55. ජීවක සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහනුවර (කුමාරයෙකු විසින් පෝෂණය කරන ලද හෙයින්) කෝමාරභච්ච නම්වූ ජීවක යන්ගේ අඹ උයනෙහි (කරවන ලද විහාරයෙහි) වැඩ වාසය කරති. එකල්හි වනාහි ජීවක නම් කොමාරභච්ච තෙමේ භග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනක්හිද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එක් පැත්තක සිටියේය. එක් පැත්තක සිටි ජීවක නම් කොමාරභච්චතෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ,ස්වාමීනි, මා විසින් මෙය අසනලදී. .ශ්‍රමණ ගෞතමයන් උදෙසා සතුන් මරත්, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ දැන ගෙන උදෙසා කරන ලද (තමන් පිණිස කරනලද) ඒ මාංසය වළඳන්නේය. යනුයී. ස්වාමීනි, යම් ඒ කෙනෙක් මෙසේ කීවාහුද? .ශ්‍රමණ ගෞතමයන් උදෙසා සතුන් මරත්. ශ්‍රමණ ගෞතමතෙමේ දැනගෙන උදෙසා කරනලද ඒ මාංසය වළඳන්නේයයි. (කියායි ). ස්වාමීනි කිමෙක්ද ඔවුහු භග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කියන ලද්දක් කයන්නාහුද? භග්‍යවතුන් වහන්සේට බොරුවෙන් දොස් කියත්ද? භග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කියන ලද කාරණයට අණුව කරුනු කියත්ද? කිසියම් කරුණු සහිතවූ වාදානුවාදයෙක් ගැරහියයුතු තැනට නොපැමිණේදැයි, (ඇසීය ).

2., ජීවකය, යම් ඒ කෙනෙක් මෙසේ කීවාහුද? .ශ්‍රමණ ගෞතමයන් උදෙසා සතුන් මරත්. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ දැනගෙන උදෙසා කරනලද ඒ මාංසය පරිභෝග කරන්නේ යයි. (කියායි.) ඔවුහු මා විසින් කියන ලද්දක් කියන්නාහු නොවෙත්. ඔවුහු මට බොරුවකින් දොස් කියන්නාහුද වෙත්. ජීවකය, මම වනාහී කරුනු තුනකින් යුතක්තවූ මාංසය පරිභෝග නොකට යුතුයයි කියමි. දක්නා ලද්දය, අසන ලද්දය, සැක කරන ලද්දය, යන තුනයි. ජීවකය, මම වනාහී මේ කරුණු තුනෙන් යුක්තවූ මාංසය නොකට යුතුයයි කියමි. නොදක්නා ලද්දය, නොඅසන ලද්දය, සැක නොකරන ලද්දය, යන තුනයි. ජීවකය, මම වනාහී මේ කරුනු තුනින් යුක්තවූ මාංසය වැළදිය යුතුයයි කියමි.

3. ,ජීවකය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම එක්තරා ගමක් හෝ නියම් ගමක් හෝ ඇසුරුකොට වාසය කරයි. හෙතෙම මෛත්‍රී සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වාසය කරයි. එසේ දෙවන දිශාවය එසේ තුන්වන දිශාවය එසේ සතරවන දිශාවය, මෙසේ උඩයට සරස සියල්ලෙහි සියළු තැන පතළාවූ සියල්ලෙන් යුක්තවූ ලෝකය මහත්වූ මහත් බවට පැමිණියාවූ අප්‍රමාණවූ වෛර නැත්තාවූ ව්‍යාපාද නැත්තාවූ මෛත්‍රි සහගත සිතින් පතුරුවා වසෙය කරයි. ඒ භික්‍ෂුව වෙත ගෘහපතියෙක් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයෙක් හෝ පැමිණ සෙට දවස පිණිස බතින් පවරයි. ජීවකය, කැමති වන්නාවූ මහණ තෙම එය ඉවසයි. හෙතෙම ඒ රත්‍රිය ඉක්මීමෙන් පෙරවරු වේලෙහි හැඳ පොරවා පා සිවුරුගෙණ ඒ ගෘහපතියගේ හෝ ගෘහපති පුත්‍රයාගේ හෝ ගෘහය යම් තැනෙක්හිද එතැනට පැමිණෙයි. පැමිණ පනවන ලද ආසනයෙහි හිඳියි. ඒ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ ඔහු ප්‍රණිතවූ පිණ්ඩපාතයෙන් වළඳවයි. ඔහුට මෙබඳු සිතක් නොවෙයි. මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ ප්‍රණිතවූ පින්ඩපාතයෙන් වළඳවයි. එය ඉතා යහපත. මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ පසුවද මෙබඳු ප්‍රණිතවූ පිණ්ඩපාතයෙන් වළඳවන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකැයි. මෙබඳු සිතක්ද ඔහුට ඇති නොවෙයි. හෙතෙම ඒ පිණ්ඩපාතය, තෘෂ්ණාවෙන් ගැට නොගැසුනේ මුර්ඡා නොවූයේ එහි නොගිලුනේ දොස් දකිනා සුළුවූයේ නිශ්ශරණ ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව වලඳයි. ජීවකය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? කිම, ඒ මහණතෙම ඒ කාලයෙහි තමන්හට දුක් පිණිස හෝ සිතයිද? හෝ අන්‍යයන්හට දුක් පිණිස හෝ සිතයිද? දෙපසට දුක් පිණිස හෝ සිතයි,ද?

