95. චංකී සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොසොල්රට චාරිකාවෙහි හැසිරෙන්නේ, මහත්වූ භික්‍ෂු සංයා සමග ඕපසාද නම් කෝසලයන්ගේ බමුණුගම යම් තැනෙකද, එතැන හැසුරුණු සේක. එහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඕපසාද ගමට උතුරෙන් ඕපසාද ගමෙහි දේව වන නම්වූ සාල වනයෙහි වාසය කරණසේක. එසමයෙහි වනාහි වංකී බ්‍රාහ්මණයා මිනිසුන්ගෙන් හා සතුන්ගෙන් ගහනවූ, තණ දර හා දිය සහිතවූ, ධාන්‍ය සහිතවූ, රජුන්ගෙන් ලැබුණු පරිභොගයක්වූ පසේනදි කොසොල් රජු විසින් දෙන ලද්දක්වූ, උතුම්කොට දෙන ලද්දක්වූ, ඕපසාද නුවර වෙසෙයි. ( එකල්හි ) ඕපසාද ගමෙහි වාසය කරන්නාවූ බමුණු ගෘහපතියෝ ( මෙපුවත ) ඇසූහ. ශාක්‍ය පුත්‍රවූ, ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්ම පැවිදිවූ, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මහත් භික්‍ෂු සංයා සමග චාරිකාවෙහි හැසිරෙනසේක්, ඕපසාද ගමට පැමිණ, ඕපසාද ගමට උතුරෙන් පිහිටි ඕපසාද ගමෙහි දේව වන නම්වූ සාල වනයෙහි වාසය කරණසේක.

2. ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මෙබඳුවූ, යහපත්වූ, කීර්ති ශබ්දයක් උස්ව පැන නැංගේය. ´ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, මේ කාරණයෙන්ද අර්හත්හ, සම්මා සම්බුද්ධයහ, විජ්ජාචරණ සම්පන්නයහ, සුගතයහ, ලොකවිදූහ, මිනිසුන් දමනය කිරීමෙහි තමන්ට වඩා වැඩි කෙනෙක් නැතියහ, දෙවි මිනිස්හුගේ අනුශාසකයහ, බුද්ධයහ, භාග්‍යවත්හ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙවියෙන් සහිතවූ, මරුන් සහිතවූ, බඹුන් සහිතවූ, මහණ බමුණන් සහිතවූ, සත්‍ව සමූහයා ඇතුළු සකල ලෝකය තමන් වහන්සේම මනාව දැන, අවබෝධකොව ප්‍රකාශ කරණ සේක.

උන්වහන්සේ මුල යහපත්වූ, මැද යහපත්වූ, අග යහපත්වූ, අත්‍ර්‍ථ සහිතවූ, ( දස වැදෑරුම් ) අක්‍ෂර සම්පත්තියෙන් යුක්තවූ, සර්‍ව සම්පූර්‍ණවූ, ධර්‍මය පිරිසිදුවූ බ්‍රහ්මචරියාව දේශනා කරණ සේක. එබඳුවූ රහතුන්ගේ දැකීමක් වේනම් ඒ යහපත්මය.´´ ( කියායි.)

3. ඉක්බිති සමූහ වශයෙන් එක්වුනාවූ, ඕපසාදක ගම්වැසි බමුණු ගෘහපති සමූහයා ඕපසාද ගමින් නික්ම උතුරු දිසාවට මුහුණ ලා දේව වන නම් සාල වනය යම් තැනකද එහි යයි. එසමයෙහි වනාහි වංකී බමුණුතෙම ප්‍රාසාදයේ මතුමහලෙහි දවල් නිදාගැනීම සඳහා පැමිණියේ වෙයි. සමූහ වශයෙන් එක්වුනාවූ ඕපසාදක ගෘහපති සමූහයන් ඕපසාද ගමින් නික්ම දේව වන නම් සාල වනය යම් තැනකද, එහි උතුරු දෙසට මුහුණ ලා යන්නවුන් දැක්කේය. දැක, ´´ඛත්ත´´ නම් මහ ඇමතියාට කථා කළේය. ´´භවත් ඛත්තයෙනි, කුමක් හෙයින් සමූහ වශයෙන් එක්වුනාවූ, ඕපසාදක ගම ගෘහපති සමූහයා ඕපසාද ගමින් නික්ම උතුරු දෙසට මුහුණ ලා දේව වන නම් සල් වනයට යයිද?´´

4. ´´භවත් වංකී බ්‍රාහ්මණය, ශාක්‍ය පුත්‍රවූ, ශාක්‍ය කුලයෙන් නික්ම පැවිදිවූ, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මහත් භික්‍ෂු සංයා සමග කොසොල්රට ඕපසාද ගමට ඇවිදිනසේක් පැමිණියේ, ඕපසාද ගමට උතුරෙන් පිහිටි ඕපසාද ගමෙහි දේව වන නම් සල්වෙනෙහි වාසය කරණසේක. ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මෙබඳුවූ, යහපත්වූ, කීර්ති ශබ්දයක් උස්ව පැන නැංගේය. ´ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, මේ කරුණෙනුදු අර්හත්හ, සම්මා සම්බුද්ධයහ, විජ්ජාචරණ සම්පන්නයහ, සුගතයහ, ලොකවිදූහ, මිනිසුන් දමනය කිරීමෙහි තමන්ට වඩා වැඩි කෙනෙක් නැතියහ, දෙවි මිනිසුන්ට අනුශාසකයහ, බුද්ධයහ, භාග්‍යවත්හ.

´´ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දැකීමට මොවුහු යති. භවත් ඛත්තයෙනි, එසේනම් ඕපසාදක බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියන් යම් තැනකද එතැනට යව. ගොස් ඕපසාදක බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියන්ට මෙසේ කියව. ´භවත් චංකී බ්‍රාහ්මණ තෙමේ මෙසේ කීය. ´පින්වත්හු නවතිත්වා, චංකී බ්‍රාහ්මණතෙමේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට එන්නේයයි, ´´පින්වතුන් වහන්ස, එසේයැ´´යි ඒ ඛත්ත ඇමතියා චංකී බමුණාට පිළිතුරු දී ඕපසාදක බමුණු ගෘහපතියන් යම් තැනකද එතැනට ගියේය. ගොස් ඕපසාදක බමුණු ගෘහපතියන්ට මෙසේ කීය. පින්වත් චංකී බ්‍රාහ්මණතෙමේ මෙසේ කීය. පින්වත්හු නවතිත්වා. චංකී බ්‍රාහ්මණතෙමේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට එන්නේය´යි.

5. එසමයෙහි නොයෙක් රටවලට අයත් පන්සියයක් පමණ බමුණෝ කිසියම් කටයුත්තක් නිසා ඔපසාද ගමේ වසත්. ඒ බමුණෝ චංකී බමුණා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට යන්නේයයි ඇසූහ. ඉක්බිති ඒ බමුණෝ යම් තැනෙක චංකී බමුණා වෙයිද, එතැනට පැමිණියහ. පැමිණ චංකී බමුණාට මෙසේ කීහ. ´භවත් චංකී තෙමේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට යන්නේය යනු ඇත්තක්ද?´´

´´පින්වත, එසේ මට සිතෙයි. මමත් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට යන්නෙමියි´´ ( කියායි.) ´´භවත් චංකී බමුණුතෙමේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට නොයව. භවත් චංකී තෙමේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට යාම නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම භවත් චංකී දැකීමට ඒම සුදුසුය. භවත් චංකී තෙමේ මව්පිය දෙපසින් මනාව උපන් කෙනෙක. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙම මව්පිය දෙපසින් මනාව උපන්නේ සත්වන මීමුත්තාගේ පරපුර දක්වා අවමන් නොකරනලද්දේ, ජාතිවාදයෙන් අපහාස නොකරන ලද්දේ, නින්දා නොකරන ලද්දේ වේද, සත්වන මිමුත්තාගේ පරපුර දක්වා ඉතා පිරිසිදුව මව්කුස පිළිසඳ ගත්තෙක. ජාතිවාදයෙන් අපහාස නොකරන ලද්දෙක. නින්දා නොකරන ලද්දෙක. මෙකරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකීමට එනු සුදුසුය. භවත් චංකී තෙමේ සියලු දෙයින් සම්පූර්‍ණය. මහත් ධන ඇත්තේය. මහත් සම්පත් ඇත්තේය. හම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ සියලු දෙයින් සම්පූර්‍ණ වේද, මහත් ධන ඇත්තේ වේද, මහත් සම්පත් ඇත්තේ වේද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

