24. රථ විනීත සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කාලයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර කලන්‍දකනිවාප නම්වූ වේලුවන විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති.

එකල්හි බොහෝවූ ජාත භූමක භික්‍ෂුහු ( බුදු රජාණන් වහන්සේ උපන් භූමියවූ කිඹුල්වත්පුර නිවැසි භික්‍ෂුහු ) කිඹුල්වත පුර නුවර වස්වැස පවාරණයෙන් පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්තැනකද එතැනට පැමිණියාහුය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකපැත්තක උන්නාහුය. එකපැත්තක උන්නාවූ ඒ භික්‍ෂූන්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වද්‍රළසේක.

2. ,මහණෙනි, කිඹුල්වත්පුර නුවර වාසීවූ සමාන බඹසර ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් කවර නම් භික්‍ෂුවක් මෙසේ ගරු කරන ලද්දේද? තෙමේත් අල්පෙචීඡව (ස්වල්පයකින් සතුටුව) භික්‍ෂූන්ටද අල්පෙචීඡ කථා කියන්නේද? තෙමේත් ලැබුණ ප්‍රත්‍යයකින් සතුටුව භික්‍ෂූන්ටද ලද දෙයින් සතුටුවීමේ කථා කියන්නේද? තෙමේත් විවේකව වාසය කරමින් භික්‍ෂූන්ටද විවේක වාසය පිළිබඳ කථා කියන්නේද? තෙමේත් අන්‍යයන් හා මිශ්‍ර නොවී භික්‍ෂූන්ටත් මිශ්‍ර නොවීම පිළිබඳ කථා කියන්නේද? තෙමේත් පටන්ගත් වීය්‍ර්‍ය ඇතිව භික්‍ෂූන්ටද වීය්‍ර්‍යකිරීම පිළිබඳ කථා කියන්නේද? තෙමේත් ශීලයෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටද සීල සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේද? තෙමේත් සමාධියෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටද සමාධි සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේද? තෙමේත් ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටද ප්‍රඥා සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේද? තෙමේත් අර්‍හත්ඵලමෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටද අර්‍හත්ඵලය පිළිබඳ කථා කියන්නේද? තෙමේත් විමුක්ති ඥානදර්‍ශනයෙන් (ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා ඥානයෙන් ) යුක්තව භික්‍ෂූන්ටද විමුක්ති ඥානදර්‍ශන සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේද, භික්‍ෂූන්ට අවවාද කරන්නේද, අවබෝධ කරවන්නෙද, කරුණු දක්වන්නේද, සමාදන් කරවන්නේද, උත්සාහ උපදවන්නේද, සතුටු කරවන්නේද, (කියාය)

3. සවාමීනි, ආයුෂ්මත් මන්තානීපුත්‍ර පුණ්ණ නම් ස්ථවිරයන් වහන්සේ ජාත භූමියෙහි ජාත භූමක භික්‍ෂූන් විසින් මෙසේ ගරු බුහුමන් කරන ලද්දේය.

,තෙමේත් අල්පේචීඡව (ස්වල්පයකින් සතුටුව) භික්‍ෂූන්ටද අල්පේචීඡ කථා කියන්නේය. තමේත් ලැබුණ ප්‍රත්‍යයකින් සතුටුව භික්‍ෂූන්ටද ලද දෙයින් සතුටු වීමේ කථා කියන්නේ්ය. තෙමේත් විවේකව වාසය කරමින් භික්‍ෂූන්ටද විවේක වාසය පිළිබඳ කථා කියන්නේය. තෙමේත් අන්‍යයන් හා මිශ්‍ර නොවී භික්‍ෂූන්ටත් මිශ්‍ර නොවීම පිළිබඳ කථා කියන්නේ්ය. තෙමේත් පටන්ගත් වීය්‍ර්‍ය ඇතිව භික්‍ෂූන්ටද වීය්‍ය ර්‍කිරීම පිළිබඳ කථා කියන්නේය. තෙමේත් ශීලයෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටත් සීල සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේය. තෙමේත් සමාධියෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටත් සමාධි සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේය. තෙමේත් ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටත් ප්‍රඥා සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේය. තෙමේත් අර්‍හත්ඵලයෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටත් අර්‍හත්ඵලය පිළිබඳ කථා කියන්නේය. තෙමේත් විමුක්ති ඥාන දර්‍ශනයෙන් යුක්තව භික්‍ෂූන්ටත් විමුක්ති ඥනදර්‍ශන සම්පත්තිය පිළිබඳ කථා කියන්නේය. භික්‍ෂූන්ට අවවාද කරන්නේය. අවබෝධ කරවන්නේය. කරුණු දක්වන්නේය. සමාදන් කරවන්නේය. උත්සාහ උපදවන්නේය. සතුටු කරවන්නේය, (කියාය.)