,ස්වාමිනි, එසේ නොසතයි,.

4.,ජීවකය, ඒ මහණතෙම ඒ කාලයෙහි නිවැරදිවූම ආහාරය ගන්නේ නොවේද?, ,ස්වාමිනි, එසේය. ස්වාමිනි භ්‍රහ්මතෙම මෛත්‍රී විහරණ ඇත්තෙක යන මෙය මා විසින් අසා තිබේ. ස්වාමිනි, මෛත්‍රියෙන් යුක්තවූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මා විසින්ම ඇසින්ම දක්නා ලදී. ස්වාමිනි, භග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහී මෛත්‍රී විහරණ ඇත්තේය.,

,ජීවකය, යම් රාගයකින්, යම් ද්වේෂයකින්, යම් මොහයකින් ක්‍රෝධ ඇත්තෙක් වන්නේද, තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ රාගය ඒ ෙවෂය ඒ මෝහය පහවූයේ සිඳිනලද මුල් ඇත්තේ මස්තකය සිඳිනලද තල්ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ නැවත නොවීම් කරන ලද්දේ, මතු නූපදනා ස්වභාව ඇත්තේවෙයි. ජීවකය, ඉදින් තා විසින් මේ සඳහා කියන ලද්දේ නම් තට එය අනුදනිමියි, වදාළේය. , ස්වාමිනි, මා විසින් ඒ සඳහාම කියනලදී.,

5., ජීවකය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම එක්තරා ගමක් හෝ නියම් ගමක් හෝ ඇසුරුකොට වාසය කරයි. හෙතෙම කරුණාසහගතවූ සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වාසය කරයි. එසේම දෙවන දිශාවද, එසේම තුන්වන දිශාවද, එසේම හතරවන දිශාවද, මෙසේ උඩ යට සරස සියල්ලෙහි සියලු තැන පතලාවූ සියල්ලෙන් යුක්තවූ ලෝකය මහත්වූ මහත් බවට පැමිණියාවූ අප්‍රමාණවූ වෛර නැත්තාවූ ක්‍රෝධ නැත්තාවූ කරුණා සහගත සතින් පතුරුවා වසයකරයි. ඒ භික්‍ෂුව වෙත ගෘහපතියෙක් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයෙක් හෝ පැමිණ සෙට දවස පිණිස බතින් පවරයි. ජීවකය, කැමති වන්නාවූම මහණතෙම එය ඉවසයි. හෙතෙම ඒ රාත්‍රිය ඉක්මීමෙන් පෙරවරු වේලෙහි හැඳ පොරවා පාත්‍රය හා සිවුරු ගෙන ඒ ගෘහපතියාගේ හෝ ගෘහපති පුත්‍රයාගේ හෝ ගෙදර යම් තැනකද එතැනට පැමිණෙයි. ඒ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ ඔහු ප්‍රණිතවූ පිණඩපාතයෙන් වළඳවයි. ඔහුට මෙබඳු සිතක් නොවෙයි. මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ ප්‍රණීතවූ පිණ්ඩපාතයෙන් මා වළඳවයි. එය ඉතා යහපත මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ පසුවද මෙබඳු ප්‍රණිතවූ පණ්ඩපාතයෙන් මා වළඳවන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකැයි මෙබදු සිතක්ද ඔහුට නොවෙයි. හෙතෙම පිණ්ඩපාතය, තෘෂ්නාවෙන් ගැට නොගැසුනේ, මුළා නොවූයේ, එහි නොගිලුණේ දොස් දක්නා සුලුවූයේ නිශ්ශරණ ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව වළඳයි. ජීවකය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? කිම, ඒ මහණ තෙම ඒ කාලයෙහි තමාහට දුක් පිණිස හෝ සිතයිද? අනුන්හට දුක් පිණිස හෝ සිතයිද?, , ස්වාමිනි, එසේ නොසිතයි., ජීවකය, ඒ මහණතෙම ඒ කාලයෙහි නිවැරදි වූම ආහාර ගන්නේ නොවේද?, ,ස්වාමිනි, එසේය. ස්වාමිනි, බ්‍රහ්මතෙම කරුණා විහරණ ඇත්තෙක යන මෙය මා විසින් අසා ඇත. ස්වාමිනි, ඒ මේ කාරණය මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇසින්ම දක්නා ලදී. ස්වාමිනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි කරුණා වීහරණ ඇත්තේය., ,ජීවකය, යම් රාගයකින්, යම් ද්වේෂයකින්, යම් මෝහයකින් ව්‍යාපාද සිත් ඇත්තෙක් වන්නේද, තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ රාගය, ඒ ද්වේෂය, ඒ මෝහය නැතිවූයේ මුල් සිඳින ලද්දේ මුදුන සිඳින ලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ, නැවත නොවීම කරන ලද්දේ, මතු නූපදනා ස්වභාව ඇත්තේ වෙයි. ජීවකය, ඉඳින් තා විසින් ඒ සඳහා කියන ලද්දේද, තට එය අනු දනිමි.,