6. ´´භවත් චංකී තෙම නිණ්ඩු ශාස්ත්‍රය හා කෙටුහ ශාස්ත්‍රයද සහිත ශික්‍ෂා නිරුක්ති සහිත ඉතිහාසය පස්වැනි කොට ඇති ත්‍රිවේදයෙහි පරතෙරට ගියේය, පද දන්නේය, ව්‍යාකරණ දන්නේය, ලෝකායත ශාස්ත්‍රය හා මහා පුරුෂ ලක්‍ෂණ ශාස්ත්‍රයන්හි සම්පූර්‍ණවූ දැනුම් ඇත්තේය. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ නිණ්ඩු ශාස්ත්‍රය හා කෙටුහ ශාස්ත්‍රයද සහිත ශික්‍ෂා නිරුක්ති සහිත ඉතිහාසය පස්වැනි කොට ඇති ත්‍රිවේදයෙහි පරතෙරට පැමිණියේ වේද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

7. ´´භවත් චංකී තෙමේ මනා රූ ඇත්තේය. මනා පෙනුමක් ඇත්තේය. උතුම්වූ ශරීර ශෝභාවෙන් යුක්තය. දුටුවන් පහදවන්නේය. බ්‍රහ්මයාගේ වර්‍ණයට බඳු වර්‍ණයෙන් යුක්තය. බ්‍රහ්ම ශරීරය වැනි ශරීරයකින් යුක්තය. ශරීරයෙහි දැකුමට ඇති දේ බොහෝය. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ මනා රූ ඇත්තේ වේද, මනා පෙනුමක් ඇත්තේ වේද, දුටුවන් පහදවන්නේ වේද, උතුම්වූ ශරීර ශෝභාවක් ඇත්තේ වේද, බ්‍රහ්මයාට බඳු වර්‍ණයෙන් යුක්ත වේද, බඹහුගේ ශරීරය වැනි ශරීරයකින් යුක්ත වූයේ වේද, ශරීරයෙහි දැකුමට ඇති දේ බොහෝ වේද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

8. ´´භවත් චංකී තෙමේ වඩනලද සිල් ඇති, සම්පූර්‍ණ සීලයෙන් යුත් සිල්වතෙක. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ වඩනලද සිල් ඇති, සම්පූර්‍ණ සීලයෙන් යුත් සිල්වතෙක් වූයේ වේද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

9.´´භවත් චංකී තෙමේ යහපත් වචන ඇති, යහපත් තෙපුල් ඇති, නිදොස්වූ, කෙලතොලු නොවූ, අර්‍ථ හැඟවීමෙහි සමත් යහපත් වචන ඇති තැනැත්තෙක. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ යහපත් වචන ඇති, යහපත් තෙපුල් ඇති, නිර්දෝෂවූ, කෙලතොලු නොවූ, අර්‍ථ හැඟවීමෙහි සමත් යහපත් වචන ඇති තැනැත්තෙක් වේද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

10.´´භවත් චංකී තෙමේ බොහෝ දෙනාගේ ගුරුවරයාද, ගුරුවරයන්ගේ ගුරුවරයාද වූයේ, තුන්සියයක් මානවකයන්ට වේද මන්ත්‍ර කියවයි. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ බොහෝ දෙනාගේ ආචාය්‍ර්‍යද, ආචාය්‍ර්‍යයන්ගේ ආචාය්‍ර්‍යද වූයේ, තුන්සියයක් මානවකයන්ට වේද මන්ත්‍ර කියවයිද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

11.´´භවත් චංකී තෙමේ පසේනදි කොසොල් රජු විසිනුදු සත්කාර කරන ලද්දේය. ගරුකරන ලද්දේය. බුහුමන් කරන ලද්දේය. පුදන ලද්දේය, නැමදුම් කරන ලද්දේය. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ පසේනදි කොසොල් රජ විසිනුදු සත්කාර කරන ලද්දේ වේද, බුහුමන් කරන ලද්දේ වේද, ගරු කරන ලද්දේ වේද, පුදන ලද්දේ වේද, නැමැදුම් කරන ලද්දේ වේද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

12.´´භවත් චංකී තෙමේ ´´පොක්ඛරසාති´´ බමුණා විසිනුදු සත්කාර කරන ලද්දේය. ගරුකරන ලද්දේය. බුහුමන් කරන ලද්දේය. පුදන ලද්දේය, නැමදුම් කරන ලද්දේය. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ ´´පොක්ඛරසාති´´ බමුණා විසිනුදු සත්කාර කරන ලද්දේ වේද, ගරු කරන ලද්දේ වේද, බුහුමන් කරන ලද්දේ වේද, පුදන ලද්දේ වේද, නැමැදුම් කරන ලද්දේ වේද, මේ කරුණෙනුදු භවත් චංකී ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම පින්වත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

13.´´භවත් චංකී තෙමේ බොහෝ මිනිසුන්ගෙන් හා සතුන්ගෙන් ගැවසුනු, තණ, දර හා දිය සහිතවූ, ධන්‍ය සම්පත්ති යෙන් යුක්තවූ රජුන් විසින් දෙනලද පරිභෝගයක්වූ පසේනදි කොසොල් රජු විසින් දුන් හෙයින් රාජදායවූ උතුම්කොට දෙන ලද්දක්වූ, ඕපසාද නගරයෙහි වාසය කරයි. යම් හෙයකින් භවත් චංකී තෙමේ මිනිසුන්ගෙන් හා සතුන්ගෙන් ගහනවූ, තණ, දර හා දිය සහිතවූ, ධාන්‍ය ඇත්තාවූ, රජුන් විසින් දෙනලද පරිභෝගයක්වූ, පසේනදි කොසොල් රජ විසින් දුන් හෙයින් රාජදායවූ උතුම්කොට දෙන ලද්දක්වූ, ඕපසාද නුවර වෙසෙයිද? මේ කරුණු නිසාද භවත් චංකී තෙමේ භවත් ගෞතමයන් දැකුමට යනු නුසුදුසුය. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ම භවත් චංකී දැකුමට එනු සුදුසුය.

14. මෙසේ කී කල්හි චංකී බමුණා ඒ බමුණන්ට මෙසේ කීය. ´´පින්වත්නි, යම්සේ භවත් ගෞතමයන් දකින්නට යාමට අපිම සුදුස්සෝ වෙමුද? ඒ පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ අප දකිනු පිණිස පැමිණීමට නුසුදුසු සේක්ද? ඒ පිළිබඳ මාගේ කථාවද අසව්. භවත් ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ මව් පිය දෙපසින් මැනවින් උපන්නේය. සත්වන මී මුත්තාගේ පරපුර දක්වා ඉතා පිරිසිදුව මවු කුස පිළිසිඳ ගත්තේය. ජාතිවාදයෙන් අපහාස නොකරණ ලද්දේය. නින්‍දා නොකරණ ලද්දේය. පින්වත්නි, යම් හෙයින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් මව් පිය දෙපසින් මනාව උපන්නේද, සත්වන මීමුත්තාගේ පරපුර දක්වා ඉතා පිරිසිදුව මවු කුස පිළිසිඳ ගත්තේය. ජාතිවාදයෙන් අපහාස නොකරණ ලද්දේද. ජාති වාදයෙන් නින්‍දා නොකරණ ලද්දේද. මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකීමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාමට සුදුසුසෝ වෙමු.

