22. අලගද්දුපම සුත්‍රය.

1. මවිසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනේපිඬු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජෙතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි (පෙර ගිජුලිහිණියන් නැසු කුලයෙහි උපන් හෙයින්) ගද්ධබාධි පුබිබයයි කියනු ලබන අරිටඨ නමි භික්‍ෂුවට මෙබඳුවු ලාමකවු වැරදි මතයක් උපන්නේ වෙයි. (කෙබඳු මතයක්ද යත්) ‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි ධර්‍මකෙනෙක් සවර්‍ග මොක්‍ෂ දෙකට අනතරායකරයයි වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහුට අනතරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරන ලද ධර්මය මම මෙසේ දනිමි’යි (කියායි.)

ඉක්බිති බොහෝ භික්‍ෂුහු ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ නමි භික්‍ෂුවට මෙබඳු වැරදි මතයක් පහළවී තිබෙන බව ඇසුහ.

එනමි:

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි ධර්‍මකෙනෙක් සවර්‍ග මොක්‍ෂ දෙකට අනතරායකරයයි වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අනතරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරනලද ධර්මය මම මෙසේ දනිමි’යි (කියායි.)

ඉක්බිති ඒ භික්‍ෂුහු ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ නමි භික්ෂුව යමි තැනෙකද එහි පැමිණියහ. පැමිණ‚ ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ නමි භික්ෂුවට මෙසේ කීහ. ,ඇවැත්වු අරිටඨය‚ තොපට ‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි ධර්ම කෙනෙක් සවර්‍ග මොක්‍ෂ දෙකට අනතරායකරයයි වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද‚ ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අනතරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරනලද ධර්මය මම මෙසේ දනිමි යන පහත්වු වැරදි මතයක් පහළවී ඇත්තේය යනු සැබෑදැ’යි විචාළහ.,

ඇවැත්නි‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි ධර්ම කෙනෙක් සවර්‍ග මොක්‍ෂ දෙකට අන්තරායකරයයි වද්‍රරන ලද්ද්‍රහු නමි ඒ ධර්මයෝ අන්තරාය පිණිස නොවෙත් යන ආකාරයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වද්‍රළ ඒ ධර්මය මම දනිමි,යි කීය.

2. ඉක්බිති ඒ භික්‍ෂුහු ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ නමි භික්‍ෂුව ඒ වැරදි මතයෙන් වෙන් කරවනු කැමැත්තාහු මතය විචාරමින් කරුණු කියති‚ මතයෙහි පිහිටුවමින් කරුණු කියති. ඊට හෙතු අසමින් කරුණු කියති.

,ඇවැත් අරිටඨයෙනි‚ මෙසේ නොකියව‚ ඇවැත් අරිටඨයෙනි‚ මෙසේ නොකියව‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ද්‍රෙෂාරොපණය නොකරව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ නොවද්‍රරන්නාහ. ඇවැත් අරිටිඨයෙනි‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් සවර්‍ග මොක්‍ෂ දෙකට අනතරායකර ධර්‍මයෝ අන්තරායකර ධර්මයෝයයි වද්‍රරණ ලදහ. ඔවුහු සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස වෙත්.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සවල්ප සැපක් ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් හා බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරන ලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ඇට කැබැල්ලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚

බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ මස් කැටියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ගිනිසුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ අහුරු වළකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සිහිනයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ඉල්වාගත් දෙයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ගසක ගෙඩියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි අදීනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ කැත්ත හා මස් ලොඹුවකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ආයුධයක් හා හුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සර්‍ප හිසකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝ වන්නේයයි වද්‍රරනලදැයි,

(අවවාද කළාහුය.)

මෙසේද ඒ භික්‍ෂුන් විසින් මතය විචාරමින් කරුණු කියනු ලැබු මතයෙහි පිහිටුවමින් කරුණු කියනු ලැබු ඊට හෙතු අසමින් කරුණු කියනු ලැබු ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ භික්‍ෂුතෙම

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි මෙි අනතරායකර ධර්‍ම කෙනෙක් වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරණ ලද ධර්‍මය මම එපරිද්දෙන් දනිමි’යි යන ඒ ලාමක වැරදි මතයම තරයේ අල්ලාගෙන ව්‍යවහාර කරයි.

3. යමි හෙයකින් ඒ භික්‍ෂුහු ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ භික්‍ෂුව ඒ ලාමක වැරදි මතයෙන් වෙන් කරවන්නට අසමර්‍ථ වුවාහුද‚ එවිට ඒ භික්‍ෂුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමි තැනකද එතනට පැමිණියහ. පැමිණ‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එකත්පසෙක සිටියහ. එකත්පසෙක සිටි ඒ භික්‍ෂුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ සැලකළහ.

,සවාමීනි‚ ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්ෂුවට ‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි මෙි අන්තරායකර ධර්‍ම කෙනෙක් වද්‍රරන ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරන ලද ධර්‍මය මම එපරිද්දෙන් දනිමි’ යන මෙබඳු ලාමක වැරදි මතයක් උපන්නේය. සවාමීනි‚ අපි ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්ෂුවට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි ඒ අන්තරායකර ධර්‍මකෙනෙක් වද්‍රරන ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරායකර නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වද්‍රළ ඒ ධර්මය මම ඒ ආකාරයෙන් දනිමි යන ලාමක වැරදි මතයක් උපන්බව ඇසීමු. සවාමීනි‚ ඉක්බිති අපි ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්‍ෂුව යමිතැනකද‚ එතැනට පැමිණියෙමු. පැමිණ‚ අරිටඨ භික්‍ෂුවට මෙසේ කීයෙමු. ඇවැත් අරිටඨයෙනි‚ තොපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි මෙි අන්තරායකර ධර්‍ම කෙනෙක් වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරණ ලද ධර්‍මය මම එපරිද්දෙන් දනිමි යන මෙබඳු වැරදි ලාමක මතයක් පහළවී ඇත්තේය යනු සැබෑදැයි විචාළෙමු.’

,සවාමීනි‚ මෙසේ කීකල්හි ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්‍ෂුව අපට මෙසේ කීයේය. ‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි මෙි අන්තරායකර ධර්‍මකෙනෙක් වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරණ ලද ධර්‍මය මම එපරිද්දෙන් දනිමි’යි (කියායි)

,සවාමීනි‚ ඉක්බිති අපි ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්‍ෂු ව ඒ ලාමක වැරදි මතයෙන් වෙන් කරවනු පිණිස මතය විචාරමින් කරුණු කීයෙමු‚ මතයෙහි පිහිටුවමින් කරුණු කීයෙමු ඊට හේතු අසමින් කරුණු කීයෙමු. ‘ඇවැත්නි අරිටඨයෙනි‚ මෙසේ නොකියව‚ ඇවැත් අරිටිඨයෙනි‚ මෙසේ නොකියව‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ද්‍රෙෂාරොපණය නොකරව‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ද්‍රෙස් කිම හොඳ නැත. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ නොවද්‍රරන්නාහ.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාමයෝ ඇට කැබැල්ලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ මස් කැටියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ගිනිසුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ අහුරු වළකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සිහිනයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බෙහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ඉල්වාගත් දෙයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බෙහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ගසක ගෙඩියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ කැත්ත හා මස් ලොඹුවකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ආයුධයක් හා හුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සර්‍ප හිසකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝ වන්නේයයි වද්‍රරනලදැයි’ (අවවාද කෙළෙමු.)

,සවාමීනි‚ අප විසින් මෙසේද මතය විචාරමින් කරුණු කියනු ලැබු‚ මතයෙහි පිහිටුවමින් කරුණු කියනු ලැබු‚ හේතු විචාරමින් කරුණු කියනු ලැබු‚ අරිටඨ භික්ෂුව‚ ‘භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි මෙි අන්තරායකර ධර්‍ම කෙනෙක් වද්‍රරන ලද්ද්‍රහුද‚ ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරණ ලද ධර්‍මය මම එපරිද්දෙන් දනිමියි’ යන ලාමක මතය තරකොට අල්ලාගෙන ඊට ඇතුළත්ව ව්‍යවහාර කරයි. සවාමීනි‚ යමි හෙයකින් අරිටඨ භික්‍ෂුව මෙි ලාමක වැරදි මතයෙන් වෙන් කරවන්නට බැරිවුයෙමුද එහෙයින් අපි මෙි කාරණය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැලකරන්නෙමු.,

4. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක්තරා භාක්‍ෂුවක් කැඳවුහ. ,මහණ‚ මෙහි එව‚ මගේ වචනයෙන් ‘ඇවැත් අරිටඨය‚ ශාසතෲන්වහන්සේ තොප කැඳවති’යි ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ භික්‍ෂුව කැඳවාගෙන එව,යි කීහ.