4. එකල්හි ශාරීපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නුදුරෙහි සිටියහ. ඉක්බිති ශාරීපුත්‍රස්ථවිරයන් වහන්සේට මේ කල්පනාව ඇතිවිය. ´නුවණැත්තාවූ සමාන බඹසර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් ශාස්තෲන් වහන්සේ හමුවෙහි දශකථා වස්තූන්හට බසිමික් යමෙකුගේ ගුණ මෙසේ කියත්ද ඒ ආයුෂ්මත් මන්තානී පු.ත්‍ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේට ලාභයකි. මහත් ලාභයකි. අපි කිසියම් දවසක ආයුෂ්මත් මන්තානීපු.ත්‍ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් හා මුණගැසෙමු නම් හොඳය. කිසියම් කථා සල්ලාපයක් ඇතිවුවහොත් හොඳය´ (කියාය.)

5. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කැමතිතාක් කල් රජගහනුවර වැඩසිට, පිළිවෙළින් සැරිසරා සැවැත් නුවරට වැඩියහ. එහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජෙතවන නම්වූ අනේපිඩූ සිටුහුගේ ආරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. මන්තානීපු.ත්‍ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවරට වැඩ අනේපිඩූ සිටුහුගේ ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරතියි ඇසූහ. ඉක්බිති මන්තානීපු.ත්‍ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ තමාගේ සේනාසනය තැන්පත් කොට පාත්‍ර සිවුරු ගෙන සැවැත් නුවර යමී තැනකද එහි චාරිකාවෙහි වැඩියහ. පිළිවෙළින් සැරිසරා සැවැත්නුවර ජෙතවනාරාමය යමී තැනකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමි තැනකද එහි ළඟා වූහ. ළඟාවී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත් පසෙක උන්හ. එකත් පසෙක උන් මනතානීපු.ත්‍ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැහැමි කථාවෙන් කරුණු දැක්වූහ. සමාදන් කරවූහ. උත්සාහ කරවූහ. සතුටු කරවූහ.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කරුණු දක්වන ලද්ද්‍රවූ, සමාදන් කරවන ලද්ද්‍රවූ, උත්සාහ කරවන ලද්දාවූ, සතුටු කරවන ලද්දාවූ, ආයුෂ්මත් මන්තානීපු.ත්‍ර පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට සතුටුව අනුමෝදන්ව හුනස්නෙන් නැගිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, පැදකුණුකොට, අත්‍ධ වනය යම් තැනෙක්හිද එතැන්හි දහවල් විසීම සඳහා වැඩියේය.

6. ඉක්බිති එක්තරා භික්‍ෂුවක් ශාරිපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේ යම් තැනකද එහි ගියේය. ගොස්, ශාරිපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේට මෙසේ කීයේය. ඇවැත් ශාරි පුත්‍රයෙනි, ඔබ වහන්සේ යමි මනතානීපු.ත්‍ර පුණ්ණ නම් භික්‍ෂුවක් ගැන නිතර කියන්නහුද ඒ භික්‍ෂුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කරුණු දක්වන ලද්දේ සමාදන් කරවන ලද්දේ, උත්සාහ කරවන ලද්දේ, සතුටු කරවන ලද්දේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට සතුටුව, අනුමෝදන්ව, හුනස්නෙන් නැගිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, පැදකුණුකොට අන්‍ධ වනය යම් තැනෙක්හිද එතැන්හි දහවල් විසීම සඳහා වැඩියේය.(කියායි.)

ඉක්බිති ශාරිපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේ වහා වැඩ හිඳින සම්කඩ ගෙණ මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ ස්ථවිරයන් පසු-පස උන්වහන්සේ යන අත බලාගෙන ගියහ. ඉක්බිති මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ සථවීරයන් වහන්සේ අන්‍ධ වනයට වැද එක්තරා රුකක් මුල දවල් වාසය සඳහා වැඩ හුන්නේය. ශාරීපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේද අන්‍ධ වනයට පැමිණ, එක්තරා රුකක් මුල දවල් වාසය සඳහා වැඩ උන්හ.

7. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ සවස් කාලයෙහි පලසමතින් නැගිටියේ මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ ස්ථවිර තෙම යම් තැනකද එහි ගියහ. ගොස්, මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ ස්ථවීරයන් වහන්සේ සමග සතුටු වූහ. සතුටුවිය යුතුවූ, සිහි කටයුතුවූ කථාව කොට නිමවා, එකත් පසෙක වැඩ උන්හ. එකත් පසෙක වැඩ උුන් ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේට මෙසේ කීහ.

,ඇවැත්නි, නුඹවහන්සේ අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව පුරන්නහුද´? ´ඇවැත්නි, එසේය.´ ´ඇවැත්නි, කිමෙක්ද, ශීල විශුද්ධිය (ශීලයේ පිරිසිදු බව) පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව පුරන්නේද´? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේය´. ´ඇවැත්නි, එසේ නම් චිත්ත විශුද්ධිය (සිතේ පිරිසිදු බව) පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව පුරන්නේද´? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේය´. ´ඇවැත්නි, එසේ නම් දෘෂ්ටි විශුද්ධිය (නාම රූප දෙක ඇති සැටි දැකීම) පිණිස බුදුන් සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව පුරන්නේද´? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේය´. ´ඇවැත්නි, එසේ නම් කංඛාවිතරණ විශූද්ධි (නාම රූපයන් පිළිබද සැක දුරු කිරීම) පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව රකින්නේද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේය´.

ඇවැත්නි, එසේ නම් මග්ගාමග්ග ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය (මග නොමග දැනීම) පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව රකින්නේද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේය´. ´ඇවැත්නි, එසේ නම් පටිපද්‍රඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය (මුදුන් පැමිණි විදර්‍ශනා ඥානය හා සත්‍යානුලොමික ඥානය) පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව රකින්නෙහිද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේය´. ´ඇවැත්නි, එසේ නම් ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය (සෝවාන් ආදී සතර මාර්ග ඥානය) පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නෙහිද? ´ඇවැත්නි, එසේ නොවේය.´

8. ,කිමෙක්ද? ඇවැත්නි, සීල විශුද්ධිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නේ දැයි ප්‍රශ්න කළ විට නැතැයි කියන්නෙහිය. කිමෙක්ද? ඇවැත්නි, චිත්ත විශුද්ධිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නෙහිදැයි ඇසූවිටද නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? දිට්ඨි විශුද්ධිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නේ දැයි ඇසූවිටද නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නේ දැයි ඇසූවිටද නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? මග්ගාමග්ග ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නේදැයි ඇසූවිටද නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? පටිපද්‍ර ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නේදැයි ප්‍රශ්න කළ විට නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නෙහිදැයි ඇසූවිටද නැතැයි කියන්නෙහිය.

,ඇවැත්නි, එසේ නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි කුමක් පිණිස බ්‍රහ්මචරියාව රකින්නේද? ඇවැත්නි, අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණය (හෙතු ප්‍රත්‍යයන් නිසා හටගැනීමක් නැති අසංඛත නිර්වාණ ධාතුව) පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව රකින්නෙමි´.

9. ,කිමෙක්ද? ඇවැත්නි, සීල විශුඬිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයද? ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේ. කිමෙක්ද? ඇවැත්නි, චිත්ත විශුඬිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේ´. ´ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? කිමෙක්ද දිට්ඨි විශුඬිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයද? එය එසේ නොවේ. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේ. ´ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? මග්ගාමග්ග ඤ්‍රණ දස්සන විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේ. ´ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? පටිපද්‍ර ඤ්‍රණ දස්සන විශුද්ධිය, අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවේ. ´ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය, අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවෙ´්.

,කිමෙක්ද? ඇවැත්නි, මේ ධර්‍ම හැර හෝ මේ ධර්‍මවලින් පිටත්හි අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණය වේද? ´ඇවැත්නි, එය එසේ නොවෙ´.

