110. චුල පුන්නමා සුත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි මිගාරමාතු ප්‍රාසාද නම්වූ පූර්‍වාරාමයෙහි වාසය කරණ සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදවස්හි වූ පොහොය ඇති පසළොස් වක්හි පිරුණාවූ සඳ ඇති රාත්‍රියෙහි භික්‍ෂු සංයා විසින් පිරිවරණ ලද්දේ හිස්වූ එළිමහණෙහි වැඩ හුන්නේ වෙයි. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දවූ භික්‍ෂු සංයා දෙස බලා භික්‍ෂූන්ට කථා කළ සේක.

´´මහණෙනි, අසත්පුරුෂතෙම මේ පින්වත් තෙමේ අසත්පුරුෂයායයි, අසත්පුරුෂයා දන්නේදැ?´´ යි ඇසූහ.

´´ස්වාමීනි, මෙය නොවේමැයි.´´

2. ´´මහණෙනි, යහපත. මහණෙනි, අසත්පුරුෂතෙම මේ පින්වත් තෙම අසත්පුරුෂයායයි, අසත්පුරුෂයා දැන ගන්නේය, යන යමක් ඇද්ද? මීට කරුණු නැත්තේය. අවකාශයක් නැත්තේය. මහණෙනි, අසත්පුරුෂතෙම මේ පින්වතා සත්පුරුෂයෙකැයි, සත්පුරුෂයා දැනගන්නේද?´´

´´ස්වාමීනි, මෙය නොවේමැයි.´´

´´මහණෙනි, මැනව. මහණෙනි, අසත්පුරුෂතෙම මේ පින්වතා සත්පුරුෂයෙකැයි සත්පුරුෂයා දැනගන්නේය යන යමක් ඇද්ද, මෙයටද කරුණු නැත්තේය. අවකාශ නැත්තේය. මහණෙනි, අසත්පුරුෂතෙම පාපී ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ වෙයි. අසත්පුරුෂයන් සේවනය කරන්නේ වෙයි. අසත්පුරුෂ සිතිවිලි සිතන්නේ වෙයි. අසත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ වෙයි. අසත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ වෙයි. අසත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වෙයි. අසත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි. අසත්පුරුෂයන් විසින් දිය යුතු දානය දෙයි.

3.´´මහණෙනි, කෙසේ නම් අසත්පුරුෂ තෙම පාප ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි අසත්පුරුෂ තෙම ශ්‍රද්ධාව නැත්තේ වෙයි. පවට ලජ්ජා නැත්තේ වෙයි. පවට භය නැත්තේ වෙයි. ඇසූ පිරූ තැන් නැත්තේ වෙයි. කුසීත වෙයි. මුලා සිහි ඇත්තේ වෙයි. ප්‍රඥාව නැත්තේ වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම පාප ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ වෙයි.

4.´´මහණෙනි, කෙසේ නම් අසත්පුරුෂතෙම, අසත්පුරුෂයන් සේවනය කරන්නේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි යම් ඒ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ශ්‍රද්ධාව නැත්තාහු, පවට ලජ්ජා නැත්තාහු, පවට භය නැත්තාහු, අල්පශ්‍රුත වූවාහු, කුසීත වූවාහු, මුලා සිහි ඇත්තාහු, ප්‍රඥා නැත්තාහු වෙත්ද, ඔවුහු මොහුගේ මිත්‍රයෝ වෙත්. ඔවුහු යහලුවෝ වෙත්. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂයන් සේවනය කරන්නේ වෙයි.

5. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ සිතිවිලි ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි අසත්පුරුෂතෙම තමහට දුක් පිණිසද සිතයි. අනුන්හට දුක් පිණිසද සිතයි. තමන්ටත් අනුන්ටත් දුක් පිණිසද සිතයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ සිතිවිලි ඇත්තේ වෙයි.

6. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි අසත්පුරුෂතෙම තමහට දුක් පිණිසද කථා කරයි. අනුන්හට දුක් පිණිසද කථා කරයි. තමන්ට හා අනුන්ට දුක් පිණිසද කථා කරයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ වෙයි.

7. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි අසත්පුරුෂතෙම බොරු කියන්නේ වෙයි. කේලාම් කියන්නේ වෙයි. ඵරුෂ වචන කියන්නේ වෙයි. ප්‍රලාප කියන්නේ වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ වෙයි.

8. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි අසත්පුරුෂතෙම සතුන් මරන්නේ වෙයි. සොරකම් කරන්නේ වෙයි. කාමයන්හි වරදවා හැසිරෙන්නේ වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වෙයි.

9. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි අසත්පුරුෂතෙම මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි. ´දුන් දානයෙහි විපාක නැත. රැකි ශීලයෙහි විපාක නැත. කළ පූජාවෙහි විපාක නැත. යහපත්ව කරන ලද අයහපත්ව කරන ලද කර්‍මයන්ගේ ඵලයක්, විපාකයක් නැත්තේය. මෙලොවක් නැත. පරලොවක් නැත. මවට කරණ ලද හොඳ නරකවල විපාක නැත. පියාට කරණ ලද හොඳ නරකවල විපාක නැත. මැරී පරලොව උපදින සත්ත්‍වයන් නැත. යමෙක් තුමූ මෙලොවද, පරලොවද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද, එබඳුවූ යහපත් බවට පැමිණියාවූ, මනාව පිළිපන්නාවූ, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ලෝකයෙහි නැත´ යන දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි.

10. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ දානය දේද? මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි අසත්පුරුෂ තෙම සකස් නොකොට දානය දෙයි. සිය අතින් දානය නොදෙයි. සිතින් ආදර නොකොට දානය දෙයි. දමා ගැසූ දෙයක් මෙන් දානය දෙයි. මතු අනුසස් නොදක්නේ දානය දෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි අසත්පුරුෂතෙම අසත්පුරුෂ දානය දෙයි.

11. ´´මහණෙනි, ඒ මේ අසත්පුරුෂ තෙම වනාහි මෙසේ පාප ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ, මෙසේ අසත්පුරුෂ සේවනය ඇත්තේ, මෙසේ අසත්පුරුෂ සිතිවිලි ඇත්තේ, මෙසේ අසත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ, මෙසේ අසත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ, මෙසේ අසත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ, මෙසේ අසත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ, මෙසේ අසත්පුරුෂ දානාදී ඇත්තේ ශරීරයාගේ භේදයෙන් මරණින් මතු අසත්පුරුෂයන්ගේ යම් ගතියක් වේද, එහි උපදියි. මහණෙනි, අසත්පුරුෂයන්ගේ ගතිය කවරීද? නරකය හෝ තිරිසන් යෝනිය හෝ වේ.

12.´´මහණෙනි, සත්පුරුෂතෙම මේ පින්වතා සත්පුරුෂයෙකැයි, සත්පුරුෂයා දන්නේද?´´ ´´ස්වාමීනි, එසේය.´´

´´මහණෙනි, යහපත. මහණෙනි, සත්පුරුෂතෙම මේ පින්වතා සත්පුරුෂයෙකැයි, සත්පුරුෂයා දැන ගන්නේය, යන යමක් වේද ඊට කරුණු ඇත්තේය.

´´මහණෙනි, සත්පුරුෂතෙම මේ පින්වතා අසත්පුරුෂයෙකැයි, අසත්පුරුෂයා දැනගන්නේද?´´ ´´එසේය ස්වාමීනි,´´

´´මහණෙනි, යහපත. මහණෙනි, සත්පුරුෂතෙම මේ පින්වතා අසත්පුරුෂයෙකැයි අසත්පුරුෂයා දැනගන්නේය යන යමක් වේද, ඊටද කරුණු ඇත්තේය.

13. ´´මහණෙනි, සත්පුරුෂතෙම කුසල ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ වෙයි. සත්පුරුෂයන් සේවනය ඇත්තේ වෙයි. සත්පුරුෂ සිතිවිලි ඇත්තේ වෙයි. සත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ වෙයි. සත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ වෙයි. සත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වෙයි. සත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි. සත්පුරුෂ දාන දෙන්නේ වෙයි.

14. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම් සත්පුරුෂ තෙම කුශල ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි සත්පුරුෂ තෙම ශ්‍රද්Ȁdධාව ඇත්තේ වෙයි. පවට ලජ්ජා ඇත්තේ වෙයි. පවට බිය ඇත්තේ වෙයි. බහුශ්‍රුත වෙයි. පටන් ගන්නා ලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තේ වෙයි. එළඹසිටි සිහි ඇත්තේ වෙයි. ප්‍රඥා ඇත්තේ වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම කුසල ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ වෙයි.

15. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම් සත්පුරුෂතෙම, සත්පුරුෂයන් සේවනය ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි යම් ඒ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ශ්‍රද්ධාව ඇත්තාහු, පවට ලජ්ජා ඇත්තාහු, පවට භය ඇත්තාහු, බහුශ්‍රුත වූවාහු, පටන් ගන්නා ලද වීය්‍ර්‍ය ඇත්තාහු, එළඹ සිටි සිහි ඇත්තාහු, ප්‍රඥාව ඇත්තාහු වෙත්ද, ඔවුහු මොහුගේ මිත්‍රයෝ වෙත්. ඔවුහු යහලුවෝ වෙත්. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂයන් සේවනය ඇත්තේ වෙයි.

16. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ සිතිවිලි ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි සත්පුරුෂතෙම තමහට දුක් පිණිස නොසිතයි. අන්‍යයන්හට දුක් පිණිස නොසිතයි. තමන්ටත් අනුන්ටත් දුක් පිණිස නොසිතයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ සිතිවිලි ඇත්තේ වෙයි.

17. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි සත්පුරුෂතෙම තමහට දුක් පිණිසද කථා නොකරයි. අන්‍යයාහට දුක් පිණිසද කථා නොකරයි. තමන්ට හා අනුන්ට දුක් පිණිස කථා නොකරයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ වෙයි.

18. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි සත්පුරුෂතෙම බොරු කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. කේලාම් කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. රළු වචන කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. ප්‍රලාප කීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ වෙයි.

19. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි සත්පුරුෂතෙම සතුන් මැරීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. සොරකම් කිරීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. කාමයන්හි වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකුනේ වෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ වෙයි.

20. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ වේද, මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි සත්පුරුෂතෙම මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි. ´දුන් දෙයෙහි විපාක ඇත්තේය. රැකි සිල්හි විපාක ඇත්තේය. කළ පූජායෙහි විපාක ඇත්තේය. කරන ලද හොඳ නරක කර්‍මයන්ගේ ඵල විපාක ඇත්තේය. මෙලොව ඇත. පරලොව ඇත. මවට කළ හොඳ නරක දෙකෙහි, පියාට කළ හොඳ නරක දෙකෙහි විපාක ඇත. පරලොව උපදින සත්ත්‍වයෝ ඇත. යම් කෙනෙක් මේ ලෝකයද, පරලෝකයද, තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් (මනා නුවණින්) දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද? එබඳුවූ යහපත් බවට පැමිණියාවූ, මනාව පිළිපන්නාවූ, මහණ බමුණෝ ලෝකයෙහි ඇත්තාහයි ගනියි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ වෙයි.

21. ´´මහණෙනි, කෙසේ නම්, සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ දානය දේද? මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි සත්පුරුෂ තෙම සකස් කොට දන් දෙයි. සියතින් දන් දෙයි. සිතින් ආදර කොට දන් දෙයි. පිරිසිදුව දන් දෙයි. විපාක සලකමින් දානය දෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි සත්පුරුෂතෙම සත්පුරුෂ දාන දෙයි.

22. ´´මහණෙනි, ඒ මේ සත්පුරුෂ තෙමේ වනාහි මෙසේ කුසල ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ, මෙසේ සත්පුරුෂ සේවනය ඇත්තේ, මෙසේ සත්පුරුෂ සිතිවිලි ඇත්තේ, මෙසේ සත්පුරුෂ කථා ඇත්තේ, මෙසේ සත්පුරුෂ වචන ඇත්තේ, මෙසේ සත්පුරුෂ කර්‍මාන්ත ඇත්තේ, මෙසේ සත්පුරුෂ දෘෂ්ටි ඇත්තේ, මෙසේ සත්පුරුෂ දන් දී, ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි සත්පුරුෂයන්ගේ යම් ගතියක් වේද, එහි උපදියි. මහණෙනි, සත්පුරුෂයන්ගේ ගතිය කවරීද? උසස් දෙවියන් බවට හෝ උසස් මනුෂ්‍යයන් බවට හෝ පැමිණෙන්නේය´´ යි වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. සතුටු සිත් ඇති ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්නේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තාහුය.

දසවැනි චූලපුණ්ණම සූත්‍රය නිමි.

__________

(දේවදහ සූත්‍රය, පඤ්ඤත්තය සූත්‍රය, කින්ති සූත්‍රය, සාමගාම සූත්‍රය, සුනක්ඛත්ත සූත්‍රය, ආනෙඤ්ජ සප්පාය සූත්‍රය, ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය, ගොපක සූත්‍රය, මහා පුණ්ණමා සූත්‍රය, චූල පුණ්ණම සූත්‍රය යන දසයවූ

පළමුවන දෙවදහ වර්‍ගයයි.

_____

109. මහා පුණ්ණමා සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි වූ මිගාරමාතා ප්‍රාසාද නම්වූ පූර්‍වාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදවස්හිවූ පොහොය ඇති පසළොස්වක්හි පූර්‍ණ චන්‍ද්‍රයාගෙන් යුක්තවූ රාත්‍රියෙහි භික්‍ෂු සංයා විසින් පිරිවරණ ලද්දේ අභ්‍යවකාශයෙහි (එළිමහනෙහි) වැඩ උන්නේ වෙයි. එකල්හි වනාහි එක්තරා භික්‍ෂුනමක් හුනස්නෙන් නැගිට සිව්ර ඒකාංශ කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද එතැනට ඇඳිළි බැඳගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළකළේය. ´´ස්වාමීනි, ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අවකාශ කෙරේ නම් මම කිසියම් කාරණයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් අසන්නෙමි´´ යනුයි.

´´එසේවී නම් මහණ, යමක් කැමැත්තෙහිද, එය ස්වකීය ආසනයෙහිම හිඳ අසව´´ යි වදාළසේක. එකල්හි වනාහි ඒ භික්‍ෂු තෙම ස්වකීය ආසනයෙහි හිඳගෙණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය.

2. ´´ස්වාමීනි, මොහු වනාහි පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයෝ වෙත්ද? එනම්: රූප උපාදාන ස්කන්‍ධය, වේදනා උපාදාන ස්කන්‍ධය, සංඥා උපාදාන ස්කන්‍ධය, සංස්කාර උපාදාන ස්කන්‍ධය, විඤ්ඤාණ උපාදාන ස්කන්‍ධය යන මොහුයි.

´´මහණ, රූප උපාදාන ස්කන්‍ධය, වේදනා උපාදාන ස්කන්‍ධය, සංඥා උපාදාන ස්කන්‍ධය, සංස්කාර උපාදාන ස්කන්‍ධය, විඥාන උපාදාන ස්කන්‍ධය යන මොහු පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයෝ වෙත්.´´

3. ´´ස්වාමීනි, යහපතැ´´ යි කියා ඒ භික්‍ෂුතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගෙණ අනුමෝදන්ව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් තවත් ප්‍රශ්ණයක් ඇසීය. ´´ස්වාමීනි, මේ පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයෝ වනාහි කුමක් මුල් කොට ඇත්තාහුද?´´ ´´මහණ, මේ පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයෝ තෘෂ්ණාව මුල්කොට ඇත්තාහුය.´´ ´´ස්වාමීනි, ඒ පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයෝම වෙත්ද? උපාදානයෝ වෙත්ද? ඔවුහුම පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයෝ නොහොත් පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයන්ගෙන් අනිකක් උපාදානයක් වේද?´´ ´´මහණ, එයම උපාදානයත්, එයම පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයෝත් නොවෙත්. පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයන් හැර අනිකක් උපාදානද නොවෙයි.´´ ´´මහණ, පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි යම් තෘෂ්ණාවක් වේද, එය එහි උපාදානයයි. (දැඩිකොට අල්වා ගැනීමයි.)´´

4. ´´ස්වාමීනි, පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි තෘෂ්ණාවගේ වෙනස් බවක් වන්නේද?´´

´´මහණ, වන්නේය´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ සේක. ´´මහණ, මේ ලෝකයෙහි ඇතමෙකුහට මෙබඳු සිතක් වෙයි. ´මතු කාලයෙහි මෙබඳු රූප ඇත්තෙක් වන්නෙමි. මතු කාලයෙහි මෙබඳු වෙදනා ඇත්තෙක් වන්නෙමි. මතු කාලයෙහි මෙබඳු සංඥා ඇත්තෙක් වන්නෙමි. මතු කාලයෙහි මෙබඳු සංස්කාර ඇත්තෙක් වන්නෙමි. මතු කාලයෙහි මෙබඳු විඥානය ඇත්තෙක් වන්නෙමි. මහණ මෙසේ වනාහි පඤ්ච උපාදාන ස්කන්‍ධයන් කෙරෙහි තෘෂණාවගේ වෙනස් බව වන්නේය´´ යි වදාළ සේක.

5. ´´ස්වාමීනි, කොපමණකින් වනාහි ස්කන්ධයන්ට ස්කන්ධ යන නම වන්නේදැ´´ යි ඇසීය. ´´මහණ, අතීතවූද, අනාගතවූද, වර්‍තමානවූද, තමා කෙරෙහිවූ හෝ පිටත්හිවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි රූපයක් වේද, මෙය රූපස්කන්‍ධය නම් වේ. අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ තමා කෙරෙහිවූ හෝ පිටත්හිවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි වේදනාවක් වේද, මෙය වේදනා ස්කන්‍ධ නම් වේ. අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ තමා කෙරෙහිවූ හෝ පිටත්හිවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි සංඥාවෝ වෙත්ද, මේ සංඥාස්කන්‍ධය නම් වේ. අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ තමා කෙරෙහිවූ හෝ පිටත්හිවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි සංස්කාරකෙණෙක් වෙත්ද, මේ සංස්කාර ස්කන්‍ධය නම් වේ. අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ තමා කෙරෙහිවූ හෝ පිටත්හිවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි විඥානයක් වේද, මේ විඥාන ස්කන්‍ධය වේ. මහණ, මෙතෙකින් වනාහි ස්කන්ධයන්ට ස්කන්ධය යන නම වේය´´ යි වදාළ සේක.

6. ´´ස්වාමීනි, රූපස්කන්ධයාගේ පැනවීමට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේද? වේදනා ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේද? සංඥා ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේද? සංස්කාර ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේද? විඥාන ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට හේතුව කවරේද? ප්‍රත්‍යය කවරේදැ´´ යි (ඇසූයේය.)

´´මහණ, සතර මහා භූතයෝ වනාහි රූප ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට හේතුවේ. ප්‍රත්‍යය වේ. වේදනා ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට ස්පර්‍ශය හේතුවේ. ස්පර්‍ශය ප්‍රත්‍යය වේ. සංඥා ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට ස්පර්‍ශය හේතුවේ. ස්පර්‍ශය ප්‍රත්‍යය වේ. මහණ, විඥාන ස්කන්ධයාගේ පැනවීමට නාමරූපය වනාහි හේතුවේ. නාම රූපය ප්‍රත්‍යය වේය´´ යි (වදාළ සේක.)

7. ´´ස්වාමීනි, කෙසේ නම් සත්කාය දෘෂ්ටිය වේදැ´´ යි ඇසීය.

´´මහණ, මේ ලෝකයෙහි ඇසූ පිරූ තැන් නැති, ආය්‍ර්‍යයන් නොදක්නාවූ, ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි අදක්‍ෂවූ, ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි නොහික්මුනාවූ, සත්පුරුෂයන් නොදක්නාවූ, සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි අදක්‍ෂවූ, සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි නොහික්මුනාවූ, පෘතග්ජනතෙම රූපය තමායයි කියා හෝ දකියි. තමා රූපය ඇත්තෙකැයි කියා හෝ දකියි. තමා කෙරෙහි රූපය ඇත්තේයයි කියා හෝ දකියි. රූපයෙහි තමා ඇත්තේයයි කියා හෝ දකියි. වේදනාව තමායයි කියා හෝ දකියි. තමා වේදනාව ඇත්තෙකැයි කියා හෝ දකියි. තමා කෙරෙහි වේදනාව ඇත්තේයයි කියා හෝ දකියි. වේදනාව කෙරෙහි තමා ඇත්තේයයි කියා හෝ දකියි. සංඥාව තමායයි කියා හෝ තමා සංඥාව ඇත්තෙක කියා හෝ තමා කෙරෙහි සංඥාව ඇත්තේය කියා හෝ සංඥාව කෙරෙහි තමා ඇත්තේය කියා හෝ දකියි. සංස්කාරය තමායයි කියා හෝ දකියි. තමා සංස්කාර ඇත්තෙක කියා හෝ සංස්කාර කෙරෙහි තමා ඇත්තේය කියා හෝ තමා කෙරෙහි සංස්කාර ඇත්තේය කියා හෝ දකියි. විඤ්ඤාණය තමා කියා හෝ දකියි. තමා විඥාණය ඇත්තෙක කියා හෝ විඤ්ඤාණය කෙරෙහි තමා ඇත්තේය කියා හෝ තමා කෙරෙහි විඤ්ඤාණය ඇත්තේය කියා හෝ දකියි. මහණ, මෙසේ වනාහි සත්කාය දෘෂ්ටිය වේය´´ යි වදාළ සේක.

8. ´´ස්වාමීනි, කෙසේ නම් සත්කාය දෘෂ්ටිය නොවේද?´´

´´මහණ, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍යයන් දක්නාවූ, ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි දක්‍ෂවූ, ආය්‍ර්‍ය ධර්‍මයෙහි මනාව හික්මුනාවූ, සත්පුරුෂයන් දක්නාවූ, සත්පුරුෂ ධර්‍මයෙහි මනාව හික්මුනාවූ, බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම රූපය තමායයි නොදකියි. තමා රූපය ඇත්තෙකැයි කියා හෝ නොදකියි. තමා කෙරෙහි රූපය ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. රූපය කෙරෙහි තමා ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. වේදනාව තමායයි නොදකියි. තමා වේදනාව ඇත්තෙකැයි හෝ නොදකියි. තමා කෙරෙහි වේදනාව ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. වේදනාව කෙරෙහි තමා ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. සංඥාව තමායයි නොදකියි. තමා සංඥාව ඇත්තෙකැයි හෝ නොදකියි. තමා කෙරෙහි සංඥාව ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. සංඥාව කෙරෙහි තමා ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. සංස්කාරයන් තමායයි නොදකියි. තමා සංස්කාරයන් ඇත්තෙකැයි හෝ නොදකියි. තමා කෙරෙහි සංස්කාරයන් ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. සංස්කාරයන් කෙරෙහි තමා ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. විඥාණය තමායයි නොදකියි. තමා විඤ්ඤාණය ඇත්තෙකැයි හෝ නොදකියි. .මා කෙරෙහි විඤ්ඤාණය ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. විඥානය කෙරෙහි තමා ඇත්තේයයි හෝ නොදකියි. මහණ, මෙසේ වනාහි සත්කාය දෘෂ්ටිය නොවේය´´ යි වදාළ සේක.

9. ´´ස්වාමීනි, රූපයෙහි ආශ්වාදය (රසවිඳීම) කවරේද? ආදීනවය (දොෂය) කවරේද? නිස්සරණය (නික්මීම) කවරේද? වේදනාවෙහි ආශ්වාදය කවරේද? ආදීනවය කවරේද? නිස්සරණය කවරේද? සංඥාවෙහි ආශ්වාදය කවරේද? ආදීනවය කවරේද? නිස්සරණය කවරේද? සංස්කාරයන්හි ආශ්වාදය කවරේද? ආදීනවය කවරේද? නිස්සරණය කවරේද? විඥානයෙහි ආශ්වාදය කවරේද? ආදීනවය කවරේද? නිස්සරණය කවරේද? ´´මහණ, රූපය නිසා යම් සැපයක්, සොම්නසක් උපදීද, මේ රූපයෙහි ආශ්වාදය වේ. (රසවිඳීම වේ.) යම් රූපයක් අනිත්‍යද, දුක් ඇත්තේද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, මේ රූපයෙහි ආදීනවය වේ. රූපයෙහි යම් ඇලීම නැති කිරීමෙක්, ඇලීම දුරු කිරීමෙක් වේද, මේ රූපයෙහි නිස්සරණය වේ. මහණ, වේදනාව නිසා යම් සැපයක්, සොම්නසක් උපදීද, මේ වේදනාවෙහි ආස්වාදය වේ. (රස විඳ ගැන්ම වේ.) යම් වේදනාවක් අනිත්‍යද, දුක් ඇත්තේද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, මේ වේදනාවෙහි ආදීනවය වේ. වේදනාවෙහි යම් ඡන්‍දරාගයෙන් ඇලීම නැතිකිරීමෙක්, ඡන්‍දරාගය දුරු කිරීමෙක් වේද, මේ වේදනාවෙහි නිස්සරණය වේ. සංඥාව නිසා යම් සැපයක්, සොම්නසක් උපදීද, මේ සංඥාවෙහි ආශ්වාදය වේ. යම් සංඥාවක් අනිත්‍යද, දුක් ඇත්තේද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, මේ සංඥාවෙහි ආදීනවය වේ. සංඥාවෙහි යම් ඡන්‍දරාගයෙන් ඇලීම නැති කිරීමෙක්, ඡන්‍දරාගය දුරු කිරීමෙක් වේද, මේ සංඥාවෙහි නිස්සරණය වේ. සංස්කාරයන් නිසා යම් සැපයක්, සොම්නසක් උපදීද, මේ සංස්කාරයෙහි ආශ්වාදය වේ. යම් සංස්කාරයක් අනිත්‍යද, දුක් ඇත්තේද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, මේ සංස්කාරයෙහි ආදීනවය වේ. සංස්කාරයෙහි යම් ඡන්‍දරාගයෙන් ඇලීම නැතිකිරීමෙක්, ඡන්‍දරාගය දුරු කිරීමෙක් වේද, මේ සංස්කාරයෙහි නිස්සරණය වේ. විඥානය නිසා යම් සැපයක්, සොම්නසක් උපදීද, මේ විඥානයෙහි ආශ්වාදය වේ. යම් විඥානයක් අනිත්‍යද, දුක් ඇත්තේද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, මේ විඥානයෙහි ආදීනවයයි. විඥානයෙහි යම් ඇලීමක් නැති කිරීමක්, ඇලීම දුරු කිරීමක් වේද, මේ විඥානයෙහි නිස්සරණය වේය´´ යි (වදාළ සේක.)

10. ´´ස්වාමීනි, කෙසේ දන්නාවූ, කෙසේ දක්නාවූ, පුද්ගලයාහට මේ විඥානය සහිත කයෙහි (ශරීරයෙහි) ද පිටත්හි සියලු අරමුණුවලද මමය, මාගේයයි ගන්නා මානානුසයෝ නොවෙත්ද?´´

´´මහණ, අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ ආධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි රූපයක් වේද, මේ සියලු රූපය මාගේ නොවෙයි. මේ රූපය තෙම මම නොවෙමි. මේ රූපය මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකීද, අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ ආධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි වේදනාවක් වේද, මේ සියලු වේදනාව මාගේ නොවෙයි. මේ වේදනාව තෙම මම නොවෙමියි. මේ වේදනාව මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකීද, අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ ආධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි සංඥාවක් වේද, මේ සියලු සංඥාව මාගේ නොවෙයි. මේ සංඥාව තෙම මම නොවෙමියි. මේ සංඥාව මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකීද, අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ ආධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි සංස්කාරයක් වෙත්ද, මේ සියලු සංස්කාරය මාගේ නොවෙයි. මේ සංස්කාරය තෙම මම නොවෙමියි. මේ සංස්කාරය මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ මෙය තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකීද, අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ ආධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ මහත්වූ හෝ සියුම්වූ හෝ ලාමකවූ හෝ ප්‍රණීතවූ හෝ යම් දුරවූ හෝ ලඟවූ හෝ යම්කිසි විඥානයක් වේද, මේ සියලු විඥානය මාගේ නොවෙයි. මේ විඥානය තෙම මම නොවෙමි. මෙතෙම මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ මෙය තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකියිද, මහණ, මෙසේ වනාහි මෙසේ දක්නහුගේ මේ විඥානය සහිතවූ ශරීරයෙහිද, පිටත්හිවූ සියලු නිමිතිවලද, (අහඞ්කාර මමඞ්කාරයයි කියනලද) මමය මාගේයයි ගන්නාලද මානානුසයෝ නොවෙත්ය´´ යි වදාළ සේක.

11. ඉක්බිති එක්තරා භික්‍ෂුවක්හට මෙබඳු සිත පිළිබඳ පරිවිතර්කයක්, (කල්පනාවක්) පහළවිය. ´පින්වත, මෙසේ වනාහි රූපය අනාත්මයයි (තමා නොවෙයි), වේදනාවෝ අනාත්මයයි (තමා නොවෙත්), සංඥාවෝ අනාත්මයයි (තමා නොවෙත්), සංස්කාරයෝ අනාත්මයි, විඥානය අනාත්මයි, අනාත්මයෙහි සිට කරන ලද කර්‍මයෝ කවර ආත්මයෙහි සිට විපාක දෙත්ද´ කියායි.

එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේගේ සිත්හි උපන් අදහස සිතින් දැන භික්‍ෂූන්ට කථාකළ සේක. ´´මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් හිස් පුරුෂයෙක් නොදන්නේ, අවිද්‍යාවෙන් යුක්තවූයේ, තෘෂ්ණාව අධිපතිකොට ඇත්තාවූ සිතින් ශාස්තෘ ශාසනය ඉක්මවා යා යුතුයයි හඟින්නේය, යන යමක් වේද, මේ කාරණය විද්‍යාමාන වේමය. ´පින්වත, මෙසේ වනාහි රූපය අනාත්මය, වේදනාවෝ අනාත්මය, සංඥාවෝ අනාත්මය, සංස්කාරයෝ අනාත්මය, විඥානය අනාත්මය, අනාත්මයෙහි සිට කරණ ලද කර්‍මයෝ කවර ආත්මයක්හි සිට විපාක දෙන්නාහුද´ කියායි. මහණෙනි, තෙපි මාගේ ධර්‍මය නිසා ඒ ඒ තන්හි ඒ ඒ ධර්‍මයන්හි හික්මුණාහුය. මහණෙනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? රූපය හෝ වේද, අනිත්‍යය හෝ වේද?´´ ´´ස්වාමීනි, අනිත්‍යය.´´ ´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, ඒ දුක් හෝ වේද, සැප හෝ වේදැ´´ යි. ´´සවාමීනි, දුක්ය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, දුකද, පෙරලෙන ස්වභාව ඇත්තේද, ´ඒ මගේය මෙතෙම මම වෙමියි: මෙතෙම මාගේ ආත්මයයි´ දැකීමට සුදුසුද?´´ ´´ස්වාමීනි, එය නුසුදුසුමැයි.´´

´´මහණෙනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? වේදනාවෝ නිත්‍ය හෝ වෙත්ද? අනිත්‍ය හෝ වෙත්ද?´´

´´ස්වාමීනි, අනිත්‍යය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, ඒ දුක් හෝ වේද? සැප හෝ වේද?´´

´´ස්වාමීනි, දුක්ය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, දුකද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, මෙය මගේය, මෙතෙම මම වෙමි. මෙතෙම මාගේ ආත්මයයි, එය කල්පනා කරන්ට සුදුසුද?´´

´´ස්වාමීනි, මෙය නුසුදුසුමය.´´

´´මහණෙනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? සංඥාවෝ නිත්‍ය හෝ වෙත්ද? අනිත්‍ය හෝ වෙත්ද?´´

´´ස්වාමීනි, අනිත්‍යය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, ඒ දුක් හෝ වේද? සැප හෝ වේද?´´

´´ස්වාමීනි, දුක්ය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, දුකද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, මෙය මගේය, මෙතෙම මම වෙමි. මෙතෙම මාගේ ආත්මයයි, එය කල්පනා කරන්ට සුදුසුද?´´

´´ස්වාමීනි, මෙය නුසුදුසුමය.´´

´´මහණෙනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? සංස්කාරයෝ නිත්‍ය හෝ වෙත්ද? අනිත්‍ය හෝ වෙත්ද?´´

´´ස්වාමීනි, අනිත්‍යය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, ඒ දුක් හෝ වේද? සැප හෝ වේද?´´

´´ස්වාමීනි, දුක්ය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, දුකද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද,

මෙය මගේය, මෙතෙම මම වෙමි. මෙතෙම මාගේ ආත්මයයි, එය කල්පනා කරන්ට සුදුසුද?´´

´´ස්වාමීනි, මෙය නුසුදුසුමය.´´

´´මහණෙනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? විඥානය නිත්‍ය හෝ අනිත්‍ය හෝ වේද?´´

´´ස්වාමීනි, අනිත්‍යය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, ඒ දුක් හෝ සැප හෝ වේද?´´

´´ස්වාමීනි, දුක්ය.´´

´´යමක් වනාහි අනිත්‍යද, දුකද, පෙරළෙන ස්වභාව ඇත්තේද, ඒ මාගේය, මෙතෙම මම වෙමි. මෙය මාගේ ආත්මයයි, දැකීමට සුදුසුද?´´ ´´ස්වාමීනි, සුදුසු නොවේමැයි.´´

12. ´´මහණෙනි. එහෙයින් මේ ලෝකයෙහි අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ, අධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ (තමා කෙරෙහි වූ හෝ), පිටත්හි වූ හෝ, මහත්වූ හෝ, සියුම් වූ හෝ, හීනවූ හෝ, ප්‍රණීතවූ හෝ, දුරවූ හෝ, ළඟවූ හෝ, යම්කිසි රූපයක් වේද, මේ සියලු රූපය මාගේ නොවෙයි, මෙතෙම මම නොවෙමි, මෙතෙම මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ මෙය තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දැක්ක යුතුයි. අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ, අධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ, මහත්වූ හෝ, සියුම් වූ හෝ, ලාමකවූ හෝ, ප්‍රණීතවූ හෝ, යම් දුරවූ හෝ, ළඟවූ හෝ, යම්කිසි වේදනාවක් වේද, මේ සියලු වේදනාව මාගේ නොවෙයි, මේ වේදනාව තෙම මම නොවෙමියි, මේ වේදනාව මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ මෙය තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකීද. අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ, අධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ, මහත්වූ හෝ, සියුම් වූ හෝ, ලාමකවූ හෝ, ප්‍රණීතවූ හෝ, යම් දුරවූ හෝ, ළඟවූ හෝ, යම්කිසි සංඥාවක් වේද, මේ සියලු සංඥාව මාගේ නොවෙයි, මේ සංඥාව තෙම මම නොවෙමියි, මේ සංඥාව මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ මෙය තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකීද. අතීත, අනාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ, අධ්‍යාත්මයෙහිවූ හෝ බාහිරවූ හෝ, මහත්වූ හෝ, සියුම් වූ හෝ, ලාමකවූ හෝ, ප්‍රණීතවූ හෝ, යම් දුරවූ හෝ, ළඟවූ හෝ, යම්කිසි සංස්කාර කෙනෙක් වෙත්ද, මේ සියලු සංස්කාරය මාගේ නොවෙයි, මේ සංස්කාරය තෙම මම නොවෙමියි, මේ සංස්කාරය මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ මෙය තත්වූ පරිද්දෙන් මනා නුවණින් දකීද. අතීතානාගත, වර්‍තමාන යන කාලත්‍රයෙහිවූ, තමා කෙරෙහි වූ හෝ පිටත්හි වූ හෝ මහත්වූ හෝ, සියුම් වූ හෝ, ලාමකවූ හෝ, ප්‍රණීතවූ හෝ, දුරවූ හෝ, ළඟවූ හෝ, යම්කිසි විඥානයක් වේද, මේ සියලු විඥානය මාගේ නොවෙයි, මෙතෙම මම නොවෙමියි, මෙතෙම මාගේ ආත්මය නොවේයයි මෙසේ මෙය තත්වූ පරිද්දෙන් යහපත් ප්‍රඥාවෙන් දැක්ක යුතුයි.