,එසේය සවාමීනි,යි කියා ඒ භික්‍ෂුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දී ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටඨ භික්‍ෂුව යමිතැනකද එහි ගියේය. ගොස් ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්‍ෂුවට‚ ‘ඇවැත් අරිටිඨයෙනි‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තොප කැඳවන්නාහ’යි කීවෙිය. ‘එසේය ඇවැත්නි’යි කියා ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්‍ෂුව ඒ භික්‍ෂුන් වහන්සේට පිළිතුරු දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමි තැනකද එහි පැමිණියේය. පැමිණ‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ‚ එක් පැත්තක වාඩිවිය. එකත්පසෙක උන් ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්ෂුවට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වද්‍රළහ. ,අරිටිඨය‚ භාග්‍ය වතුන් වහන්සේ විසින් යමි මෙි අන්තරායකර ධර්‍ම කෙනෙක් වද්‍රරණ ලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අනතරාය පිණිස නොවෙත්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කරනලද ධර්මය මම එපරිද්දෙන් දනිමි’ යන මෙබඳු ලාමක දෘෂ්ටියක් තට උපන්නේය යනු සැබෑදැ,යි ඇසුහ.

,සවාමීනි‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමි අනතරායික ධර්මකෙනෙක් වද්‍රරනලද්ද්‍රහුද ඒ ධර්මයෝ සේවනය කරන්නාහට අනතරාය පිණිස නොපවත්නාහුයයි මම මෙි ආකාරයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දෙශනා කළ ධර්‍මය දනිමි,යි කීය.

,හිස් පුරුෂය‚ මා කාහට මෙබඳු ධර්‍මයක් දෙශනා කළ බව තෝ දන්නෙහිද‚ මා විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් අන්තරාය කර ධර්ම අන්තරායකරයයි කියන ලද්දේ නොවෙිද? සේවනය කරන්නාහට ඒ ධර්‍මයෝ අනතරාය පිණිස වෙත්මැයි.

,මා විසින් කාමයෝ සවල්ප සැපක් ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් හා බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ඇටකැබෑල්ලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බෙහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ මස්කැටියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බෙහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ගිනිසුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ අහුරුවළකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ සිහිනයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ඉල්වාගත් දෙයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ගසක ගෙඩියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදිනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ කැත්ත හා මස්ලොඹුවකට බඳු උපමා ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ආයුධයක් හා හුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ සර්‍ප හිසකට බඳු උපමා ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහො වන්නේයයි වද්‍රරනලදී.

,මෙසේ තිබියදිත් හිස් පුරුෂය‚ තෝ තමා වරදවා ගත් මතයෙන් අපටද ද්‍රෙස් නගන්නෙහිය‚ තමාද නැසෙන්නෙහිය‚ බොහෝ පවිද රැස් කර ගන්නෙහිය. හිස් පුරුෂය‚ තොපට මෙය බොහෝ කලක් අහිත පිණිස දුක් පිණිස පවත්නේය.,

5. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂුන්ට ආමන්ත්‍රණය කළහ.

,මහණෙනි‚ මෙි තොපි කුමක් සිතවිද‚ ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්‍ෂුවට මෙි ශාසනයෙන් ලබන ඥනය නමැති ගින්නෙහි උණුසුමවත් ඇත්තේද?,

,සවාමිනි‚ කෙසේ නමි වන්නේද? සවාමීනි‚ එසේ නොවන්නේය.,

මෙසේ කී කල්හි ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්ෂුව නිශ්ශබිද වුයේ මකුවුයේ කඳ නමා ගත්තේ මුහුණ පහතට හරවා ගත්තේ කල්පනා කරන්නේ කිසිවක් සිතාගත නොහැකිව හුන්නේය. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරිටිඨ භික්ෂුව නිශ්ශබිදව‚ මකුව‚ කඳනමාගෙන මුහුණ පහතට හරවාගෙන කල්පනා කරමින් කිසිවක් නොවැටහි සිටිනු දැන‚ අරිටිඨ භික්ෂුවට මෙසේ කීහ. ,හිස් පුරුෂය‚ තෝ මෙි තොපගේ ලාමක වැරදි මතයෙන් ප්‍රකට වන්නෙහිය. මම භික්‍ෂුන් විචාරන්නෙමි,යි කියා‚ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂුන්ගෙන් මෙසේ විචාළහ. ,මහණෙනි‚ මෙි ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්ෂුව යමිසේ‚ තමා වරදවා ගත් මතයෙන් අපටත් ද්‍රෙස් නගයිද‚ තමාත් වැනසෙයිද‚ බොහෝ අකුසලක් රැස් කර ගනියිද‚ එබඳුවු ධර්‍මයක් මා දෙශනා කළ බව තොප දන්නාහුද?,

,නැත සවාමීනි‚ අපට වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොයෙක් පරිද්දෙන් අන්තරායකර ධර්‍ම අන්තරායකරයයි දෙශනා කරනලදහ. ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස වෙත්මය.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සවල්ප සැපක් ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ඇට කැබැල්ලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ මස් කැටියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ගිනිසුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ අහුරු වළකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සිහිනයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ඉල්වාගත් දෙයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ගසක ගෙඩියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ කැත්ත හා මස් ලොඹුවකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ ආයුධයක් හා හුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ සර්‍ප හිසකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදිනවම මෙහි බොහෝ වන්නේය,යි වද්‍රරනලදී.

6. ,යහපත‚ මහණෙනි‚ මා දෙසු ධර්‍මය තොප දන්නා සැටි ඉතා මැනවි. මා විසින් තොපට නොයෙක් පරිද්දෙන් අන්තරායකර ධර්‍ම අන්තරායකරයයි දෙසන ලදී. ඒ ධර්‍මයෝ සේවනය කරන්නාහට අන්තරාය පිණිස පවතිත්.

,මා විසින් කාමයෝ සවල්ප සැපක් ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් හා බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ඇටකැබෑල්ලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බෙහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදීනවම බහුලයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ මස්කැටියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බෙහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ගිනිසුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ අහුරුවළකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ සිහිනයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ඉල්වාගත් දෙයකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ගසක ගෙඩියකට බඳු උපමා ඇත්තාහ‚ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ‚ බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ‚ මෙහි ආදිනවම බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ කැත්ත හා මස්ලොඹුවකට බඳු උපමා ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ ආයුධයක් හා හුලකට බඳු උපමා ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහෝයයි වද්‍රරනලදී.

,මා විසින් කාමයෝ සර්‍ප හිසකට බඳු උපමා ඇත්තාහ. බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. ආදීනවම මෙහි බොහො වන්නේයයි වද්‍රරනලදී.

,එසේද වුවත් මේ ගද්ධබාධිපුබිබ අරිටිඨ භික්ෂුව තමා වරදවා ගත් මතයෙන් අපටද ද්‍රෙස් නගයි‚ තමාත් වැනසෙයි‚ බොහෝ අකුසලුත් රැස්කර ගනියි. ඒ වනාහි ඒ හිස් පුරුෂයාහට දීර්ඝ කාලයක් අහිත පිණිස‚ දුක් පිණිස පවත්නේය.

,මහණෙනි‚ හෙතෙම ක්ලෙශ කාමයන්ගෙන් වෙන්ව‚ කාම හැහීමිවලින් වෙන්ව‚ කාම කලපනාවලින් වෙන්ව‚ වසතු කාමයන් සේවනය කරන්නේය යන මෙි කාරණය සිදු නොවන්නකි.

7. ,මහණෙනි‚ මේ ශාසනයෙහි ඇතැමි හිස් පුරුෂයෝ සුත්‍ර ගෙය්‍ය‚ වෙය්‍යකරණ‚ ගාථා‚ උද්‍රන‚ ඉතිවුතතක‚ ජාතක‚ අද්භුතධර්‍ම‚ වෙදල්ල යන ධර්‍ම ඉගෙනගන්නාහුය. ඔහු ඒ ධර්‍ම ඉගෙන ඒ ධර්‍මයන්ගේ අර්‍ථය නැවණින් සලකා නොබලන්නාහුය. නුවණින් අත්‍ර්‍ථය සලකා නොබලන්නාවු ඔවුනට එය හොදින් නොවැටහෙයි. ඔවුහු අන්‍ය වාදවලට ද්‍රෙස් දැක්විමෙි හෝ තමන්ගේ වාදය අන්‍යයන්ගේ ද්‍රේෂාරොපණයෙන් නිදහස් කරගැනීමෙි හෝ අදහසින් ධර්‍මය උගනිති. යමිකිසි ප්‍රයොජනයක් සඳහා ධර්‍මය උගනිත් නමි ඒ ප්‍රයොජනයද නොලබත්. නොමනාව ගන්නා ලද්ද්‍රවු ඔවුන්ගේ ඒ ධර්‍මය බොහෝ කාලයක් මුළුල්ලෙහි ඔවුනට අවැඩ පිණිස දුක් පිණිස පවතී. ඊට හේතු කවරේද යත්? මහණෙනි‚ ධර්‍මය නොමනාව ගත් බැවිනි.