10. ,කිමෙක්ද? ඇවැත්නි, සීල විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයදැයි ඇසූවිට නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි,කිමෙක්ද? චිත්ත විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයදැයි ඇසූවිට නැතැයි කියන්නෙහිය. කිමෙක්ද? ඇවැත්නි, දිට්ඨි විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයදැයි ඇසූවිට නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයදැයි ඇසූවිට නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? මග්ගාමග්ග ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයදැයි ඇසූවිට නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? පටිපද්‍ර ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, කිමෙක්ද? ඤ්‍රණදස්සන විශුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයදැයි ඇසූවිට නැතැයි කියන්නෙහිය.

,ඇවැත්නි, මේ ධර්ම හැර හෝ මේ ධර්ම වලින් පිටත්හි අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණය වේදැයි ඇසූවිට නැතැයි කියන්නෙහිය. ඇවැත්නි, මේ කීමෙහි අර්ථය කෙසේ දතයුතුද?,

11. ,ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සීල විසුද්ධිය, අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේ නම් උපාද්‍රන (තෘෂ්ණාදියෙන් අල්වා ගැනීම් සහිතවූවක්, ප්‍රත්‍යයෙන් හටගැනීම් සහිත වූවක්ම) අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේය.

,ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චිත්ත විසුද්ධිය, අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේ නම් උපාද්‍රන සහිත වූ අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයක් පනවන්නේය.

´ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දිට්ඨිවිසුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේ නම් උපාද්‍රන සහිත වූ අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයක්ම පනවන්නේය. ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කංඛාවිතරණ විසුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේ නම් උපාද්‍රන සහිත වූ අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයක්ම පනවන්නේය. ´ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මග්ගාමග්ග ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය අනුපද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේ නම් උපාද්‍රන සහිත වූ අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයක්ම පනවන්නේය. ´ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පටිපද්‍රඤ්‍රණදස්සන විසුඬිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේ නම් උපාද්‍රන සහිත වූ අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයක් පනවන්නේය. ඇවැත්නි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයයයි පනවන්නේ නම් උපාද්‍රන සහිත වූ අනුපාද්‍ර පරිනිර්‍වාණයක්ම පනවන්නේය. ඇවැත්නි, මේ ධර්‍ම වලින් අන්‍ය වූ අනුපද්‍ර පරිනිර්‍වාණයක් පනවන්නේ නම් පෘථග්ජන තෙම පිරිනිවන් පාන්නේය. ඇවැත්නි, මෙයින් අන්‍යවූ පුද්ගලයා නම් පෘථග්ජනයාය.

,ඇවැත්නි, එසේ වී නම් මම එබට උපමාවක් දක්වන්නෙමි. උපමාවෙන්ද මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් නුවණැත්තෝ කියන දෙයෙහි අර්ථය වටහා ගනිති.

12. ,ඇවැත්නි, සැවැත් නුවර වසන පසේනදි කොසොල් රජ හට සාකෙත නුවර කිසියම් හදිසි කටයුත්තක් ඇතිවෙයි. සැවැත්නුවර හා සාකෙත නුවර අතර ඕහට හික්මුනු අජානීය අසුන් යෙදූ රථ සතක් පිළියෙලකර තබන්නාහුය. ඇවැත්නි, පසේනදි කොසොල් රජතෙම සැවැත් නුවරින් නික්ම ඇතුළු නුවර ද්‍රොරටුව අසලදී හික්මුණු අසුන් යෙදු පළමුවන රථයට නඟින්නේය. පළමුවන රථයෙන් හික්මුණු අශ්වයන් යෙදු දෙවෙනි රථය වෙතට පැමිණෙන්නේය. හික්මුණු අසුන් යෙදු පළමුවන රථය හරන්නේය. දෙවන රථයෙන් හික්මුණු අසුන් යෙදු තුන්වෙනි රථය වෙතට පැමිණෙන්නේය. හික්මුණු අසුන් යෙදු දෙවෙනි රථය හරන්නේය. හික්මුණු අශ්වයන් යෙදු තුන්වෙනි රථයෙන් හික්මුණු අසුන් යෙදු හතරවෙනි රථය වෙතට පැමිණෙන්නේය. හික්මුණු අසුන් යෙදු තුන්වෙනි රථය අත්හරින්නේය. හික්මුණු අශ්වයන් යෙදු හතරවෙනි රථයෙන් හික්මුණු අසුන් යෙදු පස්වෙනි රථය වෙතට පැමිණෙන්නේය. හික්මුණු අසුන් යෙදු හතරවෙනි රථය අත්හරින්නේය. හික්මුණු අශ්වයන් යෙදු පස්වෙනි රථයෙන් හික්මුණු අසුන් යෙදු හයවෙනි රථය වෙතට පැමිණෙන්නේය. හික්මුණු අසුන් යෙදු පස්වෙනි රථය අත්හරින්නේය. හික්මුණු අශ්වයන් යෙදු හයවෙනි රථයෙන් හික්මුණු අසුන් යෙදු හත්වෙනි රථය ඇති තැනට පැමිණෙන්නේය. හයවෙනි රථය අත්හරින්නේය. හික්මුණු අසුන් යෙදු හත්වෙනි රථයෙන් සාකෙතනුවර ඇතුල් නුවර ද්‍රෙර සමීපයට පැමිණෙන්නේය. ඇතුල් නුවර ද්‍රෙරටුවකරා ඒ රජු පැමිණි කල්හි මිත්‍රාමාත්‍යයෝද නෑ සහ ලේ නෑයෝද මෙසේ විචාරන්නාහුය. ´මහරජ, ඔබ මේ රථයෙන් සැවැත් නුවර සිට සාකේතනුවර ද්‍රෙරටුවකරා පැමිණියෙහිදැ´ යි (කියායි)