13. ´´මහණෙනි, මෙසේ දක්නාවූ බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම රූපයෙහි කලකිරෙයි. වේදනාවෙහි කලකිරෙයි. සංඥාවෙහි කලකිරෙයි. සංස්කාරයන්හි කලකිරෙයි. විඥානයෙහි කලකිරෙයි. කලකිරෙමින් නොඇලෙයි. නොඇලීමෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුනේයයි දැනීම වේ. ජාතිය ක්‍ෂය කරණ ලද්දීය. බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව වැස නිමවන ලද්දේය. සතර මගින් කටයුතු දෙය කරණ ලද්දේය. මේ ආත්ම භාවය පිණිස අනිකක් නැතැයි දැන ගනීය´´ යි වදාළ සේක.

14. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. සතුටු සිත් ඇත්තාවූ ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තාහුය. මේ දේශනාව දේශනා කරණ කල්හි සැටක් පමණවූ භික්‍ෂූන්ගේ චිත්තයෝ උපාදාන රහිතවූ ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුනාහුයි.

නව වැනිවූ මහා පුණ්ණමා සූත්‍රය නිමි. (1 – 9 )

108. ගොපක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි ආයුෂමත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවි නොබෝ කල්හි රජගහ නුවර කලන්‍දක නිවාප නම්වූ වේළුවනාරාමයෙහි වාසය කරති. එකල්හි වනාහි වෙදෙහි පුත්‍රවූ, මගධ රටට අධිපතිවූ, අජාතශතෘ නම් රජතෙම පජ්ජොත රජ ගැන සැක කොට රජගහ නුවර ප්‍රතිසංස්කරණය කරවයි. ඉක්බිති ආයුෂමත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම උදය කාලයෙහි හැඳ පොරවා පාත්‍ර සිව්රු ගෙන රජගහ නුවරට පිඬු පිණිස වැඩියේය. එකල්හි ආයුෂමත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට තවම රජගහ නුවර පිඩු පිණිස හැසිරීමට කල් වැඩිය. මම ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණයාගේ කර්‍මාන්තය (වැඩපොල) යම් තැනෙක්හිද, ගොපක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයා යම් තැනෙක්හිද, එතැනට යන්නෙම් නම් හොඳයයි අදහස්විය.

2. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණයාගේ වැඩපොල යම් තැනෙක්හිද, ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙමේ එන්නාවූ ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ දුරදීම දුටුයේය. දැක ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට ´පින්වත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම මෙහි එත්වා. පින්වත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ගේ පැමිණීම යහපත්ය. පින්වත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේ බොහෝ කලකින් මෙහි පැමිණියේය. පින්වත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේ වැඩ හිඳිනු මැනව. මේ ආසනය පනවන ලදැ´ යි කීය. ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම පනවනලද ආසනයෙහි වැඩ උන්නේය. ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙමේද, එක්තරා මිටි ආසනයක් ගෙණ එක් පසෙක උන්නේය. එක් පසෙක උන්නාවූ ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේගෙන්

´´ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ යම් ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූයේ අර්හත් සම්මා සම්බුද්ධ වූයේද, සියලු ආකාරයෙන් ඒ ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ එක භික්‍ෂුවක්වත් ඇත්තේදැ´´ යි ඇසීය.

3. ´´බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ යම් ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ සේක්ද, සියලු ආකාරයෙන් ඒ ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ එක භික්‍ෂුවකුත් නැත්තේමය. බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි නූපන් මාර්‍ගය උපදවන්නෙකි. නොහටගත් මාර්‍ගය හටගන්වන්නෙකි. නොකියනලද මාර්‍ගය කියන්නෙකි. මාර්‍ගය දන්නෙක. මාර්‍ගයෙහි දක්‍ෂයෙක. පසුව ධර්‍මයෙන් යුක්තවූ, මාර්‍ගයට අනුව ගමන් කරන්නාවූ ශ්‍රාවකයෝ මෙකල වාසය කෙරෙත්ය´´ යි කීය. ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේත්, මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයාත් අතර පැවති මේ කථාව කොට නිමවන ලද්දී වේ.

4. එකල්හි මගධ මහාමාත්‍යවූ, වස්සකාර නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම, රජගහ නුවර සර්‍මාන්තයන් පරීක්‍ෂා කර බලමින් යන්නේ, ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණයාගේ වැඩපොල යම් තැනෙක්හිද, ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ සමග සතුටු වූයේය. සතුටු විය යුතුවූ, සිහිකටයුතුවූ, කථා කොට නිමවා එකත් පසෙක හුන්නේය. එකත් පසෙක හුන්නාවූ, මගධ මහාමාත්‍යවූ, වස්සකාර නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම, ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේගෙන්, ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, දැන් කිනම් කථාවකින් යුක්තව හුන්නාහුද? නුඹ වහන්සේලා අතර කිනම් කථාවක් කොට නිම කරණ ලද්දීදැ´´ යි ඇසීය.

´´බ්‍රාහ්මණය, මෙහි මාගෙන් ගොපක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම, ´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ, ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ යම් ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ සේක්ද, සියලු ආකාරයෙන් ඒ ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ එක් භික්‍ෂුවක්වත් ඇත්තේදැ´ යි ඇසීය.´´

´´බ්‍රාහ්මණය, මෙසේ කී කල්හි මම ගොපක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයාට මෙය කීවෙමි. ´බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවත්, අර්‍හත් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ යම් ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ සේක්ද, සියලු ආකාරයෙන් ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ එක භික්‍ෂුවකුත් නැත්තේමය. බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි, නූපන්නාවූ මාර්‍ගය උපදවන්නෙකි. නොහටගත්තාවූ මාර්‍ගය හටගන්වන්නෙකි. නොකියන ලද්දාවූ මාර්‍ගය කියන්නෙකි. මාර්‍ගය දන්නෙක. මාර්‍ගයෙහි දක්‍ෂයෙකි. පසුව ධර්‍මයෙන් යුක්තවූ, මාර්‍ගය අනුව ගමන් කරන්නාවූද, ශ්‍රාවකයෝ මෙකල්හි වාසය කෙරෙත්ය´ යි කීයෙමි. බ්‍රාහ්මණය, අපත් ගොපක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණයාත් අතර මේ කථාව කොට නිමවන ලදී. එකල්හි ඔබ පැමිණියෙහිය´´ යි කීය.

5. ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මෙතෙම තොපට පිළිසරණ වන්නේයයි ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් තබන ලද දැන් නුඹ වහන්සේලා අනුගමනය කරන්නාවූ එක් භික්‍ෂුවක්වත් ඇත්තේද? ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් තබනලද එබඳු එක් භික්‍ෂු නමකුත් ඇත්තේද?´´

´´බ්‍රාහ්මණය, මෙතෙම තොපට මාගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි ඒ දන්නාවූ දක්නාවූ අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් තබන ලද්දාවූ, දැන් අප අනුගමනය කරන්නවෙූ, එබඳු එක් භික්‍ෂුවකුත් නැත්තේමැයි.´´

´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මෙතෙම අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි සංයා විසින් සම්මත කරණ ලද්දාවූ, බොහෝ ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් තබන ලද්දාවූ, දැන් නුඹ වහන්සේලා අනුව ගමන් කරන්නාවූ එක භික්‍ෂුවක්වත් ඇත්දැ´´ යි (ඇසූයේය.)

´´බ්‍රාහ්මණය, මෙතෙම අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි සංයා විසින් සම්මත කරණ ලද්දාවූ, බොහෝ ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් තබන ලද්දාවූ, දැන් අප යමකු අනුව ගමන් කරන්නාවූ එක භික්‍ෂ නමකුත් නැත්තේමය´´.

6. ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මෙසේ පිළිසරණක් නැති කල්හි සමගියට හේතු කවරේද?´´ ´´බ්‍රාහ්මණය, අපි පිළිසරණ නැත්තෝ නොවෙමු. බ්‍රාහ්මණය, අපි පිළිසරණ ඇත්තෝ වෙමු. ධර්‍මය පිළිසරණකොට ඇත්තෝ වෙමු.´´ යි කීය.

´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මෙතෙම තොපට මාගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේය´´ යි ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් තබනලද, දැන් නුඹ වහන්සේලා අනුව ගමන් කරන්නාවූ එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේදැයි, මෙසේ අසන ලද්දේම, ´´බ්‍රාහ්මණය, මෙතෙම තොපට මාගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි ඒ දන්නාවූ දක්නාවූ අර්‍හත්සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් තබනලද දැන් අප අනුව යන්නාවූ එබඳුවූ එක භික්‍ෂුවකුත් නැතැ´ යි කීයෙහිය. ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මෙතෙම අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි, සංයා විසින් සම්මත කරණ ලද බොහෝවූ ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් තබනලද දැන් නුඹ වහන්සේලා අනුව යන එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේදැ´´ යි මෙසේ අසන ලද්දේ, ´´බ්‍රාහ්මණය, මෙතෙම අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි, සංයා විසින් සම්මත කරණ ලද, බෙහෝවූ ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් තබන ලද, දැන් අප අනුගමණය කරණ එක භික්‍ෂුවකුත් නැතැ´ යි කීයෙහිය. ´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මෙසේ පිළිසරණක් නැති කල්හි සමගියට හේතු කවරේදැ´ යි, මෙසේ අසන ලද්දේ, ´බ්‍රාහ්මණය, අපි පිළිසරණ නැත්තෝ නොවෙමු. බ්‍රාහ්මණය, අපි පිළිසරණ ඇත්තෝ වෙමු. ධර්‍මය පිළිසරණ කොට ඇත්තෝ වෙමු´ යි කීයෙහිය. භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මේ කීමේ අත්‍ර්‍ථය කෙසේ දත යුත්තේදැ´´ යි ඇසීය.

7. ´´බ්‍රාහ්මණය, සර්‍වඥතාඥානයෙන් දන්නාවූ, බුඳු ඇසින් දක්නාවූ, අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් භික්‍ෂූනට පණවන ලද ශික්‍ෂාපද, උදෙසා දෙසන ලද ප්‍රාතිමොක්‍ෂය ඇත්තේය. ඒ අපි එදවස්හි වූ, පොහොයෙහි යම්තාක් භික්‍ෂූහු එක ගමක් ඇසුරුකොට වාසය කරමුද, ඒ සියල්ලෝ එක තැනකට රැස්වෙමු. රැස්ව, යමෙකුට එය කට පාඩම් තිබේද, එය කීම සඳහා ඔහුට ආරාධනා කරමු. එය කියනු ලබන කල්හි භික්‍ෂුවක්හට ඇවැතක් වේද, ශික්‍ෂාපද කඩ කිරීමක් වේද, එය අපි ධර්‍මයවූ පරිද්දෙන්, අනුශාසනාව වූ පරිද්දෙන් කරවමු. පින්වත්හු වනාහි එය නොකරවත්. ධර්‍මයම එය කරවාය´´ යි කීය.

8. ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, නුඹ වහන්සේලා මේ කාලයෙහි යම් භික්‍ෂුවකට සත්කාර කරන්නාහුද, ගෞරව කරන්නාහුද, බුහුමන් කරන්නාහුද, පුදන්නහුද, සත්කාරකොට, ගෞරව කොට, ඇසුරු කරගෙන වාසය කරන්නහුද, එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේද?´´

´´බ්‍රාහ්මණය, අපි මේ කාලයෙහි යමෙකුට සත්කාර කරමුද, ගෞරව කරමුද, බුහුමන් කරමුද, පුදමුද, සත්කාර කොට. ගෞරව කොට, ඇසුරු කොට ගෙණ වාසය කරමුද, එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේය.´´

9. ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මෙතෙම තොපට මාගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් තබන ලද, මෙකල්හි නුඹ වහන්සේලා යමෙකු අනුව පිළිපදින්නාවූ, එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේදැ´ යි මෙසේ අසන ලද්දේ, ´බ්‍රාහ්මණය, මෙතෙම තොපට මාගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි ඒ දන්නාවූ, දක්නාවූ, අර්‍හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් තබනලද අපි මේ කාලයෙහි යම් භික්‍ෂුවක් අනුව පිළිපදින්නෙමුද, එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් නැත්තේය´ යි කීයෙහිය. භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, ´මෙතෙම අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි සංයා විසින් සම්මත කරණලද, බොහෝවූ ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් තබනලද, මෙකල්හි නුඹ වහන්සේලා යම් භික්‍ෂුවක් අනුව පිළිපදින්නාවූ එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේදැ´ යි මෙසේ අසන ලද්දේද, ´බ්‍රාහ්මණය, මෙතෙම අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් පිළිසරණ වන්නේයයි සංයා විසින් සම්මත කරන ලද බොහෝවූ ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් තබනලද, මෙකල්හි අපි යම් භික්‍ෂුවක් අනුව පිළිපදින්නෙමුද, එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් නැත්තේය´ යි කීයෙහිය. භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මේ කාලයෙහි නුඹ වහන්සේලා යමෙකුට සත්කාර කරන්නහුද, ගෞරව කරන්නහුද, බුහුමන් කරන්නහුද, පුදන්නහුද, සත්කාරකොට, ගෞරවකොට, ඇසුරුකොටගෙණ වාසය කරන්නහුද, එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේදැ´ යි මෙසේ අසන ලද්දේද, ´බ්‍රාහ්මණය, මේ කාලයෙහි අපි යමෙකුට සත්කාර කරමුද, ගෞරව කරමුද, බුහුමන් කරමුද, පුදමුද, සත්කාරකොට, ගෞරවකොට, ඇසුරුකොට ගෙණ, වාසය කරමුද, එබඳු එක භික්‍ෂුවකුත් ඇත්තේයයි කීයෙහිය.´ භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, මේ කීමේ අත්‍ර්‍ථය කෙසේ දතයුත්තේදැ´´ යි ඇසීය.

10. ´´බ්‍රාහ්මණය, සර්‍වඥතාඥානයෙන් දන්නාවූ, බුදු ඇසින් දක්නාවූ, අර්හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරණලද, පැහැදිය යුතු ධර්‍ම දසයක් ඇත්තේය. යමෙකු කෙරෙහි මේ ධර්‍මයෝ ඇත්තාහුද, ඔහුට අපි මේ කාලයෙහි සත්කාර කරමු. ගෞරව කරමු. බුහුමන් කරමු. පුදමු. සත්කාරකොට, ගෞරවකොට, ඔහු ඇසුරුකොට ගෙණ වාසය කරමු. කවර දසයක්ද යත්?

11. ´´බ්‍රාහ්මණය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම සිල්වත් වේද, ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවරයෙන් සංවරව, ආචාරයෙන් හා ගෞරවයෙන් යුක්තව, සුළු වරදෙහිද බය දක්නෙක්ව, ශික්‍ෂා පදයන්හි සමාදන්ව හික්මෙයිද, බොහෝකොට අසන ලද්දෙක්, ඇසූ දේ දරන්නෙක්, අසනලද දේ රැස්කර ගන්නෙක් වෙයිද, මුල යහපත්වූද, මැද යහපත්වූද, කෙළවර යහපත්වූද, අත්‍ර්‍ථ සහිතවූද, ව්‍යඤ්ජන සහිතවූද, යම් ඒ ධර්‍මයෝ, සියල්ලෙන් සම්පූර්‍ණවූ, පිරිසිදුවූ බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද, එබඳු ධර්මයෝ මොහු විසින් බොහෝකොට අසන ලද්දාහු වෙත්ද, දරණ ලද්දාහුද, වචනයෙන් පුරුදු කරන ලද්දාහු, සිතින් සලකා බලන ලද්දාහු, දෘෂ්ටියෙන් මොනවට අවබොධ කරන ලද්දාහු වෙත්ද,

´´චීවරය, පිණ්ඩපාතය, සෙනාසනය, ගිලනුන්ට ප්‍රත්‍යවූ බෙහෙත් පිරිකරය, යන මෙයින් සතුටුවූයේ වෙයිද, විශෙෂයෙන් සිතෙහි හටගන්නාවූ, මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණ ඇත්තාවූ, සතර ධ්‍යානයන් කැමැති පරිදි ලබන්නේ, දුක් රහිතව ලබන්නේ, පහසුවෙන් ලබන්නේ වේද,

12. ´´අනෙක ප්‍රකාරවූ ඎද්ධි දක්වන්නේ වෙයිද, එකෙක්ද වී, බොහෝ දෙනෙක් වෙත්. බොහෝ දෙනෙක් වී, එකෙක් වෙයි. ප්‍රකට බවට, මුවහ වීමට, බිත්තියෙන් පිටතට, ප්‍රාකාරයෙන් පිටතට, පර්‍වතයෙන් පිටතට, නොගැටෙමින් අහසෙහි මෙන් ගමන් කරයි. පොළොවෙහිද මතුවීම ගිලීම දියෙහි මෙන් කරයි. දියෙහිද දිය බිඳීමක් නැතිව පොළොවෙහි මෙන් ගමන් කරයි. අහසෙහිද පියාපත් ඇති පක්‍ෂියකු මෙන් පය්‍ර්‍යඞ්ක බැඳ ගමන් කරයි. මෙසේ මහත් ඎද්ධි ඇති, මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති මේ චන්‍ද්‍ර සූය්‍ර්‍යයන්ද අතින් අල්වයි. පිරිමදියි. බ්‍රහ්ම ලෝකය දක්වාද කයින් වසඟයෙහි පවත්වයිද,

´´පිරිසිදුවූ මිනිසැ´ස ඉක්ම පවත්නාවූ, දිව්‍යවූ, ශ්‍රොත ඥානයෙන් දිව්‍යවූද, මනුෂ්‍යවූද, දුරවූද, ලඟවූද, යම් ශබ්ද ඇත්ද, ඒ ශබ්ද දෙකොටස අසයිද,

11.´´අන්‍ය සත්ත්‍වයන්ගේ, අන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ, සිත තමන්ගේ සිතින් පිරිසිඳ දනියි. රාග සහිතවූ හෝ සිත රාග සහිතවූ සිතයයි දැනගනියි. පහවූ රාගය ඇති සිත හෝ පහවූ රාගය ඇති සිතයයි දැනගනියි. ෙවෂ සහිතවූ සිත හෝ ද්වේෂ සහිතවූ සිතයයි දැනගනියි. පහවූ ද්වේෂ ඇති සිත හෝ පහවූ ෙවෂ ඇති සිතයයි දැනගනියි. මොහ සහිතවූ සිත හෝ මොහ සහිතවූ සිතයයි දැනගනියි. පහවූ මොහය ඇති සිත හෝ පහවූ මොහය ඇති සිතයයි දැනගනියි. හැකුථණාවූ සිත හෝ හැකුථණු සිතයයි දැනගනියි. විසිර ගියාවූ සිත හෝ විසිර ගියාවූ සිතයයි දැනගනියි. මහද්ගතවූ සිත හෝ මහද්ගත සිතයයි දැනගනියි. මහද්ගත නොවූ සිත හෝ මහද්ගත නොවූ සිතයයි දැනගනියි. උත්තර සහිතවූ සිත හෝ උත්තර සහිත සිතයයි දැනගනියි. නිරුත්තරවූ සිත හෝ නිරුත්තර සිතයයි දැනගනියි. එකඟවූ සිත හෝ එකඟවූ සිතයයි දැනගනියි. එකඟ නොවූ සිත හෝ එකඟ නොවූ සිතයයි දැනගනියි. මිදුනාවූ සිත හෝ මිදුනාවූ සිතයයි දැනගනියි. නොමිදුනාවූ සිත හෝ නොමිදුනාවූ සිතයයි දැනගනියිද,

14. ´´නොයෙක් ආකාරවූ පෙර විසූ ස්කන්‍ධ පිළිවෙළ සිහි කරයි. කෙසේදයත්? එක ජාතියක්ද, ජාති දෙකක්ද, ජාති තුනක්ද, ජාති සතරක්ද, ජාති පහක්ද, ජාති දශයක්ද, ජාති විස්සක්ද, ජාති තිසක්ද, ජාති සතළිසත්ද, ජාති පණසක්ද, ජාති සියයක්ද, ජාති දහසක්ද, ජාති ලක්‍ෂයක්ද, නොයෙක් සංවර්‍ත කල්පයන්ද, නොයෙක් විවර්‍ත කල්පයන්ද, නොයෙක් සංවර්‍ත විවර්‍ත කල්පයන්ද, අසුවල් තැන්හි මෙනම් ඇත්තෙක්, මෙබඳු ගොත්‍ර ඇත්තෙක්, මෙබඳු වර්‍ණ ඇත්තෙක්, මෙබඳු ආහාරය ඇත්තෙක්, මෙබඳු සුව දුක් විඳින්නෙක්, මෙබඳු ආයුෂ කෙළවර කොට ඇත්තෙක් වීමි. ඒ මම එයින් චුත වූයේ අසුවල් තන්හි ඉපදුනෙමි. එහිදු මෙනම් ඇත්තෙක්, මෙබඳු ගොත්‍ර ඇත්තෙක්, මෙබඳු වර්‍ණය ඇත්තෙක්, මෙබඳු ආහාරය ඇත්තෙක්, මෙබඳු සුව දුක් විඳින්නෙක්, මෙබඳු ආයුෂය කෙළවරකොට ඇත්තෙක් වීමි. ඒ මම එයින් චුතවූයේ මෙහි උපන්නේ වෙමියි මෙසේ ආකාර සහිතවූ, කොටස් සහිතවූ, නොයෙක් ආකාරවූ, පෙර විසීම් සිහි කරයිද,

15. ´´පිරිසිදුවූ, මිනිස් ඇස ඉක්ම පවත්නාවූ, දිව්‍යවූ ඇසින්, චුත වන්නාවූද, උපදින්නාවූද, හීනවූද, ප්‍රණීතවූද, යහපත් වර්‍ණ ඇත්තාවූද, අයහපත් වර්‍ණ ඇත්තාවූද, හොඳ ලොව ගියාවූද, නරක ලොව ගියාවූද, සත්ත්‍වයන් දකියි. කම්වූ පරිද්දෙන් පරලොව ගියාවූ සත්ත්‍වයන් දැනගනියිද,

´´ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂය කිරීමෙන් ආශ්‍රව රහිතවූ, අර්හත් ඵල සමාධියටද, අර්හත් ඵල ප්‍රඥාවටද, මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට පැමිණ වාසය කරයිද,

´´බ්‍රාහ්මණය, සර්‍වඥතාඥානයෙන් දන්නාවූ, බුදු ඇසින් දක්නාවූ, අර්හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ප්‍රකාශ කරණ ලද්දාවූ මේ පැහැදියයුතු ධර්‍ම දසය වෙත්. යමෙකු කෙරෙහි මේ ධර්‍ම දසය ඇත්තාහුද, මේ කාලයෙහි අපි ඔහුට සත්කාර කරමු. ගෞරව කරමු. බුහුමන් කරමු. පුදමු. සත්කාරකොට, ගෞරවකොට, ඔහු ඇසුරුකොට ගෙණ වාසය කරමු´´ යි කීය.

16. මෙසේ කී කල්හි මගධ මහාමාත්‍යවූ වස්සකාර නම් බ්‍රාහ්මණ තෙමේ උපනන්ද නම් සේනාපතියාට කථා කෙළේය. ´´සේනාපතිය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඉදින් මේ පින්වත්හු මෙසේ සත්කාර කළයුත්තෙකුට සත්කාර කරද්ද? ගෞරව කළ යුත්තාට ගෞරව කරද්ද? බුහුමන් කළ යුත්තාට බුහුමන් කරද්ද? පිදිය යුත්තාට පුදත්ද? ඒකාන්තයෙන් මේ පින්වත්හු, සත්කාර කළ යුත්තාට සත්කාර කෙරෙත්. ගෞරව කළ යුත්තාට ගෞරව කෙරෙත්. බුහුමන් කළ යුත්තාට බුහුමන් කෙරෙත්. පිදිය යුත්තාට පුදත්. ඒ පින්වත්හු වනාහි මෙකී තැනැත්තාටද සත්කාර නොකරන්නාහු නම්, බුහුමන් නොකරන්නාහු නම්, නොපුදන්නාහු නම්, එසේ ඇති කල්හි කවරෙකුට ඒ පින්වත්හු සත්කාර කරන්නාහුද, ගෞරව කරන්නාහුද, බුහුමන් කරන්නාහුද, පුදන්නාහුද, සත්කාර කොට, ගෞරව කොට, ඇසුරු කොට ගෙණ වාසය කරන්නාහුදැ´´ යි (උපනන්ද සේනාපති තෙමේ කීය.)

17.´´ඉක්බිති මගධ මහාමාත්‍යවූ වස්සකාර නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේගෙන්, භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ මේ කාලයෙහි කොහි වාසය කරත්දැ´´ යි ඇසීය.,

´´බ්‍රාහ්මණය, මම වනාහි මෙකල්හි වෙථවනාරාමයෙහි වාසය කරමි´´ යි (කීයේය.) ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, කිමෙක්ද? වෙථවනාරාමය සිත් අලවන්නේද? ස්වල්ප ශබ්ද ඇත්තේද? මඳවූ ාෙෂා ඇත්තේද? ජනවාතයෙන් තොරවූයේද? මිනිසුන්ගේ රහස් කුමන්ත්‍රණවලට සුදුසුද, තනිව විසීමට සුදුසුදැ´´ යි (ඇසීය.)

18.´´බ්‍රාහ්මණය, තොප වැනි ආරක්‍ෂකයන් පාලකයන් නිසා ඒකාන්තයෙන් වෙථවනාරාමය සිත් අලවන්නේද, නිශ්ශබ්ද වූයේද, මඳවූ ඊර්ෂා ඇත්තේද, මිනිසුන්ගේ රහස් කීම සුදුසු වූයේද, තනිව වාසයට සුදුසු වූයේද වෙයි´´

´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, ධ්‍යාන වඩන ස්වභාව ඇති, ධ්‍යාන වඩන්නාවූ පින්වතුන් වහන්සේලා නිසා ඒකාන්තයෙන් වෙථවනාරාමය සිත් අලවන්නේද, නිශ්ශබ්ද වූයේද, මඳ ඊර්ෂා ඇත්තේද? පහවූ ජනවාතය ඇත්තේද, මිනිසුන්ගේ රහස් කීමට සුදුසු වූයේද, තනිව වාසයට සුදුසු වූයේද වෙයි. පින්වත්හු ධ්‍යාන ඇත්තාහු, ධ්‍යාන වඩන සුථ වූවාහු වෙත්. භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, එක් කලෙක ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසාලා මහනුවර මහවනයෙහි වූ කූටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ වසන සේක. භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, එකල්හි මම මහාවනයෙහි කූටාගාර ශාලාව යම් තැනකද ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ යම් තැනකද එතැනට පැමිණියෙමි. එහිද ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ නොයෙක් ආකාරයෙන් ධ්‍යානය පිළිබඳ කථාව වදාළහ. ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ධ්‍යාන ඇත්තෙක්ද, ධ්‍යාන වඩන්නෙක්ද වූහ. ඒ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සියලුම ධ්‍යානය වර්‍ණනා කළ සේකැ´´ යි (කීයේය.)

19. ´´බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියලු ධ්‍යානය වර්‍ණනා නොකළහ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සියලු ධ්‍යානය වර්‍ණනා නොකළේද නොවේ. බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙබඳුවූ ධ්‍යානයක් වර්‍ණනා නොකෙළේද? බ්‍රාහ්මණය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැමෙක් කාම රාගය පැනනැගී, කාම රාගයෙන් මඩනා ලද සිතින් යුක්තව වාසය කරයි. උපන්නාවූ කාම රාගයාගේ දුරු කිරීමද, තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනියි. හෙතෙම කාම රාගයම ඇතුථකොට ධ්‍යාන කරයි. (අරමුණු බලයි.) ප්‍රකාරයෙන් බලයෙන් නිතර බලයි. නැවත නැවත බලයි. ව්‍යාපාද පැන නැගී, ව්‍යාපාදයෙන් මඩනාලද සිතින් වාසය කරයි. උපන්නාවූද ව්‍යාපාදයාගේ දුරු කිරීමද තත්වූ පරිද්දෙන් දැන නොගනියි. හෙතෙම ව්‍යාපාදයම ඇතුථකොට අරමුණු බලයි. ප්‍රකාරයෙන් බලයි. නිතර බලයි. නැවත නැවත බලයි. ථීනමිද්ධය පැන නැගී ථීනමිද්ධයෙන් මඩනාලද සිතින් වාසය කරයි. උපන්නාවූද ථීනමිද්ධයාගේ දුරු කිරීමද තත්වූ පරිද්දෙන් දැන නොගනියි. හෙතෙම ථීනමිද්ධයම අරමුණු බලයි. ප්‍රකාරයෙන් බලයි. අතර කොට බලයි. නිතර බලයි. නැවත නැවත බලයි. උද්ධච්චකුක්කුච්චය පැනනැගී උද්ධච්චකුක්කුච්චයෙන් මඩනාලද සිතින් වාසය කරයි. උපන්නාවූද උද්ධච්චකුක්කුච්චයාගේ දුරු කිරීමද තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනියි. හෙතෙම උද්ධච්චකුක්කුච්චයම ඇතුථකොට අරමුණු බලයි. ප්‍රකාරයෙන් බලයි. නිතර බලයි. නැවත නැවත බලයි. විචිකිච්ඡාව පැන නැගී විචිකිච්ඡාවෙන් මඩනාලද සිතින් වාසය කරයි. උපන්නාවූ විචිකිච්ඡාවගේ දුරු කිරීමද තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනියි. හෙතෙම විචිකිච්ඡාවම ඇතුථ කොට අරමුණු බලයි. ප්‍රකාරයෙන් බලයි. නිතර බලයි. නැවත නැවත බලයි. බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙබඳුවූ ධ්‍යාන වර්‍ණනා නොකෙළේය.

20. ´´බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙබඳුවූ ධ්‍යානයක් වර්‍ණනා කෙළේද? බ්‍රාහ්මණය, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂුතෙම කාමයන්ගෙන් වෙන්වම අකුසල ධර්‍මයන්ගෙන් වෙන්ව විතර්ක සහිතවූ, විචාර සහිතවූ, විවේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයිද, විතර්ක විචාරයාගේ සංසිඳීමෙන් තමා කෙරෙහි පැහැදීම ඇති, චිත්තයාගේ එකඟ බව ඇති, විතර්ක රහිතවූ, විචාර රහිතවූ, සමාධියෙන් හටගත් ර්‍පීතිය හා සැපය ඇති ද්විතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයිද, ප්‍රීතියගේද නොඇල්මෙන් උපේක්‍ෂා ඇත්තේද, සිහි ඇත්තේද, නුවණ ඇත්තේද, වාසය කරයි. සැපයද කයින් විඳියි. ඒ යම් ධ්‍යානයක් ආය්‍ර්‍යයෝ උපෙක්‍ෂා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, සැප විහරණ ඇත්තේයයි වර්‍ණනා කරත්ද, ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයිද, සැපය දුරුකිරීමෙන්ද, දුක්ඛය දුරු කිරීමෙන්ද, පළමුවම සොම්නස් දොම්නස් දෙදෙනාගේ නැසීමෙන් දුක් නැත්තාවූද, සැප නැත්තාවූද, උපෙක්‍ෂා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදු බැව් ඇති චතුර්ත්‍ථධ්‍යානට පැමිණ වාසය කරයිද, බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙබඳුවූ ධ්‍යානය වර්‍ණනා කළ සේකැ´´ යි (කීයේය.)

21. ´´භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ගැරහියයුතුවූ ධ්‍යානයට ගැරහූ සේක. පැසසියයුතු ධ්‍යානයට පැසසූ සේක. භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්ස, දැන් අපි යන්නෙමු. අපි බොහෝ වැඩපල ඇත්තෝ බොහෝ කටයුතු ඇත්තෝ වෙමු´´ යි. ´´බ්‍රාහ්මණය, නුඹ ඊට කල් දනුව´´ යි (කීයේය.)

ඉක්බිති, මගධ මහාමාත්‍යවූ, වස්සකාර නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ කීම සතුටින් පිළිගෙන අනුමෝදන්ව, හුනස්නෙන් නැගිට ගියේය.

22. ඉක්බිති ගොපක මොග්ගල්ලාන බ්‍රාහ්මණ තෙම මගධ මහාමාත්‍යවූ, වස්සකාර නම් බ්‍රාහ්මණයා ගිය නොබෝ කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ´´අපි භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේගෙන් යමක් ඇසුවෙමුද, එය අපට භවත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ නොකෙළේය´´ යි කීය.

´´බ්‍රාහ්මණය, ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ යම් ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූවාහුද, ඒ ධර්‍මවලින් සියලු ආකාරයෙන් යුක්තවූ, එක භික්‍ෂුවකුත් නැත්තේය. බ්‍රහ්මණය, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි නූපන් මාර්‍ගය උපදවන්නෙකි. නොහටගත් මාර්‍ගය හටගන්වන්නෙකි. නොකියන ලද මාර්‍ගය කියන්නෙකි. මාර්‍ගය දන්නේය. මාර්‍ගයෙහි දක්‍ෂයෙකි. මෙකල වාසය කරන්නාවූ ශ්‍රාවකයෝ පසුව ඒ ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තවූ මාර්‍ගය අනුව ගමන් කරන්නෝ වෙත්යයි බ්‍රාහ්මණය, තොපට කීවමෝ නොවෙමුද?´´

අටවෙනිවූ ගොපක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය නිමි. (1 – 8)

107. ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි මිගරමාතුපාසාද නම්වූ පූර්‍වාරාමයෙහි වැඩවසන සේක. එකල්හි, ´ගණක මොග්ගල්ලාන´ නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු වූයේය. සතුටු විය යුතු, සිහි කටයුතු කථා කොට නිමවා, එක් පසෙක හුන්නේය. එක් පසෙක හුන්නාවූ ගණක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය.

2. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ මේ මිගාරමාතු පාසාදයාගේ අන්තිම හිනිපෙත්ත දක්වා පිළිවෙළින් හික්මීමක්, පිළිවෙළින් කිරීමක්, පිළිවෙළින් පිළිපැදීමක් දක්නා ලැබේද, භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, එමෙන් මේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මන්ත්‍ර ඉගෙනීමෙහිද, පිළිවෙළින් හික්මීම, පිළිවෙළින් කිරීම, පිළිවෙළින් පිළිපැදීම දක්නා ලැබේ. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මේ දුනු ශිල්පයෙහිද, පිළිවෙළින් හික්මීම, පිළිවෙළින් කිරීම, පිළිවෙළින් පිළිපැදීම දක්නා ලැබේ. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ගණන් ශාස්ත්‍රයෙන් ජීවත් වන්නාවූ අපගේ ගණන් ශාස්ත්‍රයෙහිද පිළිවෙළින් හික්මීම, පිළිවෙළින් කිරීම, පිළිවෙළින් පිළිපැදීම දක්නා ලැබේ. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අපි වනාහි ගෝලයන් ලැබ පළමුකොට මෙසේ ගණන් කරවමු. එක, එකය, දෙක, දෙකය, තුන, තුනය, හතර, හතරය, පහ, පහය, හය, හයය, හත, හතය, අට, අටය, නවය, නවයයි. දසය, දසයයි, මෙසේ භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අපි සියයටද ගනන් කරවමු. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මේ ධර්ම විනයෙහිද, එසේ පිළිවෙළින් හික්මීමක්, පිළිවෙළින් කිරීමක්, පිළිවෙළින් පිළිපැදීමක් පෙන්විය හැක්කේද?´´

3. ´´බ්‍රාහ්මණය, මේ ධර්ම විනයෙහි පිළිවෙළින් හික්මීම, පිළිවෙළින් කිරීම, පිළිවෙළින් පිළිපැදීම, පෙන්විය හැක්කේය. බ්‍රාහ්මණය, යම්සේ දක්‍ෂවූ අශ්වයන් හික්මවන්නෙක් යහපත්වූ ආජානීය අශ්වයෙකු ලැබ පළමුකොටම කටකලියාවට පුරුදු කරවයිද, ඉක්බිති මත්තෙහි කටයුතු පුරුදු කරවයිද, බ්‍රාහ්මණය, එපරිද්දෙන්ම තථාගත තෙම දමනය කිරීමට සුදුසු පුරුෂයෙකු ලැබ, පළමුකොටම මෙසේ හික්මවන්නේය. ´මහණ, එව. නුඹ සිල්වත් වෙව. ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවරයෙන් සංවරව, ආචාරයෙන් හා ගොචරයෙන් යුක්තව, කුඩා වරදෙහි පවා භය දක්නෙක්ව වාසය කරව. සමාදන්ව ශික්‍ෂා පදයන්හි හික්මෙව´ යි යනුවෙනි.

4. ´´බ්‍රාහ්මණය, භික්‍ෂුතෙම යම් තැනක පටන් සිල්වත් වේද, ප්‍රාතිමොක්‍ෂ සංවරයෙන් සංවරව, ආචාරයෙන් හා ගොචරයෙන් යුක්තව, කුඩා වරදෙහි පවා භය දක්නෙක්ව වාසය කෙරේද, සමාදන්ව ශික්‍ෂාපදයන්හි හික්මේද, තථාගත තෙම ඔහු මත්තෙහි හික්මවයි. ´මහණ, එව. නුඹ ඉන්‍ද්‍රියයන්හි රක්නාලද දොරටු ඇත්තෙක් වෙව. ඇසින් රූපය දැක නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් මේ චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියයෙහි (ඇසෙහි) සංවර නැතුව වාසය කරන්නහු ලොභය, ද්වෙෂය යන ලාමකවූ අකුසල ධර්මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියය රකුව, චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

´´කණින් ශබ්දය අසා නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් මේ සොතෙන්‍ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නාවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. සොතෙන්‍ද්‍රියය රකුව, සොතෙන්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

´´නාසයෙන් ගන්‍ධය ආඝ්‍රාණයකොට නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් මේ ඝාණෙන්‍ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නාවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. ඝාණෙන්‍ද්‍රියය රකුව, ඝාණෙන්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

´´දිවෙන් රසය දැන නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් ජිහ්ව ඉන්‍ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නාවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. ජිහ්වෙන්‍ද්‍රියය රකුව, ජිහ්ව ඉන්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

´´කයින් ප්‍රශ්වව්‍යයන් ස්පර්‍ශකොට නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යම් හෙයකින් ස්පර්‍ශෙන්‍ද්‍රියයෙහි සංවර නැතිව වාසය කරන්නාවූ මොහුට විෂම ලොභය, දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. ස්පර්‍ශෙන්‍ද්‍රියය රකුව, ස්පර්‍ශෙන්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව.

´´සිතින් ධර්‍මය දැන නිමිති ගන්නෙක්, කුඩා සලකුණු ගන්නෙක් නොවෙව. යමක් හේතුකොටගෙන මනින්‍ද්‍රියයෙහි සංවර රහිතව වාසය කරන්නහුට ලොභය, ද්වෙෂය යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව වැටහෙන්නාහුද, ඔහුගේ සංවරය පිණිස පිළිපදුව. මනින්‍ද්‍රියය රකුව, මනින්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙව´ යි යනුවෙනි.

5. ´´බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනක පටන් මහණතෙම ඉඳුරන්හි රක්නාලද .දොරටු ඇත්තේ වේද, ඔහු තථාගතතෙම මත්තෙහි හික්මවයි. ´මහණ එව. නුඹ භොජනයෙහි පමණ දක්නෙක් වෙව. නුවණින් සලකා ආහාරය ගනුව. ක්‍රීඩා පිණිස නොවේ. මද වැඩීම පිණිස නොවේ. සැරසීම පිණිස නොවේ. අලඞකාර කිරීම පිණිස නොවේ. යම්තාක්ම මේ ශරීරයාගේ පැවැත්ම පිණිස, යැපීම පිණිස, විහිංසා වැලැක්ම පිණිස, බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාවට අනුග්‍රහ පිණිස වේ. මෙසේ පැරණිවූ වේදනාවද නසමි. අළුත් වේදනාවද නූපදවන්නෙමි. මාගේ ජීවිත යාත්‍රාවද, නිරවද්‍ය භාවයද, පහසු විහරණයද වන්නේයයි (ආහාර ගනුව යනුවෙනි.)

6. ´´බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනෙක පටන් මහණතෙම වැළඳීමෙහි පමණ දන්නේ වේද, ඔහු තථාගතතෙම මත්තෙහි හික්මවයි. ´´මහණ, එව. නුඹ නිදි දුරු කිරීමෙහි යෙදී වාසය කරව. දාවල් දවස සක්මනින්ද, හිඳීමෙන්ද, සිත වසන්නාවූ ධර්‍මයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරව. රාත්‍රියගේ ප්‍රථම යාමයෙහි සක්මනින්ද, හිඳීමෙන්ද, සිත වසන්නාවූ ධර්‍මයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරව. රාත්‍රියගේ මධ්‍යම යාමය දකුණු පසින් දකුණු පයෙහි වම් පය මඳක් ඉක්මවා තබා සිහි ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, නැගිටිමි යන සංඥාව මෙනෙහි කොට සිංහ සෙය්‍යාවෙන් සයනය කරව. රාත්‍රියෙහි පශ්විම යාමයෙහි නින්දෙන් නැගිට සක්මනින්ද, හිඳීමෙන්ද, සිත වසන්නාවූ ධර්‍මයන්ගෙන් සිත පිරිසිදු කරව´ යි (යනුවෙනි.)

7. ´´බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනක පටන් මහණතෙම නිදි දුරු කිරීමෙහි යෙදුනේ වේද, ඔහු තථාගතතෙම මත්තෙහි හික්මවයි. ´මහණ, එව. නුඹ සිහි නුවණින් යුක්තවූවෙක් වෙව. ඉදිරියට ගමන් කිරීමෙහිද, ආපසු ගමන් කිරීමෙහිද, නුවණින් යුක්තව කරන්නෙක්, ඉදිරිපස බැලීමෙහිද, හැරී බැලීමෙහිද නුවණින් යුක්තවූවෙක්, අත් පා හැකිලීමෙහිද, දිගු කිරීමෙහිද, නුවණින් යුක්තවූවෙක්, දෙපට සිව්ර හා පා සිව්රු දැරීමෙහි නුවණින් යුක්තවූවෙක්. අනුභව කිරීමෙහි, පානය කිරීමෙහි, කඩා කෑමෙහි, රස විඳීමෙහි, නුවණින් යුක්තවූවෙක්, මල මූත්‍ර පහ කිරීමෙහි නුවණින් යුක්තවූවෙක්, ගමනෙහි, සිටීමෙහි, හිඳීමෙහි, නිදි දුරු කිරීමෙහි, කීමෙහි, කතා නොකිරීමෙහි, නුවණින් යුක්තවූවෙක් වේවයි (යනුවෙනි.)

8. ´´බ්‍රාහ්මණය, යම් තැනක පටන් මහණතෙම සිහි නුවණින් යුක්තවූයේ වේද, ඒ පුද්ගලයා තථාගතතෙම මත්තෙහි හික්මවයි. ´මහණ, එව. නුඹ විවේක ඇත්තාවූ සේනාසනයක් භජනය කරව. එනම්, අරණ්‍යය, වෘක්‍ෂමූලය, පර්‍වතය, කඳුරැලිය, පර්‍වල ගුහාවය, සොහොනය, වනසෙනසුනය, අභ්‍යවකාශය, පිදුරු බිස්නය යන මොහුයි. හෙතෙම විවේක ඇති සෙනසුනක් භජනය කරයි. අරණ්‍යය, වෘක්‍ෂමූලය, පර්‍වතය, කඳුරැලිය, පර්‍වත ගුහාය, සොහොනය, වනසෙනසුනය, අභ්‍යවකාශය, පිදුරු බිස්නය යන මොහුයි.

හෙතෙම සවස් කාලයෙහි පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකුණේ, පළඟ බැඳගෙන, ඎජුව කය පිහිටුවා අරමුණට ඉදිරිපත්කොට සිහිය පිහිටුවා හිඳියි. හෙතෙම ලොකයෙහි ලොභය දුරුකොට පහව ගියාවූ විෂම ලොභය ඇති සිතින් යුක්තව වාසය කරයි. ලොභයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි. ෙවෂය දුරුකොට, ෙවෂ රහිත සිත් ඇත්තේ, සියලු සත්ත්‍වයන් කෙරෙහි හිතානුකම්පා ඇතිව වාසය කරයි. ව්‍යාපාද දොෂයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි. ථීනමිද්ධය හැර පහව ගියාවූ ථීනමිද්ධය ඇතිව, ආලොක සංඥා ඇතිව, සිහි නුවණ දෙකින් යුක්තව වාසය කරයි. ථීනමිද්Ȁdධයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි. උද්ධච්චකුක්කුච්චය (නොසන්සුන්කම හා පසුතැවීම) දුරුකොට සන්සුන්ව, කමා කෙරෙහි සංසිඳුනු සිත් ඇතිව වාසය කරයි. උද්ධච්චකුක්කුච්චයෙනි සිත පිරිසිදු කරයි. විචිකිච්ඡාව හැර, දුරුකළ සැක ඇත්තේ, කුසල ධර්‍මයන්හි කෙසේ කෙසේදැයි යන සැක නැතිව වාසය කරයි. විචිකිච්ඡාවෙන් සිත පිරිසිදු කරයි.

9. ´´හෙතෙම මේ සිත කිලිටු කරන්නාවූ, ප්‍රඥාව දුර්‍වල කරන්නාවූ, පඤ්චනීවරණයන් හැර, කාමයන්ගෙන් වෙන්වම, අකුසල ධර්‍මයන්ගෙන් වෙන්ව, විතර්‍ක සහිතවූ, විචාර සහිතවූ, විවේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති, ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. විතර්‍ක විචාරයන්ගේ සංසිඳීමෙන් තමා කෙරෙහි පැහැදීම ඇති, චිත්තයාගේ එකඟබව ඇති, විතර්‍ක රහිතවූ, විචාර රහිතවූ, සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති විතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. ප්‍රීතියෙහිද නොඇල්මෙන්, උපෙක්‍ෂාවෙන්ද, සිහි නුවණ දෙකින්ද, යුක්තවවාසය කරයි. සැපයද නාම කයින් විඳියි. යම් ධ්‍යානයකට පැමිණීම නිසා ආය්‍ර්‍යයෝ උපෙක්‍ෂා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, සැප විහරණ ඇත්තේයයි කියත්ද, ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. සැපයාගේද දුරු කිරීමෙන්, දුක්ඛයාගේද දුරු කිරීමෙන්, පළමු උපචාර කාලයේම සොම්නස්, දොම්නස් දෙදෙනාගේ නැසීමෙන් දුක් නැත්තාවූ, සැප නැත්තාවූ, උපෙක්‍ෂා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදුකම ඇති, චතුත්‍ර්‍ථධයානයට පැමිණ වාසය කරයි.

10. ´´බ්‍රාහ්මණය, යම් ඒ භික්‍ෂූහු ශෛක්‍ෂවූවාහු නොපැමිණි අර්‍හත්‍වය ඇත්තාහු උතුම්වූ නිවණ පතමින් වාසය කරත්ද, ඔවුන් කෙරෙහි මාගේ මෙබඳුවූ මේ අනුශාසනාව වෙයි. යම් ඒ භික්‍ෂූහු රහත් වූවාහු ක්‍ෂය කළ ආශ්‍රව ඇත්තාහු, වැස නිමවනලද බඹසර (උතුම් හැසිරීම) ඇත්තාහු, සතර මගින් කරනලද කටයුතු ඇත්තාහු, බහා තබනලද කෙලෙස් බර ඇත්තාහු, පිළිවෙළින් පැමිණි අර්‍හත්‍වය ඇත්තාහු, ක්‍ෂයකළ භවසංයෝජන ඇත්තාහු, මනාව නුවණින් දැන කෙලෙසුන් කෙරෙන් මිඳුනාහු වෙත්ද, ඔවුනට මේ ධර්‍මයෝ මේ ආත්මයෙහි සැප විහරණය පිණිසද, සිහි නුවණ දෙකින් යුක්තවීම පිණිසද පවතිත්ය´ යි වදාළසේක.

11 මෙසේ වදාළ කල්හි ගණක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ´´කිමෙක්ද? භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලබන්නාහු මෙසේ අනුශාසනා කරණු ලබන්නාහු සියල්ලෝම ඒකාන්ත නිෂ්ටාවවූ නිවනට පැමිණෙත්ද, නොහොත් ඇතැමෙක් නොපැමිණෙත්ද?´´

12. ´´බ්‍රාහ්මණය, ඇතැම් මාගේ ශ්‍රාවකයෝ මෙසේ අවවාද කරණු ලබන්නාහු, මෙසේ අනුශාසනා කරණු ලබන්නාහු, ඒකාන්ත නිෂ්ටාවවූ නිවනට පැමිණෙත්. ඇතැම්හු නොපැමිණෙත්ය´´ යි (වදාළසේක.) ´´ භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, නිවණද ඇත්තේද, නිවණට පැමිණෙන මාර්‍ගයද ඇත්තේය. එහි යොදවන්නාවූ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේද ඇත්තාහ. එතකුදු වුවත් භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් මෙසේ අවවාද කරණු ලබන්නාහු, මෙසේ අනුශාසනා කරණු ලබන්නාහු, සමහරු ඒකාන්ත නිෂ්ටාවවූ නිවනට පැමිණෙත්. සමහරු නොපැමිණෙත් යන යමක්වේද, ඊට හේතුව කවරේද, ප්‍රත්‍යය කවරේද?´´

13. ´´බ්‍රාහ්මණය, එසේ නම් තොපගෙන්ම මෙය අසන්නෙමි. යම්සේ තොපට වැටහෙන්නේද, එසේ එය ප්‍රකාශ කරව. බ්‍රාහ්මණය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? නුඹ රජගහ නුවරට යන්නාවූ මාර්‍ගය පිළිබඳව දක්‍ෂයෙක් වෙහිද?´´ ´´එසේය, පින්වතුන් වහන්ස, මම රජගහ නුවරට යන්නාවූ මග පිළිබඳව දක්‍ෂයෙක්මි´´ යි කීයේය.

´´බ්‍රාහ්මණය, , ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? මෙහි රජගහ නුවරට යනු කැමැත්තාවූ පුරුෂයෙක් එන්නේය. හෙතෙම නුඹ වෙත පැමිණ, ´ස්වාමීනි, මම රජගහ නුවරට යනු කැමැත්තෙමි. ඒ මට රජගහ නුවරට යන මග දක්වණු මැනවැ´ යි කියන්නේය. ඔහුට නුඹ මෙසේ කියන්නෙහිය. ´පින්වත් පුරුෂය, මෙසේ මේ මාර්‍ගය රජගහ නුවරට යයි. ඒ මගින් ටික දුරක් යව. ඒ මගින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව. එයින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් නියම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව. එයින් ටික දුරක් ගිය කල, ආරාමයන්ගෙන් අලංකාරවූ, උයන්වලින් අලංකාරවූ, භූමියෙන් අලංකාරවූ, පොකුණුවලින් අලංකාරවූ රජගහ නුවර දක්නෙහිය´ කියායි. නුඹ විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලැබූ, මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලැබූ හෙතෙම වැරදි මගක් ගෙණ ආපසු හැරී යන්නේය.

ඉක්බිති රජගහ නුවරට යනු කැමැත්ාවූ දෙවෙනි පුරුෂයෙක් එන්නේය. හෙතෙම නුඹ වෙත පැමිණ ´ස්වාමීනි, මම රජගහ නුවරට යනු කැමැත්තෙමි. ඒ මට රජගහ නුවරට යන මග දක්වණු මැනවැ´ යි කියන්නේය. ඔහුට නුඹ මෙසේ කියන්නෙහිය. ´පින්වත් පුරුෂය, මෙසේ මේ මග රජගහ නුවරට යයි. ඒ මගින් ටික දුරක් යව. ඒ මගින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව. එයින් ටික දුරක් ගිය කල අසවල් නම් නියම් ගම දක්නෙහිය. එයින් ටික දුරක් යව. එයින් ටික දුරක් ගිය කල, ආරාමයන්ගෙන් අලංකාරවූ, වනයන්ගෙන් අලංකාරවූ, භූමීන්ගෙන් අලංකාරවූ, පොකුණුවලින් අලංකාරවූ රජගහ නුවර දක්නෙහිය´ යනුවෙනි. නුඹ විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලැබූ, මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලැබූ හෙතෙම සුවසේ රජගහ නුවරට යන්නේය.

´´බ්‍රාහ්මණය, රජගහ නුවරද ඇත. රජගහ නුවරට යන මගද ඇත. යොදවන්නාවූ නුඹ ඇත. එතකුදු වුවත් නුඹ විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලැබූ, මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලැබූ එක් පුරුෂයෙක් නොමග ගෙන ආපසු හැරී යන්නේය. එක් පුරුෂයෙක් සුවසේ රජගහ නුවරට යන්නේය යන මීට හේතුව කුමක්ද?´´ ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, කාරණය කුමක්ද? මෙහි මම කුමක් කෙරෙම්ද? භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මම මග කියන්නේ වෙමියි කීය.

14. ´´බ්‍රාහ්මණය, එපරිද්දෙන්ම නිවණ ඇත්තේමය. නිවණට යන මග ඇත්තේමය. යොදවන්නාවූ මමද සිටිමි. එතකුදු වුවත් මාගේ ශ්‍රාවකයෝ මා විසින් මෙසේ අවවාද කරනු ලබන්නාහු, මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලබන්නාහු සමහරු ඒකාන්තයෙන් නිෂ්ටාවවූ නිවණට පැමිණෙත්. සමහරු නොපැමිණෙත්. බ්‍රාහ්මණය, මෙහි මම කුමක් කෙරෙම්ද? බ්‍රාහ්මණය, තථාගත තෙම මග කියන්නේ වේයයි´´ වදාළසේක.

15. මෙසේ වදාළ කල්හි ගණක මොග්ගල්ලාන නම් බ්‍රාහ්මණ තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ශ්‍රද්ධාව නැත්තාවූ, ජීවිකාව ප්‍රයෝජන කොට ඇත්තාවූ, ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි නොවූ, කෛරාටිකවූ, මායා ඇත්තාවූ, කෙටුහ ශාස්ත්‍ර දන්නාවූ, උඩඟුවූ, මානය ඇත්තාවූ, චපලවූ, දොඩමලුවූ, විසුරුණු වචන ඇත්තාවූ, ඉන්‍ද්‍රියයන්හි නොරක්නාලද දොරටු ඇත්තාවූ, වැළඳීමෙහි පමණ නොදන්නාවූ, නිදි දුරු කිරීමෙහි නොයෙදුනාවූ, ශ්‍රමණ බැව්හි බලාපොරොත්තුවක් නැත්තාවූ, ශික්‍ෂාවෙහි තියුණු ගෞරවයක් නැත්තාවූ, ප්‍රත්‍ය බහුලකොට ඇත්තාවූ, සස්න ලිහිල් කොට ගත්තාවූ, පසුබැස්මෙහි පෙරටුව ගමන් කරන්නාවූ, විවේකයෙහි බහා තබන ලද බර ඇත්තාවූ, කම්මැලිවූ, හීන වීය්‍ර්‍ය ඇත්තාවූ, සිහි මුළාවූ, නුවණ නැත්තාවූ, සිත එකඟ නොවූ, කැළඹුණු සිත් ඇත්තාවූ, ප්‍රඥා නැත්තාවූ, කෙලතොලුවූ, යම් පුද්ගලයෝ වෙත්ද, භවත් ගෞතම තෙමේ ඔවුන් සමග වාසය නොකරයි.

´´ශ්‍රද්ධාවෙන් ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදිවූ, කෛරාටික නොවූ, මායා නැත්තාවූ, කෙටුහ ශාස්ත්‍ර නොකියන්නාවූ, උඩඟු නොවූ, උස්වූ මාන නළ නැත්තාවූ, චපල නොවූ, දොඩමලු නොවූ, විසුරුණු වචන නැත්තාවූ, ඉන්‍ද්‍රියයනහි රක්නාලද දොරටු ඇත්තාවූ, වැළඳීමෙහි පමණ දන්නාවූ, නිදි දුරු කිරීමෙහි යෙදුනාවූ, ශ්‍රමණ බැව්හි බලාපොරොත්තු ඇත්තාවූ, ශික්‍ෂායෙහි තියුණු ගෞරව ඇත්තාවූ, ප්‍රත්‍ය බහුලකොට නැත්තාවූ, සස්න ලිහිල්කොට නොගන්නාවූ, පසුබැස්මෙහි බහා තබනලද බර ඇත්තාවු, විවේකයෙහි පෙරටුව ගමන් කරන්නාවූ, පටන් ගන්නා ලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාවූ, හරන ලද ආත්ම ආශාව ඇත්තාවූ, එළඹ සිටි සිහි ඇත්තාවූ, මනා නුවණ ඇත්තාවූ, සමාධියට පැමිණියාවූ, එකඟවූ සිත් ඇත්තාවූ, ප්‍රඥාව ඇත්තාවූ, කෙලතොලු නොවූ යම් ඒ පුද්ගලයෝ වෙත්ද, භවත් ගෞතම තෙමේ ඔවුන් සමග වාසය කරයි.

´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යම්කිසි සුවඳ මුල් වර්‍ග වෙත්ද, කලුවැල් ඔවුන්ගෙන් අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. යම්කිසි සුවඳ හර වර්‍ග වෙත්ද, රත් සඳුන් ඔවුන්ගෙන් අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. යම්කිසි සුවඳ මල් වර්‍ග වෙත්ද, දෑසමන් ඔවුන්ගෙන් අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. එපරිද්දෙන්ම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ අවවාදය තෙම මෙකල්හි පවත්නා ධර්‍ම අතුරෙන් අතිශයින් අග්‍ර වන්නේය.

16. ´´භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඉතා යහපත. භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, යම්සේ යටිකුරු කොට තබන ලද්දක් උඩුකුරු කරන්නේ හෝ වේද, වසා තබන ලද්දක් වැසුම් හරින්නේ හෝ වේද, මංමුළාවූවෙකුට මග කියන්නේ හෝ වේද, අන්‍ධකාරයෙහි ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි තෙල් පහනක් දරන්නේ හෝ වේද, මෙපරිද්දෙන්ම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් අනෙක ප්‍රකාරයෙන් ධර්‍මය දේශනා කරණ ලදී. ඒ මම භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ සරණකොට යමි. ධර්‍මයද, භික්‍ෂු සඞඝයාද (සරණකොට යමි.) භවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවි හිම් කොට සරණ ගියාවූ උපාසකයෙකැයි දරණ සේක්වා´´ යි කීය.

හත්වෙනිවූ ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය නිමි. ( 1 – 7 )

106. ආනෙඤ්ජ සප්පාය සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුරුරට කම්මස්සදම්ම නම්වූ කුරුරට වැස්සන්ගේ නියම් ගමක් වේද, එහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට, ´මහණෙනි´ යි කථා කළ සේක. ´පින්වතුන වහන්සැ´ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළේය.

2. ´´මහණෙනි, වස්තුකාම ක්ලේශ කාමයෝ ඇතිව නැතිවන හෙයින් අනිත්‍ය යන සාරයක් නැති හෙයින් හිස්ය. විනාශ වන්නාහුය. විනාශවන ස්වභාවය ඇත්තාහුය. මහණෙනි, මෙය මායාවකින් කරන ලද්දක් වැනිය. අඥානයන් විසින් මගේය මගේය කියනු ලබන්නාහුය. මෙලොව ඇත්තාවූ යම් මනුෂ්‍ය කාම ගුණයෝ වෙත්ද, පරලොව ඇත්තාවූ යම් දිව්‍යකාම ගුණයෝ වෙත්ද, මෙලොව ඇත්තාවූ යම් මනුෂ්‍ය කාම සංඥාවෝ වෙත්ද, පරලොව ඇත්තාවූ යම් දිව්‍ය කාම සංඥාවෝ වෙත්ද, මේ දෙකොටස මාරයාට යටත්වේ. මෙය මාරයාගේ ස්ථානය වේ. මාරයා දමන කෑම වෙයි. මාරයාගේ කොටු (ගාල්) වෙයි. මේ කාමයන් අරමුණු කොට සිත්හි හටගන්නාවූ දැඩි ලෝභයද, ක්‍රොධයද, අන්‍යයන්ට වැඩියෙන් කිරීමයයි කියනලද සාරම්භයද යන අකුසලයෝ පවතිත්. ඒ අකුසලයෝ මේ ශාසනයෙහි හික්මෙන්නාවූ ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ අන්තරාය පිණිස හටගනිත්.

3. ´´මහණෙනි, එහි ආය්‍ර්‍යශ්‍රාවක තෙම මෙසේ සලකයි. ´මේ ආත්මයෙහි ඇත්තාවූ යම් කාම ගුණයෝ වෙත්ද, පරලෙව්හි ඇත්තාවූ යම් කාම ගුණයෝ වෙත්ද, මේ ආත්මයෙහි ඇත්තාවූ යම් කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, පරලෙව්හි ඇත්තාවූ යම් කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, මේ දෙකොටසම මාරයාට යටත්ය. මේ මාරයාගේම ස්ථානය වේ. මේ මාරයා විසින් දමන ලද කෑම වේ. මේ මාරයාගේ කොටුව වේ. මේ කාමය අරමුණුකොට මේ සිතෙහි හටගන්නාවූ පවිටුවූ අකුසල්වූ දැඩි ලෝභයෝද, ක්‍රොධයෝද, අන්‍යයන්ට වැඩියෙන් කිරීමයයි කියනලද සාරම්භයද පවතිත්. ඔවුහුද මේ ශාසනයෙහි හික්මෙන්නාවූ ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ අන්තරාය පිණිස හටගනිත්. මම වනාහි විපුලවූ මහග්ගතවූ සිතින් කාමගුණ ලෝකය මැඩ පවත්වා, සිතින් ධ්‍යාන අරමුණු අධිෂ්ඨාන කොට වාසය කරන්නෙම් නම් ඉතා යෙහෙක, මම විපුලවූ මහත්ගතවූ සිතින් කාමගුණ ලෝකය මැඩ පවත්වා, සිතින් ධ්‍යාන අරමුණු අධිෂ්ඨාන කොට වාසය කරන්නාවූ මාගේ යම් සිතෙහි හටගන්නාවූ පවිටුවූ, අකුසල්වූ අභිධ්‍යාවෝද, ව්‍යාපාදයෝද, සාරම්භයෝත් වෙත්ද, ඔවුහු නොවන්නාහ. ඔවුන්ගේ දුරු කිරීමෙන් මාගේ සිත කාමාවචර නොවූ අප්‍රමාණවූ මොනවට වඩනා ලද්දාවූ සිතක් වන්නේය´ යි සිතන්නේය. මෙසේ පිළිපන්නාවූ එය බහුලකොට වාසය කරන්නාවූ, ඔහුගේ සිත රහත් බවට හේතුවූ විදර්‍ශනාවෙහි හෝ ධ්‍යානයට හේතුවූ උපචාර සමාධියෙහි හෝ පහදියි. මනා පැහැදීම් ඇති කල්හි ඉහාත්මයෙහි හෝ කම්පා නොවන ධ්‍යාන සමාධියට හෝ පැමිණෙයි. ප්‍රඥාවෙන් හෝ මිදෙයි. (රහත් වෙයි.) නොහොත් ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි යම් කාරණයකින් ඒ භික්‍ෂුව උපදින්නාවූ විපාක විඤ්ඤාණයක් වේද, එය කුසල චතුර්‍ථධ්‍යානයට සමානවූවක් වන්නේය යන මේ කාරණය ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ පළමුවන කෙලෙසුන්ගෙන් කම්පා නොවන ධ්‍යාන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාවයයි කියනු ලැබේ.

4. ´´මහණෙනි, නැවතද අනිකක් කියමි. ආය්‍ර්‍යශ්‍රාවක තෙම මෙසේ කල්පනා කරයි. ´මේ ආත්මයෙහිවූ යම් කාමයෝත් වෙත්ද, පරලෙව්හි යම් කාමයෝත් වෙත්ද, මේ ආත්මයෙහිවූ යම් කාමසංඥාවෝත් වෙත්ද, පරලෙව්හි යම් කාමසංඥාවෝත් වෙත්ද, සතර මහා භූතයෝද සතර මහා භූතයන් නිසා පවත්නා උපාදාය රූපයයි යම්කිසි රූපයක් වේද, මෙසේ පිළිපන්නාවූ එය බහුලකොට වාසය කරන්නාවූ ඔහුගේ සිත ආකාසානඤ්තායතනයට පැමිණෙන හේතුවෙහි පහදියි. පැහැදීම ඇති කල්හි මේ ආත්මයෙහි ආකාසානඤ්තායතනයට හෝ පැමිණෙයි. ප්‍රඥාවෙන් හෝ මිදෙයි. (රහත් වෙයි.) ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි යම් කාරණයකින් ඒ භික්‍ෂුව උපදින්නාවූ විපාක විඤ්ඤාණයක් වේද එය ආකාසානඤ්තායතන කුසල චිත්තයට සමාන වන්නේය. යන මේ කාරණය ඇත්තේය.

´´මහණෙනි, මේ දෙවෙනිවූ කෙලෙසුන්ගෙන් කම්පා නොවන ධ්‍යාන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාවයයි කියනු ලැබේ.

5. ´´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම මෙසේ සලකයි. මෙලොවවු යම් කාමයෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් කාමයෝත් වෙත්ද, යම් මෙලොවවූ කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් පරලොවවූ කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් මෙලොවවූ රූපයෝත් වෙත්ද, යම් පරලොවවූ රූපයොත් වෙත්ද, යම් මෙලොවවූ රූප සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් පරලොවවූ රූප සංඥාවෝත් වෙත්ද, මේ දෙකොටස අනිත්‍යය. යමක් අනිත්‍යද, එය සතුටුවන්නට නුසුදුසුය. මමය මාගේයයි කීමට නුසුදුසුය. තෘෂ්ණාවෙන් ඇතුළත් කර ගැනීමට නුසුදුසුයයි මෙසේ පිළිපන්නාවූ එය බහුල කොට වාසය කරන්නාවූ ඔහුගේ සිත විඤ්ඤාණඤ්චායතන හේතුවෙහි පහදියි. පැහැදීම ඇති කල්හි හෝ විඤ්ඤාණඤ්චායතන සමාධියට පැමිණෙයි. ප්‍රඥාවෙන් හෝ මිදෙයි. (රහත් වෙයි.) ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මතු යම් කාරණයකින් ඔහු උපදින්නාවූ විපාක විඤ්ඤාණය කුසල විඤ්ඤාණඤ්චායතනයට සමාන වෙයි යන මේ කාරණය ඇත්තේය. මේ තුන්වන කෙළෙසුන්ගෙන් කම්පා නොවන ධ්‍යාන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාවයයි කියනු ලැබේ.

6. ´´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම මෙසේ කල්පනා කරයි. ´මෙලොවවු යම් කාමයෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් කාමයෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් රූපයෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් රූපයෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් රූප සංඥාවෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් රූප සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් කම්පා නොවන ධ්‍යාන සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් තැනක ඒ සියලු සංඥාවෝ ඉතිරි නොවී නිරුද්ධ වෙත්ද, යම් ඒ ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතයයි මෙසේ පිළිපන්නාවූ එය බහුල කොට වාසය කරන්නාවූ ඔහුගේ සිත ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධි හේතුවෙහි සිත පහදියි. පැහැදීම ඇති කල්හි මේ ආත්මයෙහි හෝ ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියට හෝ පැමිණෙයි. ප්‍රඥාවෙන් හෝ මිදෙයි. (රහත් වෙයි.) ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු යම් කාරණයකින් ඔහුගේ උත්පත්තිය ගෙන දෙන්නාවූ විපාක විඤ්ඤාණය ආකිඤ්චඤ්ඤායතන කුසල විඤ්ඤාණයට සමාන වෙයි යන මේ කාරණය ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ පළමුවැනි ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාවයයි කියනු ලැබේ.