,මහණෙනි‚ සර්‍පයින්ගෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තාවු සර්‍පයන් සොයන්නාවු සර්‍පයන් සෙවීමෙහි හැසිරෙන්නාවු පුරුෂයෙක් තෙම මහත් සර්‍පයෙකු දක්නේය. හෙතෙම ඒ සර්‍පයා කඳෙන් හෝ නහුටින් හෝ අල්වාගන්නේය. ඒ සර්‍ප තෙම ආපසු කරකැවී ඔහුගේ අත හෝ බාහුව හෝ මින් පිටත් අන් අහපසහක් හෝ දෂ්ට කරන්නේය. හෙතෙම ඒ හේතු කොටගෙන මරණයට හෝ පැමිණෙන්නේය. මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි‚ ඒ සර්‍පයා වරදවා අල්වාගත් හෙයිනි.

,මහණෙනි‚ එසේම මේ ශාසනයෙහි ඇතැමි හිස් පුරුෂයෝ සුත්‍ර‚ ගෙය්‍ය‚ වෙය්‍යාකරණ‚ ගාථා‚ උද්‍රන‚ ඉතිවුතතක‚ ජාතක‚ අද්භුතධර්‍ම වෙදල්ල යන ධර්‍ම ඉගෙන ගන්නාහුය. ඔවිහු ඒ ධර්‍මය ඉගෙන ඒ ධර්‍මයන්ගේ අර්‍ථය නුවණින් සලකා නොබලන්නාහුය. නුවණන් අත්‍ර්‍ථය සලකා නොබලන්නාවු ඔවුනට එය හොදින් නොවැටහෙයි. ඔවුහු අන්‍ය වාදවලට ද්‍රෙස් දැක්වීමෙි හෝ තමන්ගේ වාදය අන්‍යයන්ගේ දෝෂාරොපණයෙන් නිදහස් කරගැනීමෙි හෝ අදහසින් ධර්‍මය උගනිති. යමිකිසි ප්‍රයොජනයක් සඳහා ධර්‍මය උගනිත් නමි ඒ ප්‍රයෝජනයද නොලබත්. නොමනාව ගන්නා ලද්ද්‍රවු ඔවුන්ගේ ඒ ධර්‍මය බොහෝ කාලයක් මුළුල්ලෙහි ඔවුනට අවැඩ පිණිස දුක් පිණිස පවතී. ඊට හේතු කවරේද යත්: මහණෙනි‚ ධර්‍මය නොමනාව ගත් බැවිනි.

8. ,මහණෙනි‚ මේ ශාසනයෙහි ඇතැමි කුලපුත්‍රයෝ සුත්‍ර‚ ගෙය්‍ය‚ වෙය්‍යාකරණ‚ ගාථා‚ උද්‍රන‚ ඉතිවුතතක‚ ජාතක‚ අද්භුත ධර්‍ම‚ වෙදල්ල යන ධර්‍ම පුහුණු කෙරෙති. ඔවිහු ඒ ධර්‍මය ඉගෙන එහි අත්‍ර්‍ථය නුවණින් සලකා බලති. ඒ ධර්‍මයන් නුවණින් සලකා බලන්නාවු ඔවුන්හට ඒ ධර්‍මය හොදින් වැටහේ. ඔවුහු අන්‍ය වාදවලට ද්‍රෙෂාරොපනය කිරීම හෝ තමන්ගේ වාදය අන්‍යයන්ගේ දෝෂාරොපණවලින් නිදහස් කර ගැනීමෙි හෝ අදහසින් ධර්‍මය නොම උගනිති. යමි කිසි ප්‍රයොජනයක් සඳහා ධර්‍මය උගනිත් නමි ඔවිහු ඒ ප්‍රයෝජනයද ලබති. ඊට හේතු කවරේද? ධර්‍මය මනාව ගන්නාලද හෙයිනි.

,මහණෙනි‚ සර්‍පයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තාවු‚ සර්‍පයන් සොයන්නාවු සර්‍පයන් සෙවීමෙහි හැසිරෙන්නාවු පුරුෂයෙක් තෙම මහත් සර්‍පයෙකු දක්නේය. ඔහු ඒ සර්‍පයා එළු කුරයක් වැනි දණ්ඩකින් හොඳට තදකර ගන්නේය. තදකොට බෙල්ලෙන් අල්ලාගන්නේය. ඒ සර්‍පයා ඒ පුරුෂයාගේ අතක් හෝ බාහුව හෝ අන්‍ය අවයවයක් හෝ දරණවැලින් වෙලා ගත් නමුත් එයින් හෙතෙම මරණයට හෝ මරණය සමාන දුකකට හෝ නොපැමිණෙන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? සර්‍පයා හොඳින් අල්ලාගත් හෙයිනි.

,මහණෙනි‚ මෙසේම මේ ශාසනයෙහි ඇතැමි කුලපුත්‍රයෝ සුත්‍ර‚ ගෙය්‍ය‚ වෙය්‍යකරණ‚ ගාථා‚ උද්‍රන‚ ඉතිවුතතක‚ ජාතක‚ අද්භුත ධර්‍ම‚ වෙදල්ල යන ධර්‍ම පුහුණු කෙරෙති. ඔවිහු ඒ ධර්‍මය ඉගෙන එහි අත්‍ර්‍ථය නුවණින් සලකා බලති. ඒ ධර්‍මයන් නුවණින් සලකා බලන්නාවු ඔවුන්හට ඒ ධර්මය හොදින් වැටහේ. ඔවිහු අන්‍ය වාදවලට දෝෂාරොපනය කිරීම හෝ තමන්ගේ වාදය අන්‍යයන්ගේ දෝෂාරෝපනවලින් නිදහස් කරගැනීමෙි අදහසින් හෝ ධර්‍මය නොම උගනිති. යමිකිසි ප්‍රයොජනයක් සඳහා ධර්‍මය උගනිත් නමි ඔවිහු ඒ ප්‍රයෝජනයද ලබති. ඊට හේතු කවරේද? ධර්මය මනාව ගන්නාලද හෙයිනි.

,මහණෙනි‚ මේ නිසා මා දෙශනා කළ යමි ධර්‍මයක අර්‍ථය දන්නාහු නමි එය එසේ දරවි‚ යමි ධර්‍මයක අර්‍ථය නොදන්නාහු නමි මගෙන් හෝ යමි දක්‍ෂ භික්‍ෂුහු වෙත් නමි ඔවුන්ගෙන් හෝ ඇසිය යුතුය.

9. ,මහණෙනි‚ තොපට ධර්‍මය පහුරකට උපමාකොට දෙසන්නෙමි. එය එතරවීම පිණිසය‚ ගැනීම පිණිස නොවෙි. කියන්නෙමි., ,එසේය‚ සවාමීනි,යි ඒ භික්‍ෂුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වද්‍රළහ.

,මහණෙනි‚ දිර්‍ඝ මාර්‍ගයක යන්නාවු පුරුෂයෙක් සැක සහිතවු භය සහිතවු මෙතෙර ඇති සැක රහිතවු භය රහිතවු එතෙර ඇති මහත් සාගරය වැනි ජලයක් දක්නේය. ඔහුට එයින් එතෙරවීම පිණිස පැද යාහැකි නැවක් හෝ උඩින් යනු සඳහා ඒදණ්ඩක් හෝ නැත්තේය. ඔහුට මෙබඳු අදහසක් වන්නේය. ‘මෙි මහා රලස්කන්‍ධය විශාලය. එහි මෙතෙර සැක සහිතය. භය සහිතය. එතෙර සැක රහිතය. භය රහිතය. එහා මෙහා යාම සඳහා නැවක්වත් ඒදණ්ඩක්වත් නැත. මම තෘණ ලීදඬු අතු කොළ ඇදගෙන පහුරක් බැඳ ඒ පහුර නිසි අත් පාවලින් පදිමින් සුවසේ එතෙර වන්නෙමි නමි යෙහෙකි’ (කියාය.) මහණෙනි‚ ඉක්බිති ඒ පුරුෂ තෙම තෘණ ලීදඬු අතු කොළ රැස් කොට පහුරක් බැඳ ගෙන අතින් හා පයින් වෑයමි කරමින් සැපසේ එතෙරට යන්නේය.