15. ´´පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙමේ වූකලී, භූමියෙහිවූද, ආකාශයෙහි වූද, බොහෝවූ රන් රුවන් හැර පැවිදි වූවෙක. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම වූකලී, භූමියෙහිවූද, ආකාශයෙහි වූද, බෝහෝ රන් රුවන් හැර පැවිදි වූවෙක. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙමේ වුකලී, භූමියෙහිවූද, ආකාශයෙහි වූද, බෝහෝ රන් රුවන් හැර පැවිදි වූයේ වේද. මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දකින්නට යන්නට සුදුසු වෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙමේ තරුණවූයේ මනා යෞවනභාවයෙන් හා පළමුවන වයසින් යුතු වූයේ, කලු කෙස් ඇත්තේ ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවූවෙක.යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම තරුණවූයේ, මනා යෞවනභාවයෙන් හා පළමුවන වයසින් යුක්ත වූයේ, කලු කෙස් ඇත්තේ ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවූයේ වේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දකින්ට යන්නට සුදුසු වෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙමේ මව්පියන් නොකැමතිව කඳුලු පිරි මුහුණින් යුතුව හඬද්දී කෙස් දැලිරැවුල් කපා හැර කසාවත් හැඳ ගිහිගෙන් නික්ම පැවිදිවූ කෙනෙක. පැවිදිවූවෙක.යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මව්පියන් නොකැමතිව කඳුලු පිරි මුහුණින් යුතුව, හඬද්දී, කෙස් දැලිරැවුල් කපා හැර කසාවත් හැඳ ගිහිගෙන් නික්ම පැවිදිවූ සේක්ද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දකින්න යන්නට සුදුසු වෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙමේ මනා රූ ඇත්තේය. මනා පෙනුමක් ඇත්තේය. දුටුවන් පහදවන්නේය. උතුම් වූ ශරීර ශෝභාවෙන් යුක්තය. බ්‍රහ්මයාට බඳු වර්‍ණයෙන් යුක්තය. බ්‍රහ්ම ශරීරය වැනි ශරීරයෙන් යුක්තය. ශරීරයෙහි දැකුමට ඇති දේ බොහෝය. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම මනා රූ ඇත්තේ වේද, දුටුවන් පහදවන්නේ වේද, උතුම් වූ ශරීර ශෝභාවෙන් යුක්ත වූයේ වේද, බ්‍රහ්මයාට බඳු වර්‍ණයෙන් යුක්ත වූයේ වේද, බ්‍රහ්මයාට බඳු වර්‍ණයෙන් යුක්ත වූයේ වේද, බඹහුගේ ශරීරය වැනි ශරීරයෙන් යුක්තවූයේ වේද, ශරීරයෙහි දැකුමට ඇති දේ බොහෝ වේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට එළඹෙන්නට සුදුසු වෙමු.

16. ´´පින්වත්නි, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ කර්‍ම විපාක ඇත, කුසල් දහම් කිරීම යහපත යන කථා ඇත්තේ වේද, උතුම් ධර්‍මය පෙරටු කොට හැසිරෙන උතුම් සත්වයන් විසින් පිරිවරන ලද්දෙකි.

17. ´´පින්වත්නි, ඒ ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම සිල්වත්ය. උතුම් සිල් ඇත්තේය, නිදොස් සිල් ඇත්තේය, සම්පූර්‍ණ සිල් ඇති සිල්වත් කෙනෙක, යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ උතුම් සිල් ඇති, සම්පූර්‍ණ සිල් ඇති සිල්වතෙක් වේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට පැමිණෙන්නට සුදුසු වෙමු.

18. ´´පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම යහපත් වචන ඇති යහපත් තෙපුල් ඇති මනහර නිදොස් වූ කෙලතොලු නොවූ අර්‍ථ හැඟවීමෙහි සමත් යහපත් වචන ඇත්තේය. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් යහපත් වචන ඇති, යහපත් තෙපුල් ඇති, නිදොස්වූ, කෙලතොලු නොවූ, අර්‍ථ හැඟවීමෙහි සමත් යහපත් වචන ඇත්තේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට පැමිණෙන්නට සුදුසු වෙමු.

19. ´´පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම බොහෝ දෙනාගේ ගුරුවරයාද, ගුරුවරයන්ගේ ගුරුවරයාද වේ. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම වනාහි බොහෝ දෙනාගේ ආචාය්‍ර්‍යවේද, ආචාය්‍ර්‍යයන්ගේ ආචාය්‍ර්‍යවේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට පැමිණෙන්නට සුදුසු වෙමු.

20.´´පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම පහකළ කාමරාග ඇත්තේය. පහකළ ප්‍රමාදයට හේතුවූ කෙළෙස් ඇත්තේය. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම පහකළ කාමරාග ඇත්තෙක්වේද, පහකළ ප්‍රමාදයට හේතුවූ කෙලෙස් ඇත්තේ වේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් දැකීමට යාම සුදුසුය. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම වූකලී කර්‍ම විපාක ඇත, කුසල් දහම් කිරීම යහපත යන කථා ඇත්තෝ උතුම් ධර්‍මය පෙරටුකොට හැසිරීම් ඇති, උතුම් සත්ව සමූහයා විසින් පිරිවරන ලද්දේ වේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාමට සුදුසු වෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙමේ පහත් නොවූ, උසස් ක්‍ෂත්‍රිය කුලයෙන් නික්ම පැවිදිවූවෙකි. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ පහත් නොවූ, උසස් ක්‍ෂත්‍රිය කුලයෙන් නික්ම පැවිදිවූයේද, ඒ කරුණෙනුදු ශ්‍රමණ ගෞතමයන් අපි දැකුමට එනු නුසුදුසුය. අපිම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකුමට යාම සුදුසුය. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම මහත් ධන ඇති, මහත් භෝග ඇති, සියලු දෙයින් සමෘද්Ȁdධවූ කුලයෙන් නික්ම පැවිදිවූ කෙනෙක. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතම තෙම මහත් ධන ඇති, මහත් භෝග ඇති, සියලු දෙයින් සම්පූර්‍ණවූ කුලයෙන් නික්ම පැවිදිවූයේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාම සුදුසුවෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් ගෙන් අසන්නට අන් රටවලින්ද අන් ජනපදවලින්ද, ( ජනයෝ ) එති. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් ගෙන් ඇසීමට අන් රටවලින්ද අන් ජනපදවලින්ද, ජනයෝ පැමිණෙද්ද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට පැමිණෙන්නට සුදුසුවෙමු. පින්වත්නි, බොහෝ දහස් ගණන් දෙවිවරු ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් දිවිහිමියෙන් සරණ කොට ගියහ. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් බොහෝ දහස් ගණන් දෙවිවරු ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් දිවිහිමියෙන් සරණ ගියාහුද මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට පැමිණෙන්නට සුදුසුවෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ මෙබඳුවූ මහත්වූ කීර්ති ශබ්දයක් උස්ව පැනනැංගේය. මෙසේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහත්හ, සම්මා සම්බුද්ධයහ, අෂ්ටවිද්‍යා හා පසළොස් චරණ ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තයහ. හොබනා ගමන් ඇතියහ. ලොව මැනවින් දත්හ. පුරුෂයන් දමනයෙහි අති උතුම් රියරදුරෙකු වැනිවූහ. දෙවි මිනිසුන්ට අනුශාසකයහ. චතුස්සත්‍ය දත්හ. සියලු කෙලෙස් බිඳ දැමූහ කියායි.