7. ´´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම ආරණ්‍යයට පැමිණියේ හෝ වෘක්‍ෂමූලයට පැමිණියේ හෝ සූණ්‍යාගාරයට පැමිණියේ හෝ මෙසේ කල්පනා කරයි. මෙය මමය යන දෙයකින් හෝ මගේය යන දෙයකින් හෝ සූන්‍ය වේයයි, මෙසේ පිළිපන්නාවූ එය බහුලකොව වාසය කරන්නාවූ ඔහුගේ සිත ආකිඤ්චඤ්ඤා යතන සමාධි හේතුවෙහි පහදියි. පැහැදීම ඇති කල්හි මේ ආත්මයෙහි හෝ ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියට හෝ පැමිණෙයි. ප්‍රඥාවෙන් හෝ මිදෙයි. (රහත් වෙයි.) ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු යම් කාරණයකින් ඔහුගේ උත්පත්තිය සිදුවන විපාක විඤ්ඤාණය කුසල විඤ්ඤාණයට සමාන වෙයි යන මේ කාරණය ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ දෙවෙනි ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාවයයි කියනු ලැබේ.

8. ´´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. ආය්‍ර්‍යශ්‍රාවක තෙම මෙසේ කල්පනා කරයි. ´කිසි තැනක මමයයි කිසිවෙක් නැල. කිසිවෙකුගේ මම යන කිසිවක්ද නැත. නුඹ යන කිසිවෙක්ද නුඹගේ මම යන කිසිවෙක්ද නැතැ´ යි. මෙසේ පිළිපන්නාවූ එය බහුලකොව වාසය කරන්නාවූ ඔහුගේ සිත ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධි හේතුවෙහි පහදියි. පැහැදීම ඇති කල්හි මේ ආත්මයෙහි හෝ ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියට පැමිණෙයි. ප්‍රඥාවෙන් හෝ මිදෙයි. (රහත් වෙයි.) ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු යම් කාරණයකින් ඔහුගේ ඉපදීම සිදුවන්නාවූ විපාක විඤ්ඤාණය කුසල විඤ්ඤාණයට සමාන වේ යන මේ කාරණය ඇත්තේය.

මහණෙනි, මේ තුන්වෙනි ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාවයයි කියනු ලැබේ.

9. ´´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම මෙසේ කල්පනා කරයි. ´මෙලොවවු යම් කාමයෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් කාමයෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් කාම සංඥාවෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් රූපයෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් රූපයෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් රූප සංඥාවෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් රූප සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් කම්පා නොවන ධ්‍යාන සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ධ්‍යාන සංඥාවෝත් වෙත්ද, මේ සියලු සංඥාවෝ ඉතිරි නැතිව නිරුද්ධ වෙත්ද, යම් ඒ නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සමාධියක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතය´ යි මෙසේ පිළිපන්නාවූ එය බහුල කොට වාසය කරන්නාවූ ඔහුගේ සිත නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන හේතුවෙහි පහදියි. මේ ආත්මයෙහි පැහැදීම ඇති කල්හි මේ ආත්මයෙහි නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සමාධියට හෝ පැමිණෙයි. ප්‍රඥාවෙන් හෝ මිදෙයි. (රහත් වෙයි.) ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු යම් කාරණයකින් ඔහුගේ උත්පත්තිය සිදුවන්නාවූ විපාක විඤ්ඤාණය කුසල විඤ්ඤාණයට සමාන වන්නේය යන මේ කාරණය ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාවයයි කියනු ලැබේ.

10. මෙසේ වදාළ කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ´´ස්වාමීනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම මෙසේ පිළිපන්නේ වෙයි. ඉදින් මා විසින් පෙර කර්‍ම රැස් නොකරන ලද්දේ නම් මාගේ මේ විපාක භවය නොපවතනේය. ඉදින් දැන් කර්‍ම රැස් නොකරන්නේ නම් මතු විපාක භවය නොපවත්නේය. දැන් යම් පඤ්චස්කන්‍ධයක් ඇත්තේද, එය දුරු කරමි´ යි මෙසේ විදර්‍ශනා උපෙක්‍ෂාව ලබයි. ස්වාමීනි, මේ මහණතෙම පිරිනිවියේද?´´

´´ආනන්‍දය, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් පිරිනිවන් පාන්නේය. මෙහි ඇතැම් මහණෙක් පිරිනිවන් නොපාන්නේය´´ යි වදාළේය. ´´ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් මෙහි ඇතැම් මහණෙක් පිරිනිවන් පාන්නේද. මෙහි ඇතැම් මහණෙක් පිරිනිවන් නොපාන්නේද, ඊට හේතු කවරේද? ප්‍රත්‍ය කවරේද?´´ ´´ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම මෙසේ පිළිපන්නේවේ. මා විසින් පෙර කර්‍ම රැස් නොකරන ලද්දේ නම් මාගේ දැන් විපාක භවය නොපවතින්නේය. ඉදින් දැන් කර්‍ම රැස් නොකරන්නේ නම් මාගේ මතු විපාක භවය නොවන්නේය. දැන් යම් පඤ්චස්කන්‍ධයක් ඇත්තේද, එය දුරු කරමි´ යි මෙසේ විදර්‍ශනා උපෙක්‍ෂාව ලබයි. හෙතෙම ඒ උපෙක්‍ෂාවට මමය මාගේයයි සතුටුවෙයි. මමය මාගේයයි කියායි. මමය මාගේයයි තෘෂණාවෙන් බැස ගනියි. ඒ උපෙක්‍ෂාවට සතුටු වන්නාවූ මමය යනාදීන් කියන්නාවූ, තෘෂ්ණාවෙන් බැස ගත්තාවූ උපෙක්‍ෂාව විඤ්ඤාණය ඇසුරු කර ලද්දේ වෙයි. එය දැඩිකොට අල්වා ගැනීමයි. ආනන්‍දය, දැඩිකොට අල්වා ගැනීම සහිතවූ මහණතෙම පිරිනිවන් පාන්නේ නොවෙයි.´´ ´´ස්වාමීනි, දැඩිකොට අල්වා ගන්නාවූ ඒ මහණතෙම කුමක් දැඩිසේ අල්වා ගනීද?´´ ´´නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය´´ යි වදාළේය. ´´ස්වාමීනි, ඒ මහණතෙම වනාහි දැඩිකොට අල්වා ගනු ලබන ශ්‍රෙෂ්ඨවූ භවය අල්වා ගනියි.´´ ´´ආනන්‍දය, ඒ මහණතෙම වනාහි දැඩිකොට අල්වා ගනු ලබන ශ්‍රෙෂ්ඨවූ භවය අල්වා ගන්නේය. ආනන්‍දය, යම් මේ නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයක් වේද, මෙය වනාහි දැඩිව අල්වාගනු ලබන ශ්‍රේෂ්ඨ භවයයි.

11. ´´ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම මෙසේ පිළිපන්නේ වෙයි. ´පෙර මා විසින් කර්‍ම රැස් නොකරන ලද්දේ නම් දැන් මාගේ විපාක භවය නොවන්නේය. දැන් කර්‍ම රැස් නොකෙළේ නම් මතු මාගේ විපාක භවය නොවන්නේය. දැන් යම් පඤ්චස්කන්‍ධයන් වේද, එය දුරු කරමි´ යි මෙසේ විදර්‍ශනොපෙක්‍ෂාව ලබයිද, හෙතෙම ඒ උපෙක්‍ෂාවට ´මමය මාගේය´ යි සතුටු නොවෙයි. ´මමය මාගේය´ යි නොකියයි. එහි තෘෂණාවෙන් බැසගෙන නොසිටියි. ඒ උපෙක්‍ෂාවට සතුටු නොවන්නාවූ, ´මමය මාගේය´ යි නොකියන්නාවූ, එහි බැසගෙන නොසිටින්නාවූ, ඔහුගේ එය ඇසුරු කළාවූ, විඤ්ඤානය නොවෙයි. එය දැඩිකොට අල්වා ගැනීම නොවෙයි. ආනන්‍දය, දැඩිව අල්වා ගැනීම නැත්තාවූ පිරිනිවන් පාන්නේය´´ යි වදාළසේක.

12. ´´ස්වාමීනි, ආශ්චය්‍ර්‍යය, ස්වාමීනි, අද්භූතය, ස්වාමීනි, ඒ ඒ සමාපත්තිය ඇසුරුකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ඕඝයන්ගේ එතර කිරීම වදාරණ ලදී. ස්වාමීනි, ආය්‍ර්‍යවූ විමොක්‍ෂය කවරේද?´´

´´ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍යශ්‍රාවකතෙම මෙසේ කල්පනා කරයි . ´මෙලොවවූ යම් කාමයෝත් වෙත්ද. පරලොවවූ කාමයොත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් කාමසංඥාවොත් වෙත්ද. පරලොවවූ යම් කාම සංඤාවෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් රූපයෝත් වෙත්ද, පරලොවවූ යම් රූපයෝත් වෙත්ද, මෙලොවවූ යම් රූපසංඥාවෝත් වෙත්ද. පරලොවවූ යම් රූපසංඤාවෝත් වෙත්ද, යම් කම්පා නොවන ධ්‍යාන සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සංඥාවෝත් වෙත්ද, යම් නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සංඥාවෝත් වෙත්ද, මේ සියල්ල සක්කාය නම් වේ. ඒ සක්කාය නම් වූ ත්‍රෛභූමික සංස්කාරයන් කෙරෙන් දැඩිසේ අල්වා ගැනීමක් නැතිව චිත්තයාගේ යම් මිදීමක් වේද, එය අමෘතය නම් වේ.

13. ´´ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි මා විසින් කම්පා නොවන, ධ්‍යාන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාව දේශනා කරන ලදී. ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාව දේශනා කරන ලදී. නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සමාධියට හිතවූ ප්‍රතිපදාව දේශනා කරන ලදී. ඒ ඒ සමාධි ඇසුරුකොට ඕඝයන්ගේ එතර කිරීම දේශනා කරන ලදී. ආය්‍ර්‍යවූ විමොක්‍ෂය දේශනා කරන ලදී. ආනන්‍දය, ශ්‍රාවකයනට වැඩ කැමතිවූ, අනුකම්පා ඇත්තාවූ ශාස්තෘහු විසින් අනුකම්පා උපදවා කටයුතු යමක් වේද, මා විසින් එය තොපට කරන ලදී. ආනන්‍දය, මේ වෘක්‍ෂමූල වෙත්. මේ සූන්‍යාගාර වෙත්. ආනන්‍දය, ධ්‍යාන කරව්. (සමාධි උපදවව්.) ප්‍රමාද නොවව්. පසුව පසුතැවිලි නොවව්. මේ තොපට අපගේ අනුශාසනාව වේ´´ යි වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. සතුටු සිත් ඇති ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තේය.

ආනෙඤ්ජ සප්පාය සූත්‍රය නිමි. ( 1 – 6 )

105. සුනක්ඛත්ත සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසාලා මහනුවර මහවනයෙහිවූ කූටාගාර ශාලාවෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි බොහෝවූ භික්‍ෂූන් විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි ජාතිය ක්‍ෂය කරන ලද්දීය. මාර්‍ග බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව වැස නිමවන ලදී. සතර මාර්‍ගයෙන් කටයුතු දෙය කරන ලදී. මේ ආත්මභාවය පිණිස කළයුතු අනිකක් නැතැයි දනිමුයි, රහත්බව ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ වෙයි. සුනක්ඛත්ත නම් ලිච්ඡවි පුත්‍ර තෙම ´බොහෝවූ භික්‍ෂූන් විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි ජාතිය ක්‍ෂය කරන ලද්දීය. මාර්‍ග බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව වැස නිමවන ලදී. සතර මාර්‍ගයෙන් කටයුතු දෙය කරන ලදී. මේ ආත්මභාවය පිණිස කළයුතු අනිකක් නැතැයි දනිමුයි, කියා අර්‍හත්‍වය ප්‍රකාශ කරන ලදැ´ යි ඇසුවේමය.

2. ඉක්බිති සුනක්ඛත්ත නම් ලිච්ඡවි පුත්‍ර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැනට ගියේය. ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එක් පැත්තක උන්නේය. එක් පැත්තක උන්නාවූ සුනක්ඛත්ත නම් ලිච්ඡවි පුත්‍ර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ´´ස්වාමීනි, බොහෝවූ භික්‍ෂූන් විසින් වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි ´ජාතිය ක්‍ෂය කරන ලදී. මාර්‍ග බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව වැස නිමවන ලදී. සතර මාර්‍ගයෙන් කටයුතු දෙය කරන ලදී. මේ ආත්මභාවය පිණිස කළයුතු අනිකක් නැතැයි දනිමුයි,´ කියා අර්‍හත්‍වය ප්‍රකාශ කරන ලදැයි මෙය මා විසින් අසන ලදී. ස්වාමීනි, යම් මේ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි ජාතිය ක්‍ෂය කරන ලද්දීය. මාර්‍ග බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව වැස නිමවන ලද්දේය. සතර මාර්‍ගයෙන් කටයුතු දෙය කරන ලදී. මේ ආත්මභාවය පිණිස කළයුතු අනිකක් නැතැයි දනිමුයි, රහත්බව ප්‍රකාශ කරන ලද්දාහුද? ස්වාමීනි, කිමෙක්ද, ඒ භික්‍ෂූහු මනාකොටම රහත්බව ප්‍රකාශ කළාහුද නොහොත් මෙහි සමහර භික්‍ෂූහු අධිමානයෙන් (රහත්ය යන හැඟීමෙන්) ප්‍රකාශ කළාහුදැ?´´ යි ඇසීය.

3. ´´සුනක්ඛත්තය, යම් ඒ භික්‍ෂූහු මා සමීපයෙහි ජාතිය ක්‍ෂය කරන ලද්දීය, මාර්‍ග බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව වැස නිමවන ලද්දේය. සතර මාර්‍ගයෙන් කටයුතු දෙය කරන ලද්දේය. මේ ආත්මභාවය පිණිස කළයුතු අනිකක් නැතැයි දනිමුයි, රහත්බව ප්‍රකාශ කළාහුද, මෙහි ඇතැම් භික්‍ෂූහු මනාකොටම රහත් බව ප්‍රකාශ කළාහු වෙත්. මෙහි ඇතැම් භික්‍ෂූහු අධිමානයෙන්ද රහත් බව ප්‍රකාශ කළාහු වෙත්මැයි. සුනක්ඛත්තය, එහි යම් ඒ භික්‍ෂූහු මනාකොටම රහත් බව ප්‍රකාශ කළාහුද, ඔවුන්ගේ එය එසේම වෙයි. යම් ඒ භික්‍ෂූහු වනාහි අධිමානයෙන් රහත්බව ප්‍රකාශ කළාහුද, සුනක්ඛත්තය, එහි තථාගතයන්ට ඔවුන්ට ධර්‍මය දේශනා කරන්නෙමියි, මෙබඳු අදහසක් වෙයි. සුනක්ඛත්තය, මෙහි තථාගතයන්ට ඔවුන්ට ධර්‍මය දේශනා කරන්නෙමියි, මෙබඳු අදහසක් වෙයි. එතකුදු වුවත් මෙහි ඇතැම් හිස් පුරුෂයෝ ප්‍රශ්න සදාගෙන තථාගතයන් කරා පැමිණ අසත්. සුනක්ඛත්තය, එහි තථාගතයන්ට ඔවුන්ට ධර්‍මය දේශනා කරන්නෙමි, යන මෙබඳු අදහසක් වෙයි. එයිනුදු ඔහුගේ සිත වෙනස් වේය කියායි.´´

4.´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මෙයට මේ සුදුසු කාලය වේ. සුගතයන් වහන්ස, මෙයට මේ සුදුසු කාලය වේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් ධර්‍මයක් දේශනා කරන්නේද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා භික්‍ෂූහු දරන්නාහුය´´ යි කීය. ´´සුනක්ඛත්තය එසේ වී නම් අසව, මනාකොට මෙනෙහි කරව, කියන්නෙමි´´ යි වදාළේය. ´´ස්වාමීනි´´ යි සුනක්ඛත්ත නම් ලිච්ඡවි පුත්‍ර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්නේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළේය,

5. ´´සුනක්ඛත්තය, මේ කාමගුණයෝ පසක් වෙත්. කවර පසක්ද යත්, ඉෂ්ටවූ, කැමති වන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාව ඇත්තාවූ, කාමය පිණිස පවත්නාවූ, ඇථම් උපදවන්නාවූ, ඇසින් දත යුතු රූපයෝය. ඉෂ්ටවූ, කැමති වන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාව ඇත්තාවූ, කාමය පිණිස පවත්නාවූ, ඇථම් උපදවන්නාවූ, කනින් දත යුතු ශබ්දයෝය. ඉෂ්ටවූ, කැමති වන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාව ඇත්තාවූ, කාමය පිණිස පවත්නාවූ, ඇථම් උපදවන්නාවූ, නැහැයෙන් දත යුතු ගන්‍ධයෝය. ඉෂ්ටවූ, කැමති වන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාව ඇත්තාවූ, කාමය පිණිස පවත්නාවූ, ඇථම් උපදවන්නාවූ, දිවෙන් දත යුතු රසයෝය. ඉෂ්ටවූ, කැමති වන්නාවූ, මන වඩන්නාවූ, ප්‍රිය ස්වභාව ඇත්තාවූ, කාමය පිණිස පවත්නාවූ, ඇථම් ඇතිකරන්නාවූ, ශරීරයෙන් දත යුතුවූ ස්පර්‍ශයෝය. සුනක්ඛත්තය, මොහු වනාහි කාම ගුණ පස වෙත්.

6. ´´සුනක්ඛත්තය, මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් පුරුෂ පුද්ගලයෙක් තෙම පඤ්චකාම ගුණයන්හි ඇලුණ පුද්ගලයෙක් වන්නේය යන යමක් වේද, ඊට හේතු ඇත්තේය. සුනක්ඛත්තය, පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුණු පුරුෂ පුද්ගලයා වනාහි ඊට සුදුසුවූ කථා ඇත්තේ වෙයි. ඊට අනුකූලවූ කරුණුම නැවත නැවත සිතත්නේ වෙයි. නැවත නැවත කල්පනා කරන්නේ වෙයි. එබඳු පුරුෂයන්ම සේවනය කරයි. ඔහු සමගම සතුටට පැමිණෙයි. කම්පා නොවන යට ධ්‍යාන සය පිළිබඳ කථාවක් කියනු ලබන කල්හි ඇහුන්කන් නොදෙයි. කණ යොමු නොකරයි. දැනගැනීම පිණිස සිත නොඑලවයි. එබඳු පුරුෂයාද සේවනය නොකරයි. ඔහු සමග සතුටටද නොපැමිණෙයි.

7. ´´සුනක්ඛත්තය, යම් සේ පුරුෂයෙක් තමන්ගේ ගමින් හෝ නියම් ගමින් හෝ පිටවී බොහෝ කලක් වාසය කරණ ලද්දේ වේද, හෙතෙම ඒ ගමින් හෝ නියම් ගමින් හෝ බැහැර ගිය නොබෝ කල් ඇති එක්තරා පුරුෂයෙකු දක්නේද, හෙතෙම ඒ පුරුෂයාගෙන් ඒ ගමේ හෝ නියම් ගමේ හෝ නිර්භය බවද, සුභික්‍ෂ බවද, නීරෝග බවද අසන්නේය. ඔහුට ඒ පුරුෂ තෙම ඒ ගමේ හෝ නියම් ගමේ හෝ නිර්භය බවද, සුභික්‍ෂ බවද, නීරෝග බවද කියන්නේය. සුනක්ඛත්තය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඒ පුරුෂ තෙම ඒ පුරුෂයාගේ කීම අසනු කැමැති වන්නේද? කන් යොමු කරන්නේද? දැනගැනීමට සිත එලවන්නේද? ඒ පුරුෂයාත් සේවනය කරන්නේද? ඔහු සමග සතුටටත් පැමිණෙන්නේද?´´

´´ස්වාමීනි, එසේය.´´

8. ´´සුනක්ඛත්තය, එපරිද්දෙන්ම මෙහි ඇතැම් පුරුෂ පුද්ගලයෙක් පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුණු අදහස් ඇත්තෙක් වන්නේය යන යමක් ඇද්ද, ඊට හේතු ඇත්තේය. සුනක්ඛත්තය, පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුණු අදහස් ඇත්තාවූ පුරුෂ පුද්ගලයා ඊට සුදුසුවූම කථා ඇත්තේ වෙයි. ඊට අනුකූලවූම කරුණු නැවත නැවත කල්පනා කරයි. නැවත නැවත සලකයි. ඒ පුරුෂයාද සේවනය කරයි. ඔහු සමග සතුටටද පැමිණෙයි. කම්පා නොවන යට ධ්‍යාන සය පිළිබඳවූ කථා කියනු ලබන කල්හි අසන්ට කැමැති නොවෙයි. කන් යොමු නොකරයි. දැනගැනීමට සිත නොඑලවයි. ඒ පුරුෂයාද සේවනය නොකරයි. ඔහු සමග සතුටටද නොපැමිණෙයි. හෙතෙම (ලෝකාමිසයෙහි) පඤ්චකාම ගුණයෙහි ඇලුණු අදහස් ඇති පුරුෂ පුද්ගලයායි දත යුතු වන්නේය.

9. ´´සුනක්ඛත්තය, මෙහි ඇතැම් පුරුෂ පුද්ගලයෙක් කම්පා නොවන යට ධ්‍යානයෙහි ඇලුණු පුද්ගලයෙක් වන්නේය යන යමක් ඇද්ද ඊට හේතු ඇත්තේය. සුනක්ඛත්තය, යට ධ්‍යානයෙහි ඇලුණු පුරුෂ පුද්ගලයා ඊට සුදුසුවූ කථාම කරයි. ඊට අනුකූලවූ කරුණුම සිතයි. කල්පනා කරයි. එවැනි පුරුෂයාම සේවනය කරයි. ඔහු සමග සතුටටද පැමිණෙයි. පඤ්චකාම ගුණයන් පිළිබඳ කථා කරනු ලබන කල්හි එය අසන්ට කැමැති නොවෙයි. කන් යොමු නොකරයි. දැන ගැනීම පිණිස සිත නොඑලවයි. එවැනි පුරුෂයාද සේවනය නොකරයි. ඔහු සමග සතුටටද නොපැමිණෙයි.

10. ´´සුනක්ඛත්තය, යම්සේ නටුවෙන් ගිලිහුනාවූ ඉදුනු කොළය නටුවෙන් නැවත නිල්වන් වීමට සුදුසු නොවේද, සුනක්ඛත්තය, එපරිද්දෙන්ම යට ධ්‍යාන සයෙහි ඇලුණු පුරුෂ පුද්ගලයා යම් ඒ පඤ්චතාම ගුණයක් වේද, එයින් මිදුනේය. හෙතෙම පඤ්චතාම ගුණයන්හි නොඇලුණාවූ, කම්පා නොවන යට ධ්‍යාන සයෙහි ඇලුණු පුද්ගලයායයි දතයුතු වන්නේය.

11. ´´සුනක්ඛත්තය, මෙහි ඇතැම් පුරුෂ පුද්ගලයෙක් ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියෙහි ඇලුණු පුද්ගලයෙක් වන්නේය යන යමක් වේද, ඊට හේතු ඇත්තේය. සුනක්ඛත්තය, ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියෙහි ඇලුණු පුරුෂ පුද්ගලයා ඊට සුදුසුවූම කථා කරයි. ඊට අනුකූලවූම කරුණු සිතයි. කල්පනා කරයි. ඒ පුරුෂයා සේවනයද කරයි. ඔහු සමග සතුටටද පැමිණෙයි. යට ධ්‍යාන සය පිළිබඳ කථා කියනු ලබන කල්හි අසන්ට කැමැති නොවෙයි. කන් යොමු නොකරයි. දැන ගැනීමට සිත නොඑලවයි. ඒ පුරුෂයාද සේවනය නොකරයි. ඔහු සමග සතුටටද නොපැමිණෙයි. සුනක්ඛත්තය, යම් සේ දෙකට බිඳුනාවූ මහ ගලක් හාකළ නොහැක්කේද, සුනක්ඛත්තය, එපරිද්දෙන්ම ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධියෙහි ඇලුණු පුරුෂ පුද්ගලයාගේ යම් යට ධ්‍යානයන් පිළිබඳ ඇලීමක් වේද, එය බිඳුනේ වෙයි. හෙතෙම යට ධ්‍යාන සයෙහි නොඇලුණු ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයෙහි ඇලුණු පුරුෂ පුද්ගලයායයි දත යුතු වන්නේය.

12. ´´සුනක්ඛත්තය, මෙහි ඇතැම් පුරුෂ පුද්ගලයෙක් නෙවසඤ්ඤානාඤ්ඤායතන සමාධියෙහි ඇලුණු ඇත්තෙක් වන්නේය යන යමක් වේද, ඊට හේතු අදහස් ඇත්තේය. සුනක්ඛත්තය, නෙවසඤ්ඤානාඤ්ඤායතන සමාධියෙහි ඇලුණු අදහස් ඇත්තාවූ පුරුෂ පුද්ගලයා ඊට සුදුසුවූම කථාවක්ම කරයි. ඊට අනුකූල කරුණුම සිතයි. කල්පනා කරයි. ඒ පුරුෂයාද සේවනයද කරයි. ඔහු සමග සතුටටද පැමිණෙයි. ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සමාධිය පිළිබඳ කථා කියනු ලබන කල්හි අසන්ට කැමැති නොවෙයි. කන් යොමු නොකරයි. දැන ගැනීමට සිත නොඑලවයි. ඒ පුරුෂයාද සේවනය නොකරයි. ඔහු සමග සතුටටද නොපැමිණෙයි. සුනක්ඛත්තය, යම් සේ පුරුෂයෙක් රසවත් ආහාරයක් වළඳා නිමවූ කළ හැර දමන්නේද, සුනක්ඛත්තය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද, ඒ පුරුෂයාහට ඒ අනුභව කළ භෝජනය වමනය කළ කල්හි එය නැවත අනුභව කරන්ට කැමැත්තක් වන්නේද?´´

´´ස්වාමීනි, එසේ නොවන්නේමැයි. ඊට හේතු කවරේද? ස්වාමීනි, ඒ වමනය කළ ආහාරය වනාහි පිළිකුල්යයි සම්මත හෙයිනි.´´

13. ´´සුනක්ඛත්තය, නෙවසඤ්ඤානාඤ්ඤායතන සමාධියෙහි ඇලුණු අදහස් ඇති පුරුෂ පුද්ගලයා ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සංයෝජනය වමනය කළ කල්හිද එසේමය. හෙතෙම ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සංයෝජනයෙන් නොබැඳුණු නෙවසඤ්ඤානාඤ්ඤායතන සමාධියෙහි ඇලුණු පුරුෂ පුද්ගලයායයි දතයුතු වන්නේය.

´´සුනක්ඛත්තය, මෙහි ඇතැම් පුරුෂ පුද්ගලයෙක් මනාකොට නිවණෙහි කැමති අදහස් ඇත්තෙක් වන්නේය යන යමක් වේද, ඊට හේතු ඇත්තේය. සුනක්ඛත්තය, මනාව නිවණෙහි කැමති අදහස් ඇති පුරුෂ පුද්ගලයා ඊට සුදුසුවූ වචනම කථා කරයි. ඊට අනුකූල කරුණුම සිතයි. කල්පනා කරයි. ඒ පුරුෂයාද සේවනය කරයි. ඔහු සමග සතුටටද පැමිණෙයි. නෙවසඤ්ඤානාඤ්ඤායතන සමාධිය පිළිබඳ කථා කියනු ලබන කල්හි අසන්ට නොකැමැති වෙයි. දැන ගැනීම පිණිස සිත නොඑළවයි. ඒ පුරුෂයාද සේවනය නොකරයි. ඔහු සමග සතුටටද නොපැමිණෙයි. සුනක්ඛත්තය, යම්සේ තල්ගස මස්තකය සිඳින ලද්දේ නැවත හට ගැනීමට නුසුදුසු වේද, සුනක්ඛත්තය, එපරිද්දෙන්ම මනාව නිවණෙහි කැමතිවූ අදහස් ඇති පුරුෂ පුද්ගලයා විසින් නෙවසඤ්ඤානාඤ්ඤායතන සමාධියෙහි යම් බැඳීමක් වෙත්ද, එය සිඳින ලදී. සිඳිනලද මුල් ඇති තල්ගසක් මෙන් කරණ ලදී. විනාශ කරණ ලදී. මතු නූපදින බවට පමුණ්වන ලදී. හෙතෙම නෙවසඤ්ඤානාඤ්ඤායතන සංයෝජනයෙන් වෙන්වූ මනාව නිවණෙහි නැමුණු අදහස් ඇති පුරුෂ පුද්ගලයායයි දතයුතු වන්නේය.

14. ´´සුනක්ඛත්තය, මේ සස්නෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවක්හට තෘෂ්ණාව වනාහි හුලකැයි බුද්ධශ්‍රමණයන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. අවිද්‍යාව නමැති විෂ දෝෂය, ඡන්‍දරාගය, ව්‍යාපාදය කරණකොටගෙන කිපෙයි. ´මා විසින් තෘෂ්ණා නමැති හුල පහකරණ ලදී. අවිද්‍යා නමැති විෂ දෝෂය ඉවත් කරණ ලද්දේය. මම වනාහි නිවණෙහි නැමුණු අදහස් ඇත්තෙක් වෙමියි, අත්‍ර්‍ථයට සමානවූ මෙබඳු හැඟීමක් ඇත්තෙක් වන්නේය යන යමක් වෙයිද, ඊට හේතු ඇත්තේය. හෙතෙම වනාහි නිවණෙහි කැමතිවූ සිත් ඇති පුද්ගලයාට නුසුදුසුවූ යම් අරමුණු වෙත්ද, ඒ අරමුණුවල බැඳෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසු රූපයක් දැක බැඳෙන්නේය. කණින් නුසුදුසු ශබ්දක් අසා බැඳෙන්නේය. නාසයෙන් නුසුදුසු ගන්ධය දැන බැඳෙන්නේය. දිවෙන් නුසුදුසු රසය දැන බැඳෙන්නේය. කයෙන් නුසුදුසු ස්පර්‍ශය ස්පර්‍ශකොට බැඳෙන්නේය. සිතින් නුසුදුසුවූ ධර්‍මරම්මණ දැන බැඳෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසු රූපයෙහි බැඳුනාවූ, කණින් නුසුදුසු ශබ්දයෙහි බැඳුනාවූ, නාසයෙන් නුසුදුසු ගන්ධයෙහි බැඳුනාවූ, දිවෙන් නුසුදුසු රසයෙහි බැඳුනාවූ, කයින් නුසුදුසු ස්පර්‍ශයෙහි බැඳුනාවූ, සිතින් නුසුදුසු ධර්‍මාරම්මණයෙහි බැඳුනාවූ, ඔහුගේ රාගය තෙම සිත වියලන්නේය. (නසන්නේය.) හෙතෙම රාගයෙන් වියලන ලද සිතින් යුක්තව මරණයට හෝ මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නේය.

15. ´´සුනක්ඛත්තය, යම් සේ පුරුෂතෙම විෂ සහිතවූ දැඩිකොට විෂ පොවනලද හුලකින් විදින ලද්දේ වන්නේද, ඔහුගේ අසල් වැසියෝ, නෑ සහ ලේ නෑයෝ ශල්‍යකර්ම කරන්නාවූ වෙදෙකු කැඳවන්නාහුය. ඔහුගේ ඒ ශල්‍යකර්ම කරන්නාවූ වෙදතෙම ආයුධයෙන් වණ මුඛය හාත්පස කපන්නේය. ආයුධයෙන් වණ මුඛය හාත්පස කපා සොයන කටුවෙන් හුල සොයන්නේය. සොයන කටුවෙන් හුල සොයා ඇද දමන්නේය. ඉතිරිවූ විෂ දොෂය ඉතිරිවූ විෂදොසක් නැතැයි හඟිමින් ඉවත් කරන්නේය.

´´හෙතෙම මෙසේ කියන්නේය. ´පින්වත් පුරුෂය, නුඹගේ හුල උදුරා දමනලදී. විෂදොෂය ඉතිරි නොකොට ඉවත් කරනලදී. ඔබට මෙය අනතුරක් පිණිස නොවේ. පථ්‍යවූ ආහාර අනුභව කරව. අපථ්‍යවූ ආහාර අනුභව නොකරව. අපථ්‍ය ආහාර ගන්නේ වණය වැගිරීම් සහිත වන්නේය. කලින් කල වණය සේදුව මැනවි. කලින් කල වණ මුඛයෙහි බෙහෙත් ගැල්වුව මැනව, කලින් කල වණය නොසේදීමෙන්, කලින් කල වණයෙහි බෙහෙත් නොගැල්වීමෙන් වණයෙහි සැරව හා ලේ බැඳ නොගනීවා. සුලං ඇති තන්හි හා අව්වෙහි නොඇවිදිනු. සුලං ඇති තන්හි හා අව්වෙහි ඇවිදීමෙන් වණයෙහි දූවිලි හා නණ්ඩු වැදීමට ඉඩ නොදේවා. .පින්වත් පුරුෂය, වණය රකිමින්, වණයෙහි මස් මස් ලියලන අන්දමින් වාසය කරව´ යයි කියන්නේය. ´මෙසේ හෙතෙම මාගේ හුල උදුරා දමනලදී. විෂදොෂය ඉතිරි නොකොට ඉවත් කරණ ලදී. මට මෙයින් අනතුරක් නොවන්නේය´ යි සිතන්නේය. හෙතෙම අපථ්‍යවූ ආහාර අනුභව කරන්නේය. අපථ්‍ය ආහාර අන්භව කරන්නාවූ ඔහුගේ වණය වැගිරීම ඇත්තක් වන්නේය. කලින් කල වණය නෙසෝදන්නේය. කලින් කල වණයෙහි බෙහෙත් නොගල්වන්නේය. කලින් කල වණය නොසෝදන්නාවූ, කලින් කල වණයෙහි බෙහෙත් නොගල්වන්නාවූ, ඔහුගේ වණය ලේ සැරව දෙකින් බැඳ ගන්නේය. අව් සුලං ඇති තන්හි ඇවිදින්නේය. අව් සුලං දෙකෙහි ඇවිදින ඔහුගේ වණයට දූවිලි හා වී නණ්ඩු ආදිය ඇතුල් වන්නේය. වණය රැක ගනිමින් වාසය නොකරන්නේය. මස් ලියලන සේ වාසය නොකරන්නේය. ඔහුගේ මේ අපථ්‍ය කටයුතු කිරීමෙන් අපවිත්‍ර විෂදොෂය ඉතිරිව ඉවත්වන ලද්දේය. ඒ කරුණු දෙකින් වණය මහත් බවට පැමිණෙන්නේය. හෙතෙම මහත් බවට පැමිණියාවූ වණයෙන් මරණයට හෝ මරණය සමාණ දුකට හෝ පැමිණෙන්නේය.