,එතෙරට ගියාවු ඔහුට මෙබඳු අදහසක් වන්නේය. ‘මෙි පහුර මට බෙහෝ උපකාර ඇත්තේය. මම මෙි පහුර නිසා අත් පාවලින් උත්සාහ කොට සැපසේ මෙි මහ වතුරෙන් එගොඩ වීමි. මෙි පහුර හිසෙහි තබාගෙන හෝ කරෙහි තබා ගෙන හෝ කැමති තැනකට යන්නෙමි නමි යෙහෙකැ’යි (කියායි.) මහණෙනි‚ කුමක් සිතවිද‚ එසේ කරන්නාවු ඒ පුරුෂයා ඒ පහුරට නියම කටයුත්ත කළ කෙනෙකැයි සිතන්නහුද?,

,නැත‚ සවාමීනි.,

,මහණෙනි‚ කෙසේ ක්‍රියා කරන්නාවු ඒ පුරුෂයා ඒ පහුරට නියම කටයුත්ත කළ කෙනෙක් වන්නේද? මහණෙනි‚ එතෙරවු ඒ පුද්ගලයාට මෙබඳු කල්පනාවක් වෙයි. ‘මෙි පහුර මට බෙහෝ උපකාරවත් විය. මෙි පහුර නිසා මම අතින් පයින් වෑයමි කරමින් සැපසේ එතෙර වීමි. මෙි පහුර ගොඩට ඇද දමා හෝ දියෙහි පාකර යවා හෝ කැමැති තැනට යන්නෙමි නමි යෙහෙක’(කියායි.) මහණෙනි‚ මෙසේ කරන්නාවු ඒ පුද්ගලයා වනාහි ඒ පහුරට නියම කටයුත්ත කරන්නෙක් වන්නේය. එසේම මා විසින් තොපට ධර්‍මය පහුරකට උපමා කොට දෙශනා කරන ලද්දේය. එය එතරවීමට මිස ගැනීමට නොවෙි. මහණෙනි‚ ධර්‍මය පහුරකට උපමා කොට දෙසනලදැයි දන්නාවු තොප විසින් ධර්‍මයෝද දුරු කාටයුත්තාහ. අධර්‍ම ගැන කියනුම කවරේද?

10. ,මහණෙනි‚ මෙි ද්‍රෘෂ්ටි ඇතිවීමෙි හේතු සයක් වෙත්‚ කවර සයක්ද? මහණෙනි‚ මෙි ලෝකයෙහි ආය්‍ර්‍යයන් නොදක්නාවු ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි අදක්‍ෂවු ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි නොහික්මුණු‚ සත්පුරුෂයන් නොදක්නාවු‚ සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි අදක්‍ෂවු‚ සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි නොහික්මුණු නුගත් පෘථගජන තෙම ‘මෙි රූපය මාගේය‚ රූපය මම වෙමි‚ රූපය මාගේ ආත්මයයි දකියි. මෙි වෙිදනාව මාගේය‚ වෙිදනාව මම වෙමි‚ වෙිදනාව මාගේ ඇත්මයයි දකියි. මෙි සංඥව මාගේය‚ සංඥව මම වෙමි‚ සංඥව මාගේ ආත්මයයි දකියි. මෙි සංස්කාරය මාගේය‚ සංස්කාරය මම වෙමි‚ සංස්කාරය මාගේ ආත්මයයි දකියි. මෙි විඤඤණය මාගේය‚ විඤඤණය මම වෙමි‚ විඤඤණය මාගේ ආත්මයයි දකියි. යමි මේ රූප‚ ශබිද‚ ගන්‍ධ‚ රස‚ ස්පර්‍ශ යන අරමුණු හා සිතින් දැනගන්නාලද සිතින් පැමිණෙනලද සිතින් සොයනලද සිත හැසිරෙනලද යමක් වෙි නමි එය මගේය.

එය මම වෙමි. එය මාගේ ආත්මයයයි දකියි. එය ලොකය වෙයි‚ එය ආත්මය වෙයි‚ පරලොව නිත්‍යවු සද්‍රකාලිකවු විනාශ නොවන්නාවු ඒ ආත්මය වන්නෙමි‚ පොළොව ආදි නිත්‍ය දේට සමාන වන්නෙමි යන යමි ද්‍රෘෂ්ටියක් ඇත්තේද ඒ ද්‍රෘෂ්ටිය මාගේය‚ ඒ ද්‍රෘෂ්ටිය මම වෙමි. එය මාගේ ආත්මය’යි දකියි.

11. ,මහණෙනි‚ ආය්‍ර්‍යයන් දක්නාවු‚ ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි දක්‍ෂවු‚ ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි හික්මුණාවු‚ සත්පුරුෂයන් දක්නාවු‚ සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි දක්‍ෂවු‚ සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි හික්මුණාවු‚ උගත් පෘථග්ජන තෙම ‘මෙි රූපය මගේ නොවෙි‚ රූපය මම නොවෙමි‚ රූපය මාගේ ආත්මය නොවෙියයි දකියි. මෙි වෙිදනාව මගේ නොවෙි‚ වෙිදනාව මම නොවෙමි‚ වෙිදනාව මාගේ ආත්මය නොවෙියයි දකියි. මෙි සංඥව මගේ නොවෙි‚ සංඥව මම නොවෙමි‚ සංඥව මාගේ ආත්මය නොවෙියයි දකියි. මෙි සංස්කාර මගේ නොවෙයි‚ සංස්කාර මම නොවෙමි‚ සංස්කාර මාගේ ආත්මය නොවෙියයි දකියි. මෙි විඤඤණය මගේ නොවෙි‚ විඤඤඤණය මම නොවෙමි‚ විඤඤණය මාගේ ආත්මය නොවෙියයි දකියි. යමි මෙි රූප‚ශබිද‚ ගන්ධ‚ රස‚ ස්පර්‍ශය යන අරමුණු හා සිතින් දැනගන්නාලද‚ සිතින් පැමිණෙනලද‚ සිතින් සොයනලද සිතින් සිතනලද යමක් වෙි නමි එය මගේ නොවෙිය. ඒ මම නොවෙමි ‚ ඒ මාගේ ආත්මය නොවෙියයි දකියි. එය ලොකය වෙයි‚ එය ආත්මය වෙයි‚ ඒ පරලොව නිත්‍යවු සර්‍ථරවු සද්‍රකාලිකවු නොපෙරලෙන සුලුවු නිත්‍ය ආත්මය වන්නෙමි. මහපොළොව ආදි නිත්‍ය දේට සමාන වන්නෙමි යන යමි දෘෂ්ටියක් ඇත්තේද‚ ඒ දෘෂ්ටිය මගේ නොවෙිය එය මම නොවෙමි. එය මම නොවෙමි. ඒ මගේ ආත්මය නොවෙිය’යි දකියි.

‘මෙසේ දක්නාවු හෙතෙම අධ්‍යාත්ම ස්කන්‍ධ විනාශවීම ගැන තැති නොගනීය,යි (වද්‍රළේය.)

12. මෙසේ වද්‍රළ කල්හි එක් භික්‍ෂුවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් මෙසේ ඇසීය. ,සවාමීනි‚ බාහිර පිරිකර විනාශවු කල්හි තැති ගැන්මක් ඇති වන්නේද?, ,මහණ‚ ඇති වන්නේය’යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වද්‍රළේය.

,මහණ‚ මෙහි ඇතමෙකුට මෙබඳු අදහසක් වෙයි. ‘මට යමක් තිබුණේය‚ දැන් එය නැත‚ මතු ලැබිය යුතු දේද මම නොලබන්නෙමි’යි හෙතෙම ශොක කරයි‚ ක්ලාන්ත වෙයි‚ වැළපෙයි‚ පපුවෙහි අතගසමින් අඬයි‚ මුළාවට පැමිණෙයි‚ මහණ‚ මෙසේ වනාහි බාහිර පිරිකර විනාශවු කල්හි තැති ගැන්ම වෙියයි වද්‍රළහ.