,ස්වාමිනි, මා විසින් ඒ සඳහාම කියන ලදී.,

6., ජීවකය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම එක්තරා ගමක් හෝ නියම් ගමක් හෝ ඇසුරුකොට වාසය කරයි. හෙතෙම මුදිතා සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වාසය කරයි. එසේම දෙවන දිශාවද, එසේම තුන්වන දිශාවද, එසේම සතරවන දිශාවද, මෙසේ උඩ යට සරස සියල්ලෙහි සියලු තැන පතළාවූ සියල්ලෙන් යුක්තවූ ලෝකය මහත්වූ මහත් බවට පැමිණියාවූ වෛර නැත්තාවූ ක්‍රෝධ නැත්තාවූ මුදිතා සහගත සිතින් පතුරුවා වාසය කරයි. ඒ භික්‍ෂුව වෙත ගෘහපතියෙක් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයෙක් හෝ පැමිණ සෙට දවස බතින් පවරයි. ජීවකය, කැමති වන්නාවූම මහණ තෙම එය ඉවසයි. හෙතෙම ඒ රාත්‍රිය ඉක්මීමෙන් පෙරවරු වේලෙහි හැඳ පොරවා පාත්‍රය හා සිවුරු ගෙන ඒ ගෘහපතියාගේ හෝ ගෘහපති පුත්‍රයාගේ ගෙදර යම් තැනකද එතනට පැමිණෙයි. පැමිණ පණවන ලද ආසනයේ හිඳියි. ඒ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතයෙන් ඔහු වළඳවයි. ඔහුට මෙබඳු සිතක් ඇති නොවෙයි. මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ ප්‍රණීතවූ පිණ්ඩපාතයෙන් මා වළඳවයි. එය ඉතා යහපත. මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ මෙබඳු ප්‍රණීතවූ පිණ්ඩපාතයෙන් මා වළඳවන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකයි. මෙබඳු සතක්ද ඔහුට නොවෙයි. හෙතෙම ඒ පිණ්ඩපාතය, තෘෂ්ණාවෙන ගැට නොගැසුනේ මුළා නොවූයේ එහි නොගිලුණේ දොස් දක්නා සුලු වූයේ, නිශ්ශරන ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව වළඳයි. ජීවකය, ඒ කුමකැයි හඟීන්නෙහිද? කිම ඒ මහණ තෙම ඒ කාලයෙහි තමහට දුක් පිණිස සිතයිද? අනුන්ට දුක් පිණිස හෝ සිතයිද? දෙපසට දුක් පිනිස හෝ සිතයිද?, ,ස්වාමිනි, මෙය නොවේමැ,යි, ,ජීවකය, ඒ මහණතෙම ඒ කාලයෙහි නිවැරදිවූම ආහාර ගන්නේ නොවේද? ,ස්වාමිනි, එය එසේය. ස්වාමිනි, බ්‍රහ්මතෙම මුදිතා විහරණ ඇත්තෙක යන මෙය මා විසින් අසනලදී. ස්වාමීනි ඒ මේ කරණය මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇසින්ම දක්නා ලදී. ස්වාමීනි, භග්‍යවතූන් වහන්සේ වනාහි මුදිතා විහරණ ඇත්තේය, ,ජීවකය, යම් රාගයකින්, යම් ෙවෂයකින්, යම් මෝහයකින් ව්‍යාපාද සිත් ඇත්තෙක් වනනේද, තථාගතයන් වහන්සේගේ ඒ රාගය, ඒ ෙවෂය, ඒ මොහය නැතිවූයේ මුල් සිඳින ලද්දේ මුදුන් සිඳින ලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලද්දේය. නැවත නොවීම කරන ලද්දේ මතු නූපදන ස්වභව ඇත්තේ වෙයි. ජීවකය, ඉඳින් තා විසින් ඒ සඳහා කියන ලද්දේ නම්, තට එය අනුදනිමී.,