16.´´සුනක්ඛත්තය, එපරිද්දෙන්ම මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවක්හට මෙබඳු අදහසක් වන්නේය, යන යමක් වේද, ´තෘෂ්ණාව වනාහි හුලකැයි බුද්Ȁdධ ශ්‍රමණයන් විසින් වදාරණ ලදී. අවිද්‍යා නමැති විෂ දෝෂය ඡන්‍දරාගය හා ව්‍යාපාදය කරණකොට කිපේ. මා විසින් ඒ තෘෂ්ණා නමැති හුල පහ කරණ ලදී. අවිද්‍යා නමැති විෂදොෂය දුරුකරනලදී. මම නිවණෙහි නැමුනු අදහස් ඇත්තෙක් වෙමි. අත්‍ර්‍ථයට සමානවූ මෙබඳු අදහසක් ඇත්තෙක් වන්නේය.´

´´හෙතෙම මනාව නිවණෙහි නැමුනු අදහස් ඇත්තහුට නුසුදුසුවූ යම් ඒ කරුණු වෙත්ද, ඒ කරුණුවල යෙදෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසුවූ රූපයක් දැක එහි බැඳෙන්නේය. කණින් නුසුදුසුවූ ශබ්දයක් අසා එහි බැඳෙන්නේය. නාසයෙන් නුසුදුසුවූ ගන්‍ධයක් ආ්‍රානයකොට එහි බැඳෙන්නේය. දිවෙන් නුසුදුසුවූ රසයක් විඳ එහි බැඳෙන්නේය. කයින් නුසුදුසුවූ ස්පර්‍ශයක් ලබා එහි බැඳෙන්නේය. සිතින් නුසුදුසුවූ ධර්‍මාරම්මණයන් දැන එහි බැඳෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසුවූ රූපයක් දැක එහි බැඳුනාවූ, කණින් නුසුදුසුවූ ශබ්දයක් අසා එහි බැඳුනාවූ, නාසයෙන් නුසුදුසුවූ ගඳෙක් ආ්‍රානය කොට එහි බැඳුනාවූ, දිවෙන් නුසුදුසුවූ රසයක් විඳ එහි බැඳුනාවූ, කයින් නුසුදුසුවූ ස්පර්‍ශයක් ලබා එහි බැඳුනාවූ, සිතින් නුසුදුසුවූ ධර්‍මාරම්මණයක් දැන එහි බැඳුනාවූ, ඔහුගේ රාගය තෙම සිත නසන්නේය. හෙතෙම රාගයෙන් නසනලද සිතින් මරණයට හෝ මරණය තරම් දුකට හෝ පැමිණෙන්නේය. සුනක්ඛත්තය, ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි යමෙක් මහණකම අතහැර හීනවූ ගිහි බවට පෙරළේද, මේ වනාහි මරණයවේ. සුනක්ඛත්තය, යමෙක් කෙලෙසුන්ගෙන් කිලිටිවූ එක්තරා ඇවතකට පැමිණෙන්නේද, මේ වනාහි මරණය හා සමාන දුකවේ.

17. ´´සුනක්ඛත්තය, මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් භික්‍ෂුවක්හට ´තෘෂ්ණාව වනාහි හුලකැයි බුද්ධ ශ්‍රමණයන් විසින් වදාරණලදී. අවිද්‍යා නමැති විෂ දෝෂය ඡන්‍දරාගය හා ව්‍යාපාදය කරණකොටගෙන කිපෙයි. මා විසින් තෘෂ්ණා නැමැති හුල පහ කරණ ලදී. අවිද්‍යා නමැති විෂ දෝෂය ඉවත් කරණලදී. මම නිවණෙහි නැමුණු අදහස් ඇත්තෙක් වෙමි.´ යන අදහස උපදින්නේය, යන යමක් වේද, ඊට ඇත්තේය. මනාකොටම නිවණෙහි නැමුණු අදහස් ඇත්තාවූ ඔහුට නුසුදුසුවූ යම් ඒ කරුණු වෙත්ද, ඒ කරුණුවල නොයෙදෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසුවූ රූපයක් දැක එහි නොබැඳෙන්නේය. කණින් නුසුදුසුවූ ශබ්දයක් අසා එහි නොබැඳෙන්නේය. නාසයෙන් නුසුදුසුවූ ගන්‍ධයක් ආ්‍රාණයකොට එහි නොබැඳෙන්නේය. දිවෙන් නුසුදුසුවූ රසයක් විඳ එහි නොබැඳෙන්නේය. කයින් නුසුදුසුවූ ස්පර්‍ශයක් ලබා එහි නොබැඳෙන්නේය. සිතින් නුසුදුසුවූ ධර්‍මාරම්මණයක් දැන එහි නොබැඳෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසු රූපයක් දැක එහි නොබැඳෙන්නාවූ, කණින් නුසුදුසු ශබ්දයක් අසා එහි නොබැඳෙන්නාවූ, නාසයෙන් නුසුදුසු ගන්‍ධයක් ආ්‍රාණයකොට එහි නොබැඳෙන්නාවූ, දිවෙන් නුසුදුසු රසක් විඳ එහි නොබැඳෙන්නාවූ, කයින් නුසුදුසු ස්පර්‍ශයක් ලබා එහි නොබැඳෙන්නාවූ, සිතින් නුසුදුසු ධර්‍මාරම්මණයක් දැන එහි නොබැඳෙන්නාවූ, ඔහුගේ රාගය තෙම සිත නොනසන්නේය. හෙතෙම රාගයෙන් නොනැසූ සිතින් මරණයට හෝ නොම පැමිණෙන්නේය. මරණය හා සමාන දුකට හෝ නොපැමිණෙන්නේය.

18. ´´සුනක්ඛත්තය, යම් සේ පුරුෂයෙක් විෂ සහිතවූ දැඩිව විෂ පොවනලද හුලෙන් විදින ලද්දේ වන්නේද, ඔහුගේ අසල් වැසියෝ, නෑ සහ ලේ නෑයෝ ශල්‍යකර්ම කරන්නාවූ වෙදෙකු කැඳවන්නාහුය. ඔහුගේ ඒ ශල්‍යකර්ම කරන්නාවූ වෙදතෙම ආයුධයෙන් වණ මුඛය පිරිසිදු කරන්නේය. ආයුධයෙන් වණ මුඛය පිරිසිදු කොට සොයන කටුවෙන් හුල සොයන්නේය. සොයන කටුවෙන් හුල සොයා හුල ඇද දමන්නේය. ඉතිරිවූ දෙයක් නැත්තේයයි දනිමින් ඉතිරි දෙයක් නැතිවම විෂ දෝෂය බැහැර කරන්නේය. හෙතෙම මෙසේ කියන්නේය. ´පින්වත් පුරුෂය, නුඹගේ හුල උදුරා දමනලදී. ඉතිරි නැතිවම විෂදොෂය බැහැර කරන ලද්දේය. නුඹට අන්තරායක්ද නොවේ. පථ්‍යවූ ආහාර අනුභව කරව. අපථ්‍යවූ ආහාර අනුභව කිරීමෙන් තොපගේ වණය වැගිරෙන ස්වභාවය ඇත්තක් කර නොගනුව. කලින් කල වණය සේදුව මැනව. කලින් කල වණ මුඛයෙහි බෙහෙත් ආලේප කරව, කලින් කල වණය නොසේදීමෙන්, කලින් කල වණ මුඛයෙහි බෙහෙත් නොගැල්වීමෙන් නුඹගේ වණ මුඛය සැරවෙන් හා ලෙයින් බැඳ නොගනුව. අවු සුලං ගමන් නොකරනු. අවු සුලං දෙකට අසුවෙමින් ගමන් කොට නුඹගේ වණයෙහි දූවිලි හා වී නණ්ඩු ආදිය ඇතුල්කර නොගනුව. පින්වත් පුරුෂය, වණය රැක ගන්නෙක්ව වණයෙහි මස් ලියලවා ගන්නෙක්ව වාසය කරව´ යි කියන්නේය. ඔහුට වනාහි ´මාගේ හුල උදුරා දමනලදී. විෂදොෂය ඉතිරි නොකොටම බැහැර කරණ ලදී. මාගේ අන්තරායට හේතුවක් නැනැ´ යි සිතන්නේය. හෙතෙම පථ්‍යවූ ආහාරද අනුභව කරන්නේය. පථ්‍යවූ ආහාර අනුභව කරන්නාවූ ඔහුගේ වණය වැගිරෙන්නක් නොවන්නේය. කලින් කල වනය සෝදන්නේය. කලින් කල වණයෙහි බෙහෙත් ගල්වන්නේය. කලින් කල වණය සෝදන්නාවූ, කලින් කල වණයෙහි බෙහෙත් ගල්වන්නාවූ ඔහුගේ වණ මුඛය සැරවෙන් හා ලෙයින් බැඳ නොගන්නේය. අවු සුලං දෙකෙහි ගමන් නොකරන්නේය. අවු සුලං දෙකෙහි ගමන් නොකරන්නාවූ ඔහුගේ වණයෙහි දූවිලි හා වී නණ්ඩු ඇතුල් නොවන්නේය. වණය රක්‍ෂා කරන්නෙක්ව වණයෙහි මස් ලියලවන්නෙක්ව වාසය කරන්නේය. ඔහුගේ මේ පථ්‍ය ක්‍රියා කිරීමෙන්ද අපවිත්‍රවූ විෂදොෂය ඉතිරි නැතිවම බැහැරවූයේ වෙයි. ඒ කරුණු දෙක නිසා වණයෙහි මස් වැඩෙන්නේය. හෙතෙම වණය ගොඩවී සිවිය හොඳින ඇතිවීම නිසා මරණයට හෝ නොපැමිණෙන්නේය. මරණය හා සමාණ දුකට හෝ නොපැමිණෙන්නේය.

19 .´´සුනක්ඛත්තය, මෙපරිද්දෙන්ම මේ සස්නෙහි ඇතැම් මහණෙකුට ´තෘෂ්ණාව වනාහි හුලයයි බුද්Ȁdධ ශ්‍රමණයන් විසින් වදාරණ ලදී. අවිද්‍යා නමැති විෂ දෝෂය ඡන්‍දරාගය හා ව්‍යාපාදය කරණකොට කිපෙයි. මා විසින් ඒ තෘෂ්ණා නමැති හුල උදුරා දමන ලදී. අවිද්‍යා නමැති විෂදොෂය ඉවත් කරනලදී. මම නිවණෙහි නැමුනු අදහස් ඇත්තෙක් වෙමි´ යි යන මෙබඳු අදහසක් වන්නේය යන යමක් වේද, ඊට හේතු ඇත්තේය. නිවණෙහි නැමුනු අදහස් ඇත්තාවූ ඔහුට නුසුදුසු යම් ඒ කරුණු වෙත්ද, හෙතෙම ඒ කරුණුවල නොබැඳෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසු රූපයක් දැක එහි නොබැඳෙන්නේය. කණින් නුසුදුසූ ශබ්දයක් අසා එහි නොබැඳෙන්නේය. නාසයෙන් නුසුදුසුවූ ගන්‍ධයක් ආ්‍රානයකොට එහි නොබැඳෙන්නේය. දිවෙන් නුසුදුසුවූ රසයක් විඳ එහි නොබැඳෙන්නේය. කයින් නුසුදුසුවූ ස්පර්‍ශයක් ස්පර්‍ශකොට එහි නොබැඳෙන්නේය. සිතින් නුසුදුසුවූ ධර්‍මාරම්මණයන් දැන එහි නොබැඳෙන්නේය. ඇසින් නුසුදුසුවූ රූප දැක එහි නොබැඳුනාවූ, කණින් නුසුදුසුවූ ශබ්ද අසා එහි නොබැඳුනාවූ, නාසයෙන් නුසුදුසුවූ ගඳ ආ්‍රානය කොට එහි නොබැඳුනාවූ, දිවෙන් නුසුදුසුවූ රස විඳ එහි නොබැඳුනාවූ, කයින් නුසුදුසුවූ ස්පර්‍ශ ස්පර්‍ශකොට එහි නොබැඳුනාවූ, සිතින් නුසුදුසුවූ ධර්‍මාරම්මණ දැන එහි නොබැඳුනාවූ, ඔහුගේ රාගය තෙම සිත නොනසන්නේය. හෙතෙම රාගයෙන් නොනසනලද සිතින් මරණයට නොපැමිණෙන්නේය. මරණය හා සමාන දුකට හෝ නොපැමිණෙන්නේය.

20. ´´සුනක්ඛත්තය, මා විසින් අත්‍ර්‍ථය හැඟවීම සඳහා මේ උපමාවක් කරන ලදී. මෙයම මෙහි අත්‍ර්‍ථය වේ. සුනක්ඛත්තය, වණය යනු සවැදෑරුම්වූ අධ්‍යාත්මිකවූ ආයතනයන්ට නමකි. සුනක්ඛත්තය, විෂදොෂය යනු අවිද්‍යාවට නමකි. සුනක්ඛත්තය, හුල යනු තෘෂ්ණාවට නමකි. සුනක්ඛත්තය, සොයන කටුව යනු සිහියට නමකි. සුනක්ඛත්තය, ආයුධය යනු ආය්‍ර්‍යවූ ප්‍රඥාවට නමකි. සුනක්ඛත්තය, ශල්‍ය කර්‍තෘවූ වෛද්‍යවරයා යනු අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ තථාගතයන් වහන්සේට නමකි. සුනක්ඛත්තය, ඒ මහණතෙම ඒකාන්තයෙන් සවැදෑරුම්වූ ඵස්සායතනයන්හි සංවරවූයේ ක්ලෙශයෝ දුකට මුලයයි මෙසේ දැන කෙලෙස් රහිතවූයේ කෙලෙස් නැසීමවූ නිවණෙන් මිදුනේ වේද හෙතෙම ක්ලෙශයන්හි කය හෝ එලවන්නේය. සිත හෝ උපදවන්නේය යන මේ කරුණට හේතු නැත. යම්සේ පානය කටයුතුවූ පැන් භාජනයක් වර්‍ණයෙන් යුක්තවූයේ , ගන්‍ධයෙන් යුක්තවූයේ වේද, හෙද වනාහි විෂයෙන් මිශ්‍රවූයේ වේ. ඉක්බිති ජීවත්වනු කැමැති, නොමැරෙනු කැමැති, සැප කැමැති, දුක් පිළිකුල් කරන්නාවූ පුරුෂයෙක් එන්නේය. සුනක්ඛත්තය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ´මෙය බීමෙන් මරණයට හෝ පැමිණෙන්නේය. මරණය හා සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නෙමි.´ යන කාරණය යම් හෙයකින් දන්නාවූ ඒ පුරුෂතෙම මේ පැන් භාජනය බොන්නේද?´´

´´සවාමීනි, එය නොවේමැයි.´´

21. ´´සුනක්ඛත්තය, එපරිද්දෙන්ම ඒ මහණතෙම ඒකාන්තයෙන් සවැදෑරුම්වූ ඵස්සායතනයන්හි සංවරවූයේ කෙලෙස් දුකට මුලයයි දැන කෙලෙස් රහිතවූයේ කෙලෙසුන්ගේ නිවණෙන් මිදුනේ වේද, හෙතෙම ඒ ක්ලේශයන්හි කය හෝ එලවන්නේය. සිත හෝ උපදවන්නේය. යන මේ කාරණයට හේතු නැත. සුනක්ඛත්තය, යම්සේ දරුණු විෂ ඇත්තාවූ සර්පයෙක් වේද, ඉක්බිති ජීවත්වනු කැමැත්තාවූ, නොමැරෙනු කැමැත්තාවූ, සැප කැමැත්තාවූ, දුක් පිළිකුල් කරන්නාවූ පුරුෂයෙක් එන්නේය. සුනක්ඛත්තය,ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? මොහු විසින් දෂ්ට කළාවූ ´´මම මරණයට හෝ මරණය තරම් දුකට හෝ පැමිණෙන්නෙමි´ යි දන්නාවූ ඒ පුරුෂතෙම මේ දරුණු විෂ ඇත්තාවූ සර්පයාට අත හෝ ඇඟිල්ලක් හෝ දෙන්නේද?´´

´´ස්වාමීනි, එය නොවේමැයි.´´

´´සුනක්ඛත්තය, මෙපරිද්දෙන්ම ඒ මහණතෙම ඒකාන්තයෙන් සවැදෑරුම් ඵස්සායතනයන්හි සංවරවූයේ කෙලෙස් දුකට මුලයයි දැන, උපාධි රහිත වූයේ, කෙලෙස් නැසීමවූ නිවණෙන් මිදුනේ, ක්ලේශයන්හි කය හෝ එලවන්නේය. සිත හෝ උපදවන්නේය. යන මේ කාරණයට හේතු නැත.´´

භග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළේය. සතුටු සිත් ඇති සුනක්ඛත්ත නම් ලිච්ඡවි පුත්‍රතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව සතුටින් පිළිගත්තේයි.

පස්වෙනිවූ සුනක්ඛත්ත සූත්‍රය නිමි. ( 1 – 5 )

104. සාමගාම සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය ජනපදයෙහිවූ ´´සාම´´ නම් ගමෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි ´´නිණ්ඨනාථ´´ පුත්‍රතෙම චාපා නම් නුවර නොබෝ දින මැරුනේ වෙයි. ඔහුගේ මරණින් පසු බිඳී ගියාවූ නිගණ්ඨයෝ දෙකොටසක්ව හටගත් දබර ඇත්තාහු. හටගත් කලහ ඇත්තාහු, විවාදයට පැමිණියාහු, ඔවුනොවුන්ට මූඛ නැමැති ආයුධවලින් අනිමින් වාසය කෙරෙත්. ´නුඹ මේ ධර්‍ම විනය නොදන්නෙහිය. මම මේ ධර්‍ම විනය දනිමි. කිම නුඹ මේ ධර්‍ම විනය දන්නෙහිද, නුඹ වරදවා පිළිපන්නෙහිය. මම මනාකොට පිළිපන්නේ වෙමි. මට වැඩ සහිතය. නුඹට වැඩ සහිත නොවේ. පළමු කිය යුත්ත පසුව කීයෙහිය. පසුව කිය යුත්ත පළමු කීයෙහිය. තා විසින් පුරුදු නොකරන ලද්ද, විවාදයට පැමිණ නැවතුනේය. තට වාදය නගන ලද්දේය. නිග්‍රහ කරණ ලද්දේ වෙහිය. වාදයෙන් මිදීම පිණිස හැසිරෙව්. ඉදින් හැකි වන්නෙහි නම් අවුල් හරව´ යි කියමින් එකම වධයක් මෙන් නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ අතවැස්සන් කෙරෙහි පවතියි. නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ සුදුවත් හඳනාවූ යම් ගිහි ශ්‍රාවක කෙනෙක් වෙත්ද, ඔවුහුද නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ අත වැස්සන් කෙරෙහි කළකිරුණු ස්වභාව ඇත්තාහු, නොඇථනු ස්වභාව ඇත්තාහු, පසුබස්නා ස්වභාව ඇත්තාහු වෙත්. නපුරුකොට කියන ලද්දාවූ, නපුරුකොට දන්නා ලද්දාවූ, නෛය්‍ර්‍යානික නොවූ, සංසිඳීම පිණිස නොපවත්නාවූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධ නොවූවකු විසින් කියන ලද්දාවූ, බිඳුනු පිහිට ඇත්තාවූ, පිළිසරණ නැත්තාවූ ධර්‍ම විනයක යම්සේද, එමෙනි.

2. ඉක්බිති ´´චුන්‍ද´´ සමණුද්දෙස තෙම පාවා නම් නුවර වස් වසන ලද්දේ සාම නම් ගම යම් තැනෙක්හිද, ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම යම් තැනෙක්හිද, එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට වැඳ එක් පසෙක උන්නේය. එක් පසෙක උන්නාවූ චුන්‍ද සමනුද්දෙස තෙම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන්ට මෙය කීයේය. ´´ස්වාමීණි, නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර තෙම පාවා නම් නුවර නොබෝ දින මැරෙන ලද්දේ වෙයි. ඔහුගේ මැරීමෙන් පසු බිඳී ගියාවූ නිගණ්ඨයෝ දෙකොටසක්ව හටගත් දබර ඇත්තාහු, හටගත් කලහ ඇත්තාහු, විවාදයට පැමිණියාහු, ඔවුනොවුනට මුඛ නමැති ආයුධවලින් අනිමින් වාසය කෙරෙත්. ´නුඹ මේ ධර්‍ම විනය නොදන්නහෙිය. මම මේ ධර්‍ම විනය දනිමි. කිම, මේ ධර්‍ම විනය දන්නෙහිද? නුඹ වරදවා පිළිපන්නෙහිය, මම මනාකොට පිළිපන්නේ වෙමි. මට වැඩ සහිතය. නුඹට වැඩ සහිත නොවේ. පළමු කිය යුත්ත පසුව කීයෙහිය. පසුව කිය යුත්ත පළමු කීයෙහිය. තා විසින් පුරුදු නොකරණ ලද්ද විවාදයට පැමිණ නැවතුනේය. තට වාදය නගන ලද්දේය. නිග්‍රහ කරන ලද්දේ වෙහිය. වාදයෙන් මිදීම පිණිස හැසිරෙව. ඉදින් හැකි වන්නෙහි නම් අවුල් හරව´ යි එකම වධයක් මෙන් නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාගේ අතවැස්සන් කෙරෙහි පවතියි. යම් නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාගේ සුදුවත් හඳනාවූ ගිහි ශ්‍රාවක කෙනෙක් වෙත්ද, ඔවුහුද නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාගේ අතවැස්සන් කෙරෙහි කළකිරුණු ස්වභාව ඇත්තාහු, නොඇථණු ස්වභාව ඇත්තාහු, පසුබස්නා ස්වභාව ඇත්තාහු වෙත්. නපුරුකොට දන්නා ලද්දාවූ, නෛය්‍ර්‍යාණික නොවූ, සංසිඳීම පිණිස නොපවත්නාවූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධ නොවූවෙකු විසින් වදාරණ ලද්දාවූ, බිඳුනාවූ පිහිට ඇති පිළිසරණ නැත්තාවූ (සස්නෙහි යම්සේද, එමෙනි.)´´

3. මෙසේ කී කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරතෙම චුන්‍ද සමනුද්දෙසයන්ට ´´ඇවැත් චුන්‍දය, මේ කථා පඬුර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දක්නා පිණිස ඇත්තේමය. ඇවැත් චුන්‍දය, යමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙකද, එතැනට පැමිණෙන්නෙමු. පැමිණ මේ කාරණය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කියන්නෙමු.´´ යි කීය. ´´සවාමීනි, එසේය´´ කියා චුන්‍ද නම් සමනුද්දෙස තෙම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේට උත්තර දුන්නේය.

4. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේද, චුන්‍ද සමනුද්දෙස තෙමේද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද, එතැනට පැමිණියාහුය. පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වැඳ එක්පසක උන්නාහුය. එකත්පසක උන්නාවූම ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ´´ස්වාමීනි, මේ චුන්‍ද සමනුද්දෙස තෙම මෙසේ කීය. ස්වාමීනි, නිගණ්ඨනාතපුත්‍ර තෙම පාවා නම් නුවර නොබෝ දින මැරුනේය. ඔහුගේ මරණයෙන් පසු බිඳුනාවූ නිගණ්ඨයෝ දෙකොටසක්ව හටගත් දබර ඇත්තාහු, හටගත් කලහ ඇත්තාහු, විවාදයට පැමිණියාහු, ඔවුනොවුන්ට මුඛ නමැති ආයුධවලින් අනින්නාහු වාසය කෙරෙත්. ´නුඹ මේ ධර්‍ම විනය නොදන්නෙහිය. මම මේ ධර්‍ම විනය දනිමි. කිම නුඹ මේ ධර්‍ම විනය දන්නෙහිද? නුඹ වරදවා පිළිපන්නෙහිය. මම මනාකොට පිළිපන්නේ වෙමි. මට වැඩ සහිතය. නුඹට වැඩ සහිත නොවේ. පළමු කිය යුත්ත පසුව කීයෙහිය. පසුව කිය යුත්ත පළමු කීයෙහිය. තා විසින් පුරුදු නොකරන ලද්ද, විවාදයට පැමිණ නැවතුනේය. තට වාදය නගන ලද්දේය. නිග්‍රහ කරණ ලද්දේ වෙහිය. වාදයෙන් මිදීම පිණිස හැසිරෙව්. ඉදින් හැකි වන්නෙහි නම් අවුල් හරවයි එකම වධයක් මෙන් ´´නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ අතවැස්සන් කෙරෙහි පවතියි. යම් නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ සුදුවත් හඳනාවූ ගිහි ශ්‍රාවක කෙනෙක් වෙත්ද, ඔවුහුද නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ අත වැස්සන් කෙරෙහි කළකිරුණු ස්වභාව ඇත්තාහු, නොඇථනු ස්වභාව ඇත්තාහු, පසුබස්නා ස්වභාව ඇත්තාහු වෙත්. නපුරුකොට දන්නා ලද්දාවූ, නෛය්‍ර්‍යාණික නොවූ, සංසිඳීම පිණිස නොපවත්නාවූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධ නොවූවෙකු විසින් වදාරණ ලද්දාවූ, බිඳුනාවූ පිහිට ඇති පිළිසරණ නැත්තාවූ (සස්නෙහි යම්සේද, එමෙනි.) ´´ස්වාමීනි, ඒ මට මෙබඳු අදහසක් වෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් සංයා කෙරෙහි විවාදයක් නොම උපදීවා. ඒ විවාදය බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස දෙවිමිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වන්නේය´´ කියායි.

5.´´ආනන්‍දය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද, මා විසින් තොපට යම් ධර්‍ම කෙනෙක් නුවණින් අවබෝධ කොට දෙශනා කරන ලද්දාහුද, එනම් සතර සතිපට්ඨානයෝය, සතර සම්‍යක් ප්‍රධානයෝය, සතර ඎද්ධි පාදයෝය, පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයෝය, පඤ්චබලයෝය, සප්ත බොධ්‍යඞ්ගයෝය, ආය්‍ර්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය යන මොහුයි. ආනන්දය, නුඹ මේ ධර්‍මයන්හි වෙන් වෙන් වාද ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් දෙදෙනකු දක්නෙහිද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම් මේ ධර්‍ම කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නුවණින් අවබෝධකොට දැන දේශනා කරන ලද්දාහුද, එනම් සතර සතිපට්ඨානයෝය, සතර සම්‍යක් ප්‍රධානයෝය, සතර ඎද්ධි පාදයෝය, පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයෝය, පඤ්චබලයෝය, සප්ත බොධ්‍යඞ්ගයෝය, ආය්‍ර්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගයෝය (යන මොහුයි.) මේ ධර්‍මයන්හි වෙනස් වාද ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් දෙදෙනතුදු මම නොදකිමි.

´´ස්වාමීනි, යම් ඒ පුද්ගල කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසුරුකොට වාසය කෙරෙත්ද, ඔවුහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇවෑමෙන් සංයා කෙරෙහි ආජීවය හේතුකොටගෙන හෝ ප්‍රාතිමොක්‍ෂය හේතුනොටගෙන හෝ විවාද උපදවන්නාහුද, ඒ විවාදය බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වන්නේයයි´´ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙමේ කීය.

6. ´´ආනන්‍දය, යම් මේ ආජීවය හේතුකොටගෙන හෝ ප්‍රාතිමොක්‍ෂය හේතුකාටගෙන හෝ විවාදයෙක් වේද, ඒ ස්වල්පමාත්‍ර ඇත්තක් වේ. ආනන්‍දය, මාර්‍ගයෙහි හෝ ප්‍රතිපදාවෙහි හෝ සඞයා කෙරෙහි විවාදයක් උපදිනු ලබන්නේ උපදින්නේද, ඒ විවාදය බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස දුක් පිණිස වන්නේය´´ යි වදාළේය.

´´ආනන්‍දය, මේ විවාදයට මුල් කරුණු සයක් වෙත්. කවර සයක්ද යත්? ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙම ක්‍රොධ කරන්නෙක්, වෛර බැඳගන්නෙක් වේද, ආනන්‍දය, යම් ඒ මහණෙක් තෙම ක්‍රොධ කරන්නෙක්, වෛර බැඳගන්නෙක් වේද, හෙතෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නොකරන්නෙක්, යටහත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කරයි. ධර්‍මය කෙරෙහිද ගෞරව නොකරන්නෙක්, යටහත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කරයි. සංයා කෙරෙහිද ගෞරව නොකරන්නෙක්, යටහත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කරයි. ශීලයද සම්පූර්‍ණ නොකරන්නෙක් වෙයි. ආනන්‍දය, යම් ඒ මහණෙක් තෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නොකරන්නේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කෙරේද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කෙරේද, සංයා කෙරෙහි ගෞරව නොකරන්නෙක්, යටහත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කෙරේද, ශීලය සම්පූර්‍ණ නොකරන්නෙක් වේද, හෙතෙම සංයා කෙරෙහි විවාද උපදවයි. ඒ විවාදය බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස පවතියි. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මේ විවාදයට මුල් කරුණු තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ දකින්නාහුද, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ පහකිරීම පිණිස උත්සාහ දරන්නහුය. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මේ විවාද මූලය තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ නොදක්නහු නම්, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම මත්තෙහි හටනොගැනීම පිණිස පිළිපදින්නහුය. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ දුරු කිරීම වේ. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ මත්තෙහි හට නොගැනීම වේ.

7. ´´ආනන්‍දය, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම ගුණමකු වූයේ, එකට එක කරන්නේ වේ. හෙතෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. ධර්‍මය කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. සංයා කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි.

ශික්‍ෂාවෙහිද සම්පූර්‍ණ කිරීම ඇත්තේ නොවෙයි. ආනන්‍දය, යම් ඒ මහණෙක් තෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කෙරේද, සංයා කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ශික්‍ෂාවෙහි සම්පූර්‍ණ කිරීම ඇත්තේ නොවේද, හෙතෙම සංයා කෙරෙහි යම් විවාදයක් බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වේද, එබඳු විවාද උපදවයි. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාදයට මුල් කරුණු තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ දකින්නහුද, ආනන්‍දය, එහි තොපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම දුරුකිරීමට උත්සාහ කරන්නහුය. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාද මූලය තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ නොදක්නාහු නම්, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම මත්තෙහි නොහටගැනීම පිණිස පිළිපදින්නාහුය. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ දුරු කිරීම වේ. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ මත්තෙහි නොහටගැනීම වේ.

8. ´´ආනන්‍දය, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම ඊර්‍ෂ්‍යා කරන්නේ මසුරුවූයේ වෙයි. හෙතෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. ධර්‍මය කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. සංයා කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. ශික්‍ෂාවෙහිද සම්පූර්‍ණ කිරීම ඇත්තේ නොවෙයි. ආනන්‍දය, යම් ඒ මහණෙක් තෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කෙරේද, සංයා කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ශික්‍ෂාවෙහි සම්පූර්ණ කිරීම ඇත්තේ නොවේද, හෙතෙම සංයා කෙරෙහි යම් විවාදයක් බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වේද, එබඳු විවාද උපදවයි. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාදයට මුල් කරුණු තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ දකින්නාහුද, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම දුරුකිරීමට උත්සාහ කරන්නහුය. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාද මූලය තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ නොදක්නාහු නම්, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම මත්තෙහි නොහටගැනීම පිණිස පිළිපදින්නාහුය. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ දුරු කිරීම වේ. මෙසේ මේ ලාමක විවාද මූලයාගේ මත්තෙහි නොහටගැනීම වේ.

9. ´´ආනන්‍දය, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම කෛරාටික වූයේ, මායා ඇත්තේ වේ. හෙතෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. ධර්‍මය කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. සංයා කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. ශික්‍ෂාවෙහිද සම්පූර්‍ණ කිරීම ඇත්තේ නොවෙයි. ආනන්‍දය, යම් ඒ මහණෙක් තෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කෙරේද, සංයා කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ශික්‍ෂාවෙහි සම්පූර්‍ණ කිරීම ඇත්තේ නොවේද, හෙතෙම සංයා කෙරෙහි යම් විවාදයක් බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වේද, එබඳු විවාද උපදවයි. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාදයට මුල් කරුණු තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ දක්නාහුද, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම දුරුකිරීමට උත්සාහ කරන්නහුය.

ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාද මූලය තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ නොදක්නහු නම්, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම මත්තෙහි නොහටගැනීම පිණිස පිළිපදින්නාහුය. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ දුරු කිරීම වේ. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ මත්තෙහි නොහටගැනීම වේ.

10. ´´ආනන්‍දය, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම ලාමක ආසා ඇත්තේ මිත්‍යාදෘෂ්ටිවූයේ වෙයි. හෙතෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. ධර්‍මය කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. සංයා කෙරෙහිද ගෞරව නැත්තේ, යටහත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. ශික්‍ෂාවෙහිද සම්පූර්‍ණ කිරීම ඇත්තේ නොවෙයි. ආනන්‍දය, යම් ඒ මහණෙක් තෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කෙරේද, සංයා කෙරෙහි ගෞරව නැත්තේ, යටත් පැවතුම් නැත්තේ, වාසය කෙරේද, ශික්‍ෂාවෙහි සම්පූර්‍ණ කිරීම ඇත්තේ නොවේද, හෙතෙම සංයා කෙරෙහි යම් විවාදයක් බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස වේද, එබඳු විවාද උපදවයි. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාදයට මුල් කරුණු තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ දකින්නාහුද, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම දුරුකිරීමට උත්සාහ කරන්නාහුය. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාද මූලය තමා කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ නොදක්නාහු නම්, ආනන්‍දය, එහි තෙපි ඒ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේම මත්තෙහි නොහටගැනීම පිණිස පිළිපදින්නාහුය. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ දුරු කිරීම වේ. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ මත්තෙහි නොහටගැනීම වේ.

´´ස්වකීය දෘෂ්ටිය අල්වාගැනීම ඇත්තේ දැඩිව ගැනීම ඇත්තේ දුරලිය නොහැක්කේ වේ.

