසන්නේ අතින් ශරීරාවයව අතගාමි. ශාරිපුත්‍රය, අතින් අවයව පිරිමදින්නාවූ ඒ මාගේ ශරීරයෙන් මුල් කුණුවූ ලොම් වැටෙත්. ඒ ස්වල්ප ආහාර ඇති බව නිසාමය.

,ශාරිපුත්‍රය, මම ඒ පැවතුම්වලින්ද ඒ දුෂ්කර ක්‍රියාවලින්ද මනුෂ්‍ය ධර්‍මයට වැඩිවූ ආය්‍ර්‍යභාවයක් ඇතිකිරීමට සමර්ථ විශෙෂ නුවණක් නොලැබීමි. කවර හෙයින්ද යත්? දැන් මා විසින් ආය්‍ර්‍ය වූ නිවනට පමුණුවන්නාවූ, ඊට අනුව පිළිපදින්නහුගේ දුක් කෙළවර කරන්නාවූ යම් ප්‍රඥාවක් අවබොධ කරන ලද්දේ වේද ඒ ප්‍රඥාව අවබොධ නොකළ බැවිනි.

40. ,ශාරිපුත්‍රය, සසර සැරිසැරීමෙන් ශුද්ධිය වේයයි කියන්නාවූ ඒ ලබ්ධිය ඇති ඇතැම් මහණ බුමුණෝ ඇත්තාහුමය. ශාරිපුත්‍රය, මේ දීර්ඝකාලයෙහි සුද්ධාවාස දෙව්ලොව හැර මා විසින් නොවසන ලද සංසාරයක් නැත. ශාරිපුත්‍රය, මම ශුද්ධාවාස දෙව්ලොව හැසුරුනෙම් නම් මේ ලොකයට නැවත නොඑන්නෙමි.

,ශාරිපුත්‍රය, බොහෝ කොට ඉපදීමෙන් ශුද්ධිය වේයයි කියන්නාවූ ඒ ලබ්ධිය ඇති ඇතැම් මහණ බමුණෝ ඇත්තාහුමය, ශාරිපුත්‍රය, මේ දීර්ඝකාලයෙහි ශුද්ධාවාස දෙවියන් හැර හා නොවිසූ සත්ත්‍වාවාසයක් නැත. ශාරිපුත්‍රය, මම ශුද්ධාවාස දෙව්ලොව විසුයෙමි නම් මේ ලොකයට නැවත නොඑන්නෙමි. ශාරිපුත්‍රය, බොහෝ යාග කිරීමෙන් ශුද්ධිය වේයයි කියන්නාවූ ඒ ලබ්ධිය ඇති ඇතැම් මහණ බමුණෝ ඇත්තාහුමය. මේ දීර්ඝකාලයෙහි මා විසින් නොකරණ ලද යාගයත් සුලභ නොවේ. ඒ යාග කිරීමද අභිෂෙක කරණ ලද ක්‍ෂත්‍රිය රජ වූ හෝ මහාසාර කුලවල බ්‍රාහ්මණවූ හෝ මා විසින් කරන ලදී.

,ශාරිපුත්‍රය, බොහෝ කොට ගිනිදෙවියන් පිදීමෙන් ශුද්ධිය වේයයි කියන්නාවූ ඒ ලබ්ධිය ඇති ඇතැම් මහණ බමුණෝ ඇත්තාහුමය. මා විසින් නොපුදන ලද ඒ ගිනනත් සුලභ නොවේ. ඒ අග්නිපරිචරියාවද (ගිනි පූජාව) අභිෂෙක කරන ලද ක්‍ෂත්‍රිය රජවු හෝ මහාසා කුලවත් බ්‍රාහ්මණවු හෝ මා විසින් කරන ලදී.

´´ ශාරීපුත්‍රය, යම්තාක් කල් මේ පින්වත් පුරුෂතෙම කඑ කෙස් ඇති යහපත් යෞවනයෙන් යුක්තවු පළමුවෙනි වයසෙහි සිටි තරුණයක්වේද ඒ තාක්කල් උතුම්වු නුවණින් යුක්තවෙයි. යම් කලකපටන් මේ පින්වත් පුරුෂතෙම ජරාවෙන් ජීර්‍ණවූයේද වැඩිසිටි අඟපසඟ ඇත්තේද මහලුද බොහෝකල් ඉක්මවුයේද තුන්වන වයසට පැමිණියේ, උත්පත්තියෙන් අසූවයස් ඇත්තේ හෝ අනූවයස් ඇත්තේ හෝ සියක්වස් ඇත්තේ හොුවේද එවිට ඒ උතුම් නුවණින් පිරිහේයයි, කියන්නාවු ඒ ලබ්ධිය ඇත්තාවු ඇතැම් මහන බමුණෝ ඇත්තාහ.