,ස්වාමීනි, මා විසින් ඒ සඳහාම කියන ලදී.,

7. ,ජීවකය, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම එක්තරා ගමක් හෝ නියම් ගමක් හෝ ඇසුරු කොට වාසය කරයි. හෙතෙම උපෙක්‍ෂා සහගතවූ සිතින් එක් දිශාවක් පතුරුවා වාසය කරයි. එසේම දෙවන දිශාවද එසේම තුන්වන දිශාවද එසේම සතරවන දිශාවද මෙසේ උඩ යට සරස සියළු තැන පතලා වූ සියල්ලෙන් යුක්තවූ ලෝකය මහත්වූ මහත් බවට පැමිණියාවූ අප්‍රමාණවූ වෛර නැත්තාවූ ක්‍රෝධ නැත්තාවූ උපෙක්‍ෂා සහගතවූ සිතින් පතුරුවා වාසය කරයි. ඔහු වෙත ගෘහපතියෙක් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයෙක් හෝ පැමිණ සෙට දවස පිණිස බතින් පවරයි. ජීවකය, කැමතිවන්නාවූම මහණ තෙම ඉවසයි. හෙතෙම ඒ රාත්‍රිය ඇවෑමෙන් පෙරවරු වේලෙහි හැඳ පොරවා පාසිවුරු ගෙන ඒ ගෘහපතියාගේ හෝ ගෘහපති පුත්‍රයාගේ හෝ ගෙදර යම් තැනෙක්හිද එතැනට පැමිණෙයි. පැමිණ පනවනලද ආසනයෙහි වැඩ හිඳියි. ඒ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ ඔහු ප්‍රණීතවූ පිණ්ඩපාතයෙන් වළඳවයි. ඔහුට මෙබඳු සිතක් නොවෙයි. මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ ප්‍රණීතවූ පිණ්ඩපාතයෙන් මා වළඳවයි. එය යහපත. මට මේ ගෘහපතියා හෝ ගෘහපති පුත්‍රයා හෝ මත්තෙහි මෙබඳු ප්‍රණීතවූ පිණ්ඩපාතයක් වළඳවන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකැයි මෙබඳු සිතක් ඔහුට නොවෙයි. හෙතෙම ඒ පිණ්ඩපාතය, තෘෂ්ණාවෙන් ගැට නොගැසුනේ මුසපත් නොවූයේ එහි නොගැලුනේ දොස් දක්නා සුළුවූයේ නශ්ශරන ප්‍රඥා ඇතතේ වළඳයි. ජීවකය, ඒ කුමක් හඟින්නෙහිද? කිම ඒ මහණ තෙම ඒ කාලයෙහි තමහට දුක් පිණිස හෝ දුක් පිණිස සිතයිද? අන්‍යයන් හට දුක්පිනිස හෝ සිතයිද? දෙපසටම දුක් පිණිස හෝ සිතයිද?,

,ස්වාමීනි, මෙය නොවේමැයි,.