11. ´´ආනන්‍දය, හෙතෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහිද, ගෞරව නොකරන්නේ යටත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කරයි. ධර්‍මය කෙරෙහිද ගෞරව නොකරන්නේ යටත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කරයි. සංයා කෙරෙහිද ගෞරව නොකරන්නේ යටත් පැවතුම් නැත්තේ වාසය කරයි. සීලයද සම්පූර්‍ණ නොකරන්නේ වෙයි. ආනන්දය, යම් ඒ මහණෙක් තෙම ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙරෙහි, ගෞරව නොකරන්නේ යටත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කෙරේද, ධර්‍මය කෙරෙහි ගෞරව නොකරන්නේ යටත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කෙරේද, සංයා කෙරෙහි ගෞරව නොකරන්නේ යටත් පැවතුම් නැත්තෙක්ව වාසය කෙරේද,. ශීලය සම්පූර්‍ණ නොකරන්නෙක් වේද, හෙතෙම සංයා කෙරෙහි විවාද උපදවයි. යම් විවාදයක් බොහෝ දෙනාට අවැඩ පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනත්‍ර්‍ථ පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස දුක් පිණිස වන්නේද (එබඳු විවාදයෙකි)

12. ´´ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාදයකට මුල් කරුණ තමන් කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ දක්නහු නම්, ආනන්‍දය, එහි තෙපි එම ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ දුරුකිරීම පිණිස උත්සාහ කරව්. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මෙබඳු විවාද මූලය තමන් කෙරෙහි හෝ පිටත්හි හෝ නොදක්නහු නම්, ආනන්‍දය, එහි තෙපි එම ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ නොවැඩීම පිණිස පිළිපදිව්. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූලයාගේ පහ කිරීම වේ. මෙසේ මේ ලාමකවූ විවාද මූළයාගේ මත්තෙහි නොහටගැනීම වේ. ආනන්‍දය, මොහු වනාහි විවාදයට මුල් කරුණු සය වෙත්.

13.´´ආනන්‍දය, මේ අධිකරණ සතරක් වෙත්. විවාදය පිළිබඳ අධිකරණය, සීල විපත්ති ආදීන් චෝදනා කිරීම් පිළිබඳ අධිකරණය, සප්ත ආපත්ති ස්කන්‍ධයන් පිළිබඳවූ අධිකරණය, අවලොකන ආදී කටයුතු පිළිබඳ අධිකරණය, ආනන්‍දය, මොහු වනාහි අධිකරණ සතර වෙත්.

14.´´ආනන්‍දය, උපනුපන් අධිකරණයන්ගේ සමථය පිණිස සංසිඳීම පිණිස මේ අධිකරණ සමථ සතක් වෙත්. සම්මුඛාවිනය දිය යුත්තේය. සති විනය දිය යුත්තේය. අමූළහ විනය දිය යුත්තේය. ප්‍රතිඥාවෙන් කරවිය යුතුයි. යෙභුය්‍යසිකාවය, තස්සපාපිය්‍යසිකාය, තිණවත්‍ථාරකය යන සතයි.

15.´´ආනන්‍දය, කෙසේ නම් සම්මුඛාවිනය වේද? ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂූහු අධර්‍මය ධර්‍මයයි කියමින්, හෝ ධර්‍මය අධර්‍මයයි කියමින් හෝ අවිනය විනයයි කියමින් හෝ විනය අවිනයයි කියමින් කලහ කෙරෙත්ද, ආනන්‍දය, ඒ සියලුම භික්‍ෂූන් විසින් සමගිව රැස්විය යුතුයි. රැස්ව ධර්‍ම නීතිය පරීක්‍ෂාකර බැලියයුතුයි. ධර්‍ම නීතිය පරීක්‍ෂාකොට බලා යම් ආකාරයකින් ධර්‍ම නීතිය හා සමවේද, ඒ ආකාරයෙන් ඒ අධිකරණය කලහය සංසිඳවිය යුතුයි. ආනන්‍දය, මෙසේ සංසිඳුවීම සම්මුඛාවිනය නම් සංසිඳුවීම වේ. මෙසේ වනාහි මේ ශාසනයෙහි සමහර අධිකරණයන්ගේ සංසිඳීම වේ. එනම් සම්මුඛාවිනයයෙනි.

16. ´´ආනන්‍දය, කෙසේ නම් යෙභුය්‍යසිකා නම් සංසිඳුවීම වේද, ආනන්‍දය, ඉදින් ඒ භික්‍ෂූහු ඒ අධිකරණය ඒ ආවාසයෙහි සංසිඳවන්ට නොහැකිවෙත් නම්, ආනන්‍දය, ඒ භික්‍ෂූන්ට වඩා යම් ආවාසයක භික්‍ෂූහු ඉතා බොහා් වෙත් නම් ඒ ආවාසයට යා යුත්තේය. එහි සියල්ලන්ම සමගිව රැස්විය යුතුයි.

රැස්ව ධර්‍ම නීතිය පරීක්‍ෂාකර බැලිය යුතුයි. ධර්‍ම නීතිය පරීක්‍ෂාකර බලා යම් ආකාරයකින් ධර්‍ම නීතිය හා සම වේද, ඒ ආකාරයෙන් ඒ අධිකරණය සංසිඳවිය යුතුයි. ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි යෙභුය්‍යසිකා නම් සංසිඳවීම වේ. මෙසේද වනාහි මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් අධිකරණයන්ගේ සංසිඳවීම වේ. එනම් යෙභුය්‍යසිකාවෙනි.

17. ´ආනන්‍දය, කෙසේ නම් සතිවිනය නම් සංසිඳවීම වේද, ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම මහණෙකුට පාරාජිකාවකින් හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකින් හෝ

මෙබඳු ගරු ඇවතකින් ´ආයුෂ්මත් තෙමේ පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව මතකදැ´ යි චෝදනා කරන්නේය. හෙතෙම, ´ඇවැත්නි, මම පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව සිහි නොවෙමි´ යි කියන්නේද, ආනන්‍දය, ඒ භික්‍ෂූහුට වනාහි සති විනය නම් සංසිඳවීම දිය යුත්තේය. ආනන්‍දය මෙසේ වනාහි සතිවිනය නම් සංසිඳවීම වේ. මෙසේද වනාහි මේ සස්නෙහි ඇතැම් අධිකරණයන්ගේ සංසිඳවීම වේ. එනම් සතිවිනයෙනි.

18. ´´ආනන්‍දය, කෙසේ නම් අමූළහ විනය නම් සංසිඳවීම වේද, ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම මහණෙකුට පාරාජිකාවකින් හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකින් හෝ මෙබඳුවූ ගරු ඇවතකින් ´ආයුෂ්මත් තෙමේ පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව මතකදැ´ යි චෝදනා කරන්නේය. හෙතෙම, ´ඇවැත්නි, මම පාරාජිකාවකට හෝ පැමිණියේ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව මතක නැතැයි කියන්නේය. හෙතෙම ඔහුට අවුල් හැරීම වැඩියක් අවුල් කෙරෙයි. ´ආයුෂ්මත්තෙම යහපත්වම දැනගනු මැනව. ඉදින් පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව සිහි කෙරෙහිදැ´ යි කියායි. හෙතෙම මෙසේ කියයි. ´ඇවැත්නි, මම වනාහි උමත ුබවට චිත්තයාගේ පෙරළීමට පැමිණියෙමි. ඒ උමතුවූ මා විසින් ශ්‍රමණයන්ට නුසුදුසුවූ බොහෝ දේ කරන ලදී. නුසුදුසු වචන කියන ලදී. නුසුදුසු ක්‍රියා කරනලදී. මට එය මතක නැත. මුලාවූ මා විසින් එය කරන ලදැ´ යි කියන්නේය. ආනන්‍දය, ඒ භික්‍ෂුවහට වනාහි අමුළහ විනය නම් සංසිඳුවීම දිය යුතුයි. ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි අමුළහ විනය නම් සංසිඳවීම වේ. මෙසේද වනාහි මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් අධිකරණයන්ගේ සංසිඳීම වේ. එනම්, අමුළහ විනයයෙනි.

19. ´´ආනන්‍දය, කෙසේ නම් පටිඤ්ඤාතකරණය සංසිඳවීම වේද, ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම චොදනා කරණ ලද්දේ හෝ චෝදනා නොකරන ලද්දේ හෝ ඇවත සිහි කරයිද, ප්‍රකාශ කරයිද, ප්‍රකට කෙරේද, ආනන්‍දය, ඒ භික්‍ෂුව විසින් වැඩිමහලු භික්‍ෂුවක් කරා පැමිණ සිවුර ඒකාංශකොට පොරවා, පා වැඳ, උක්කුටුකයෙන් ඉඳ, ඇඳිලි බැඳගෙන, ´ස්වාමීනි, මම මෙනම් ඇවතකට පැමිණියෙමි. එය දේශනා කරමි´ යි මෙසේ කියයුතු වන්නේය. වැඩි මහලු භික්‍ෂුව, ´ඇවත දක්නෙහිදැ´ යි අසයි. හෙතෙම, ´දක්නෙමි´ යි කියන්නේය. ´මත්තෙහි සංවරයට පැමිණෙන්නෙහිදැ´ යි වැඩිමහල් තෙරුන් වහන්සේ අසයි. ´සංවරයට පැමිණෙන්නෙමි´ යි හෙතෙම කියන්නේය. ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි පටිඤ්ඤාතකරණය නම් සංසිඳවීම වේ. මෙසේද වනාහි මෙහි ඇතැම් අධිකරණයන්ගේ සංසිඳීම වේ. එනම්, පටිඤ්ඤාතකරණයෙනි.

20. ´´ආනන්‍දය, කෙසේ නම් තස්සපාපිය්‍යසිකා නම් සංසිඳවීම වේද? ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණෙක් මහණෙකුට, ´පාරාජිකාවකින් හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකින් හෝ මෙබඳුවූ ගරු ඇවතකින් ආයුෂ්මත් තෙමේ පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවකට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණියා මතකදැ´ යි චෝදනා කරන්නේය. හෙතෙම මෙසේ කියයි. ´ඇවැත්නි මම පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණියා මතක නැතැයි කියන්නේය.

හෙතෙම ඔහුට අවුල් හරින්නහු වැඩියක් අවුල් කෙරෙයි. ´ආයුෂ්මත් තෙමේ ඉදින් පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණිබව මතක්වෙහිදැයි මනාකොටම දැනගනුව´ යි කියයි. ඇවැත්නි මට පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවකට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව මතක නැත. ඇවැත්නි මෙබඳු කුඩා ඇවතකට පැමිණි බව මතකය´ යි කියායි. හෙතෙම අවුල් හරින්නාහු වඩාත් අවුල් කෙරෙයි. ´ආයුෂ්මත් තෙමේ ඉදින් පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවකට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණිබව මතකදැයි මනාකොට දැනගනුව´ යි කියායි. හෙතෙම මෙසේ කියයි. ´ඇවැත්නි, මම වනාහි මෙනම් සුලු ඇවතකට පැමිණ නොඅසන ලදුවම ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. කිමෙක්ද? මම පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණ අසන ලදුව ප්‍රකාශ නොකරන්නෙම්දැ´ යි කියන්නේය. හෙතෙම මෙසේ කියයි. ´ඇවැත්නි, නුඹ වනාහි මෙනම් සුලු ඇවතකට පැමිණ නොඅසන ලදුව ප්‍රකාශ නොකරන්නෙහිය. කිමෙක්ද ඔබ පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණ අසන ලදුව ප්‍රකාශ කරන්නෙහිද? ආයුෂ්මත් තෙමේ ඉදින් පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව සිහි වන්නෙහිදැයි මනාකොටම දැනගනුව´ යි කියන්නේය. ඒ භික්‍ෂුතෙමේ ´ඇවැත්නි මට පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව මතකය. ඉක්මන්කම නිසා හෝ අනිකක් කියනු කැමතිව මා විසින් මෙසේ අනිකක් කීම නිසා හෝ මට පාරාජිකාවකට හෝ පාරාජිකාවට ලංවූ ඇවතකට හෝ මෙබඳු ගරු ඇවතකට පැමිණි බව මතක නැතැ´ යි. කියනලදී. ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි තස්සපාපිය්‍යසිකා නම් සංසිඳවීම වේ මෙසේද වනාහි මෙහි ඇතැම් අධිකරණයන්ගේ සංසිඳීම වේ. එනම්, තස්සපාපිය්‍යසිකාවෙනි.

21. ´´ආනන්‍දය, කෙසේ නම් තිණවත්‍ථාරක නම් සංසිඳවීම වේද? ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි හටගත් දබර ඇති හටගත් කලහ ඇති විවාදයට පැමිණ වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූන්ගේ බොහෝවූ ශ්‍රමණයන්ට නුසුදුසුවූ කියනලද දෙය හා කරණලද දෙය පුරුදු කරණ ලද්දේ වෙයි. ආනන්‍දය, ඒ සියලුම භික්‍ෂූන් විසින් සමගිව රැස්විය යුතුයි. රැස්ව එක් පක්‍ෂයෙක්හිවූ භික්‍ෂූන්ගෙන් ඉතා දක්‍ෂවූ භික්‍ෂුවක් විසින් හුනස්නෙන් නැගිට සිව්රු ඒකාංශකොට ඇඳිලි බැඳගෙන සංයාහට දැන්විය යුත්තේය. ´ස්වාමීනි, සංතෙම මා කියන්නක් අසාවා. හටගත් දබර ඇක්කාවූ, හටගත් කලහ ඇත්තාවූ, විවාදයට පැමිණ වාසය කරන්නාවූ අපගේ මේ බොහෝවූ ශ්‍රමණයන්ට නුසුදුවූ කියන ලද්දාවූද, කරණ ලද්දාවූද, පුරුදු කරණ ලද්දාවූද දේ වෙයි.

´ඉදින් සංයාට පැමිණි කල් ඇත්තේ නම් මම මේ ආයුෂ්මතුන්ලාගේ යම් ඇවතකුත් වේද, තමන්ගේ යම් ඇවතකුත් වේද, මහත් වරද සහ ගිහියන් පිළිබඳ වරද හැර යම් සෙසු සියලු ඇවැත් මේ ආයුෂ්මතුන්ලාගේ ප්‍රයෝජනය පිණිසද, තමන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිසද, සංයා මධ්‍යයෙහි තිණවත්‍ථාරක කර්‍මයෙන් දේශනා තරන්නෙමි´ යි (කිය යුතුය.)

´´ඉක්බිති අනික් පක්‍ෂයෙක්හිවූ භික්‍ෂූන්ගෙන් ඉතා දක්‍ෂවූ භික්‍ෂුවක් විසින් හුනස්නෙන් නැගිට සිව්රු ඒකාංශකොට පොරවා ඇඳිලි බැඳගෙන සංයාහට දැන්විය යුත්තේය. ´ස්වාමීනි, සංතෙම මා කියන්නක් අසන සේක්වා. හටගත් දබර ඇත්තාවූ, හටගත් කලහ ඇත්තාවූ, විවාදයට පැමිණ වාසය කරන්නාවූ අපගේ මේ බොහෝවූ ශ්‍රමණයන්ට නුසුදුසුවූ කියන ලද්දාවූද, කරණ ලද්දාවූද, පුරුදු කරණ ලද්දාවූද දේ වෙයි. ඉදින් සංයාට පැමිණි කල් ඇත්තේ නම්, මම මේ ආයුෂ්මතුන්ලාගේ යම් ඇවතකුත් වේද, තමාගේ යම් ඇවතකුත් වේද, මහත් වරද සහ ගිහියන් පිළිබඳ වරද හැර සෙසු සියලු වරද මේ ආයුෂ්මතුන්ලාගේ ප්‍රයෝජනය පිණිසද, තමාගේ ප්‍රයෝජනය පිණිසද, සංයා මධ්‍යයෙහි තිණවත්‍ථාරක කර්‍මයෙන් දෙසන්නෙමි´ යි (කිය යුතුය.)

´´ආනන්‍දය, මෙසේ වනාහි තිණවත්‍ථාරක නම් සංසිඳවීම වේ මෙසේද වනාහි මේ ශාසනයෙහි ඇතැම් අධිකරණයන්ගේ සංසිඳීම වේ. එනම්, තිණවත්‍ථාරකයෙනි.

22. ´´ආනන්‍දය, ප්‍රියබව ඇතිකරන්නාවූ, ගරු බව ඇතිකරන්නාවූ, රැස්වීම පිණිස, විවාද නොකිරීම පිණිස, සමගිය පිණිස, එක්වීම පිණිස, මේ සිහි කටයුතු ධර්‍ම සයක් පවතිත්. එක්ව මහණදම් පුරන්නවුන් කෙරෙහි ඉදිරියෙහිද, නොඉදිරියෙහිද, කවර සයක්ද යත්? ආනන්‍දය, මේ ශාසනයෙහි මහණහුගේ මෛත්‍රී කාය කර්‍මය එළඹ සිටියේ වේද, ප්‍රිය බව ඇතිකරන්නාවූ, ගරු බව ඇතිකරන්නාවූ, මේ සිහි කටයුතු ධර්‍මයද, රැස්වීම පිණිස, විවාද නොකිරීම පිණිස, සමගිය පිණිස එක්වීම පිණිස පවතියි.

23.´´ආනන්‍දය, නැවතද අනිකක් කියමි. එකට මහණදම් පුරණ භික්‍ෂූන් කෙරෙහි ඉදිරියෙහිද, නොඉදිරියෙහිද භික්‍ෂුහුගේ මෛත්‍රී වාග් කර්‍මය එළඹ සිටියේ වෙයි. ප්‍රිය කරන්නාවූ, ගරු කරන්නාවූ, මේ සිහි කටයුතු ධර්‍මයද, සංග්‍රහය පිණිස, විවාද නොකිරීම පිණිස, සමගිය පිණිස, එකඟ බව පිණිස පවතියි.

´´ආනන්‍දය, නැවත අනිකක් කියමි. සබ්‍රම්සරුන් අභිමුඛයෙහිද, අනභිමුඛයෙහිද, භික්‍ෂුවගේ මෛත්‍රී මනො කර්‍මය එළඹ සිටියේ වෙයි. ප්‍රිය බව කරන්නාවූ, ගරු බව කරන්නාවූ, මේ සිහි කටයුතු ධර්‍මයද, රැස්වීම පිණිස, විවාද නොකිරීම පිණිස, සමගිය පිණිස, එක්වීම පිණිස පවතියි.

24.´´ ආනන්‍දය, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම යම් ඒ ධාර්මිකවූ, දැහැමින් ලබන ලද්දාවූ, යටත් පිරිසෙයින් පාත්‍රයෙහි ඇතුලත්වූවක් පමණවූද ලාභයෝ වෙත්ද, එබඳුවූ ලාභ සිල්වත්වූ සබ්‍රම්සරුන් හා බෙදා හදා නොවළඳන්නෙක් නොවේද, සමව බෙදා වළඳන්නෙක් වේද, ප්‍රියබව ඇතිකරන්නාවූ, ගරු බව ඇතිකරන්නාවූ, මේ සිහි කටයුතු ධර්‍මයද, රැස්වීම පිණිස, අවිවාද පිණිස, සමගිය පිණිස, එක්වීම පිණිස පවතියි.

25.´´ආනන්‍දය, නැවතද අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම කඩනොවූ, සිදුරු නොවූ, කබර නොවූ, කැළල් නොවූ, දාසකමින් මිදුනාවූ, නුවණැත්තන් විසින් පසස්නා ලද්දාවූ, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි දෙකින් අල්වා නොගන්නා ලද්දාවූ, සමාධිය පිණිස පවත්නාවූ, යම් ඒ සීලයෝ වෙත්ද, එබඳු සීලයන්හි සබ්‍රම්සරුන් ඉදිරියෙහි හා නොඉදිරියෙහිද, සීලයෙන් සමාන බවට පැමිණ වාසය කරයිද, ප්‍රියබව ඇතිකරන්නාවූ, ගරුබව ඇතිකරන්නාවූ මේ සිහි කටයුතුවූ ධර්‍මයද රැස්වීම පිණිස, අවිවාදය පිණිස, සමගිය පිණිස, එක්වීම පිණිස පවතියි.

26.´´ආනන්‍දය, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම යම් මේ ආය්‍ර්‍යවූ නෛය්‍ර්‍යාණිකවූ එය පිළිපදින්නහුගේ දුක් මනාව නැසීම පිණිස පවත්නාවූ යම් ඒ ප්‍රඥාවක් වෙයිද, එබඳු ප්‍රඥාවෙන් සබ්‍රම්සරුන් ඉදිරියෙහි හා නොඉදිරියෙහිද සමාන බවට පැමිණ වාසය කරයිද, ප්‍රියබව ඇතිකරන්නාවූ, ගරුබව ඇති කරන්නාවූ, මේ සිහි කටයුතු ධර්‍මයද රැස්වීම පිණිස, අවිවාදය පිණිස, එක්වීම පිණිස පවතියි. ආනන්‍දය, ප්‍රිය බව ඇතිකරන්නාවූ මේ සිහි කටයුතු ධර්‍ම සය රැස්වීම පිණිස, අවිවාදය පිණිස, සමගිය පිණිස, එක්වීම පිණිස පවතිත්. ආනන්‍දය, ඉදින් තෙපි මේ සිහි කටයුතු ධර්‍ම සය සමාදන්ව පවත්නාහු නම් ආනන්‍දය, තෙපි නොඉවසන්නාවූ කුඩා වරද ඇත්තාවූ හෝ මහත් වරද ඇත්තාවූ යම් වචනයක් දකිව්ද?´´ ´´ස්වාමීනි, නැත.´´

´´ආනන්‍දය, එහෙයින් මේ සිහි කටයුතු ධර්‍ම සය සමාදන්ව පවතිව්. එය තොපට බොහෝ කලක් හිත පිණිස, සැප පිණිස වන්නේය..´´

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළේය. සතුටු සිත් ඇත්තාවූ ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තේය.

සාමගාම සූත්‍රය නිමි. ( 1 – 4)

103. කින්ති සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුසිනාරා නුවර ´´බලිහරණ´´ නම් වන ලැහැබෙහි වැඩ වසන සේක. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ´මහණෙනි,´ කියා භික්‍ෂූන්ට කථා කළ සේක. ´පින්වතුන් වහන්සැ´ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළේය.

´´මහණෙනි, තොපට මා කෙරෙහි කිම, මෙබඳු සිතක් වේද? ´ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම සිවුරු කරුණු කොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කෙරේද, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම පිණ්ඩපාතය කරුණු කොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කෙරේද? ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම සෙනසුන් කරුණු කොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කෙරේද, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ ඒ ඒ භව සැප ලැබීම කරුණු කොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කෙරේද?´ කියායි.

´´ස්වාමීනි, ´භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ සිවුරු හේතුකොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කෙරෙයි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ පිණඩපාතය හේතුකොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කෙරෙයි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ සේනාසන හේතුකොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කෙරෙයි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ඒ ඒ භවයෙහි සැප විඳීම හේතුකොටගෙන හෝ ධර්‍මය දේශනා කරයි. යනමෙබඳු සිතක් අපට ඇති නොවෙයි.´´

2. ´´මහණෙනි, තොපට වනාහි ´මා කෙරෙහි සිවුරු හේතුකොටගෙන හෝ ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම ධර්‍මය දේශනා කරයි. පිණඩපාතය හේතුකොටගෙන හෝ ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම ධර්‍මය දේශනා කරයි. සේනාසන හේතුකොටගෙන හෝ ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම ධර්‍මය දේශනා කරයි. ඒ ඒ භව සැප විඳීම හේතුකොටගෙන හෝ ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම ධර්‍මය දේශනා කෙරේය´ යන මෙබඳු සිතක් තොපට ඇති නොවේ නම් මහණෙනි, මා කෙරෙහි තොපට කෙබඳු සිතක් වේද?´´.

´´ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි අපට ´ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුකම්පා ඇත්තේය. වැඩ කැමැත්තේ වේ. අනුකම්පා පිණිස ධර්‍මය දේශනා කෙරේය ´ යන මෙබඳු සිතක් වන්නේය.´´ ´´මහණෙනි, තොපට මා කෙරෙහි භාග්‍යවත් තෙම අනුකම්පා ඇත්තේය. වැඩ කැමැත්තේය. අනුකම්පාව නිසා ධර්‍මය දේශනා කෙරේය යන අදහස ඇත්තේය.

3. ´´මහණෙනි, එහෙයින් මේ ශාසනයෙහි මා විසින් තොපට යම් ධර්‍මයක් දේශනා කරන ලද්දාහුද, එනම්, සතර සතිපට්ඨානයෝය. සතර සම්‍යක් ප්‍රධානයෝය. සතර ඎද්ධි පාදයෝය, පඤෙචන්‍ද්‍රියයෝය, පඤච බලයෝය, සප්ත බෞද්ධ්‍යඞ්ග යෝය, ආය්‍ර්‍ය අෂ්ටාඞ්ගක මාර්‍ගයෝය යන මොහුයි. එහි සියල්ලන් විසින්ම සමගිව, සතුටුව, විවාද නොකරමින් හික්මිය යුතුයි.

4. ´´මහණෙනි, සමගිව සතුටුව විවාද නොකරමින් හික්මෙන්නාවූ ඒ තොප අතුරෙන් අභිධර්‍මයෙහි වෙනස් වාද ඇති භික්‍ෂූහු දෙදෙනෙක් වන්නාහුද, එහි ඉදින් තොපට ´මේ ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ද වෙනස්ය. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන්ද වෙනස්යයි, මෙසේ අදහස් වන්නේ නම් එහි යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නහුද? ඔහු වෙත පැමිණ ´ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ද වෙනස්ය. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන්ද වෙනස්ය. ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම යම්සේ අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ද, ව්‍යඤ්ජන වශයෙන්ද වෙනස්ද, ආයුෂ්මත්හු ඒ ආකාරයෙන් දැනගනිව්. ආයුෂ්මත්හු විවාදයට නොපැමිණෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. ඉක්බිති අනික් පක්‍ෂයෙහිවූ භික්‍ෂූන්ගෙන් යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නහුද, ඔහු වෙත පැමිණ, ´ආයුෂ්මතුන්ගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ද වෙනස්ය. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන්ද වෙනස්ය. ආයුෂ්මත්හු ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම යම්සේ අත්‍ර්‍ථ වශයෙනුත් වෙනස්ද, ව්‍යඤ්ජන වශයෙනුත් වෙනස්ද, එසේ දැනගනිව්. ආයුෂ්මත්හු විවාද නොකෙරෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. මෙසේ වරදවා ගන්වා ලද්ද වරදවා ගන්වා ලද්දක් වශයෙන් දැරිය යුතුයි. වරදවා ගන්වා ලද්ද, වරදවා ගන්වා ලද්දක් වශයෙන් දරා යමක් ධර්‍මය වේද, යමක් විනය වේද, එය කිය යුත්තේය.´´

5.´´ඉදින් එහි තොපට ´මේ ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන් වෙනස්වේ. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් සමවේය´ යි සිතෙන්නේද, එහි යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නහුද, ඔහු කරා පැමිණ ´ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ම වෙනස්ය. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් සමාන වෙයි. ඒ කීම යම්සේ අත්‍ර්‍ථ වශයෙන් ම වෙනස්ද, ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් සමාන වේද, ආයුෂ්මත්හු ඒ ආකාරයෙන් දැනගනිව්. විවාදයට නොපැමිණෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. ඉක්බිති අනික් පක්‍ෂයෙහිවූ භික්‍ෂූන්ගෙන් යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නහුද, ඔහු පැමිණ, ´ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ම වෙනස්ය. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් සමාන වේ. ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම යම්සේ අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ම වෙනස්ද, ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් සමාන වේද, ආයුෂ්මත්හු ඒ ආකාරයෙන් දැනගනිව්. ආයුෂ්මත්හු විවාදයට නොපැමිණෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. මෙසේ වරදවා ගන්නා ලද්ද වරදවා ගන්නා ලද්දක් වශයෙන් දැරිය යුතුයි. නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද නිවරදකොට ගන්නා ලද්දක් වශයෙන් දැරිය යුතුයි. වරදවා ගන්නා ලද්ද, වරදවා ගන්නා ලද්ද වශයෙන් දරා නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද නිවරදකොට ගන්නා ලද්දක් වශයෙන් දරා යමක් ධර්‍මය වේද, යමක් විනය වේද, එය කිය යුතුයි.´´

6.´´ඉදින් එහි තොපට මේ ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ම සමවෙයි. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් වෙනස්වේයයි සිතයි නම් එහි යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නාහුද, ඔහු කරා පැමිණ, ´ආයුෂ්මත්වරුන්ගේ කීම වනාහි අත්‍ර්‍ථ වශයෙන් සමානවේ. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් වෙනස්වේ. එය යම්සේ අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ම සමවේද, ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් වෙනස්වේද, ආයුෂ්මත්හු ඒ ආකාරයෙන් දැනගනිව්. යම් මේ ව්‍යඤ්ජනයක් වේද, එය වනාහි සුථ කරුණකි. ආයුෂ්මත්හු ස්වල්ප කාරණයකින් විවාදයට නොපැමිණෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. අනික් පක්‍ෂයෙහිවූ භික්‍ෂූන්ගෙන් යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නාහුද, ඔහු කරා පැමිණ, ´ආයුෂ්මතුන්ලාගේ කීම වනාහි අත්‍ර්‍ථ වශයෙන් සමාන වේ. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් වෙනස් වේ. ආයුෂ්මත්හු එය යම්සේ අත්‍ර්‍ථ වශයෙන් සමානවේද, ව්‍යඤ්ජන වශයෙන් වෙනස්වේද, එය ඒ ආකාරයෙන් ආයුෂ්මත්හු දැනගනිව්. යම් ඒ ව්‍යඤ්ජනයක් වේද, එය ස්වල්ප කාරණයකි. ආයුෂ්මත්හු ස්වල්ප කාරණයකින් විවාදයට නොපැමිණෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. මෙසේ නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද වශයෙන් දැරිය යුතුයි. වරදවා ගන්නා ලද්ද වරදවා ගන්නා ලද්ද වශයෙන් දැරිය යුතුයි. නිවරදකොට ලන්නා ලද්ද නිවරද කොට ගන්නා ලද්ද වශයෙන් දරා වරදවා ගන්නා ලද්ද වරදවා ගන්නා ලද්ද වශයෙන් දරා, යමක් ධර්‍මය වේද, යමක් විනය වේද, එය කිය යුතුයි.

7. ´´එහි ඉදින් තොපට මේ ආයුෂ්මතුන්ලාගේ කීම අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ද සමානවේ. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන්ද සමානවේයයි සිතක් වන්නේ නම් එහි යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නාහුද, ඔහු කරා පැමිණ, ´ආයුෂ්මතුන්ලාගේ කීම වනාහි අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ද සමානවේ. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන්ද සමානවේ. එය යම්සේ අත්‍ර්‍ථයෙනුත් සමානවේද, ව්‍යඤ්ජනයෙනුත් සමානවේද, ආයුෂ්මත්හු ඒ ආකාරයෙන් දැනගනිව්. ආයුෂ්මත්හු විවාදයට නොපැමිණෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. ඉක්බිති අනික් පක්‍ෂයෙක්හිවූ භික්‍ෂූන්ගෙන් යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නාහුද, ඔහු කරා පැමිණ, ´ආයුෂ්මතුන්ලාගේ කීම වනාහි අත්‍ර්‍ථ වශයෙන්ද සමාන වේ. ව්‍යඤ්ජන වශයෙන්ද සමානවේ. එය යම්සේ අත්‍ර්‍ථයෙනුත් සමානවේද, ව්‍යඤ්ජනයෙනුත් සමානවේද, ආයුෂ්මත්හු ඒ ආකාරයෙන් දැනගනිව්. ආයුෂ්මත්හු විවාදයට නොපැමිණෙත්වා´ යි කියයුතු වන්නේය. මෙසේ නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද වශයෙන් දැරිය යුතුයි. නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද නිවරදකොට ගන්නා ලද්ද වශයෙන් දරා යමක් ධර්‍මය වේද, යමක් විනය වේද, එය කිය යුතුයි.

8. ´´මහණෙනි, සමගිව, සතුටු වෙමින්, විවාද නොකරමින්, හික්මෙන්නාවූ ඒ තොප අතුරෙන් එක්තරා භික්‍ෂුවක්හට ඇවැතක් වන්නේද, වරද කිරීමක් වන්නේද, මහණෙනි, එහි චෝදනාව පිණිස නොයා යුතුයි. අනික් පුද්ගලතෙම වනාහි ක්‍රොධ නොකරන්නෙක්, වෛර නොකරන්නෙක් තම මතය අත් නොහරින සේ තදින් නොගන්නෙකි. තම මතය පහසුවෙන් දුරලිය හැක්කෙක් වේනම්, ´මටද වෙහෙස නොවන්නේය. අනිකාටද දුකට පැමිණීමක් නොවන්නේය. මට ඒ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නැගිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන්ට හැක්කේය´ යි පුද්ගලයා පරීක්‍ෂා කළ යුතුය. ඉදින් මහණෙනි, කීමට සුදුසු වන්නේය. මහණෙනි, ඉදින් වනාහි මෙසේ වන්නේනම් ´මටද වෙහෙසක් නොවන්නේය. අන්‍ය පුද්ගලයාටද දුකක් වන්නේය. අනික් පුද්ගලයා වනාහි කිපෙන්නෙක. වෛර කරන්නෙක. මතය දැඩිකොට ගන්නෙකි. මතය පහසුවෙන් දුරලිය නොහැක්කේ වෙයි. මම මේ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නගා සිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන්ට හැක්කේද වෙමි´ යි මෙසේ වන්නේ නම් යම් මේ අනික් පුද්ගලයාගේ දුකට පැමිණීමක් වේද, මෙය වනාහි සුලු දෙයකි. ඒ මම මේ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නැගිටුවා කසලයෙහි පිහිටුවන්ට හැකිවෙයි නම් එයම මහත් වන්නේය. මහණෙනි, ඉදින් මෙසේ වන්නේනම් කීමට සුදුසු වේ.

9. ´´මහණෙනි, ඉදින් වනාහි ´මට වනාහි වෙහෙස වන්නේය. අනික් පුද්ගලයාට දුකක් නොවන්නේය. අනික් පුද්ගල තෙම වනාහි ක්‍රොධ නොකරන්නෙක්, වෛර නොකරන්නෙක්, මතය තරයේ ගන්නෙක්, මතය පහසුවෙන් අත් නොහරින්නෙක් වන්නෙම් මම මේ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නැගිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන්ට හැක්කේද, වෙමි. මාහට යම් වෙහෙසක් වේද, එය වනාහි සුලු වූවකි. ඒ මම මේ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නැගිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන්ට හැකිවෙම් නම් එයම මහත් වන්නේය. ´මහණෙනි, ඉදින් එසේ වන්නේ නම් කීමට සුදුසුයි.

10 ´´මහණෙනි, ඉදින් වනාහි මටද වෙහෙස වන්නේය. අනික් පුද්ගලයාටද දුක් වන්නේය. අනික් පුද්ගල තෙමේ වනාහි කිපෙන්නෙක්, බද්ධ වෛර කරන්නෙක්, මතය තරයේ ගන්නෙක්, මතය පහසුවෙන් දුරලිය නොහැක්කෙක් වන්නේද ´මම මේ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නැගිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන්ට හැක්කේද, වෙම් නම් මට යම් වෙහෙසීමක් වේද, අන්‍ය පුද්ගලයාට යම් දුකක් වේද, මෙය වනාහි සුලු වූවකි. ඒ මම මේ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නැගිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන්ට හැකිවෙම් නම් එයම මහත් වන්නේය. ´මහණෙනි, ඉදින් එසේ වන්නේ නම් කීමට සුදුසුය.