´´ ශාරීපුත්‍රය, මේ කාරණය මෙසේ නොදත යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම වනාහී දැන් ජරාජීර්‍ණය, වැඩී සිටියෙමි. මහලු වෙමි. කල් ඉක්මවුයෙමි. තුන්වන වයසට පැමිනියෙමි. මාගේ අසූවනි වයස පවතියි. ශාරීපුත්‍රය, මාගේ මේ ශාසන යෙහි වර්‍ෂ සියයක් ජීවත්වන සුලු උතුම්වූ සිහියෙන් (පද දහසක් වුවත් එකවර ඇසූ පමනින් ඉගෙන ගැණීමට සමර්ථවු) ගතියෙන්ද (උගත්දේ) දැරීමෙන්ද (දැරීම, හැදෑරීම ආදියෙහි) වීය්‍ර්‍යයෙන්ද, උතුම්වූ ප්‍රඥ ව්‍යක්ත භාවයෙන්ද යුක්තවූ ශ්‍රාවකයෝ සතරදෙනෙක් වෙත්ද. ශාරීපුත්‍රය, බොහෝ කල් උගත් සිල්ප ඇති කළපුරුද්ද ඇති රාජකුලාදියෙහි දැක්වු ශිල්ප ඇති දෙදහසකගේ බල ඇති දුනුදරන්නෙක් තෙම සැහැල්ලු ඊයකින් කිසි අමාරුවක් නැතිව එක්වියත් සතරඟුල් පමණ තල් සෙවන සරස ඉක්මවන්නේද මෙසේ ඉතා සිහි ඇත්තාවු ඉතා ප්‍රඥා ඇත්තාවු අධිකවීය්‍ර්‍ය ඇත්තාවු ප්‍රඥාව සම්බන්‍ධ උතුම් ව්‍යක්තභාවයෙන් යුක්තවු ඒ ශ්‍රාවකයෝ සතරදෙන සතර සතිපඨානයන් අතුරෙන් එකිනෙක ගෙන මා ප්‍රශ්න විචාරන්නාහුද විචාළ විචාළදෙය මම ඔවුන්ට ප්‍රකාශකරන්නමි. මා විසින් ප්‍රකාහ කරන ලද්දද ප්‍රකාශ කරණ ලද්ද වශයෙන් ඔවුහු දරන්නාහුය. දෙවැනි වරක් මා නොවිචාරන්නාහුය. (මෙසේ) කෑම බීම ආදිය සඳහා යන කාලය මළමුත්‍ර පහකිරීම සඳහා යන කාලය නිදිමත ක්ලාන්ත ගතිය හැරගන්නා කාලය (යන මේවා) හැර (අවශෙෂ සියලු කාලයෙහි ප්‍රශ්න විචාළත්) ශරීපුත්‍රය, තථාගත යන්ගේ ධර්‍ම දේශනාව නොඅඩුවන්නේමැයි. තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්‍මපදයන්ගේ වැටහීම නොඅඩුමය. තථාගතයන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න වැටහීම නොඅඩුවන්නේමැයි.

ඉක්බිති වර්‍ෂ සියයක් ආයු ඇති වර්‍ෂ සියයක් ජීවත්වන සුලු ඒ මාගේ ශ්‍රාවකයෝ සතරදෙන වර්‍ෂ සියයක් ඉක්මීමෙන් කලුරිය කරන්නාහුද ? ශාරීපුත්‍රය, මා දුර්වල කාලයක ඇඳක තබාගෙන හැසිරෙන්නාහුද (එකලද) තථාගතයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව පිළිබඳ ව්‍යක්තභාවයෙහි වෙනස් බවක් නොමඇත්තේ මැයි.

´´ ශාරීපුත්‍රය, යමෙකු සඳහා ´´ නුමුළා ස්වභාව ඇති සත්ත්‍වයෙක් තෙම ලෝකයෙහි බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස බොහෙි් දෙනාට සැප පිණිස ලොවට අනුකම්පා පිණිස දෙව් මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස හිත පිණිස සැප පිණිස උපන්නේයයි යමෙක් හරියට කියන්නේ නම් ඒ වචනය මා සඳහාම ´´ නුමුළා ස්වභාව ඇති සත්වයෙක් තෙම ලෝකයෙහි බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස ලොවට අනුකම්පා පිණිස දෙවි මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස හිත පිණිස සැප පිණිස උපන්නේය´´ යි කියන්නේය.

එකල්හී නාග සමාල ආයුෂ්මත් තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ් පිටුපසෙහි භාගයවතුන් වහන්සේට පවන් සලමින් සිටියේය. ඉක්බිති ඒ ආයුෂ්මත් නාගසමාල ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ස්වාමීනි, ඉතා ආශ්චය්‍ර්‍යකි. ඉතා පුදුමයකි. මේ ධර්‍ම දේශනාව අසා මාගේ ලොම් ඩැහැගත්හ. මේ ධර්‍ම ක්‍රමය කවර නාමයක් ඇත්තේදැයි සැලකලේය. එසේනම් නාගසමාල, තොප මේ ධර්‍ම ක්‍රමය ලොම හංස ධර්‍ම ක්‍රමය යයි දැනගනුවයි වදාළේය. සතුටුවූ නාගසමාල ස්ථවීරයන් වහන්සේ දේශනාවට සතුටුවිය.

දොළොස් වෙනිවූ මහා සීහනාද සූත්‍රය නිමි.