,සවාමීනි‚ බාහිර පිරිකර විනාශවු කල්හි තැති නොගැන්මක් වෙිද?, මහණ‚ වන්නේය’යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වද්‍රළේය. ,මහණ‚ මෙි සස්නෙහි කිසිවෙකුට මෙබඳු නල්පනාවක් නොවෙයිද‚ ‘මට යමක් තිබුණේය‚ දැන් එය නැත‚ මතු ලැබිය යුතු දේද මම නොලබන්නෙමි’කියායි. හෙතෙම ශොක නොකරයි‚ ක්ලාන්ත නොවෙයි‚ නොවැළපෙයි‚ පපුවෙහි අත ගසමින් නොහඬයි. මුළාවට නොපැමිණෙයි. මහණ‚ මෙසේ වනාහි බාහිර පිරිකර විනාශවු කල්හි තැති නොගැන්ම වන්නේය.,

13. ,සවාමීනි‚ අඞ්‍යාත්ම ස්කන්‍ධ විනාශවු කල තැති ගැන්මක් වෙිද?, ,මහණෙනි‚ වන්නේය,යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වද්‍රළේය. ,මහණ‚ මෙහි කිසිවෙකුට මෙබඳු දෘෂ්ටියක් වෙයිද‚ එය ලොකය වෙයි‚ ‘එය ආත්මය වෙයි‚ ඒමම පරලොව නිත්‍යවු සදාකාලිකවු‚ නොපෙරළෙන සවභාවය ඇති‚ හැමදාම පවතින්නෙක් වන්නෙමි’යි (කියාය) හෙතෙම සියලු දෘෂ්ටි‚ දෘෂ්ටි හේතු ‚ දෘෂ්ටි පිහිටිමි‚ දෘෂ්ටි පහළවීමි‚ දෘෂ්ටියට බැසගැනීමි නැතිකිරීම පිණිසද‚ සියලු සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳිම පිණිසද‚ සියලු උපධින්ගේ විනාශය පිණිසද‚ තෘස්ණාව නැතිකිරිම පිණිසද‚ නොඇලීම පිණිසද‚ නිර්වාණය පිණිසද ධර්‍මදෙශනා කරන්නාවු තථාගතයන් වහන්සේගේ හෝ තථාගත ශ්‍රාවකයෙකුගේ හෝ දෙශනාව අසයිද ඔහුට මෙබඳු කල්පනාවක් ඇති වෙයි‚ ‘උත්පත්ති වශයෙන් සිඳෙන්නෙමි නොවෙමිද‚ වැනසෙන්නෙමි නොවෙමිද‚ මතු නොඋපදින්නෙමි නොවෙමිද’‚ (කියායි) හෙතෙම ශොක කරයි‚ ක්ලාන්ත වෙයි‚ වැළපෙයි‚ පපුවෙහි අත් ගසමින් අඬයි‚ මුළාවට පැමිණෙයි. මහණ‚ මෙසේ වනාහි අධ්‍යාත්ම ස්කන්ධ විනාශවීම ඇතිකල්හි තැතිගැනීම ඇති වන්නේය.,

,සවාමිනි‚ අධ්‍යාත්ම ස්කන්ධ විනාශවීම ඇතිකල්හි තැති නොගැන්මක් වන්නේද?, ,මහණෙනි‚ වන්නේය,යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේය. ,මහණ‚ මෙි සස්නෙහි කිසිවෙකුට මෙබඳු දෘෂ්ටියක් ඇති නොවෙයිද‚ ‘එය ලෝකයය‚ එය ආත්මයය‚ ඒ මම පරලොව නිත්‍යවු‚ නොපෙරළෙන සවභාව ඇති‚ හැම කල්හි පවතින්නෙක් වන්නෙමි’යන දෘෂ්ටියක් ඇති නොවෙයිද‚ හෙතෙම සියලු දෘෂ්ටි‚ දෘෂ්ටි හේතු දෘෂ්ටි පිහිටීමි‚ දෘෂ්ටි ඉපදීමි ‚ දෘෂ්ටියට බැස ගැණිමි නැතිකිරීම පිණිසද‚ සියලු උපධිනිගේ (ක්ලෙශ උපධි ආදි පඤචවිධ උපධි) විනාශය පිණිසද‚ තෘෂ්ණාව නැති කිරීම පිණිසද‚ නොඇල්ම පිණිසද‚ නිර්‍වාණය පිණාසද‚ ධර්මදෙශනා කරන්නාවු තථාගතයන් වහන්සේගේ හෝ තථාගත ශ්‍රාවකයෙකුගේ හෝ දෙශනාව අසයිද‚ ඔහුට මෙබඳු කල්පනාවක් ඇති නොවෙයි ‘උත්පත්ති වශයෙන් සිදෙන්නෙමි නොවෙමිද‚ වැනසෙන්නෙමි නොවෙමිද‚ මතු නොඋපදින්නෙමි නොවෙමිද’ කියායි. හෙතෙම ශොක නොකරයි. ක්ලාන්ත නොවෙයි‚ නොවැළපෙයි‚ පපුවෙි අත්ගසා නොඅඬයි. මුළාවට නොපැමිණෙයි. මහණ‚ මෙසේ වනාහි අධ්‍යාත්ම ස්කන්ධ පිළිබඳ විනාශය ඇති කල්හි තැති නොගැන්ම වන්නේය.

,මහණෙනි‚ බාහිර පිරිකරක් නිත්‍ය නමි හැමද්‍රම පවතී නමි නොපෙරළෙන සවභාව ඇත්තේ නමි සථීර නමි එබඳු දෙයක් මගේයයි ගනිවි. මහණෙනි‚ එසේ නිත්‍යවු සද්‍රකාලිකවු නොපෙරළෙන සවභාව ඇත්තාවු සථීරවු දෙයක් තොපි දක්නාහුද?, ,නැත‚ සවාමීනි., ,යහපති මහණෙනි‚ සථීරවු නිත්‍යවු සද්‍රකාලිකවු නොපෙරළෙන සවභාව ඇත්තාවු එබන්දක් මමද නොදකිමි.

14. ,මහණෙනි‚ යමක් මමයයි ගන්නහුට ශොක පරිදෙව‚ දුක්‚ද්‍රෙමිනස්‚ දැඩි වෙහෙස යනමෙිවා ඇති නොවන්නේනමි එබඳු දෙයක් මමයයි ගනිවි. මහණෙනි‚ යමක් මමයයි ගන්නහුට ශොක‚ පරිදෙව‚ දුක්‚ ද්‍රෙමිනස්‚ දැඩි වෙහෙස යන මෙිවා ඇති නොවෙිද‚ එබඳු දෙයක් තොපි දක්නහුද?, නැත‚ සවාමීනි.,

,යහපත මහණෙනි‚ යමක් මමයි ගන්නහුට ශොක‚ පරිදෙව‚ දුක් ද්‍රෙමිනස්‚ දැඩිවෙහෙස යන මෙිවා ඇති නොවෙිද‚ එබඳු දෙයක් මමද නොදකිමි.

,මහණෙනි‚ දෙසැට මිථ්‍යාදෘෂ්ටි අතුරෙන් යමි ද්‍රෘෂ්ටියක් ගන්නහුට ශොක‚ පරිදෙව‚ දුක්‚ දොමිනස්‚ දැඩි වෙහෙස යන මෙිවා ඇති නොවන්නේ නමි එබදු ද්‍රෘෂ්ටියක් ගනිවි. මහණෙනි‚ දෙසැට මිථ්‍යාද්‍රෘෂ්ටි අතුරෙන් යමි ද්‍රෂ්ටියක් ගන්නහුට ශොක‚ පරිදෙව‚ දුක් ‚ ද්‍රෙමිනස් ‚ දැඩි ‚ වෙහෙස යන මෙිවා ඇති නොවෙිද‚ එබඳු ද්‍රෘෂ්ටියක් තොපි දක්නහුද?’ ,නැත‚ සවාමීනි., ,යහපති මහණෙනි‚ දෙසැට මිථ්‍යාදෘෂ්ටි අතුරෙන් යමි දෘෂ්ටියක් ගන්නහුට ශොක‚ පරිදෙව‚ දුක් ‚ දොමිනස් ‚ දැඩි වෙහෙස යන මෙිවා ඇති නොවෙිද‚ එබඳු දෘෂ්ටියක් මමත් නොදකිමි.