11 ´´මහණෙනි, ඉදින් වනාහි මටද වෙහෙස වන්නේය. අන් පුද්ගලයාටද දුක් වන්නේය. අනික් පුද්ගල තෙමේ වනාහි කිපෙන්නෙක, වෛර කරන්නෙක, මතය තරයේ ගන්නෙක, මතය පහසුවෙන් දුරලිය නොහැක්කෙක මමද මේ පුද්ගලයා අකුසලයෙන් නැගිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන්ට නොහැකි වෙමියි, මෙසේ වන්නේද, මහණෙනි, මෙබඳු පුද්ගලයා කෙරෙහි උපෙක්‍ෂාව නොයික්මවිය යුතුය.

12.´´මහණෙනි, සමගිව සතුටුවෙමින්, විවාද නොකරමින් හික්මෙන්නාවූ, ඒ තොප අතරෙහිද සිත් දූෂ්‍ය කරන්නාවූ අමනාපය ඇති කරන්නාවු, නොසතුට ඇල්ම ඇතිකරන්නාවූ ඕපාදූප වචන උපදින්නේය. ඒ එක් පක්‍ෂයක භික්‍ෂූන් අතුරෙන් යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නහුද, ඔහු කරා පැමිණ, ´ඇවැත්නි, සමගිව සතුටුවෙමින් විවාද නොකරමින් හික්මෙන්නාවූ, අප අතරෙහි සිත් දූෂ්‍යකරන්නාවූ, අමනාප ඇතිකරන්නාවූ, නොසතුට ඇතිකරන්නාවූ, ඔවුනොවුන්ගේ ඔපාදූප වචන උපන්නේය යන යමක් ඇද්ද, එය ශාස්තෘන් වහන්සේ දන්නේ නම් ගර්හා කරන්නේදැයි කිය යුතුය.

13. ´´මහණෙනි, මනාකොට ප්‍රකාශ කරන්නාවූ භික්‍ෂුතෙම මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නේය. ´ඇවැත්නි, සමගිව සතුටුවෙමින් විවාද නොකරමින් හික්මෙන්නාවූ අප අතරෙහි සිත දූෂ්‍ය කරන්නාවූද, අමනාප ඇතිකරන්නාවූද, නොසතුට ඇතිකරන්නාවූද, ඔවුනොවුන්ගේ ඔපාදූප වචන උපදින්නේය යන යමක් ඇද්ද, එය ශාස්තෘන් වහන්සේ දන්නේ නම් ගරහන්නේය. ´ඇවැත්නි මේ කෝලාහල කිරීම දුරුකොට නිවණ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නේදැ´ යි ඇසිය යුතුය. මහණෙනි, මනානොට ප්‍රකාශ කරන්නාවූ භික්‍ෂුතෙම මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නේය. ´ඇවැත්නි, මේ කොලාහල කිරීම දුරුකොට නිවණ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන්නේය.´ තවද, අනික් පක්‍ෂයෙහිවූ භික්‍ෂූන්ගෙන් යම් භික්‍ෂුවක් ඉතා සුවචයයි හඟින්නාහුද, ඔහු කරා පැමිණ ´ඇවැත්නි, සමගිව, සතුටුවෙමින්, විවාද නොකරමින් හික්මෙන්නාවූ අප අතරෙහි සිත දූෂ්‍ය කරන්නාවූ, අමනාපය ඇති කරන්නාවූ, නොසතුට
ඇතිකරන්නාවූ, ඔවුනොවුන්ගේ ඕපාදූප වචන උපදින්නේය යන යමක් ඇද්ද, එය ශාස්තෘන් වහන්සේ දන්නේ නම් ගර්හා කරන්නේදැ´ යි කියයුතු වන්නේය. මහණෙනි, මනාකොට ප්‍රකාශ කරන්නාවූ භික්‍ෂුතෙම මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නේය. ´ඇවැත්නි සමගිව සතුටුවෙමින්, විවාද නොකරමින් හික්මෙන්නාවූ අප අතරෙහි සිත දූෂ්‍ය කරන්නාවූ, අමනාපය ඇති කරන්නාවූ, නොසතුට ඇති කරන්නාවූ, යම් ඒ ඔවුනොවුන්ගේ ඕපාදූප වචන උපදින්නේය යන යමක් ඇද්ද, එය ශාස්තෘන් වහන්සේ දන්නේ නම් ගර්හා කරන්නේය කියායි. ඇවැත්නි, මේ කෝලාහල කිරීම වනාහි දුරුකොට නිවණ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන්නේදැ´ යි ඇසිය යුතුය. මහණෙනි, මනාකොට ප්‍රකාශ කරන්නාවූ භික්‍ෂුතෙම මෙසේ ´ඇවැත්නි, මේ කොලාහල කිරීම දුරු නොකොට නිවණ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකරන්නේය´ යි කියන්නේය.

14. ´´මහණෙනි, ඉදින් ඒ භික්‍ෂුවගෙන් අනික් භික්‍ෂුවක් ආයුෂ්මතුන් විසින් අපගේ මේ භික්‍ෂූහු අකුසලයෙන් නැගිටුවා කුසලයෙහි පිහිටුවන ලද්දාහුදැයි අසන්නේ නම්, මහණෙනි, මනාකොට ප්‍රකාශ කරන්නාවූ භික්‍ෂුතෙම මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නේය. ´ඇවැත්නි, මෙහි මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද, එතැනට පැමිණියෙමි. ඒ මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්‍මය දේශනා කළ සේක.´ මම ඒ ධර්‍මය අසා ඒ භික්‍ෂූන්ට කීවෙමි. ඒ භික්‍ෂූහු ඒ ධර්‍මය අසා අකුසලයෙන් නැගී සිටියාහුය, කුසලයෙහි පිහිටියාහුය යනුවෙනි

´´මහණෙනි, මෙසේ ප්‍රකාශ කරන්නාවූ භික්‍ෂුතෙම තමාද නොම උසස් කෙරෙයි. අනුන් නොම පහත් කෙරෙයි. ධර්‍මයට අනුකූලවූවක් ප්‍රකාශ කරයි. කරුණු සහිතවූ අනික් කිසි වාදයක් හෝ අනුවාදයක් හෝ (මේ පුද්ගලයාට) ගැරහියයුතු තැනට නොපැමිණෙන්නේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළේය. සතුටු සිත් ඇත්තාවූ ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තාහුය.

තුන්වැනිවූ කින්ති සූත්‍රය නිමි. ( 1 – 3 )

102. පඤ්ඤත්තය සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි වූ අනේපිඬු සිටුහු විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වාසය කරන සේක. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ´මහණෙනි´, කියා භික්‍ෂූන්ට කථා කළහ. ´පින්වතුන් වහන්සැ´ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනාගතය කල්පනා කරන්නාවූ, අනාගතය අනුව ගිය දෘෂ්ටි ඇත්තාවූ ඇතැම් මහණ බමුණන් ඇත්තාහ. (ඔවුහු) අනාගතය අරභයා නොයෙක් ආකාර දෘෂ්ටි දෘෂ්ටි දක්වන්නාවූ වචන ප්‍රකාශ කෙරෙත්. සංඥාවෙන් යුක්තවූ මරණින් පසු නිත්‍යවූ ආත්මයක් ඇතැයි, මෙසේ සමහරු ප්‍රකාශ කරත්. මරණින් මත්තෙහි සංඥාවෙන් යුක්ත නොවූ, මරණින් පසු නිත්‍යවූ ආත්මයක් ඇතැයි සමහරු ප්‍රකාශ කරත්. මරණින් පසු සංඥාවක් ඇත්තේද නොවූ, නැත්තේද නොවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ ආත්මයක් ඇතැයි මෙසේ සමහරු කියත්. ඇත්තාවූ සත්ත්‍වයාගේ මරණින් පසු සිඳීම, ගැසීම, නොහට ගැණීම, හෝ පණවත්. මේ ආත්මයෙහි නිවණ හෝ සමහරු ප්‍රකාශ කරත්. මෙසේ මරණින් මතු නිත්‍යව පවත්තා ආත්මය හෝ පණවත්. ඇත්තාවූ සත්ත්‍වයාගේ මරණින් පසු සිඳීම, නැසීම, නො හට ගැණීම හෝ පණවත්. මේ ආත්මයෙහි නිවණ හෝ සමහරු ප්‍රකාශ කරත්. මෙසේ මේ කරුණු පසක්ව තුනක් වෙත්. තුනක්ව පසක් වෙත්. මේ පඤ්චත්තය පිළිබඳව සංක්‍ෂෙපයෙන් දැක්වීමයි.

2. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතුරෙහි යම් මේ මහණ බමුණු කෙනෙක් සංඥාවෙන් යුක්තවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, ආත්මය පණවත්ද? ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මරණින් මතු රූප ඇත්තාවූ, නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය නැත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තාවූද, රූප නැත්තාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්ද. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, නැත්තේත් නොවන්නාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ එක් සංඥාවක් ඇත්තාවූ මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ නොයෙක් සංඥා ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුත් ආත්මයක් හෝ පණවත්ද. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ හීන සංඥා ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුත්, ආත්මයක් හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ අප්‍රමාණ සංඥා ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්ත, ආත්මයක් හෝ පණවත්. මේ කියන පද සංඥා සත ඉක්මවන්ට හැකිවූ සමහරු මේ විඤ්ඤානඤ්චායතනය හෝ අප්‍රමාණයයි කම්පා නො කළ හැකි යයි සමහරු කියත්. මහණෙනි, ඒ මේ කාරණය තථාගතයන් වහන්සේ ඒ දෘෂ්ටීන්, දෘෂ්ටීන්ගේ හේතුත්, දෘෂ්ටීන්ගේ අරමුණුත් දන්නාහ.

3. යම් ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මය පණවත්ද. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තාවූද, අරූපී නැත්තාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තාවූද, අරූපී නැත්තාවූද, ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, රූප නැත්තේත් නොවන්නාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුක්තවූ, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ එක් සංඥාවක් ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුත් ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ නොයෙක් සංඥා ඇත්තාවූ මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුත් ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ හීන සංඥා ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුත් ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ අප්‍රමාණ සංඥා ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් යුත් ආත්මය හෝ පණවත්. මේ රූප සහිත සංඥා අතුරෙන්ද, රූප නැති සංඥා අතුරෙන්ද, එකත්ත සංඥා අතුරෙන්ද, නානත්ත සංඥා අතුරෙන්ද, යම් සංඥාවක් පිරිසිදුය, උතුම්ය, අග්‍රය, සියල්ලට වඩා උතුම්යයි කියනු ලැබේද, එය නාස්ති භාවප්‍රඥප්තිය අරමුණුකොට ඇති ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සංඥාව අප්‍රමාණ වෙයි. කම්පා නොවේයයි සමහරු කියත්. එය ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා ලද්දකි. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයවූ නිවන ඇත්තේමය. ඒ නිවන ඇත්තේයයි එසේ දැන ඒ සංස්කාරයන්ගේ නික්මීම දන්නා තථාගත තෙමේ ඒ සංස්කාරයන් ඉක්මීය.

මහණෙනි, ඒ වාද අතුරෙන් යම් මේ මහණ බමුණු කෙනෙක් මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා නැත්තාවූ, ආත්මය පණවත්ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ, රූපය ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් තොරවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය නැත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් තොරවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තාවූද, රූප නැත්තාවූද, , මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් තොරවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, සංඥාවෙන් තොරවූ, ආත්මයක් හෝ පණවත්. මහණෙනි, ඒ වාද අතුරෙහි යම් ඒ මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාවෙන් තොරවූ, ආත්මයක් පණවත්ද, සමහරු ඔවුන් බැහැර කෙරෙත්. ඊට හේතු කවරේද? සංඥාව රෝගයකි. සංඥාව ගඩයකි. සංඥාව හුලකි. යම් මේ සංඥා රහිත බවක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණිතයයි ඔවුහු සිතත්. මහණෙනි, තථාගත තෙමේ ඒ අසඥ භවයත් දන්නේය.

5. ´´යම් ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ සංඥාව නැත්තාවූ ආත්මය පණවත්ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා නැති, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය නැති, මරණින් මත්තෙහි නිත්‍යවූ, සංඥා නැති ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තාවූද, රූප නැත්තාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා නැති, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, නැත්තේත් නොවන්නාවූද, මතු නිත්‍යවූ, සංඥා නැති ආත්මය හෝ පණවත්. මහණෙනි, යම් කිසි ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ ´මම රූපයෙන් වෙන්ව, වේදනාවෙන් වෙන්ව, සංඥාවෙන් වෙන්ව, සංස්කාරයන්ගෙන් වෙන්ව, විඤ්ඤාණයාගේ (ප්‍රතිසන්‍ධි වශයෙන්) ඊම හෝ, යාම හෝ, චුතවීම හෝ, ඉපදීම හෝ, වැඩීම හෝ, නැගීම හෝ, මහත්වීම හෝ පණවන්නෙමි´ යි. මෙසේ කියන්නේද එසේ වීමට හේතු නැත්තේය. ඒ විඥානයද ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ලද්දකි. ඖදාරිකය. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇතැයි මෙසේ දැන එයින් මිදීම දක්නා තථාගත තෙම එය ඉක්මවූයේ වෙයි.

6.´´මහණෙනි, ඔවුන් අතරෙහි යම් මේ මහණ බමුණෝ සංඥා ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, නැත්තේත් නොවන්නාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ ආත්මය පණවත්ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, නැත්තේත් නොවන්නාවූද, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප නැත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, නැත්තේත් නොවන්නාවූද, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තාවූද, රූප නැත්තාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇත්තේත් නොවන්නාවූද, නැත්තේත් නොවන්නාවූද, සංඥා ඇති ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූප ඇත්තේත් නොවූ, රූප නැත්තේත් නොවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇත්තේත් නොවූද, සංඥා නැත්තේත් නොවූද, ආත්මය හෝ පණවත්. මහණෙනි, ඔවුන් අතරෙහි යම් ඒ මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇති ආත්මය හෝ පණවතද, සමහරු ඔවුන් බැහැර යම් ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා නැත්තාවූ, ආත්මය පණවත්ද, සමහරු ඔවුන් බැහැර කරත්. ඊට හේතු කවරේද? ´සංඥාව රෝගයකි. සංඥාව ගඩයකි. සංඥාව හුලකි. සංඥාව මුළාවකි. යම් මේ සංඥාව ඇත්තේත් නැති නැත්තේත් නැති බවක් වේ නම් එය ශාන්තය, එය ප්‍රණීතය´ යි කියායි. මහණෙනි, ඒ දෘෂ්ටියද තථාගත තෙම දන්නේය.

7. ´´යම් ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ, නොම සංඥා ඇත්තේත් නොවූ, නැත්තේත් නොවූ, ආත්මය පණවත්ද, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය ඇත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇත්තේත් නැත්තේත් නොවූ, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය නැත්තාවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥාව ඇත්තේත් නොවූ, නැත්තේත් නොවූ, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය ඇත්තාවූද, රූපය නැත්තාවූද, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇත්තේත් නොවූ, නැත්තේත් නොවූ, ආත්මය හෝ පණවත්. ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ රූපය ඇත්තේත්, රූපය නැත්තේත් නොවූ, මරණින් මතු නිත්‍යවූ, සංඥා ඇත්තේත් නොවූ, නැත්තේත් නොවූ, ආත්මය හෝ පණවත්.

8. ´´මහණෙනි, යම් කිසි මහණ බමුණු කෙණෙක් ඇසින් දැකීමය, කණින් ඇසීමය, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන් දැනීමය, යන මෙයින් දත යුතුවූ, (දොරටු පසෙහි සංඥාවගේ පැතීම් මාත්‍රයෙන්) ඖදාරික සංස්කාරයන්ගේ පැවැත්මෙන් මේ නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයාගේ ලැබීම පණවත්. මහණෙනි, ´සමාපත්තියෙන් නැගිටීම වන හෙයින්, විනාශයක්ම මේ ආයතනයාගේ ලැබීම පිණිස කියයි. මහණෙනි, මේ නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයට පැමිණීම ඖදාරික සංස්කාරයන්ගේ පැවැත්මෙන් පැමිණිය යුතුය´ යි කියනු නොලැබේ. මහණෙනි, මෙය සංස්කාර විශෙෂයක් සහිතසමාපත්තියෙන් පැමිණිය යුතු ආයතනයයි කියනු ලැබේ. එයද ප්‍රත්‍යයෙන් උපදවන ලද්දකි. ඖදාරිකද වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. එය ඇතැයි මෙසේ දැන ඔහුගේ මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවන ලද්දේ වෙයි.

9.´´මහණෙනි, ඒ වාදයන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ ඇත්තාවූ සත්ත්‍වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, නොවීම පණවත්ද, මහණෙනි, එහි යම් ඒ මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ සංඥා ඇති ආත්මය පණවත්ද, සමහරු ඔවුන් බැහැර කරත්. යම් ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ සංඥා නැත්තාවූ ආත්මය පණවත්ද, සමහරු බැහැර කරත්. යම් ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ මරණින් මතු නිත්‍යවූ සංඥා ඇත්තේත් නැති, නැත්තේත් නැති, ආත්මය පණවත්ද, සමහරු ඔවුන් බැහැර කරත්. ඊට හේතු කවරේද? ඒ සියථම පින්වත් මහණ බමුණෝ ´අනාගතයෙහි සැරිසරන්නාවූ, මෙසේ පරලොව වන්නෙමු. මෙසේ පරලොව වන්නෙමු´ යි ඇලීමම කියන්නාහු වෙති. යම්සේ නම් වෙළඳාමට යන්නාවූ වෙළෙන්දාට ´මෙයින් මට මෙය වන්නේය. මෙයින් මෙය එපරිද්දෙන්ම පරලොව මෙසේ වන්නෙමු. පරලොව මෙසේ වන්නෙමු´ යි සිතන්නාවූ මේ පින්වත් මහණ බමුණෝ වෙළඳුන්ට බඳු උපමා ඇත්තාහුයයි වැටහෙත්. මහණෙනි, මෙයද තථාගත තෙමේ දන්නේය.

10.´´යම් ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ ඇත්තාවූ සත්ත්‍වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, හට නොගැණීම පණවත්ද, ඔවුහු ත්‍රිවිධ භවයට භය වන්නාහු, ත්‍රිවිධ භවය පිළිකුල් කරන්නාහු, ත්‍රිවිධ භවය අනුවම දුවත්. ත්‍රිවිධ භවය අනුව පෙරළෙත්. යම්සේ සුනඛයෙක් බලුදමින් බඳනා ලද්දේ, දැඩිවූ කනුවක හෝ හුලක බඳින ලද්දේ, එම වැලත් සමග හෝ හුලත් සමග හෝ දුවන්නේද, ගමන් කරන්නේද, එමෙන් එපරිද්දෙන්ම මේ පින්වත් මහණ බමුණෝ සත්ත්‍වයාගේ පැවැත්මට භය ඇත්තාහු, සත්ත්‍වයාගේ පැවැත්මට පිළිකුල් කරන්නාහු, සත්ත්‍වයාගේ පැවැත්ම අනුවම දුවත්. අනුවම පෙරළෙත්. ඒ එයද ප්‍රත්‍යයෙන් කරන ලද්දක් වේ. එහෙයින්ම ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. ඒ නිරෝධය ඇතැයි මෙසේ දැන සංස්කාරයන්ගෙන් මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වෙයි.

11.´´මහණෙනි, සත්ත්‍වයන්ගේ අනාගතය කල්පනා කරන්නාවූ, අනාගතය අනුව ගිය දෘෂ්ටි ඇත්තාවූ, යම්කිසි මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ වෙත්ද, ඔවුහු අනාගතය අරභයා අනෙක ප්‍රකාරවූ දෘෂ්ටි දක්වන්නාවූ, වචන කියත්ද? ඒ සියල්ලෙන් මේ කරුණු පසම කියත්. එයින් එක්තරා කරුණක් හෝ කියත්.

12.´´මහණෙනි, සත්ත්‍වයන්ගේ අතීතය කල්පනා කරන්නාවූ, අතීතය අනුව ගිය දෘෂ්ටි ඇත්තාවූ, ඇතැම් මහණ බමුණෝ වෙත්, ඔවුහු අතීතය අරභයා අනෙක ප්‍රකාරවූ දෘෂ්ටි දක්වන්නාවූ, වචන කියත්. ´ආත්මයද, ලෝකයද සදාකාලිකය. මෙයම සත්‍යය, මෙයින් අන්‍ය කියුම් හිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලෝකයද සදාකාලික නොවේ. මෙයම සත්‍යය, මෙයින් අන්‍ය කියුම් හිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, සදාකාලිකදවේ. සදාකාලික නොවන්නේද වේ. මෙයම සත්‍යයයි. මෙයින් අන්‍ය කියුම් සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, සදාකාලික වන්නේද නොවේ. සදාකාලික නොවන්නේද නොවේ. මෙයම සත්‍යයයි. මෙයින් අන්‍යය හිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, කෙළවරක් ඇත්තේය. මෙයම සත්‍යයය. අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, කෙළවරක් නැත්තේය. මෙයම සත්‍යය. අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, කෙළවරක් ඇත්තේද, කෙළවරක් නැත්තේද වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, කෙළවරක් ඇත්තේද නොවේ, කෙළවරක් නැත්තේද වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, එක් සංඥා ඇත්තේ වෙයි. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්.

´ආත්මයද, ලොකයද, නොයෙක් සංඥා ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, හීන සංඥා ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, අප්‍රමාණ සංඥා ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, ඒකාන්ත සැප ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, ඒකාන්ත දුක් ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, දුක සැප දෙකම ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්. ´ආත්මයද, ලොකයද, දුක් ඇත්තේත් නොවේ. සැප ඇත්තේත් නොවේ. මෙයම සත්‍යය අන්‍යය සිස්ය´ යි මෙසේ සමහරු කියත්.

13.´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ට ආත්මයද, ලොකයද ශාස්වතය. මෙයම සත්‍යය, අනික සිස්ය යන ඇදහීමෙන් තොරව කැමැත්තෙන් තොරව ඇසීමෙන් තොරව ආකාර කල්පනා කිරීමෙන් තොරව සිතින් බැස ගැනීමෙන් තොරව පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය. යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඥාණ කොටස් මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම මේ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දැඩිකොට ගත් දෘෂ්ටියයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දැඩිව ගත් දෘෂ්ටිය ප්‍රත්‍යයෙන් කරණ ලද්දකි. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන ඒ සංස්කාරයන්ගේ මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

14.´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, සදාකාලික නොවේ. මෙයම සත්‍යය අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

15.´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, සදාකාලිකද වේ. සදාකාලික නොවන්නේද මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරවම, අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව, ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

16. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, නොමසදාකාලික නොවන්නේද, සදාකාලික නොවන්නේද නොවේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

17. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, කෙළවර ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

18. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, කෙළවර නැත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

19. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, කෙළවර ඇත්තේද, කෙළවර නැත්තේද වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

20. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, නොම කෙළවර ඇත්තේද, නොම කෙළවර නැත්තේද වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

21. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, එක් සංඥා ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

22. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, නොයෙක් සංඥා ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

23. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, හින සංඥා ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

24. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, අප්‍රමාණ සංඥා ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

25. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, ඒකාන්ත සැප ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

26. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, ඒකාන්ත දුක් ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

27. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, සැප දුක් ඇත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරවම කැමැත්තෙන් තොරව අනුශ්‍රවණයෙන් තොරව ආකාර පරිවිතර්‍කයෙන් තොරව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම නුවණ නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණභාග මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දෘෂ්ටි උපාදානය සංස්කරණය කරණ ලද්දේය. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. මෙය ඇත්තේයයි මෙසේ දැන, ඔහුගේ නිවණ දක්නාසුථවූ තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

28. ´´මහණෙනි, ඔවුන් අතර යම් ඒ මහණ බමුණෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහු, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාහු වෙත්ද, ´ආත්මයද, ලොකයද, දුකද නැත්තේ සැපද නැත්තේ වේ. මෙයම සත්‍යය, අනික හිස්ය´ යි ඒකාන්තයෙන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් වෙන්ව, කැමැත්තෙන් වෙන්ව, ඇසීමෙන් වෙන්ව ආකාර කල්පනාවෙන් වෙන්ව, සිතින් බැස ගැනීමෙන් වෙන්ව, පිරිසිදුවූ, නිර්‍මලවූ, ප්‍රත්‍යක්‍ෂවූම ඥාණය වන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. මහණෙනි, ප්‍රත්‍යක්‍ෂයෙන්ම පිරිසිදුවූ, නිර්මලවූ, ඥාණය නැති කල්හි, ඒ පින්වත් මහණ බමුණෝ යම් ඤාණ කොට්ඨාශ මාත්‍රයක්ම පිරිසිදු කෙරෙත්ද, එයම ඒ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දැඩිව ගත් දෘෂ්ටියයි කියනු ලැබේ. ඒ මේ දැඩිව ගත් දෘෂ්ටිය ප්‍රත්‍යයෙන් කරණ ලද්දකි. එහෙයින් ඖදාරික වේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය. එය ඇතැයි මෙසේ දැන, ඒ සංස්කාරයන්ගේ මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

29. ´´මහණෙනි, මේ ලොකයෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම සංයෝජනයන්ගේ නොසිටීමෙන්ද, මේ ධ්‍යාන ප්‍රීතියට පැමිණ වාසය කරමි´ යන යමක් වේද, මෙය ශාන්තය, මෙය ප්‍රණීතයයි, ධ්‍යාන ප්‍රීතියට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ ධ්‍යාන ප්‍රීතිය නිරුද්ධවේ. ධ්‍යාන ප්‍රීතිය නිරුද්ධවීමෙන් දොම්නස උපදියි. දොම්නස නිරුද්ධවීමෙන් ධ්‍යාන ප්‍රීතිය උපදියි.

30. ´´මහණෙනි, යම්සේ ඡායාව යමක් අත්හරීද, එහි අව්ව පැතිරෙයිද, අව්ව යමක් අත්හරීද, එහි ඡායාව පැතිරේද, මහණෙනි, එමෙන්ම ධ්‍යාන ප්‍රීතියගේ නිරුද්ධවීමෙන් දොම්නස උපදියි. දොම්නස නිරුද්ධවීමෙන් ධ්‍යාන ප්‍රීතිය උපදියි.

´´මහණෙනි, මේ පින්වත් මහණ තෙමේ හෝ බ්‍රාහ්මණ තෙමේ හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම තෘෂ්ණාවන්ගේ නොපිහිටීමෙන් මේ ධ්‍යාන ප්‍රීතියට පැමිණ වාසය කරමියි, යන යමක් වේද, මෙය ශාන්තය. මෙය ප්‍රණීතයයි ධ්‍යාන ප්‍රීතියට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ ධ්‍යාන ප්‍රීතිය නිරුද්ධවේ. ධ්‍යාන ප්‍රීතිය නිරුද්ධවීමෙන් දොම්නස උපදියි. දොම්නස නිරුද්ධවීමෙන් ධ්‍යාන ප්‍රීතිය උපදියි. ඒ මේ ප්‍රීතිය ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ලද්දක් වේ. එහෙයින් ඖදාරිකවේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය ඇත්තේයයි තථාගත තෙම දන්නේය. මෙසේ දැන ඒ දෘෂ්ටියෙන් මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වේ.

31.´´මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි වනාහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම තෘෂ්ණාවන්ගේ නොපිහිටීමෙන් ධ්‍යාන ප්‍රීතිය ඉක්මවීමෙන් නිරාමිස (ලෞකික ආශා නැති) ප්‍රීතියට පැමිණ වාසය කරමි, යන යමක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතයයි නිරාමිෂවූ සැපයට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ නිරාමෂ සැපය නිරුද්ධවේ. නිරාමිෂ සැපය නිරුද්ධවීමෙන් ධ්‍යාන ප්‍රීතිය උපදියි. ධ්‍යාන ප්‍රීතිය නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිෂවූ සැපය උපදියි.

´´මහණෙනි, යම්සේ ඡායාව යමක් අත්හරීද, එහි අව්ව පැතිරෙයිද, අව්ව යමක් අත්හරීද, එහි ඡායාව පැතිරේද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම නිරාමිෂවූ සැපය නිරුද්ධවීමෙන් ධ්‍යාන ප්‍රීතිය උපදියි. ධ්‍යාන ප්‍රීතිය නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිෂවූ සැපය උපදියි. මහණෙනි, මේ පින්වත් මහණ තෙමේ හෝ බමුණුතෙමේ හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම තෘෂ්ණාවන්ගේ පිහිටීම දුරලීමෙන්ද, ධ්‍යාන ප්‍රීතිය ඉක්මවීමෙන් නිරාමිෂවූ සැපයට පැමිණ වාසය කරමියි, යන මේ යමක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතයයි නිරාමිෂ සැපයට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ නිරාමිෂ සැපය නිරුද්ධවේ. නිරාමිෂ සැපය නිරුද්Ȁdධවීමෙන් ධ්‍යාන ප්‍රීතිය උපදියි. ධ්‍යාන ප්‍රීතිය නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිෂ සැපය උපදියි. ඒ මේ සැපය ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ලද්දකි.. එහෙයින් ඖදාරිකවේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේය යන මේ කාරණය තථාගත තෙමේ දන්නේය.

´´මෙසේ දැන ඒ දෘෂ්ටියෙන් මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වෙයි.

32.´´මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි වනාහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම තෘෂ්ණාවන්ගේ පිහිටීම නැති කිරීමෙන්ද, ධ්‍යාන ප්‍රීතිය ඉක්මවීමෙන්ද, නිරාමිස සැපය ඉක්මවීමෙන්ද, උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරමි´ යන මේ යමක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතයයි උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවේ. උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිස සැපය උපදියි. නිරාමිස සැපය නිරුද්ධවීමෙන් උපෙක්‍ෂා වේදනාව උපදියි.

´´මහණෙනි, යම්සේ ඡායාව යමක් අත්හරීද, එහි අව්ව පැතිරේද, අව්ව යමක් අත්හරීද, එහි ඡායාව පැතිරේද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිස සැපය උපදියි. නිරාමිස සැපය නිරුද්ධවීමෙන් උපෙක්‍ෂා වේදනාව උපදියි. මහණෙනි, මේ පින්වත් මහණ තෙමේ හෝ බමුණුතෙමේ හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම තෘෂ්ණාවන්ගේ පිහිටීම නැතිකිරීමෙන්ද, ධ්‍යාන ප්‍රීතිය ඉක්මීමෙන්ද, නිරාමිස සැපය ඉක්මීමෙන්ද, උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරමි´ යි, යන මේ යමක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතයයි උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවේ. උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිස සැපය උපදියි. නිරාමිස සැපය නිරුද්ධවීමෙන් උපෙක්‍ෂා වේදනාව උපදියි. ඒ මේ උපෙක්‍ෂා වේදනාව ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ලද්දක්ය. එහෙයින් ඖදාරිකවේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය යන මේ කාරණය තථාගත තෙමේ දන්නේය. මෙසේ දැන ඒ දෘෂ්ටියෙන් මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වෙයි.

32.´´මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි වනාහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම තෘෂ්ණාවන්ගේ පිහිටීම නැති කිරීමෙන්ද, ධ්‍යාන ප්‍රීතිය ඉක්මවීමෙන්ද, නිරාමිස සැපය ඉක්මවීමෙන්ද, උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරමි´ යන මේ යමක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතයයි උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවේ. උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිස සැපය උපදියි. නිරාමිස සැපය නිරුද්ධවීමෙන් උපෙක්‍ෂා වේදනාව උපදියි.

´´මහණෙනි, යම්සේ ඡායාව යමක් අත්හරීද, එහි අව්ව පැතිරේද, අව්ව යමක් අත්හරීද, එහි ඡායාව පැතිරේද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිස සැපය උපදියි. නිරාමිස සැපය නිරුද්ධවීමෙන් උපෙක්‍ෂා වේදනාව උපදියි. මහණෙනි, මේ පින්වත් මහණ තෙමේ හෝ බමුණුතෙමේ හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම තෘෂ්ණාවන්ගේ පිහිටීම නැතිකිරීමෙන්ද, ධ්‍යාන ප්‍රීතිය ඉක්මීමෙන්ද, නිරාමිස සැපය ඉක්මීමෙන්ද, උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරමි´ යි, යන මේ යමක් වේද, එය ශාන්තය. එය ප්‍රණීතයයි උපෙක්‍ෂා වේදනාවට පැමිණ වාසය කරයි. ඔහුගේ ඒ උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවේ. උපෙක්‍ෂා වේදනාව නිරුද්ධවීමෙන් නිරාමිස සැපය උපදියි. නිරාමිස සැපය නිරුද්ධවීමෙන් උපෙක්‍ෂා වේදනාව උපදියි. ඒ මේ උපෙක්‍ෂා වේදනාව ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ලද්දක්ය. එහෙයින් ඖදාරිකවේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක් ඇත්තේමය යන මේ කාරණය තථාගත තෙමේ දන්නේය. මෙසේ දැන ඒ දෘෂ්ටියෙන් මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වෙයි.

33.´´මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි වනාහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම සංයෝජනයන්ගේ පිහිටීම නැතිකිරීමෙන්ද, ධ්‍යානය ඉක්මවීමෙන්ද, නිරාමිස සැපය ඉක්මවීමෙන්ද, උපෙක්‍ෂා වේදනාව ඉක්මවීමෙන්ද, ´මම සංසිඳුනෙමි. මම නිවුනෙමි. මම තෘෂ්ණාවෙන් අල්වා නොගත්තකේ වෙමි´ යි දකියි. මහණෙනි, මේ පින්වත් මහණ තෙමේ හෝ බමුණු තෙමේ හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටි දුරලීමෙන්ද, සියලු ආකාරයෙන් කාම සංයෝජනයන්ගේ පිහිටීම නැතිකිරීමෙන්ද, ධ්‍යාන ප්‍රීතිය ඉක්මවීමෙන්ද, නිරාමිස සැපය ඉක්මවීමෙන්ද, උපෙක්‍ෂා වේදනාව ඉක්මවීමෙන්ද, ´මම සංසිඳුනෙමි.මම නිවුනෙමි. මම තෘෂ්ණාවෙන් අල්වා නොගත්තකේ වෙමි´ යි දකියි. මේ ආයුෂ්මත් තෙම මෙය නිවණට උපකාරවූ ප්‍රතිපදාවකැයි කියයි. එතකුදු වුවත් මේ පින්වත් මහණ තෙමේ හෝ බමුණු තෙමේ හෝ අතීතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටිය හෝ දැඩිව අල්ලා ගනියි. අනාගතය අනුව ගියාවූ දෘෂ්ටිය හෝ දැඩිව අල්වා ගනියි. කාම සංයෝජනයන් හෝ දැඩිව අල්වා ගනියි. ධ්‍යාන ප්‍රීතිය හෝ දැඩිව අල්වා ගනියි. නිරාමිස සැපය හෝ දැඩිව අල්වා ගනියි. උපෙක්‍ෂා වේදනාව හෝ දැඩිව අල්වා ගනියි. මේ ආයුෂ්මත් තෙම ´මම සංසිඳුනෙමි.මම නිවුනෙමි. මම දැඩිකොට අල්වා ගැනීමෙන් මිදුනෙමි´ යි දකීද, එයද මේ පින්වත් මහණ බමුණන්ගේ දෘෂ්ටි උපාදානයයි කියනු ලැබේ. ඒ දෘෂ්ටිය ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ලද්දකි. එහෙයින් ඖදාරිකවේ. සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධයෙක්  ඇත්තේය යන මේ කාරණය තථාගත තෙමේ දන්නේය. මෙසේ දැන ඒ දෘෂ්ටියෙන් මිදීම දක්නා තථාගත තෙමේ එය ඉක්මවූයේ වෙයි.