21. ´යම් හෙයකින් ශුමණ භවත් ගෞතම තෙම අර්‍හත්ය, සම්‍යක් සම්බුද්ධය, විජ්ජාචරණ සම්පන්නය, සුගතය, ලොකවිදූය, අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරථීය, දෙවි මිනිසුන්ට ශාස්තෘය, බුද්ධය, භගවත් යයි උස්ව පැන නැගුණු කීර්ති ශබ්දයක් ඇත්තේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාමට සුදුසු වෙමු.

22. ´´පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දෙතිස් මහ පුරිස් ලකුණින් යුත්වූ සේක. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්‍ෂණයන්ගෙන් යුක්ත වූයේද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාමට සුදුසු වෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් සේනා සහිතවූ, මගධ දේශයට අධිපතිවූ, බිම්බිසාර රජතෙමේ අඹු දරුවන් සහිතව දිවිහිම්ව සරණ ගියේය. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්, සේනා සහිතවූ, මගධ දේශාධිපතිවූ, ´´බිම්බිසාර´´ රජ අඹු දරුවන් සහිතව දිවිහිම් සරණ ගියේ වේ ද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාමට සුදුසු වෙමු. ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් පසේනදි කොසොල් රජ පුත්‍ර දාරාවන් සහිතව දිවිහිම්ව සරණ ගියේය. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්, පසේනදි කොසොල් රජ පුත්‍ර දාරාවන් සහිතව දිවිහිම්ව සරණ ගියේ වේ ද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාමට සුදුසු වෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් පොකඛරසාති බ්‍රාහ්මණයා පුත්‍ර දාරාවන් සහිතව දිවිහිම්ව සරණ ගියේය. යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්, පොකඛරසාති බමුණා පුත්‍ර දාරාවන් සහිතව දිවිහිම්ව සරණ ගියේ වේ ද, මේ කරුණෙනුදු ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. එසේ කල අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දක්නට යාමට සුදුසු වෙමු. පින්වත්නි, ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඕපසාද නගරයට බැමිණිසේක් ඕපසාද නුවරට උතුරෙන් ඕපසාද නගරයෙහි දේව වන නම් සල් වෙනෙහි වාසය කරණ සේක. යම් කිසි ශ්‍රමණයෝ හෝ බ්‍රාහ්මණයෝ හෝ අපගේ ගමට එත්ද, ඔවුහු ආගන්තුකයෝ වෙති. ආගන්තුකයෝ වනාහි අප විසින් සත්කාර කළ යුත්තෝ වෙති. පින්වත්නි යම් හෙයකින් ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඕපසාදයට පැමිණ උතුරෙන් පිහිටි ඕපසාද නුවරෙහි දේව වන නම් සල් වෙනෙහි වෙසෙත්ද, ඒ ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයෝ අපට ආගන්තුක වෙති. ආගන්තුකයාට අප විසින් සත්කාර කළ යුත්තේය. ගරු කළ යුත්තේය. බුහුමන් කළ යුත්තේය. පිදිය යුත්තේය. මේ කරුණෙන්ද ඒ භවත් ගෞතමයන් අප දැකුමට එනු නුසුදුසුය. අපිම උන්වහන්සේ කරා යන්නට සුදුසු වෙමු.

23. ´´පින්වත්නි, මම ඒ භවත් ගෞතමයන්ගේ ගුණ මෙපමණක්ම දනිමි. ඒ භවත් ගෞතම තෙම මෙපමණ ගුණ ඇත්තෙක්ම නොවේ. ඒ භවත් ගෞතම තෙම අප්‍රමාණ ගුණ ඇති කෙනෙකි. පින්වත්නි, මේ එක එක කරුණෙනුදු යුක්තවූ ඒ ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ අප දැකීමට පැමිණිම නුසුදුසු වෙති. ඉක්බිති අපිම ඒ භවත් ගෞතමයන් දැකීමට යාමට සුදුස්සෝ වෙමු. එසේනම් පින්වනත්නි, අපි සියල්ලෝම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් දැකීම සඳහා යමුයි කීහ.

23. ඉක්බිති චංකී බ්‍රහ්මණ තෙමේ මහත් බමුණු සමූහයා සමග භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද, එතැනට ගියේය. ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටුවිය. සතුටුවියයුතුවූත්, සිහිකටයුතුවූත් කථාව කොට නිමවා එක් පැත්තෙක උන්නේය. එකල වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩිමහලු වැඩිමහලු බමුණන් සමග යම් කිසි කටයුතු කථාවක් කරමින් හුන් සේක.

24. එසමයෙහි වනාහි තරුණවූ, වැඩුනු කෙස් ඇත්තාවූ, උපතින් අවුරුදු දහසයක් ඇත්තාවූ, නිණ්ඩුශාස්ත්‍රය, කේටුභ ශාස්ත්‍රිය ශික්‍ෂා නිරුක්ති යුක්ත ඉතිහාසය පස්වැනි කොට ත්‍රිවේදයෙහි තෙරපත්වූ, පද හා වියරණ දන්නාවූ, ලෝකායතන ශාස්ත්‍රය හා මහා පුරිස් ලකුණු සම්පූර්‍ණර්‍යෙන් දන්නාවූ, කාපඨික නම් තරුණයෙක් ඒ පිරිසෙහි හුන්නේ වෙයි. හෙතෙම වැඩිහිටි වෘද්ධවූ වැඩිහිටි බමුණන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග කරන සාකච්ඡාවන්ට අතරතුරින් කථා හෙලයි. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාපඨික තරුණයාට නින්දා කෙළේය. ´´ආයුෂ්මත් භාරද්වාජ තෙමේ වැඩිහිටි වෘද්ධවූ වැඩිහිටි බමුණන්ගේ කථාවලට අතරින් අතර නෙහෙලාවා. කථා කෙළවර ආයුෂ්මත් භාරද්වාජ තෙමේ බලාපොරොත්තු වේවා.´´ මෙසේ කීකල චංකී බමුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීය. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කාපඨික තරුණයාට නින්දා නොකරණ සේක්වා. කාපඨික තරුණයා කුල පුත්‍රයෙක්ද, කාපඨික තරුණයා උගතෙක්ද, කාපඨික තරුණයා යහපත් වචන ඇත්තෙක්ද, කාපඨික තරුණයා පණ්ඩිතයෙක්ද, කාපඨික තරුණයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග මේ චචනයෙහි කථා කරන්නට සමර්ථයෙක්ද වෙයි.´´ ඉක්බිති බුදුන්ට මේ සිතක් ඇතිවිය. ´ඒකාන්තයෙන් වනාහි ත්‍රිවේදය පිළිබඳ දේශනාවෙහි කාපඨික තරුණයාගේ කථාවක් වන්නේද, එහිදී බමුණෝ ඔහු පෙරටු කෙරෙත්ය.´ ( කියායි. ) එකල්හි කාපටික තරුණයාට මේ සිත ඇතිවිය. ´ යම් කලෙක ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ඇසින් මගේ ඇස බලන්නේද, එකල මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගෙන් ප්‍රශ්න විචාරන්නෙමි. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාපඨික තරුණයාගේ සිතිවිල්ල ( තමන් වහන්සේගේ ) සිතින් දැන කාපඨික තරුණයා යම් තැනෙකද, එතැන්හි ඇසින් බැලූ සේක. අනතුරුව කාපඨික තරුණයාට මේ සිත ඇති විය. ´ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ මා කැඳවයි. මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගෙන් ප්‍රශ්න අසන්නෙම් නම් හොඳය.´ කියායි. ඉක්බිති කාපඨික තරුණයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙසේ කීය. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ´මේ මෙසේය, මෙය මෙසේ යයි´ පරම්පරාවෙන් කොටස් වශයෙන් ආවාවූ බමුණන්ගේ පුරාණවූ යම් මේ මන්ත්‍ර පදයක් වේද, එහිද බමුණෝ මෙයම ඇත්තය, අනික බොරුය´ යි ඒකාන්තයෙන් නිගමනයට බසිති. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ කරුණෙහිදී කුමක් කියන සේක්ද?´´

25. ´´භාරද්වාජය, කිමෙක්ද? බමුණන් අතුරෙන් ´මෙය මම දනිමි. මම මෙය දකිමි. මෙයම ඇත්තය, අනික හිස්ය´ යි මෙසේ කියූ යම් ඒ බමුණෙකුදු ඇත්තේද?´´ ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මෙසේ කියූ යම්කිසි එක් බමුණෙකුදු නැත්තේමය.´´ ´´භාරද්වාජය, කිමෙක්ද? බමුණන් අතුරෙහි සත්වැනි මීමුතු ආචාය්‍ර්‍යයාගේ පරම්පරාව දක්වා ´මම මෙය දනිමි. මෙය මම දකිමි. මෙයම සත්‍යයයි, අනික හිස්ය´ මෙසේ කියූ යම්කිසි එක් ආචාය්‍ර්‍යයෙකුදු යම් කිසි එක් ආචාය්‍ර්‍යවරයකුගේ ආචාය්‍ර්‍යයෙකුදු නැත්තේමය´´.