15. ,මහණෙනි‚ මමයයි ගැනීමක් ඇති කල්හි මෙි දේ මගේයයි ගැනීම ඇතිවන්නේද?, ,එසේය‚ සවාමීනි.,

,මහණෙනි‚ මගේයයි ගැනීම ඇති කල්හි මාගේ ආත්මය යයි ගැනීම ඇතිවන්නේද?, එසේය‚ සවාමීනි.,

,මහණෙනි‚ තමාද තමහට අයත් දෙයක්ද ස්ථීර වශයෙන් නොලැබෙන කල්හි මෙය ලෝකයය‚ මෙය ආත්මයය‚ ඒ මම පරලොව නිත්‍ය‚ හැමද්‍රම පවතින නොපෙරළෙන සවභාව ඇති සථීරවුවෙක් වන්නෙමිය යන යමි ගැනීමක් වෙිද‚ එය තනිකර සමිපුර්‍ණයෙන් මෝඩකමක් නොවෙිද?,

,සවාමීනි‚ කුමක් හෙයින් නොවන්නේද‚ එය තනිකර සමිපුර්‍ණ මෝඩකමකි.,

16. ,මහණෙනි‚ කුමක් සිතවිද? රූප ස්කන්‍ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද?, ,සවාමීනි‚ අනිත්‍යය., ,යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි එය දුක් හෝ වෙිද‚ සැප හෝ වෙිද?, ,සවාමීනි‚ දුකය.,

,යමක් අනිත්‍ය නමි‚ දුක නමි‚ පෙරළෙනසුලු නමි එය මගේය‚ එය මම වෙමි‚ එය මගේ ආත්මයයි ගැනීමට සුදුසුද?,

,නැත‚ සවාමීනි.,

,මහණෙනි‚ කුමක් සිතවිද? වෙිදනාස්කන්‍ධය නිත්‍යද‚ අනිත්‍යද?, ,සවාමීනි‚ අනිත්‍යය., ,යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි එය දුක් හෝ වේද‚ සැප හෝ වෙිද?, ,සවාමිනි‚ දුකය., ,යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි‚ දුක් නමි‚ පෙරළෙනසුලු නමි එය මගේය‚ එය මම වෙමි. එය මගේ ආත්මයයි ගැනීමට සුදුසුද?, ,නැත‚ සවාමීනි.,

,මහණෙනි‚ කුමක් සිතවිද? සංඥස්කන්‍ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද?, ,සවාමීනි‚ අනිත්‍යය., ,යමක් අනිත්‍ය නමි එය දුක් හෝ වේද‚ සැප හෝ වේද?, ,සවාමිනි‚ දුකය., ,යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි දුක් නමි පෙරළෙනසුලු නමි එය මගේය‚ එය මම වෙමි. එය මගේ ආත්මයයි ගැනීමට සුදුසුද?, ,නැත‚ සවාමීනි.,

,මහණෙනි‚ කුමක් සිතවිද? සංස්කාරස්කන්‍ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද?, ,සවාමීනි‚ අනිත්‍යය., ,යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි එය දුක් හෝ වෙිද‚ සැප හෝ වෙිද?, , සවාමීනි‚ දුකය.,

,යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි‚ දුක් නමි‚ පෙරළෙනසුලු නමි එය මගේය‚ එය මම වෙමි‚ එය මගේ ආත්මයයි ගැනීමට සුදුසුද?, ,නැත‚ සවාමීනි.,

,මහණෙනි‚ කුමක් සිතවිද? විඤඤනස්කන්‍ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද?, ,සවාමීනි‚ අනිත්‍යය., ,යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි එය දුක් හෝ වේද‚ සැප හෝ වේද?, ,සවාමීනි‚ දුකය., , යමක් වනාහි අනිත්‍ය නමි දුක් නමි පෙරළෙනසුලු නමි එය මගේය‚ එය මම වෙමි. එය මගේ ආත්මයයි ගැනිමට සුදුසුද?, ,නැත‚ සවාමීනි.,

17. ,මහණෙනි‚ එහෙයින් මෙහි අතීතවුද‚ අනාගතවුද‚ වර්‍තමානවුද‚ අඞ්‍යාත්මිකවුද‚ බාහිරවුද‚ ඖද්‍රරිකවුද‚ සුක්‍ෂමවුද‚ හීනවුද‚ ප්‍රණීතවුද‚ දුරවුද‚ සමීපවුද යමි කිසි රූපයක් ඇත්තේද ඒ සියලු රූපය මගේ නොවෙයි‚ මම නොවෙමි‚ මගේ ආත්මය නොවෙියයි මෙසේ යහපත් ප්‍රඥවෙන් තතුසේ දතයුතුයි.

,මහණෙනි‚ එහෙයින් මෙහි අතීතවුද‚ අනාගතවුද‚ වර්‍තමානවුද‚ අඞ්‍යාත්මිකවුද‚ බාහිරවුද‚ ඖද්‍රරිකවුද‚ සුක්‍ෂමවුද‚ හීනවුද‚ ප්‍රණීතවුද‚ දුරවුද‚ සමීපවුද‚ යමිකිසි වේදනාවක් ඇත්තේද ඒ සියලු වේදනාව මගේ නොවෙයි‚ මම නොවෙමි‚ මගේ ආත්මය නොවෙියයි මෙසේ යහපත් ප්‍රඥවෙන් තතුසේ දතයුතුයි.

,මහණෙනි‚ එහෙයින් මෙහි අතීතවුද‚ අනාගතවුද‚ වර්‍තමානවුද‚අඞ්‍යාත්මිකවුද බාහිරවුද‚ ඖද්‍රරිකවුද‚ සුක්‍ෂමවුද‚ හීනවුද‚ ප්‍රණීතවුද‚ දුරවුද‚ සමීපවුද‚ යමිකිසි සංඥවක් වෙිද ඒ සියලු සංඥව මාගේ නොවෙයි‚ මම නොවෙමි‚ මගේ ආත්මය නොවෙියයි මෙසේ යහපත් ප්‍රඥවෙන් තතුසේ දතයුතුයි.

,මහණෙනි‚ එහෙයින් මෙහි අතීතවුද‚ අනාගතවුද‚ වර්‍තමානවුද‚ අඞ්‍යාතමිකවුද‚ බාහිරවුද‚ ඖද්‍රරිකවුද‚ සුක්‍ෂමවුද‚ හීනවුද‚ ප්‍රණීතවුද‚ දුරවුද ‚ සමීපවුද‚ යමි කිසි සංස්කාරයක් වෙිද? ඒ සියලු සංස්කාරය මගේ නොවෙයි‚ මම නොවෙමි‚ මගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ යහපත් ප්‍රඥවෙන් තතුසේ දතයුතුයි.

,මහණෙනි‚ එහෙයින් මෙහි අතීතවුද‚ අනාගතවුද‚ වර්‍තමානවුද‚ අඞ්‍යාතමිකවුද‚ බාහිරවුද‚ ඖද්‍රරිකවුද‚ සුක්‍ෂමවුද‚ හීනවුද‚ ප්‍රණීතවුද‚ දුරවුද ‚ සමීපවුද‚ යමි කිසි විඤඤණයක් වෙිද? ඒ සියලු විඤඤණය මගේ නොවෙයි‚ මම නොවෙමි‚ මගේ ආත්මය නොවෙියයි මෙසේ යහපත් ප්‍රඥවෙන් තතුසේ දතයුතුයි.

18. ,මහණෙනි‚ මෙසේ දක්නා උගත් ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකතෙම‚ රූපස්කන්‍ධයෙහිද කළකිරෙයි‚ වෙිදනාස්කන්‍ධයෙහිද කළකිරෙයි‚ සංඥස්කන්‍ධයෙහිද කළකිරෙයි‚ සංස්කාරස්කන්‍ධයෙහිද කළකිරෙයි‚ විඥනස්කන්‍ධයෙහිද කළකිරෙයි. කළකිරෙන්නේ මාර්‍ගඥනයෙන් නොඇලෙයි‚ නොඇලීම නිසා ඵලඥනයෙන් කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදෙයි. කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිදුණු කල්හි මිදුනේය යන ප්‍රත්‍යවෙක්‍ෂා ඥනය පහළ වෙයි. ජාතිය කෙළවර විය. බඹසර වැස නිමවනලදී. කළයුත්ත කරනලදී. අර්‍භත්‍වය සඳහා තවත් කළයුතු දෙයක් නැතැයි දැනගනී.

19. ,මහණෙනි‚ මෙි භික්‍ෂුව උදුරා දමනලද අවිද්‍යාව නැමැති ද්‍රෙර අහුල් ඇත්තෙකැයිද‚ විනාශ කරනලද සංස්කාර නමැති දිය අහල් ඇත්තෙකැයිද‚ උදුරා දමනලද තෘෂ්ණාව නමැති ඉන්‍ද්‍රඛීලය ඇත්තෙකැයිද‚ ගලවා දමනලද ඔරමිභාගිය සංයෝජන නමැති අහල් ඇත්තෙකැයිද‚ ආය්‍ර්‍යයෙකැයිද‚ හෙලන ලද මානය නමැති කොඩිය ඇත්තෙකැයිද‚ බර බහා තැබුවෙකැයිද සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් වෙන් වුවෙකැයිද කියනු ලැබෙි.