,ඇවැත්නි, කෙසේ ප්‍රකාශකරන්නාවූ පසෙනදි කොසොල් රජ තෙමේ මනාකොට ප්‍රකාශ කරන්නේද ?

,ඇවැත්නි, මනාව ප්‍රකාශකරන්නාවූ පසෙනදි කොසොල් රජ තෙම මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නේය. ´ සැවැත්නුවර වාසය කරන්නාවූ මට සාකේතනුවර හදිසි කටයුත්තක් ඇතිවිය. ඒ මට සැවැත්නුවර හා සාකේතනුවර අතර හික්මුණු අසුන් යෙදු රථ හතක් පිළියෙල කළහ. ඉක්බිති මම සැවැත්නුවරින් පිටත්වී ඇතුඑනුවර ද්‍රෙරටුව අසලදී පළමුවෙනි රථයට නැගී ගමන්කර දෙවෙනි රථය වෙත පැමිණියෙමි. පළමුවෙනි රථය අත්හලෙමි. දෙවෙනි රථයෙන් තුන්වෙනි රථය ඇති තැනට පැමිණියෙමි. දෙවෙනි රථය අත්හැරියෙමි. තුන්වෙනි රථයෙන් හතරවෙනි රථය ඇති තැනට පැමිණියෙමි. තුන්වෙනි රථය අත්හැරියෙමි. හතරවෙනි රථයෙන් පස්වෙනි රථය ඇති තැනට පැමිණියෙමි. හතරවෙනි රථය අත්හැරියෙමි. පස්වෙනි රථයෙන් හයවෙනි රථය ඇති තැනට පැමිණියෙමි. පස්වෙනි රථය අත්හැරියෙමි. හයවෙනි රථයෙන් හත්වෙනි රථය ඇති තැනට පැමිණියෙමි. සයවෙනි රථය අත්හැරියෙමි.´

,ඇවැත්නි,මෙසේ ප්‍රකාශකරන්නාවූ පසෙනදි කොසොල් රජ තෙම මනාව ප්‍රකාශ කරන්නේය.

,ඇවැත්නි, සීලවිසුද්ධිය චිත්තවිසුද්ධිය ලැබීම ප්‍රයෝජන කොට ඇත්තීය. චිත්තවිසුද්ධිය දිට්ඨිවිසුද්ධිය ලැබීම ප්‍රයෝජන කොට ඇත්තීය. දිට්ඨිවිසුද්ධිය කංඛාවිතරණ විසුද්ධිය ලැබීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. කංඛාවිතරණ විසුද්ධිය මග්ගාමග්ග ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය ලැබීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. මග්ගාමග්ග ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය පටිපද්‍ර ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය ලැබීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. පටිපද්‍ර ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය ලැබීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය. ඤ්‍රණදස්සන විසුද්ධිය අනුපාද්‍ර පරිනිර්වාණයට පැමිණීම ප්‍රයෝජනකොට ඇත්තීය.