26. ´´භාරද්වාජය, කිමෙක්ද, ගායනා කරණලද, කියනලද, යහපත්සේ එක්කොට තැබූ යම් ඉසිවරුන්ගේ පුරාණවූ පුරාණවූ ( වේද ) මන්ත්‍ර පදයක් වේද, දැන් වනාහි බමුණෝ ´මෙය ඒ අනුව ගායනා කරත්ද, ඒ අනුව කියත්ද, කියූ දෙය අනුව කියත්ද, කියවන ලද්ද අනුව කියවත්ද, ( වේද ) මන්ත්‍ර කර්‍තෘ ( වේද ) මන්ත්‍ර පවත්වන්නාවූ බමුණන්ගේ යම් ඒ පෙර ඉසිවරු ( වූවාහුද ), ඔවුහුනම් අට්ටකය, වාමකය, වාමදේවය, වෙස්සාමිත්තය, යමතග්ගීය, අංගීරසය, භාරද්වාජය, වාසෙට්ඨය, කස්සපය, භගුය, ( යන මොවුහුය. ) ´අපි මෙය දනිමු. අපි මෙය දකිමු. සත්‍යය මෙයයි. අන්‍යය හිස්ය´ යි ඔවුහු හෝ මෙසේ කීවාහුද?´ ´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඔවුහු හෝ මෙසේ නොකීවාහුමය.´´

27. ´´භාරද්වාජය, මෙසේ වනාහි බමුණන් අතුරෙන්, ´මම මෙය දනිමි. මම මෙය දකිමි. මෙයම සත්‍යය. අන්‍යය හිස්ය´ යි මෙසේ කියූ යම්කිසි එක් බමුණෙකු නැත්තේය. බමුණන් අතුරෙන් සත්වැනි මීමුතු ආචාය්‍ර්‍යාගේ පරම්පරාව දක්වා මම මෙය දනිමි. මම මෙය දකිමි. මෙයම සත්‍යය. අන්‍යය හිස්ය´ යි. මෙසේ කියූ යම්කිසි එක් ආචාය්‍ර්‍යයෙකුදු යම්කිසි එක් ආචාය්‍ර්‍යවරයකුගේ ආචාය්‍ර්‍යයෙකුදු නැත්තේය´ යි බමුණන් අතුරෙන් යම් ඒ පූර්‍වකවූ ඎෂීහු මන්ත්‍ර කරන්නෝ, කියන්නෝ වෙත්ද, මෙය දැන් බමුණෝ ගායනාකරනලද, කියනලද යහපත්සේ එක්කොට තැබූ යම් ඉසිවරුන්ගේ පුරාණවූ ( වේද ) මන්ත්‍ර පදයක් වේද, දැන් වනාහි බමුණෝ මෙය ඒ අනුව ගයත්ද, ඒ අනුව කියත්ද, කියූ දෙය අනුව කියත්ද, කියවන ලද්ද අනුව කියවත්ද, ( වේද ) මන්ත්‍ර කර්‍තෘවූ ( වේද ) මන්ත්‍ර පවත්වන්නාවූ බමුණන්ගේ යම් ඒ පෙර ඉසිවරු ( වූවාහුද ), ඔවුහු නම් අට්ටකය, වාමකය, වාමදේවය, වෙස්සාමිත්තය, යමතග්ගීය, අංගීරසය, භාරද්වාජය, වාසෙට්ඨය, කස්සපය, භගුය, ( යන මොවුහුය. ) ´අපි මෙය දනිමු. අපි මෙය දකිමු. මෙයම ඇත්තය, අන්‍යය හිස්යය´ යි ඔවුහු හෝ මෙසේ කීවාහුද? ´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඔවුහු හෝ මෙසේ නොකීවාහුය.´´

28.´´භාරද්වාජය, යම්සේ උණගස්වලින් කළ අත්වැල අල්ලාගෙන ගමන් ගත්තාවූ කන්නු මුළින් යන්නා නොදකියිද, මැදින් යන්නා නොදකියිද, අගින් යන්නා නොදකියිද, භාරද්වාජය, මෙපරිද්දෙන් ආදිමයාද නොදක්නාවූ, මධ්‍යමයාද නොදක්නාවූ, අන්තිමයාද නොදකින්නාවූ, බමුණන් කියනලද්ද, ´අන්‍ධ වේණු´ උපමාව ඇතිකෙරේයයි හඟිමි. භාරද්වාජය, ඒ කිමැයි හඟිනෙහිද? මෙසේ ඇතිකල්හි බමුණන්ගේ අමූලිකවූ ශ්‍රද්Ȁdධා ඇතිවෙන්නේ නොවේද?´´ ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මෙහි බමුණෝ ශ්‍රද්ධාවම ඇසුරු නොකෙරෙති. බමුණෝ මෙහි පරම්පරාගත කථාද ඇසුරු කෙරෙත්.´´

29.´´භාරද්වාජය, නුඹ පෙරම වනාහි ශ්‍රද්ධාවට පැමිණියෙහිය. දැන් පරම්පරාගත කථාව කියහි. භාරද්වාජය, මේ ධර්‍මයෝ පස්දෙන මේ ආත්මයෙහි දෙවැදෑරුම් විපාක ඇත්තාහු වෙති. ඒ පස්දෙන කවරහුද? ශ්‍රද්ධාව, රුචිය, පරම්පරාගත කථාව, යහපත් කල්පනාව හරි අදහස ඇතිකර ගැනීමේ කැමැත්ත, යන මොවුහුයි. භාරද්වාජය මේ පඤ්ච ධර්‍මයෝ මේ ආත්ම භාවයෙහි දෙවැදෑරුම් විපාක ඇත්තාහු වෙත්. භාරද්වාජය, යලිදු මනාව අදහන ලද්දක් වේද, එයද හිස්වූ මුසාවක් වෙයි. ඉදින් මනාව නොඅදහන ලද්දේ වේද, එය ඇත්තාවූ සත්‍යය වෙනස් නොවන්නක් වෙයි. යලිදු භාරද්වාජය, මනාව කැමතිවන ලද්දක් වේද, එයද හිස්වූ බොරුවක් වෙයි. ඉදින් මනාව කැමති නොවන ලද්දක් වේද, එයද ඇත්තාවූ සත්‍යය වෙනස් නොවන්නක් වෙයි.

´´යලිදු භාරද්වාජය, මනාව අසන ලද්දක් වේද, එයද හිස්වූ බොරුවක් වෙයි. ඉදින් මනාව නාසන ලද්දක් වේද, එයද ඇත්තාවූ සත්‍යවූ වෙනස් නොවන්නක් වෙයි.

´´මනාව කල්පනා කරන ලද්දක් වේද, එයද හිස්වූ, බොරුවකි. ඉදින් මනාව කල්පනා නොකරන ලද්දක් වේද, එයද ඇත්තාවූ සත්‍යවූ වෙනස් නොවන්නක් වෙයි.