8.,ජීවකය, ඒ මහණතෙම ඒ කාලයෙහි නිවැරදිවූම ආහාර ගන්නේ නොවේද?, ,ස්වාමීනි, ඒසේය. ස්වාමීනි, බ්‍රහ්මතෙම උපෙක්‍ෂා විහරණ ඇත්තෙක යන මෙය මා විසින් අසන ලදී. ස්වාමීනි, ඒ මේ කරුණ මා විසින් භග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිබඳව ඇසින්ම දක්නාලදී.,

,ස්වාමීනි, භග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහී උපෙක්‍ෂා විහරණ ඇත්තේය.,

,ජීවකය, යම් රාගයකින් යම් ෙවෂයකින් යම් මෝහයකින් හිංසාව ඇත්තෙක් වන්නේද, ඒ රාගය ඒ මෝහය ඒ හිංසාව ඇත්තෙක් වන්නේද? නොසතුට ඇත්තෙක් වන්නේද? ක්‍රෝධ ඇත්තෙක් වන්නේද, ඒ රාගය ඒ ෙවෂය තථාගතයන් වහනසේගේ නැතිවූයේ සිඳින ලද මුල් ඇත්තේ මස්තකය සිඳිනලද තල් ගසක් මෙන් කරන ලද්දේ අභාවය කරණ ලද්දේ මතු නූපදන ස්වභාව ඇත්තේ වෙයි. ජීවකය, ඉඳින් තොප වසින් ඒ සඳහා කියනලද නම් තට මෙය අනුදනිමි,, ,ස්වාමීනි, ඒ සඳහාම කියනලදී,.

9., ජීවකය, යමෙක් වනාහි තථාගතයන් වහන්සේ හෝ තථාගත ශ්‍රාවකයෙකු හෝ උදෙසා සතෙකු මරාද, හෙතෙම කරුනු පසකින් බොහෝ පව් රැස්කරයි. හෙතෙමේ .යව් අසවල් සතා ගෙනෙව්. යන යම් වචනයක් කියයිද, මේ පළමුවන කාරණයෙන් බොහෝ පව් රැස්කරයි. ඒ සතා බෙල්ලෙන් බැඳ ගෙනෙනු ලබන්නේ යම් දුකක් දොම්නසක් විඳියිද, මේ දෙවනි කරුනේද බොහෝ පව් රැස් කරයි. හෙතෙම .යව, මේ සතා මරව්. යන මේ වචනය කියයිද, මේ තුන්වන කරුනෙන්ද බොහෝ පව් රැස්කරයි. ඒ සතා මරණු ලබන්නේ යම් දුකකි දොම්නසක් වඳියිද, මේ සතරවන කරුනෙන් බොහෝ පව් රැස්කරයි. යම් හෙයකිනුත් හෙතෙම තථාගතයන් වහන්සේ හෝ තථාගත ශ්‍රාවකයෙකු හෝ නොකැපවූ දෙයින් වළඳවාද මේ පස් කරුනෙන් බොහෝ පව් රැස් කරයි. ජීවකය, යමෙක් වනාහි තථාගතයන් වහන්සේ හෝ තථාගත ශ්‍රාවකයෙකු හෝ උදෙසා සතෙකු මරාද, හෙතෙම මේ කරුණු පසින් බොහෝ පව් රැස් කෙරේයයි, වදාළහ. මෙසේ වදාල කලහි ජීවක කම් කොමර භච්චතෙම භග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ,ස්වාමීනි, ආශ්චය්‍ර්‍යයකි, ස්වාමීනි, නුවූ විරූ දෙයක්ය. ස්වමීනි, භික්‍ෂූහු එකාන්තයෙන් කැපවූ ආහාරයක් වළඳත්. ස්වාමීනි, භික්‍ෂූහු ඒ කාන්තයෙන්ම කැපවූ ආහාරයම වළදත්. ස්වාමීනි, ඉතා යහපත, ස්වාමීනි, ඉතා යහපත ස්වාමීනි යටිකුරු කරන ලද්දක් යම්සේ උඩුකුරු කරන්නේද, වැසුමක් එළිදරව් කරන්නේද, මුළාවූවෙකුට මග කියන්නේද
ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි, අඳුරෙහි තෙල් පහනක් දරන්නේද එලෙසින්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් ධර්‍මය දෙශනා කරන ලද්දේය. ස්වාමීනි, ඒ මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ කොට යමි. ධර්‍මයද භික්‍ෂු සඞ්යාද (සරණ කොටයමි) භග්‍යවතුන් වහන්සේ අද පටන් දිවීහිම් කොට සරණගියාවූ උපාසකයෙකැයි මා දරණසේක්වායි, කීයේය.

පස්වෙනිවූ ජීවක සූත්‍රය නාමි (1-5)