,ඇවැත්නි, අනුපාදා පරිනිර්වාණය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි බ්‍රහ්මචරියාව පුරන්නේය.,

13. මෙසේ කීකල්හි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍රසථවීරයන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ සථවීරයන් වහන්සේට මෙසේ කීහ. ,ආයුෂ්මත් තෙම කිනම් ඇත්තේද? ආයුෂ්මතුන්ට කවර නම්ක් සබ්‍රම්සරුහු ව්‍යවහාර කරත්ද?, ,ඇවැත්නි, පුණ්ණය යනු මාගේ නමය. සබ්‍රම්සරුහු මට මන්තානිපුත්ත යයිද ව්‍යවහාර කරත්., ,ඇවැත්නි, ආශ්චය්‍ර්‍යය, අද්භූතය. මනාකොට ශාස්තෘ ශාසනය දන්නාවූ ශ්‍රාවකයෙකු විසින් යම්සේ නම් එපරිද්දෙන්ම මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ විසින් ගැඹුරු ගැඹුරුවූ ප්‍රශ්නයෝ දශ කථා වස්තූන්ට පිවිසෙමින් පිවිසෙමින් ප්‍රකාශකරන ලද්ද්‍රහ.

,යම් කෙනෙක් ආයුෂ්මත් පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ දැකීම ලබත්ද, සේවනය ලබත්ද ඒ සබ්‍රම්චාරීන්හට ලාබයක්ම වන්නේය, මහත් ලාබයක්ම වන්නේය. සබ්‍රම්සරුහු වස්ත්‍ර දරණුවක් හිස තබා ආයුෂ්මත් පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ එහි වඩා හිඳුවා හිස් මුදුනෙහි තබාගෙන ඇවිදිමින් දැකීම ලබත්ද, සේවනය ලබත්ද, ඔවුන්ටද ලාභයකි, ඔවුන්ටද මහත් ලාභයකි. අපිද ආයුෂ්මත් පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ දකිමුද, සේවනය කරමුද, එය අපටද ලාබයකි, මහත් ලාබයකි., මෙසේ කීකල්හි ආයුෂ්මත් මන්තානිපුත්ත පුණ්ණ ස්ථවිරයන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍රසථවීරයන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ,ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ කිනම් ඇත්තේද? සබ්‍රම්සරුහු ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ කවර නමකින් ව්‍යවහාර කරත්ද?,

,ඇවැත්නි, මගේ නම උපතිස්සය. සබ්‍රම්සරුහු මට සාරිපුත්‍රයයි කියති.,

,ශාස්තෲන් වහන්සේ හා සමාන ශ්‍රාවකයෙකු සමග කථාකරමිනුත් ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේයයි නොදනුම්හ. ඉදින් වනාහි අපි ශාරීපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේයයි දන්නෙමු නම් මෙපමණකුත් කථා නොකරන්නෙමු.

,ඇවැත්නි, ආශ්චය්‍ර්‍යය, අද්භූතය. මනාකොට ශාස්තෘ ශාසනය දන්නාවූ ශ්‍රාවකයෙකු විසින් යම්සේ නම් එසේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේ විසින් දශකතා වස්තුවලට බැස බැස ගැඹුරු ගැඹුරුවූ ප්‍රශ්න විචාරන ලදහ.,

,යමෙක් ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේගේ දැකීම ලබත්ද, ආශ්‍රය ලබත්ද, එය ඒ සබ්‍රම්සරුන්හට ලාබයකි. මහත්ම ලාබයකි. සබ්‍රම්සරුහු වස්ත්‍ර දරණුවක් හිසතබා ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේ එහි වඩා හිඳුවා හිස් මුදුනෙහි තබාගෙන පරිහරනය කරත්ද, දකිත්ද, සේවනය කරත්ද, ඔවුනට ලාභයකි, මහත්ම ලාභයකි. අපිද ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවීරයන් වහන්සේ දකිමුද, ආශ්‍රය කරමුද, එය අපිටද ලාබයකි, මහත්ම ලාබයකි.,

මෙසේ ඒ මහා නාගයෝ දෙදෙන (මහරහත් දෙනම) අන්‍යොන්‍යයන්ගේ යහපත් වචන සතුටින් අනුමෝදන් වූහ.

සතරවෙනිවූ රථවිනීත සූත්‍රය නිමි. (3-4)