´´යලිදු භාරද්වාජය, මනාව ඉගෙනගන්නා ලද්දක් වේද, එයද හිස්වූ මුසාවක් වෙයි. ඉදින් මනාව ඉගෙනගන්නා ලද්දක් නොවේද, එයද ඇත්තාවූ සත්‍යවූ වෙනස් නොවන්නක් වෙයි. භාරද්වාජය, සත්‍යය රකින්නාවූ නුවණැති පුරුෂයා විසින් මේ කරුණුවලින් සත්‍යය මෙයය, අන්‍යය සිස්යයි ඒකාන්තයෙන් නිගමනයකට බසින්නට අසමත්‍ර්‍ථවෙයි.´´

30. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, කොපමණකින් සත්‍යය රකින්නේ වේද? කොපමණකින් සත්‍යය රකියිද? සත්‍යය රැකුම අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´භාරද්වාජය, ඉදින් පුරුෂයාහට ඇදහීම වේද, ´මාගේ ඇදහීම මෙසේය´ යි කියන්නාද සත්‍යය ඇදහීම රකියි. එහෙත් එපමණකින් මෙයම සත්‍යය, අන්‍යය හිස්ය´ යි නිගමනයට ඒකාන්තයෙන් නොපැමිණේමය.

´භාරද්වාජය, ඉදින් පුරුෂයාගේ කැමැත්ත වේද, ´මාගේ රුචිය මෙසේය´ යි කියන්නාද, සත්‍යය රකියි. එහෙත් එපමණකින් ´මෙයම සත්‍යය, අන්‍යය හිස්ය´ යි නිගමනයට ඒකාන්තයෙන් නොපැමිණේය.

´ඉදින් භාරද්වාජය, පුරුෂයාගේ ඇසීම වේද, ´මාගේ ඇසීම මෙසේය´ යි කියන්නාද, සත්‍යය රකියි. එහෙත් එපමණකින් ´මෙයම සත්‍යය, අන්‍යය හිස්ය´ යි නිගමනයට ඒකාන්තයෙන් නොපැමිණේමය.

´ඉදින් භාරද්වාජය, පුරුෂයාගේ කරුණා කල්පනාව වේද, ´මාගේ ආකාර කල්පනාව මෙසේය´ යි කියන්නාද, සත්‍යය රකියි. එහෙත් එපමණකින් ´මෙයම සත්‍යය, අන්‍යය හිස්ය´ යි නිගමනයට ඒකාන්තයෙන් නොපැමිණේමය.

´ඉදින් භාරද්වාජය, පුරුෂයාගේ ඉගෙනීම වේද, ´මාගේ ඉගෙනීම මෙසේය´ යි කියන්නාද, සත්‍යය රකියි. එහෙත් එපමණකින් ´මෙයම සත්‍යය, අන්‍යය හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් නිගමනයට නොපැමිණේමය.

´´භාරද්වාජය, මෙපමණෙකින් සත්‍යය රැක්ම වෙයි. මෙපමණෙකින් සත්‍යය රකියි. මෙපමණෙකින් අපි සත්‍යය රැකුම පණවමු. එහෙත් එපමණකින් සත්‍යාවබෝධය නොවේමය.´´

´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මෙපමණෙකින් සත්‍යය රැක්ම වෙයි. මෙපමණෙකින් සත්‍යය රකියි. මෙපමණෙකින් අපි සත්‍යය රැකුම දතිමු.

31. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, කොපමණෙකින් සත්‍යය අවබෝධ වේද? කොපමණෙකින් සත්‍යය අවබෝධ කෙරේද? අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් සත්‍යාවබෝධය විචාරමු.´´ ´´භාරද්වාජය, මෙහි භික්‍ෂුවක් එක්තරා ගමක් හෝ නියම් ගමක් ඇසුරුකොට වාසය කෙරෙයි. ඔහු වෙත ගෘහපතියෙක් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයෙක් හෝ පැමිණ ඇලියයුතු ධර්‍මයන්හි, කිහියයුතු ධර්‍මයන්හි, මුළාවිය යුතු ධර්‍මයන්හි යන තුන් ධර්‍මයන්හි සෝදිසියට පැමිණෙයි. මේ ආයුෂ්මත්හට යම්බඳුවූ ඇලියයුතු ධර්‍මයන් විසින් විනාශ කරණ ලද සිත් ඇත්තේ නොදන්නේ හෝ දනිමියි කියන්නේද, නොදක්නේ හෝ දකිමියි කියන්නේද, යම් ධර්‍මයක් අනුන්ට දිගුකලක් අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වන්නේද, එබඳුවූ ධර්‍මයන්හි අන්‍යයා සමාදන් කරවන්නේද, එබඳුවූ ඇලිය යුතු ධර්‍මයෝ මොහුට ඇත්තාහුද කියායි. මෙසේ ඔහු පරීක්‍ෂා කරන්නේ මේ ආයුෂ්මත්හට යම්බඳුවූ ලෝභනීය ධර්‍මයන් විසින් විනාශ කරන ලද සිත් ඇත්තේ, නොදන්නේ දනිමියි කියන්නේද, නොදකිමින් දකිමියි කියන්නේද, එබඳුවූ ධර්‍මයන් නැත. යම් ධර්‍මයක් අන්‍යයනට දිගුකලක් අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වන්නේද, එබඳු ධර්‍මයන්හි අන්‍යයාද සමාදන් නොකරවන්නේය. මේ ආයුෂ්මත්හුගේ එබඳුවූ කයේ පැවැත්මද, එබඳුවූ වචනයේ පැවැත්මද, ලෝභය නැත්තකුගේ මෙනි. ( ඒ ) ආයුෂ්මත් තෙමේ යම් මේ ධර්‍මයක් දෙසයිද, ඒ ධර්‍මය ගැඹුරුය. දුකසේ දැක්ක යුතුය. අමාරුවෙන් අවබෝධ කටයුතුය. ශාන්තය, ප්‍රණීතය, අතර්‍කාවචරය, නිපුනය, පණ්ඩිතයන් විසින් දතයුතුය. ලෝභය ඇත්තෙකු විසින් ඒ ධර්‍මය මනාව දෙසනු නොලබන්නේ වෙයි කියා දක්නේද, යම් හෙයකින් ඔහු පරීක්‍ෂා කරනු ලබන්නේ ඇලියයුතු ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිසිදුවූවකු බව දකින්නේය.

32. ´´එයින් මතු ඔහු කිපියයුතු ධර්‍මයන් පරීක්‍ෂාකර බලයි. යම්බඳුවූ දෝෂනීය ධර්‍මයන් විසින් විනාශ කරන ලද සිත් ඇත්තේ නොදැන දනිමියි කියන්නේද, නොදැක දකිමියි කියන්නේද, යමක් අනුනට බොහෝ කලක් අහිත පිණිස දුක් පිණිස වන්නේද, එබඳු දෙයෙහි යොදවන්නේද, එබඳුවූ දොසනීය ධර්‍මයන් මේ ආයුෂ්මත්හට ඇත්තේද (කියායි) ඒ ඔහු පරීක්‍ෂා කරන්නේ මෙසේ දනියි. යම්බඳුවූ දොසනීය ධර්‍මයන් විසින් නසන ලද සිත් ඇත්තේ නොදැන දනිමියි කියන්නේද, නොදැක දකිමියි නියන්නේද, යම් ධර්‍මයක් අනුනට බොහෝ කලක් අහිත පිණිස දුක් පිණිස වන්නේද, එබඳුවූ ධර්‍මයන්හි අන්‍යයාද සමාදන් කරවන්නේ වේද, එබඳුවූ දොසනීය ධර්‍මයන් මේ ආයුෂ්මත්යට නැත්තේය. මේ ආයුෂ්මත්හුගේ එබඳුවූ කාය සමාචාරයද, එබඳුවූ වාග් සමාචාරයද, ෙවෂයෙන් දූෂිත නොවූවකුගේ මෙනි. මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ යම් ධර්‍මයක් දෙසයිද, ඒ ධර්‍මය ගැඹුරුය. දුකසේ දත යුතුය. අමාරුවෙන් අවබෝධ කළ යුතුය. ශාන්තය, ප්‍රණීතය, අතර්‍කාවචරය, නිපුනය, පණ්ඩිතයන් විසින් දතයුතුය. ෙවෂයෙන් දූෂිතයා විසින් ඒ ධර්‍මය මනාව දෙසනු නොලබන්නේ වෙයි