,මහණෙනි‚ කෙසේ නමි මහණ තෙම උදුරා දැමු ද්‍රෙර අහුල් ඇත්තේ වෙිද‚ මහණෙනි‚ මෙි ශාසනයෙහි මහණහුගේ අවිද්‍යාව නැති වුවා වෙයිද‚ සුන් කරනලද මුල් ඇත්තීද‚ කැපු තලකඳක් මෙන් කරන ලද්දීද‚ අභාවයට පමුණුවන ලද්දීද‚ මතු නුපදින සවභාව ඇත්තීද‚ මහණෙනි‚ මෙසේ වනාහි භික්ෂුව උදුරා දැමු අවිද්ර්‍‍යාව නමැති ද්‍රෙර අහල් ඇත්තේ වෙයි.

,මහණෙනි‚ මහණ තෙම කෙසේ නමි විනාශකරන ලද දියඅහල් ඇත්තේ වෙිද? මහණෙනි‚ මෙි ශාසනයෙහි භික්‍ෂුහුගේ නැවත ඉපදීම ඇතිකරන්නාවු ජාති සංසාරය ඇතිකරන්නාවු කර්‍මය නැති වුයේ වෙයිද‚ මුල් සුන්කරන ලද්දේද‚ කැපු තල්කඳක් මෙන් කරන ලද්දේද අභාවයට පමුණුවන ලද්දේ මතු නුපදින සවභාව ඇත්තේද මහණෙනි‚ මෙසේ වනාහි භික්‍ෂුව විනාශ කරන ලද කර්‍මය නමැති දිය අහල් ඇත්තේ වෙයි.

20. ,මහණෙනි‚ කෙසේනමි මහණතෙම ඉගුඵෑ ඉන්ද්‍රඛීල ඇත්තේ වෙිද‚ මහණෙනි‚ මෙි ශාසනයෙහි මහණහුගේ තෘෂ්ණාව නඅතිවුවා වෙයිද‚ මුල් සුන්කරන ලද්දීද‚ කැපු තල් කඳක් මෙන් කරන ලද්දේද‚ අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද මතු නුපදින සවභාව ඇත්තේද‚ මහණෙනි‚ මෙසේ වනාහි භික්ෂුව උදුරා දැමු තෘෂ්ණාව නමැති ඉන්‍ද්‍රඛීල ඇත්තේ වෙයි.

21. ,මහණෙනි‚ මහණතෙම කෙසේ නමි අහල් රහිත වුයේ වෙයිද? මහණෙනි‚ මෙි ශාසනයෙහි මහණහුගේ (ඔිරයයි කියනුලබන) කාමලොකය භජනය කරන්නාවු සංයෝජන ධර්‍ම පස නැති වුවාහු වෙත්ද‚ මුල් සුන්කරන ලද්ද්‍රහුද‚ කැපු තල් කඳක් මෙන් කරන ලද්දාහු‚ අභාවයට පමුණුවන ලද්දාහුද මතු නුපදින සවභාව ඇත්තාහුද‚ මහණෙනි‚ මෙසේ වනාහි භික්‍ෂුව ඔරමිභාග්ය සංයොජන අහුල් රහිත වුයේ නමි වෙයි.

22. ,මහණෙනි‚ මහණ තෙම කෙසේ නමි ආය්‍ර්‍යවු බිම හෙලු කොඩිය ඇත්තෙක් බහා තැබු බර ඇත්තෙක් කෙලෙසුන් කෙරෙන් වෙන් වුවෙික් වන්නේද? මහණෙනි‚ මෙි ශාසනයෙහි මහණහුගේ (පංචස්කන්‍ධයෙහි ) ‘මම වෙමි’ යන මානය ප්‍රහීණ වුයේ වෙයිද‚ මුල් සුන්කරන ලද්දේද‚ කැපු තල් කඳක් මෙන් කරන ලද්දේද‚ අභාවයට පමුණුවන ලද්දේද‚ මතු නුපදින සවභාව ඇත්තේද‚ මහණෙනි‚ මෙසේ වනාහි භික්‍ෂුව ආය්‍ර්‍යවු බිම හෙලු කොඩිය ඇත්තෙක් බහා තැබු බර ඇත්තෙක් කෙලෙසුන් කෙරෙන් වෙන් වුවෙක් වන්නේය.

,මහණෙනි‚ මෙසේ මිදුණු සිත් ඇති භික්‍ෂුව ශක්‍රයා සහිතවු බ්‍රහ්මයන් සහිතවු දෙවියෝ සොයන්නාහු නමුත් අර්‍හත් පුද්ගලයාගේ සිත මෙය ඇසුරුකර සිටියේයයි දැනගත නොහැකි වෙති. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි‚ මම මෙි ආත්මයෙහිම කෙලෙස් නැතිකළ සත්‍වයා එසේ දැනගත නොහැකියයි කියමි.

23. ,මහණෙනි‚ මෙසේ කියන්නාවු මට ඇතැමි මහණ බමුණෝ අසත්‍යයෙන් ‚ හිස් බසින්‚ බොරුවෙන්‚ නොවුවකින් ‚ දොස් කියති. ‘ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම සත්ත්‍ව විනාශය ප්‍රකාශ කරන්නෙක‚ ඇත්තාවු සත්ත්‍වයාගේ සිඳීම‚ වැනසීම‚ අභාවය පණවාය’යි (ද්‍රෙස් කියති.) මහණෙනි‚ මම යමිසේ විනාශක යෙක් නොවෙමිද යමි පරිද්දෙකින් නොකියමිද‚ ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මට එපරිද්දෙන් අසත්‍යයෙන්‚ හිස් බසින් ‚ බොරුවෙන්‚ නොවුවකින් ‚ දොස් කියති. ‘ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම සත්ත්‍ව විනාශය ප්‍රකාශ කරන්නෙක‚ ඇත්තාවුම සත්ත්‍වයාගේ සිඳීම‚ වැනසීම‚ අභාවය පණවාය’යි (දොස් කියති) මහණෙනි‚ මම පෙර මහ බෝ මැඩදීත්‚ දැන් ධර්ම දෙශනා කිරීමෙිදීත් දුකද ප්‍රකාශ කරමි. දුකට හේතුවද ප්‍රකාශ කරමි. දුක නැතිකිරීමද ප්‍රකාශ කරමි. දුක නැති කිරීමෙි මගද ප්‍රකාශ කරමි.

24. ,මහණෙනි‚ ඒ කාරණයෙහිලා අන්‍යයෝ තථාගතයන්හට නින්දා කරති‚ පරිභව කරති‚ දොස් කියති‚ වෙහෙස කරති. එසේදවුවත් ඔවුන් කෙරෙහි තථාගතයන්වහන්සේ ගේ ක්‍රොධයක් නැත. දොමිනසක් නොසතුටක් නැත. එහිලා යමි කෙනෙක් තථාගතයන්හට සත්කාර කරත්ද‚ ගරුකරත්ද‚ බුහුමන් කරත්ද‚ පුදත්ද එහිද තථාගතයන්ගේ ප්‍රීතියක්‚ සොමිනසක්‚ හිත ඉල්පෙන බවක් නැත‚ මහණෙනි‚ එහි යමි කෙනෙක් තථාගතයන්හට සත්කාර කරත්ද‚ ගරු කරත්ද‚ බුහුමන් කරත්ද‚ පුදත්ද‚ එහිදී තථාගතයන්හට මෙබඳු කල්පනාවක් වෙයි. ‘යමි මෙි පංචස්කන්‍ධයක් බෝ මැඩ දීම පිරිසිද දැනගන්නා ලද්දෙද ඒ පංචස්කන්‍ධයට මෙබඳු සත්කාරයෝ කරනු ලැබෙත්’(කියාය.)

25. ,මහණෙනි‚ එහෙයින් තොපටද අන්‍යයෝ නින්දා පරිභව කරත් නමි‚ දොස් කියත් නමි වෙහෙසවත් නමි එහි තොප විසින් කෝපයක් දොමිනසක් නොසතුටක් ඇතිකර නොගත යුතුය‚ මහණෙනි‚ මෙි නිසා අන්‍යයෝ තොපට සත්කාර කරත්ද‚ ගරු කරත්ද‚ බුහුමන් කරත්ද‚ පුදත්ද‚ එහි තොප විසින් ප්‍රීතියක්‚ සොමිනසක්‚ හිත ඉල්පෙන බවක්‚ ඇතිකර නොගත යුතුය. එහිදී තොපටද මෙසේ කල්පනා වන්නේය. ‘යමි මෙි පංචස්කන්‍ධයක් කල් ඇතිවම පිරිසිද දැනගන්නා ලද්දෙද ඒ පංචස්කන්‍ධයට මෙි සත්කාරයෝ කරනු ලැබෙති’(කියාය.)