33.´´යම් හෙයකින් පරීක්‍ෂා කරනු ලබන්නේ ලෝභනීය ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිසිදුවූද, දෝසනීය ධර්‍මයන් දකීද, එයින් මතු ඔහු මුළාවියයුතු ධර්‍මයන් පරීක්‍ෂා කර බලයි. යම්බඳුවූ මොහනීය ධර්‍මයන් විසින් නසන ලද සිත් ඇත්තේ නොදැන දනිමියි කියන්නේද, නොදැක දකිමියි කියන්නේද, යමක් අන්‍යයනට දිගු කලක් අහිත පිණිස දුක් පිණිස වන්නේද, එබඳු ධර්‍මයන්හි අන්‍යයා යොදවන්නේද, එබඳුවූ මොහනීය ධර්‍මයන් මේ ආයුෂ්මත්හට ඇත්තේද (කියායි) එසේ පරීක්‍ෂා කරනු ලබන්නේ මෙසේ දනියි. යම්බඳුවූ මොහනීය ධර්‍මයන්හි බැසගන්නාලද සිතැත්තේ නොදැන දනිමියි කියන්නේද, නොදැක දකිමියි නියන්නේද, යම් ධර්‍මයක් අන්‍යයනට දිගුකලක් අහිත පිණිස දුක් පිණිස වන්නේද, එබඳුවූ ධර්‍මයන්හි අන්‍යයාද සමාදන් කරවන්නේ වේද, එබඳුවූ මොහනීය ධර්‍මයන් මේ ආයුෂ්මතුන්ට නැත්තේය. මේ ආයුෂ්මත්හුගේ කාය සමාචාරයද, වාග් සමාචාරයද, මොහයෙන් මුළානුවූවකුගේ මෙනි. මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ යම් ධර්‍මයක් දෙසයිද, ඒ ධර්‍මය ගැඹුරුය. දුකසේ දත යුතුය. අමාරුවෙන් අවබෝධ කළ යුතුය. ශාන්තය, ප්‍රණීතය, අතර්‍කාවචරය, නිපුනය, පණ්ඩිතයන් විසින් දතයුතුය. මොහයෙන් මුළාවූවහු විසින් ඒ ධර්‍මය මනාව දෙසනු නොලබයි. යම් හෙයකින් පරීක්‍ෂා කරනු ලබන්නේ, ලොභනීය ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිසිදුවූද, දෝසනීය ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිසිදුවූද, මෝහනීය ධර්‍මයන්ගෙන් පිරිසිදුවූද, ඔහු දකීද, ඉක්බිති ශ්‍රද්ධාව පිහිටුවයි.

උපන්නහු ශ්‍රද්ධා ඇත්තේ ඔහු වෙත එළඹෙයි. එළඹෙන්නේ සේවනය කෙරෙයි. සේවනය කරන්නේ කන් යොමු කරයි. යොමු කළ කන් ඇත්තේ ධර්‍මය අසයි. ධර්‍මය අසා දරයි. දරණලද ධර්‍මයන්ගේ අත්‍ර්‍ථය සොයයි. අත්‍ර්‍ථය සෙවීමෙන් ධර්‍මයෝ වැටහෙත්. ධර්‍මය වැටහුනු පසු කැමැත්ත උපදියි. හටගත් කැමැත්ත ඇත්තේ උත්සාහ කෙරෙයි. උත්සාහ කොට අනිත්‍යා වශයෙන් පරීක්‍ෂාකර බලයි. පරීක්‍ෂාකොට බලන්නේ මාර්‍ගය පිණිස උත්සාහ කරයි. උත්සාහ කරන්නේ කයින්ද පරම සත්‍යය අවබෝධ කරයි. නුවණින් ඔහු විනිවිද දකියි. භාරද්වාජය, මෙපමණකින් සත්‍යාවබෝධය වෙයි. මෙපමණකින් සත්‍යය අවබෝධ කරයි. මෙතෙකින්ම අපි සත්‍යාවබෝධය පණවමු. එපමණකිනුදු සත්‍යයට පැමිණියේ නොවේමය.´´ ´´ භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මෙපමණකින් සත්‍යාවබෝධය වෙයි. මෙතෙකින් සත්‍යය අවබෝධ කරයි. මෙතෙකින් අපි සත්‍යය දකිමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, සත්‍යයට පැමිණීම කොතෙකින් වේද, කොතෙකින් සත්‍යයට පැමිණේද, අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් සත්‍යයට පැමිණීම විමසමු.´´

34. ´´භාරද්වාජය, ඒ ධර්‍මයන්ම නැවත නැවත සේවනය කිරීමෙන් භාවනා කිරීමෙන් බහුලව කිරීමෙන් සත්‍යයට පැමිණීම වෙයි. භාරද්වාජය, මෙපමණකින් සත්‍යයට පැමිණීම වෙයි. මෙපමණකින් සත්‍යයට පැමිණෙයි. මෙපමණකින් අපි සත්‍යයට පැමිණීම පණවමු.´´ ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මෙපමණකින් සත්‍යයට පැමිණීම වෙයි. මෙපමණකින් සත්‍යයට පැමිණෙයි. මෙපමණකින්ම අපි සත්‍යය දකිමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, සත්‍යයට පැමිණීම පිණිස කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේද? සත්‍යයට පැමිණීම පිණිස බොහෝ උපකාරවන ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, සත්‍යයට පැමිණීම සඳහා වීය්‍ර්‍යය බොහෝ උපකාර ඇත්තේය. ඉදින් ( වීය්‍ර්‍ය ) නොකරන්නේ වේද, මේ සත්‍යයට නොපැමිණෙන්නේය. යම් හෙයකින් වීය්‍ර්‍ය කෙරේද, එහෙයින් සත්‍යයට පැමිණෙයි. එහෙයින් සත්‍යයට පැමිණීම සඳහා වීය්‍ර්‍යය බෙහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි.´´

35. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, වීය්‍ර්‍ය කිරීමට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේද? වීය්‍ර්‍ය කිරීමට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් අසමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, වීරිය කිරීමට නුවණින් විමසීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි. ඉදින් නුවණින් නොවිමසන්නේ නම් වීය්‍ර්‍ය නොකරන්නේය. යම් හෙයින් නුවණින් විමසන්නේද, එහෙයින් වීය්‍ර්‍ය කරයි. එහෙයින් වීය්‍ර්‍ය කිරීමට නුවණින් විමසීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි.´´

36. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, නුවණින් විමසීම සඳහා කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේද? නුවණින් විමසීම සඳහා බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මයත් අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් අසමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, නුවණින් විමසීම සඳහා උත්සාහය බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි. ඉදින් උත්සාහ නොකරන්නේ නම් නුවණින් විමසීම නොකරන්නේය. යම් හෙයින් උත්සාහ කෙරේද, එහෙයින් නුවණින් විමසයි. එහෙයින් නුවණින් විමසීම සඳහා උත්සාහය බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි.´´

37. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, උත්සාහය සඳහා කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේද? උත්සාහයට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, උත්සාහයට කැමැත්ත බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි. ඉදින් කැමැත්ත නොඋපදින්නේ නම් මේ උත්සාහ නොකරන්නේය. යම් හෙයින් කැමැත්ත උපදීද, එහෙයින් උත්සාහ කරයි. එහෙයින් උත්සාහයට කැමැත්ත බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි.´´

38. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, කැමැත්තට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේද? කැමැත්තට බොහෝ උපකාරවන ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, කැමැත්තට ධර්‍මය වැටහීම බොහෝ උපකාර වෙයි. නොවැටහෙන්නේ නම් කැමැත්ත නූපදින්නේය. යම් හෙයකින් ධර්‍මයෝ වැටහෙත්ද, එහෙයින් කැමැත්ත උපදියි, එහෙයින් කැමැත්තට ධර්‍මය වැටහීම බොහෝ උපකාර වෙයි.´´

´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ධර්‍මය වැටහීමට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර වේද? ධර්‍මය වැටහීමට බොහෝ බහුකාරවූ ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, ධර්‍මය වැටහීමට අත්‍ර්‍ථය පරීක්‍ෂාකිරීම බොහෝ උපකාර වේ. අත්‍ර්‍ථය පරීක්‍ෂා නොකරන්නේනම් ධර්‍මය වැටහීමට නොපැමිණෙන්නේය. යම් හෙයකින් අත්‍ර්‍ථය පරීක්‍ෂා කෙරේද, එහෙයින් ධර්‍මයෝ වැටහෙත්. එහෙයින් ධර්‍මය වැටහීම සඳහා අත්‍ර්‍ථය පරීක්‍ෂාකිරීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි.´´

39. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අත්‍ර්‍ථ පරීක්‍ෂාවට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේද? අත්‍ර්‍ථ පරීක්‍ෂාවට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, අත්‍ර්‍ථ පරීක්‍ෂාවට ධර්‍මය දැරීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි. ඉදින් ධර්‍මය නොදරන්නේ වේ නම් අත්‍ර්‍ථය පරීක්‍ෂා නොකරන්නේය. යම් හෙයකින් ධර්‍මය දරයිද, , එහෙයින් අත්‍ර්‍ථය සොයයි. එහෙයින් අත්‍ර්‍ථය සෙවීමට ධර්‍මය දැරීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේය´´

40. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ධර්‍මය දැරීමට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර වේද? ධර්‍මය දැරීමට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, ධර්‍මය දැරීමට බණ ඇසීම බොහෝ උපකාරවේ. ඉදින් ධර්‍මය නොඅසන්නේ නම් ධර්‍මය නොදරන්නේය. යම් හෙයකින් ධර්‍මය අසාද, එහෙයින් ධර්‍මය දරයි. එහෙයින් ධර්‍මය දැරීමට බණ ඇසීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේ´´

41. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, බණ ඇසීමට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර වේද? බණ ඇසීමට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය භවත් ගෞතමයන්ගෙන් අපි විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, බණ ඇසීමට කන් යොමු කිරීම බොහෝ උපකාරවේ. ඉදින් කණ යොමු නොකරන්නේනම් නම් ධර්‍මය නොඅසන්නේය. යම් හෙයකින් කන් යොමු කෙරේද, එහෙයින් ධර්‍මය අසයි. එහෙයින් බණ ඇසීමට කන් යොමු කිරීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි´´

42. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, කන් යොමු කිරීමට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර වේද? කන් යොමු කිරීමට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, කන් යොමු කිරීමට සේවනය කිරීම බොහෝ උපකාරයි. ඉදින් සේවනය නොකරන්නේනම් නම් මේ කන් යොමු නොකරන්නේය. යම් හෙයකින් සේවනය කෙරේද, එහෙයින් කන් යොමු කරයි. එහෙයින් කන් යොමු කිරීමට සේවනය කිරීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේ´´

43. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, සේවනය කිරීමට වනාහි කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර වේද? සේවනය කිරීමට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මයක් අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, සේවනය කිරීමට වෙතට පැමිණීමට බොහෝ උපකාරයි. ඉදින් වෙතට නොපැමිණෙන්නේනම් සේවනය නොකරන්නේය. යම් හෙයකින් වෙතට පැමිණේද, එහෙයින් සේවනය කෙරයි. එහෙයින් සේවනය කිරීමට වෙතට පැමිණීම බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වේ´´

44. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, වෙතට පැමිණීමට කවර ධර්‍මයක් බොහෝ උපකාර වේද? වෙතට පැමිණීමට බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාරමු.´´ ´´´භාරද්වාජය, වෙතට පැමිණීමට ශ්‍රද්ධාව බොහෝ උපකාර ඇත්තේය. ඉදින් ශ්‍රද්ධාව නොඋපදින්නේ වේ නම් වෙතට නොපැමිණෙන්නේය. යම් හෙයකින් ශ්‍රද්ධාව උපදීද එහෙයින් වෙතට පැමිණෙයි, එහෙයින් වෙතට පැමිණීමට ශ්‍රද්ධාව බොහෝ උපකාර ඇත්තේ වෙයි´´

45. ´´සත්‍යය රැකීම අපි භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාලෙමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ, සත්‍යය රැකීම ප්‍රකාශ කළහ. එයද අපට රුචි වන්නේද සෑහෙන්නේද වෙයි. එයින් සතුටුවූ අපි සත්‍යානුබෝධය භවත් ගෞතමයන් අතින් විචාළෙමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ, සත්‍යානුබෝධය ප්‍රකාශ කළහ. එයද අපට රුචි වන්නේද, සෑහෙන්නේද වෙයි. එයින් සතුටුවූ අපි සත්‍යයට පැමිණීම භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාළෙමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ, සත්‍යයට පැමිණීම ප්‍රකාශ කළහ. එයද අපට රුචි වන්නේද, සෑහෙන්නේද වෙයි. එයින් සතුටුවූ අපි සත්‍යයට පැමිණීම සඳහා බොහෝ උපකාරවන ධර්‍මය භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාළෙමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සත්‍යයට පැමිණීම සඳහා බොහෝ උපකාරවූ ධර්‍මය ප්‍රකාශ කළහ. එයද අපට රුචි වන්නේද, සෑහෙන්නේද වෙයි. එයින්ද සතුටුවූ අපි යම් යම් කරුණක් භවත් ගෞතමයන්ගෙන් විචාළෙමුද, ඒ ඒ කාරණයන්ම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළහ. එයද අපට රුචි වන්නේද, සෑහෙන්නේද වෙයි. එයින් අපි සතුටු සිත් ඇත්තෝ වෙමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අපි වනාහි පෙර මෙසේ දනිමු. ´මුඩු ශ්‍රමණයෝය, නින්‍දා කටයුතු ශ්‍රමණයෝය, ගෘහපතියෝය, පහත් ජාති ඇත්තෝය, බ්‍රහ්මයාගේ පයින් උපන්නෝය, කිනම් ධර්‍මයක් ධර්මයක් දන්නේද, ( කියායි. )

46. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඒකාන්තයෙන් ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි මාගේ ප්‍රෙමය, ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ( මාගේ ) ශ්‍රමණ ප්‍රසාදය, ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ( මාගේ ) ශ්‍රමණ ගෞරවය ඉපදැවූ සේක. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිකුරු කොට තබන ලද්ද උඩුකුරු කරන්නේ හෝ වේද, වසා තබන ලද්දක් වැසුම් හරින්නේ හෝ වේද, මංමුළාවූවෙකුට මග කියන්නේ හෝ වේද, අන්‍ධකාරයෙහි ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි තෙල් පහනක් දරන්නේ හෝ වේද, එපරිද්දෙන්ම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ නොයෙක් ආකාරයෙන් ධර්‍මය දේශනා කරණ ලද්දේය. ඒ මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේද, ධර්‍මයද, සංයාද, සරණ කොට යමි. භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවිහිමියෙන් සරණගිය උපාසකයෙකු කොට දරන සේක්වා.´´

පස්වැනිවූ චංකී සූත්‍රය නිමි. ( 5 – 5 )