,මහණෙනි‚ එහෙයින් යමක් තොපගේ නොවෙි නමි එය දුරු කරවි. එය දුරුකිරීම තොපට දිර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය.

26. ,මහණෙනි‚ තොපගේ නොවන්නේ කුමක්ද? මහණෙනි‚ රූපය තොපගේ නොවෙි. එය දුරුකරවි‚ එය නැති කිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය.

මහණෙනි‚ වේදනාව තොපගේ නොවේ. එය දුරු කරවි‚ එය දුරුකිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය. මහණෙනි‚ සංඥව තොපගේ නොවේ. එය දුරුකරවි‚ එය දුරුකිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය. මහණෙනි‚ සංස්කාරයෝ තොපගේ නොවෙත්. එය දුරුකරවි. එය දුරු කිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය. මහණෙනි‚ විඥනය තොපගේ නොවේ. එය දුරු කරවි‚ එය නැතිකිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය.

27. ,මහණෙනි‚ ඒ කුමකැයි සිතන්නහුද? මේ ජෙතවන විහාරයෙහි යමි බඳුවු තණ‚ වියලි දඬු ‚ අතු‚ කොළ වෙත්ද‚ එය මහජනයා ගෙනයන්නේ හෝ වේද‚ දවන්නේ හෝ වේද‚ කැමති දෙයක් කරන්නේ හෝ වේද එවිට තොපට මේ ජනයා අප ගෙන යන්නේය‚ අප දවන්නේය‚ කැමති දෙයක් කරන්නේය කියා කල්පනා වේද?, ,නැත‚ සවාමීනි‚, ,ඊට හේතු කවරේද?, ,සවාමීනි‚ එය අප මමයයි ගන්නා දෙයකුත් නොවෙයි. මගේයයි ගන්නා දෙයකුත් නොවෙයි.,

,මහණෙනි‚ එසේම යමක් තොපගේ නොවෙි නමි එය දුරුකරවි. මහණෙනි‚ එය දුරුකිරිම තෙපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය. මහණෙනි‚ කුමක් තොපගේ නොවන්නේද? මහණෙනි‚ රූපය තොපගේ නොවෙි. එය දුරුකරවි‚ එය නැතිකිරීම තොපට දීර්‍ඝකාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය. වෙිදනාව තොපගේ නොවෙි. එය දුරුකරවි‚ එය නැතිකිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය. මහණෙනි‚ සංඥව තොපගේ නොවෙි. එය දුරුකරවි‚ එය නැතිකිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය. මහණෙනි‚ සංස්කාරයෝ තොපගේ නොවෙත්. එය දුරුකරවි‚ එය නැතිකිරීම තොපට දීර්ඝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය.

මහණෙනි‚ විඥනය තොපගේ නොවේ. එය දුරුකරවි‚ එය නැතිකිරීම තොපට දීර්ඝ කාලක්හිත පිණිස සැප පිණිස පවත්නේය.

28. ,මහණෙනි‚ මා විසින් ධර්‍මය මෙසේ මොනවට දෙසනලදී‚ ප්‍රකට කරනලදී‚ පැහැදිලි කරනලදී‚ අනාවරණය කරනලදී‚ කැලිකසල දුරුකරනලදී.

,මහණෙනි‚ මා විසින් මෙසේ මොනවට දෙසනලද ‚ ප්‍රකට කරනලද‚ පැහැදිලි කරනලද‚ අනාවරණය කරනලද කැලිකසල දුරුකරනලද ශාසනයෙහි යමි ඒ කෙලෙස් නැති කළ වැස නිමවු බ්‍රහ්මචරියා ඇති‚ කළ කටයුතු ඇති‚ බහා තැබු බර ඇති‚ ලැබු පල ඇති‚ නැති කළ භව බන්‍ධන ඇති මනාව දැන මිදුණු යමි ඒ රහත්හු වෙත්ද‚ ඔවුන්හට ඇතැයි දැක්වීමට සංසාරයක් නැත.

29. ,මහණෙනි‚ මා විසින් ධර්‍මය මෙසේ මොනවට දෙසනලදී. ප්‍රකට කරනලදී. පැහැදිලි කරනලදි‚ අනාවරණය කරනලදි. කැලිකසල දුරු කරන ලදි.

,මහණෙනි‚ මා විසින් මෙසේ මොනවට දෙසන ලද ප්‍රකට කරනලද‚ පැහැදිලි කරන ලද‚ අනාවරණය කරනලද කැලිකසල දුරු කරන ලද ශාසනයෙහි යමි භික්‍ෂුවකගේ කාමලොකය භජනය කරන සංයෝජන පහ නැතිවුයේ වේද ඒ සියල්ලෝ එහි (ඒ බඹ ලොවෙහි) පිරිනිවන් පානා ඕපපාතිකයෝ වෙත්. ඒ ලෝකයෙන් නැවත මේ කාමලෝකයට ඉපදීමි වසයෙන් නොඑන්නෝ වෙත්.

30. ,මහණෙනි‚ මා විසින් මෙසේ ධර්‍මය මොනවට දෙසනලදී‚ ප්‍රකට කරනලදී‚ පැහැදිලි කරනලද‚ අනාවරණය කරන ලද‚ කැලිකසල දුරු කරනලදී‚ එසේ මොනවට දෙසන ලද‚ ප්‍රකට කරනලද‚ පැහැදිලි කරනලද අනාවරණය කරන ලද කැලිකසල දුරු කරනලද ශාසනයෙහි යමි භික්‍ෂුන්ගේ සංයෝජන තුන නැති වුවාහු වෙත්ද‚ රාග දොෂ් මෝහයෝ තුනි වුවාහුද‚ ඒ සියල්ලෝ සකෘද්‍රගාමි වෙති. එක් වරක් පමණක් මේ ලෝකයට (ඉපදිමි වසයෙන්) අවුත් දුක් කෙළවර කරත්.

31. ,මහණෙනි‚ මා විසින් ධර්‍මය මෙසේ මොනවට දෙසනලදි ප්‍රකට කරනලදි‚ පැහැදිලි කරනලදි‚ අනාවරණය කරන ලදි‚ කැලිකසල දුරු කරනලදි‚ එසේ මොනවට දෙසනලද‚ ප්‍රකට කරනලද‚ පැහැදිලි කරන ලද ‚ අනාවරණය කරනලද‚ කැලිකසල දුරුකරනලද ශාසනයෙහි යමි භික්‍ෂුන්ගේ සංයෝජන තුන නැතිවුවාහු වෙත්ද‚ ඒ සියල්ලෝ සෝවාන් වෙත්. අපායයෙහි නුපදින සුලුයහ‚ නියත වුවාහු සමිබෝධිය පිහිට කොට ඇත්තාහුය.

32. ,මහණෙනි‚ මා විසින් ධර්‍මය මොනවට දෙසනලදී. ප්‍රකට කරනලදී. පැහැදිලි කරනලදී. අනාවරණය කරනලදී. කැලිකසල දුරු කරනලදී.

,මහණෙනි‚ ම විසින් මෙසේ මොනවට දෙසනලද ප්‍රකට කරනලද‚ පැහැදිලි කරනලද‚ අනාවරණය කරනලද‚ කැලිකසල දුරු කරනලද ශාසනයෙහි යමි ඒ භික්‍ෂුහු ධමිමානුසාරී වෙත්ද‚ සද්ධානුසාරී වෙත්ද‚ ඒ සියල්ලෝ සමිබෝධිය පිහිට කොට ඇත්තාහුය.

33. ,මහණෙනි‚ මා විසින් ධර්‍මය මෙසේ මොනවට දෙසනලදි‚ ප්‍රකට කරනලදි‚ පැහැදිලි කරනලදි‚ අනාවරණය කරනලදි‚ කැලිකසල දුරුකරනලදී.

එසේ මොනවට දෙසන ලද ප්‍රකට කරනලද අනාවරණය කරනලද කැලිකසල දුරු කරනලද ශාසනයෙහි යමි භික්‍ෂුන්ට මා කෙරෙහි ශ්‍රඞා මාත්‍රයක් පවතීද‚ ප්‍රේම මාත්‍රයක් පවතීද‚ ඒ සියල්ලෝ සවර්‍ගය පිහිටකොට ඇත්තාහ.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වද්‍රලහ. සතුටු වු ඒ භික්‍ෂුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්හ.

දෙවෙනිවු අලගද්දුපම සුත්‍රය නිමි. (3-2)