34. ´´මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් මේ නිරුත්තරවූ, ශාන්තවූ, උතුම් පදය වනාහි මොනවට අවබෝධ කරණ ලදී. යම් මේ සවැදෑරුම්වූ ස්පර්‍ශයන්ට හේතුවූ චක්‍ෂුරාදී ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමද, විනාශයද, ආශ්වාදයද, ආදීනවයද, මිදීමද තත්වූ පරිද්දෙන් දැන උපාදානයන් කෙරෙන් මිදීමෙන් ලබන යම් අර්‍හත් ඵලයක් වේද, මහණෙනි, ඒ සවැදෑරුම් ස්පර්‍ශයන්ට හේතුවූ චක්‍ෂුරාදී ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමද, විනාශයද, ආශ්වාදයද, ආදීනවයද, මිදීමද තත්වූ පරිද්දෙන් දැන උපාදානයන් කෙරෙන් මිදීමෙන් ලබන අර්හත් ඵලයවූ මේ උත්තම ශාන්ති පදය තථාගතයන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කරණලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්නේ මෙය වදාළේය. සතුටු සිත් ඇත්තාවූ ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තාහුය.

දෙවැනිවූ පඤ්ඤත්තය සූත්‍රය නිමි. ( 1 – 2 )

101. දේවදහ සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශාක්‍ය ජනපදයන්හි දෙවදහ නම් ශාක්‍ය රජුන්ගේ නියම් ගමෙහි වාසය කරති. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂූන්ට ´මහණෙනි´ යි කථාකළහ. ´පින්වකුන් වහන්සැ´ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළේය. ´´මහණෙනි, මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම සැපක් හෝ දුකක් හෝ දුක් සැප දෙකින් තොරවූවක් හෝ යම් කිසිවෙක් විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන්ම විඳින්නාහුය. මෙසේ පුරාණවූ කර්‍මයන් තපසින් කෙළවර වීමෙන්ද, අථත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන්ද, මත්තෙහි නැවත නොඉපදීම වේ. මත්තෙහි නොඉපදීමෙන් කර්‍මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍ම නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ.

2. ´´දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියථ දුක් දිරා යන්නේය. යන මෙබඳු වාද ඇත්තාවූ, මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තාවූ, සමහර මහණ බමුණෙක් ඇත්තාහ. මහණෙනි, නිගණ්ඨයෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහුය. මහණෙනි, මම මෙබඳු වාද ඇති නිගණ්ඨයින් වෙත පැමිණ මෙසේ කියමි. ´ඇවත් නිගණ්ඨයිනි, තෙපි මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම සැපක් හෝ, දුකක් හෝ, දුක් සැප දෙකින් තොරවූවක් හෝ විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන්ම විඳින්නේය.´ මෙසේ පැරණි කර්‍මයන් තපසින් කෙළවර කිරීමෙන්ද, අථත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන්ද, මත්තෙහි කර්‍ම හට නොගන්නේය. මත්තෙහි කර්‍ම නොහට ගැණීමෙන් කර්‍මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍මර්‍ නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියථ දුක දිරා යන්නේය. යන මෙබඳු වාද ඇත්තාහුය. මෙබඳු දෘෂ්ඨි ඇත්තාහුය. යනු සැබෑදැයි අසමි. මහණෙනි, ඉදින් මා විසින් මෙසේ අසන ලද්දාවූ ඒ නින්ඨයෝ ´එසේය´ යි ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද, මම ඔවුන්ගෙන් ´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, කිමෙක්ද, තෙපි ´අපි, පෙර වූවාහුමයයි දනිව්ද, නොවූහුමයැයි දනිව්දැ´ යි අසමි. ´ඇවැත්නි, එය නොදනිමුය´ යි කියත්. ´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, කිමෙක්ද, තෙයි පෙර අපි පාප කර්‍ම කෙළෙමුයයි දනිව්ද? නොකෙළෙමුයයි දනිව්දැ? යි අසමි. ´ඇවැත්නි, එය නොදනිමුය´ යි කියත්. ´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, කිමෙක්ද? තෙපි මෙබඳුවූ හෝ මෙබඳුවූ හෝ පාප කර්‍ම කෙළෙමුයි දනිව්ද?´ ´ඇවැත්නි, එය නොදනිමුය´ යි කියත්. ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, කිමෙක්ද? තෙපි මෙපමණවූ දුක් දිරවන ලද්දේය. මෙපමණවූ දුක් දිරවිය යුතුය. මෙපමණවූ දුක් දිරවූ කල්හි සියලු දුක් දිරවන ලද්දේ වන්නේයයි දනිව්ද?´ ´ඇවැත්නි, එය නොදනිමු.´ යි කියත්. ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, කිමෙක්ද? තෙපි මේ ආත්මයෙහිම අකුශල ධර්‍මයන්ගේ දුරු කිරීමත්, කුශල ධර්‍මයන්ගේ වැඩීමත් දනිව්දැ´ යි අසමි. ´ඇවැත්නි, එය නොදනිමු´ යි කියත්.

3. ´´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, මෙසේ වනාහි තෙපි පෙර අපි වීමු යයිද නොදන්නාහුය. නොවීමුයයි නොදන්නාහුය. පෙර අපි පාප කර්‍මය කෙළෙමුයයිද නොදන්නාහුය. නොකෙළෙමුයයිද නොදන්නාහුය. මෙබඳුවූ මෙබඳුවූ පාපකර්‍ම කෙළෙමුයයිද, නොදන්නාහුය. මෙපමණවූ දුක් දිරවන ලද්දේය. මෙපමණවූ දුක් දිරවිය යුතුය. මෙපමණවූ දුක් දිරවූ කල්හි සියලු දිරවන ලද්දේ වන්නේයයිද නොදන්නාහුය. මේ ආත්මයෙහිම අකුශල ධර්‍මයන්ගේ දුරු කිරීමත්, කුශල ධර්‍මයන්ගේ වැඩීමත් නොදන්නාහුය. මෙසේ ඇති කල්හි ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ට මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම යම් කිසි සැපක් හෝ, දුකක් හෝ, දුක් නොවූ සැප නොවූවක් හෝ, විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන්ම විඳින්නේය. පැරණිවූ කර්‍මයන් තපසින් කෙළවර කිරීමෙන් අලුත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන් මත්තෙහි කර්‍ම හට නොගැණීම වේ. මත්තෙහි හට නොගැණීමෙන් කර්‍මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍මයන්ගේ නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියලු දුක් දිරායාම වන්නේයයි ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසු නොවන්නේය.

4. ´´ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයිනි, ඉදින් තෙපි පෙර අපි වීමුයයි දන්නාහුද, නොවීමුයයි දන්නාහුද, පෙර අපි පාප කර්‍ම කෙළෙමුයයි දන්නාහුද, නොකෙළෙමුයයි දන්නාහුද, මෙබඳු මෙබඳුවූ පාප කර්‍ම කෙළෙමුයයි දන්නාහුද, මෙපමණවූ දුක් දිරවන ලද්දේය, මෙපමණවූ දුක් දිරවිය යුතුය. මෙපමණවූ දුක් දිරවූ කල්හි සියලු දුක් දිරවන ලද්දේ වන්නේයයි දන්නාහුද, මේ ආත්මයෙහිම අකුසල ධර්‍මයන්ගේ දුරු කිරීමත්, කුසල ධර්‍මයන්ගේ වැඩීමත් දන්නාහුද. මෙසේ ඇති කල්හි ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ට මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම යම් කිසි සැපයක් හෝ, දුකක් හෝ, දුක් නොවූ සැප නොවූවක් හෝ විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන්ම විඳිත්. මෙසේ පැරණිවූ කර්‍මයන් තපසින් කෙළවර කිරීමෙන්, අලුත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන්, මත්තෙහි කර්ම නොහට නොගැණීම වේ. මත්තෙහි කර්ම නොහටගැණීමෙන් කර්මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්මයන්ගේ නැසීමෙන් දුක් නැසීමවේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියලු දුක් දිරායාම වන්නේය.´´ යි ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසු වන්නේය.´

´ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයිනි, යම් සේ පුරුෂයෙක් තෙම දැඩි කොට විස පොවන ලද විෂ සහිතවූ හුලකින් විදින ලද්දේ වන්නේද, හෙතෙම ඒ හුල ඇනීමේ වේදනාව හේතු කොට ගෙණ දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාව විඳින්නේය. ඔහුගේ අසල් වැස්සෝද, නෑ සහ ලේ නෑයෝද, ශල්‍ය කර්‍ම කරන්නාවූ වෙදෙකු කැඳවන්නාහුය. ශල්‍ය කර්‍ම කරන ඒ වෙද තෙම ආයුධයකින් ඔහුගේ වණ මුඛය කපන්නේය. හෙතෙම ආයුධයකින් වණ මුඛය කැපීම හේතුකොට ගෙනද, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාව විඳින්නේය. ශල්‍ය වෙද තෙම සැත් කටුවකින් ඔහුගේ හුල සොයන්නේය. හෙතෙම සැත් කටුවෙන් හුල සෙවීම හේතුකොට ගෙනද, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාව විඳින්නේය. ශල්‍ය වෙද තෙම ඔහුගේ ඒ හුල ඇද දමන්නේය. හෙතෙම හුල ඇද දැමීම හේතුකොට ගෙනද, දුක්වූ, තියුණුවූද, කටුකවූ වේදනාව විඳින්නේය. ඒ ශල්‍ය වෙද තෙම ඔහුගේ වණ මුඛයෙහි බෙහෙත් සුණු දමන්නේය. හෙතෙම බෙහෙත් කුඩු වණ මුඛයෙහි දැමීම හේතු කොට ගෙනද දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාව විඳින්නේය. හෙතෙම මෑත කලෙක්හි නැංගාවූ යහපත් සිවිය ඇති වණයෙන් සුව ඇත්තේ තනිව හැසිරෙන්නේ තමාගේ වසඟයෙහි වූයේ කැමති තැනක යා හැකි වන්නේය. ඔහුට මෙබඳු සිතක් වන්නේය. මම වනාහි පෙර දැඩි කොට පොවන ලද ඇති විෂ සහිතවූ හුලකින් විදින ලද්දෙක් වීමි. ඒ මම හුල ඇනීමෙන් වූ වේදනාව හේතුකොට දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනාව වින්දෙමි. ඒ මට අසල් වැස්සෝද, නෑ සහ ලේ නෑයෝද, ශල්‍යකර්‍ම කරන්නාවූ වෙදෙකු කැඳෙව්වාහුය. ශල්‍ය වෙද තෙම ආයුධයකින් ඒ මගේ වණ මුඛය කැපුවේය. ඒ මම ආයුධයෙන්ද වණ මුඛය කැපීම හේතුකොට දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනාව වින්දෙමි. ඒ ශල්‍ය වෙද තෙම සැත් කටුවෙන් ඒ මගේ හුල සෙව්වේය.´

´ඒ මම සැත් කටුවෙන් හුල සෙවීම හේතුකොට දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනාව වින්දෙමි. ඒ ශල්‍ය වෙද තෙම ඒ මාගේ හුල ඇද දැම්මේය. ඒ මම හුල ඇදීම හේතුකොටද දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනාව වින්දෙමි. ඒ ශල්‍ය වෙද තෙම බෙහෙත් ඒ මාගේ වණ මුඛයෙහි බෙහෙත් සුණු ගැල්වූයේය. ඒ මම බෙහෙත් සුණු වණ මුඛයෙහි ගැල්වීම හේතුකොටද, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනාව වින්දෙමි. ඒ මම දැන් නැංගාවූ මනා සිවිය ඇති වණය ඇත්තේ, නිරෝග වූයේ, සුවපත් වූයේ, එකලාව හැසිරෙන්නේ තෙමේ තමහට වසඟවූයේ කැමති පරිදි යා හැක්කේ වෙමියි´ කියායි.

´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, එපරිද්දෙන්ම ඉදින් තෙපි පෙර අපි වීමුයි දන්නහු නම්, නොවීමුයි දන්නහු නම්, පෙර අපි පාප කර්ම කෙළෙමුයි දන්නහු නම්, නොකෙළෙමුයි දන්නහු නම්, මෙබඳුවූ මෙබඳුවූ පාප කර්ම කෙළෙමුයි දන්නහු නම් මෙපමණ දුක් දිරා ගියේය. මෙපමණ දුක් දිරවිය යුතුය. මෙපමණ දුක් දිරා ගිය කල්හි සියලු දුක් දිරා ගියේ වන්නේයයි දන්නහු නම් මේ ආත්මයෙහිම අකුසලයන්ගේ දුරු කිරීමත් කුසලයන්ගේ වැඩීමත් දන්නහු නම්, මෙසේ ඇති කල්හි ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ට මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම යම්කිසි සැපක් හෝ දුකක් හෝ, දුක් නොවූ සැප නොවූවක් හෝ විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන්ම විඳින්නේය. මෙසේ පැරණිවූ කර්‍මයන් තපසින් කෙළවර වීමෙන් අලුත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන් මත්තෙහි කර්ම නොහට ගැණීම වේ. මත්තෙහි කර්ම නොහට ගැනීමෙන් කර්ම නැසීම වේ. කර්ම නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියලු දුක් දිරායාම වන්නේයයි ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසු වන්නේය. ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, යම් හෙයකිනුත් තෙපි පෙර අපි වීමු යයි නොදන්නාහු නම්, නොවීමු යයි නොදන්නාහු නම්, පෙර අපි පාප කර්මය කෙළෙමු යයි නොදන්නාහු නම්, නෙකෙළෙමු යයි නොදන්නාහු නම්, මෙබඳුවූ මෙබඳුවූ පාප කර්ම කෙළෙමුයයි නොදන්නාහු නම්, මෙපමණ දුක් දිරා ගියේය, මෙපමණ දුක් දිරවිය යුතුය, මෙපමණ දුක් දිරා ගිය කල්හි සියලු දුක් දිරා ගියේ වන්නේයයි නොදන්නාහු නම්, ඉහාත්මයෙහිම අකුසලයන්ගේ දුරු කිරීම, කුසල ධර්මයන්ගේ වැඩීම නොදන්නාහු නම්, එසේ ඇති කල්හි ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ට මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම යම්කිසි සැපක් හෝ දුකක් හෝ, දුක් නොවූ සැප නොවූවක් හෝ විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් විඳින්නේය. මෙසේ පැරණිවූ කර්ර්‍මයන් තපසින් කෙළවර වීමෙන් අලුත්වූ කර්මයන් නොකිරීමෙන් මත්තෙහි කර්‍ම නොහට ගැණීම වේ. මත්තෙහි කර්‍ම නොහට ගැනීමෙන් කර්‍ම නැසීම වේ. කර්‍ම නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියලු දුක් දිරායාම වන්නේයයි ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසු නොවන්නේය.´

5. ´´මහණෙනි, මෙසේ කී කල්හි ඒ නිණ්ඨයෝ මට මෙසේ කීවාහුය. ´ඇවැත්නි, සර්‍වඥවූ, සියල්ල දන්නාවූ නිණ්ඨ නාථ පුත්‍ර තෙම සියල්ල දන්නා ඥානය ඇති බව ප්‍රකාශ කරයි. යන්නාවූද, සිටින්නාවූද, නිදන්නාවූද, නිදි දුරු කරන්නාවූද මට, නිරන්තරයෙන් සියල්ල නුවණින් දැකීම එළඹ සිටියේය´ කියායි. හෙතෙම මෙසේ කීය. ´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, තොප විසින් පෙර කරණ ලද පාප කර්ම ඇත්තේමය. එය මේ කටුකවූ දුෂ්කර පැවැතුමෙන් දිරවව්. යම් හෙයකින් දැන් කයින් සංවර වූවාහුද, වචනයෙන් සංවර වූවාහුද, සිතින් සංවර වූවාහුද, එය මත්තෙහි පාප කර්මයාගේ නොකිරීම වේ. මෙසේ පුරාණවූ කර්මයන් තපසින් කෙළවර වීමෙන්. අලුත්වූ කර්මයන් නොකිරීමෙන් මත්තෙහි කර්ම නොහට ගැනීම වේ. මත්තෙහි කර්ම නොහට ගැනීමෙන් කර්මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍ම නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියලු දුක් දිරායාම වන්නේය´ කියායි. එය වනාහි අපට රුචිද වේ. කැමතිද වේ. එයින්ද සතුටු සිත් ඇත්තෝ වීමුය,´ යනුයි. මහණෙනි මෙසේ කී කල්හි, මම ඒ නිණ්ඨයන්ට මෙසේ කීවෙමි. ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, මේ ආත්මයෙහිම දෙපරිද්දෙකින් විපාක ඇත්තාවූ, මේ ධර්‍ම පසක් වෙත්. කවර පසක්ද යත්. අනුන්ගේ කීම් ඇදහීම, තමාගේ කැමැත්ත, ඇසීම ආකාර කල්පනා කිරීම, මෙසේමයයි නිශ්චය කිරීම යන මේ පසයි.

´ ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, මේ ධර්ම පස මේ ආත්මයෙහිම දෙපරිද්දෙකින් විපාක ඇත්තාවූ, ධර්ම පස වෙත්. ඔවුන් අතුරෙන් ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ගේ ශාස්තෘහු කෙරෙහි අතීතය පිළිබඳව ඇදහීම කුමක්ද? කැමැත්ත කුමක්ද? ඇසීම කුමක්ද? ආකාර කල්පනා කිරීම කුමක්ද? විනිශ්චය කුමක්දැ´ යි අසමි. මහණෙනි, මෙසේ කියන්නාවූ මම වනාහි නිණ්ඨයන් කෙරෙහි කිසියම් කරුණු සහිතවූ උත්තර දීමක් නොදකිමි.

6. ´´මහණෙනි, නැවතද නිණ්ඨයන්ට මම මෙසේ කියමි. ´නිණ්ඨයිනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? යම් කලෙක්හි තොපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමයක් වේද? දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යයක් වේද? එකල්හි උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දැඩිවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාවන් විඳින්නාහුද? යම් කලෙක වනාහි තොපගේ දෘඪවූ උපක්‍රමයෙක් නොවේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යයක් නොවේද, එකල්හි උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දැඩිවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාවන් නොවිඳින්නාහුද?´

´ඇවැත්නි, යම් කලෙක්හි අපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමයෙක් වේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යයක් වේද, එකල්හි උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දැඩිවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාවන් විඳිමු. යම් කලෙක්හි වනාහි අපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමයක් නොවේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යයක් නොවේද, එකල්හි උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දැඩිවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාවන් නොවිඳිමු´ යි කීහ.

´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, මෙසේ වනාහි යම් කලෙක්හි තොපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමය වේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යය වේද, එකල්හි දැඩිවූ උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාවන් විඳින්නාහු නම් යම් කලෙක්හි වනාහි තොපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමයක් නොවේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යයක් නොවේද, එකල්හි දැඩිවූ උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනාවන් නොවිඳින්නහු නම් මෙසේ ඇති කල්හි ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ට මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම යම් කිසි සැපක් හෝ දුකක් හෝ දුක් නොවූ සැප නොවූවක් හෝ විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් විඳින්නේය. මෙසේ පැරණිවූ කර්‍මයන් තපසින් කෙළවර වීමෙන්, අථත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන්, මත්තෙහි කර්‍ම නොහටගැණීම වේ. මත්තෙහි කර්‍ම නොහට ගැනීමෙන් කර්‍මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍ම නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියලු දුක් දිරවීම වන්නෙයයි ප්‍රකාශ කිරීම සුදුසු නොවන්නේය.´

´ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයිනි, ඉදින් යම් කලෙක තොපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමය වේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යය වේද, එකල්හි උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාව නවතින්නේ නම් යම් කලෙක වනාහි තොපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමය නොවේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යය නොවේද, එකල්හි උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනාව නොනවතින්නේ නම් එසේ ඇතිකල්හි ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ට මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම යම්කිසි සැපක්, දුකක්, දුක් නොවූ, සැප නොවූවක් විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙරකළ කර්‍ම හේතුවෙන්ම විඳින්නේය. මෙසේ පැරණිවූ කර්‍මයන් තපසින් කෙළවරවීමෙන්, අලුත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන් මත්තෙහි නොහට ගැණීම වේ. මත්තෙහි නොහට ගැණීමෙන් කර්‍මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍මයන්ගේ නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියලු දුක දිරවීම වන්නේයයි ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසු වන්නේය.

´´ආයුත්මත්වූ නිණ්ඨයිනි, යම් හෙයකිනුත් යම් කලෙක වනාහි තොපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමය වේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යය වේද, එකල්හි දැඩිවූ, උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනා විඳින්නහුය. යම් කලෙක්හි වනාහි තොපගේ දැඩිවූ උපක්‍රමය නොවේද, දැඩිවූ වීය්‍ර්‍යය නොවේද, එකල්හි දැඩිවූ, උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ වේදනා නොවිඳින්නහුය. ඒ තෙපි තුමූම උපක්‍රමයෙන් හටගත්තාවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ ඒ වේදනාවන් විඳිනු ලබන්නාහු, අවිද්‍යාවෙන්, නොදැනීමෙන්, මුලාවෙන් මේ පුරුෂ පුද්ගල තෙම යම්කිසි සැපක් හෝ දුකක් හෝ දුක් නොවූ සැප නොවූවක් හෝ විඳියිද, ඒ සියල්ල පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් විඳින්නේය. මෙසේ පැරණිවූ කර්‍මයන් තපසින් කෙළවර වීමෙන් අථත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන් මත්තෙහි කර්‍ම නොහට ගැණීම වේ. මත්තෙහි කර්‍ම නොහට ගැණීමෙන් කර්‍මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍ම නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් සියථ දුක දිරවීම වන්නේයයි විපරීත වශයෙන් අදහන්නහුය.´ මහණෙනි, මෙසේ කියන්නාවූ මම නිණ්ඨයන්ගෙන් කරුණු සහිතවූ කිසියම් පිළිතුරක් නොදකිමි.

7.´´මහණෙනි, නැවතද මම ඒ නිණ්ඨයින්ට මෙසේ කියමි. ´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? මේ ආත්මයෙහි විපාකදෙන යම් මේ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ පරලොව විපාක දෙන කර්‍මයක් වේවායි, එසේ ලැබිය හැකිදැ´ යි අසමි. ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකියයි´ කියත්. ´පරලොව විපාක දෙන යම් මේ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ මේ ආත්මයෙහි විපාක දෙන කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැක්කේදැ´ යි අසමි. ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකිය´ යි කියති.

´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? සැප විපාක දෙන්නාවූ යම් මේ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ දුක් විපාක දෙන්නාවූ කර්‍මයක් වේවායි, එසේ ලැබිය හැක්කේදැ´ යි අසමි. ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැක්කේයයි කියත්.´

´ඇවැත්නි, දුක් විපාක දෙන්නාවූ යම් මේ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ සැප විපාක දෙන්නාවූ කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැක්කේදැ´ යි අසමි. ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකියයි කියත්.´

´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? මුහුකුරාගිය කල්හි විපාක දෙන්නාවූ යම් කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ මුහුකුරා නොගිය කල්හි විපාක දෙන කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැකිදැයි අසමි.´ ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකිය´ යි කියත්. ´´ මුහුකුරා නොගිය කල්හි විපාක දෙන්නාවූ යම් මේ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ මුහුකුරා ගිය කල්හි විපාක දෙන කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැකිදැයි අසමි.´ ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකිය´ යි කියත්.

´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, එය කුමකැයි හඟිව්ද? බොහෝ විපාක දෙන්නාවූ යම් මේ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ ස්වල්ප විපාක ඇත්තාවූ කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැකිදැයි අසමි.´ ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකිය´ යි කියත්. ´ස්වල්ප විපාක ඇත්තාවූ යම් ඒ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ බොහෝ විපාක ඇත්තාවූ කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැකිදැයි අසමි.´ ´ඇවැත්නි, එසේ නොහැකිය´ යි කියත්.

´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? විපාක විඳිය යුතුවූ යම් මේ කර්මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ විපාක නොවිඳිය යුතුවූ කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැකිදැයි අසමි.´ ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකිය´ යි කියත්. ´´ විපාක නොවිඳිය යුතුවූ යම් ඒ කර්‍මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ විපාක විඳිය යුතු කර්‍මයක් වේවායි එසේ ලැබිය හැකිදැයි අසමි.´ ´ඇවැත්නි, එසේ නොලැබිය හැකිය´ යි කියත්.

´ඇවැත් නිණ්ඨයිනි, මෙසේ වනාහි මේ ආත්මයෙහි විඳිය යුතුවූ යම් මේ කර්මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ පරලොව විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේද, පරලොව විපාක විඳිය යුතුවූ යම් මේ කර්මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ මේ ආත්මයෙහි විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේය. සැප විපාක විඳිය යුතුවූ යම් මේ කර්මයක් වෙයිද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ දුක් විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේද, දුක් විපාක විඳිය යුතුවූ යම් මේ කර්මයක් වේද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ සැප විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේද, මුහුකුරා ගිය කල්හි විපාක විඳිය යුතුවූ යම් මේ කර්මයක් වේද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ මුහුකුරා නොගිය කල්හි විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේය. මුහුකුරා නොගිය කල්හි විපාක විඳිය යුතු යම් මේ කර්මයක් වේද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ මුහුකුරා ගිය කල්හි විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේය. බොහෝ විපාක විඳිය යුතුවූ යම් කර්මයක් වේද, එය මේ උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ ස්වල්පවූ විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේද. ස්වල්පවූ විපාක විඳිය යුතු යම් මේ කර්මයක් වේද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ බොහෝ විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේද. විපාක විඳිය යුතු යම් මේ කර්මයක් වේද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ විපාක නොවිඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේද. විපාක නොවිඳිය යුතු යම් මේ කර්මයක් වේද, එය උපක්‍රමයෙන් හෝ වීය්‍ර්‍යයෙන් හෝ විපාක විඳිය යුතු කර්මයක් වේවායි මෙය නොලැබෙන්නේද. මෙසේ ඇති කල්හි

ආයුෂ්මත් නිණ්ඨයන්ගේ උපක්‍රමය නිෂ්ඵලවේ. වීය්‍ර්‍යය නිෂ්ඵලවේ.

8. ´´මහණෙනි, නිණ්ඨයෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහුය. මහණෙනි, මෙබඳු වාද ඇත්තාවූ නිණ්ඨයන්ගේ වාද අනුවාද දසයක් කරුණු සහිතය. ගැරහිය යුතු තැනට පැමිණෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ පෙරකළ කර්ම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් මහණෙනි, යම් හෙයකින් දැන් මෙබඳුවූ, දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනා විඳින්නාවූ නිණ්ඨයෝ ඒකාන්තයෙන් පෙර නපුරු කොට කරන ලද ධර්‍ම ඇත්තාහු වෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඊශ්වරාදීන් විසින් මැවීම හේතු කොට ගෙණ සැප දුක් විඳිත් නම්. මහණෙනි, යම් හෙයකින් මේ කාලයෙහි මෙබඳු දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනා විඳින්නාවූ නිණ්ඨයෝ ඒකාන්තයෙන් පවිටුවූ ඊශ්වරාදියකු විසින් මවන ලද්දාහු වෙත්.

9. ´´මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ නියමය හේතු කොට ගෙන සැප දුක් විඳිත් නම් මහණෙනි, යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳු දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනා විඳින්නාවූ නිණ්ඨයෝ ඒකාන්තයෙන් පාප නියමයක් ඇත්තෝ වෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ සවැදෑරුම් උත්පත්ති හේතු හේතු කොට ගෙන සැප දුක් විඳිත් නම්, මහණෙනි, යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳු දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනා විඳින්නාවූ නිණ්ඨයෝ ඒකාන්තයෙන් පවිටුවූ උත්පත්ති ඇත්තෝ වෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඉහාත්මයෙහි වූ උපක්‍රම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම්, මහණෙනි, යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳු දුක්වූ, තියුණුවූ, කටුකවූ, වේදනා විඳින්නාවූ නිණ්ඨයෝ ඒකාන්තයෙන් ඉහාත්මයෙහි පවිටුවූ උපක්‍රම ඇත්තෝ වෙත්.

10.´´මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුත්තාහු වෙත්. ඉදින් සත්ත්‍වයෝ පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් සැප දුක් නොවිඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුතු වෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඊශ්වරාදීන්ගේ මැවීම් හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුතු වෙත්. ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඊශ්වරාදීන්ගේ මැවීම් හේතුවෙන් සැප දුක් නොවිඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුතු වෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ නියම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුතු වෙත්. ඉදින් සත්ත්‍වයෝ නියම හේතුවෙන් සැප දුක් නොවිඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුත්තාහු වෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ සවැදෑරුම් උත්පත්ති හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුත්තාහු වෙත්. ඉදින් සත්ත්‍වයෝ සවැදෑරුම් උත්පත්ති හේතුවෙන් සැප දුක් නොවිඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුත්තාහු වෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ මේ ආත්මයෙහි වූ උපක්‍රම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුත්තෝ වෙත්. ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඉහාත්මයෙහි වූ උපක්‍රම හේතුවෙන් සැප දුක් නොවිඳිත් නම්, එයින්ද නිණ්ඨයෝ ගැරහිය යුත්තාහු වෙත්. මහණෙනි, නිණ්ඨයෝ මෙබඳු වාද ඇත්තාහුය. මහණෙනි, මෙබඳු වාද ඇත්තාවූ නිණ්ඨයන්ගේ වාදානුවාද දසය කරුණු සහිතව මෙසේ ගැරහිය යුතු තැනට පැමිණෙත්. මහණෙනි, මෙසේ වනාහි උපක්‍රමය නිෂ්ඵල වේ. වීය්‍ර්‍යය නිෂ්ඵල වේ. මහණෙනි, කෙසේ නම් උපක්‍රමය සඵල වේද? වීය්‍ර්‍යය සඵල වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම දුකින් පීඩිත නොවූ තමා දුකින් පීඩිත කෙරෙයිද, ධාර්මිකවූ සැපය අත් නොහරියිද, ඒ සැපයෙහි මුසපත් නොවෙයිද, හෙතෙම මෙසේ දැන ගණියි. ´මෙසේ වීය්‍ර්‍යය කරන්නාවූ මාගේ දුකට හේතුවූ තෘෂ්ණාව වීය්‍ර්‍ය කිරීම හේතු කොට ගෙන දුරු වෙයි. මන්‍ද ජාති වශයෙන් බලන්නාවූ උපෙක්‍ෂාව වඩන්නාවූ මගේ දුකට හේතුවූ තෘෂ්ණාව දුරුවේයයි කියයි.

වීය්‍ර්‍ය කරන්නාගේ වීය්‍ර්‍ය කිරීම් හේතුකොටගෙන දුකට හේතුවූ යම් තෘෂ්ණාවක්හුගේ දුරු කිරීම වෙයිද, එහි මාර්‍ග වීය්‍ර්‍යයෙන් වීය්‍ර්‍ය කරන්නේය.

´එහි උපේක්‍ෂාව වඩයි. වීය්‍ර්‍ය කරන්නාවූ ඒ පුද්ගලයාහට වීය්‍ර්‍ය කිරීම හේතුකොට ගෙන දුක් උපදවන හේතුව වන තෘෂ්ණාවගේ දුරුවීම වෙයි.

මෙසේද ඔහුගේ ඒ දුක දිරා යන්නේ වෙයි. මධ්‍යස්ථ වන්නාවූ ඒ පුද්ගලයාහට මධ්‍යස්ථවීම හේතුකොටගෙන දුක් උපදවන හේතුව වන තෘෂ්ණාවගේ දුරුවීම වෙයි. මෙසේද ඔහුගේ ඒ දුක දිරා ගියේ නම් වෙයි.

11. ´´මහණෙනි, යම්සේ පුරුෂයෙක් තෙම ස්ත්‍රියක් කෙරෙහි ඇථම් සහිත වූයේ, පිළිබඳ සිත් ඇත්තේ, දැඩිවූ ආලය ඇත්තේ, දැඩිවූ බලාපොරොත්තු ඇත්තේ වේද, හෙතෙම අන් පුරුෂයෙකු සමග එක්ව සිටින්නාවූ, එක්ව කථා කරන්නාවූ, එක්ව සෙල්ලම් කරන්නාවූ, එක්ව සිනාසෙන්නාවූ, ඒ ස්ත්‍රිය දක්නේය. මහණෙනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද? කිමෙක්ද? ඒ පුරුෂයා හට අන් පුරුෂයෙකු සමග සිටින්නාවූ, කථා කරන්නාවූ, මහත්සේ සිනාසෙන්නාවූ, මේ ස්ත්‍රිය දැක, ශෝකය, වැලපීමය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොහු උපදින්නාහුද?´´ ´´ස්වාමීනි, එසේය.´´ ´´ඊට හේතු කවරේද?´´ ´´ස්වාමීනි, මේ පුරුෂ තෙම වනාහි මේ ස්ත්‍රිය කෙරෙහි ඇථම් සහිත වූයේ, පිළිබඳ සිත් ඇත්තේ, දැඩි ආලය ඇත්තේ, දැඩි බලාපොරොත්තු ඇත්තේ වෙයි. එහෙයින් අන් පුරුෂයෙකු සමග සිටින්නාවූ, කථා කරන්නාවූ, මහත්තේ සිනාසෙන්නාවූ, සිනාසෙන්නාවූ, ඒ ස්ත්‍රිය දැක ශෝකය, පරිදේවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොහු උපදිත්.´´

´´මහණෙනි, ඉක්බිති ඒ පුරුෂයාට මෙබඳු සිතක් වන්නේය. මම වනාහි මේ ස්ත්‍රිය කෙරෙහි ඇථම් සහිත වූයේ, පිළිබඳ සිත් ඇත්තේ, දැඩි ආලය ඇත්තේ, දැඩි වූ බලාපොරොත්තු ඇත්තේ වෙමි. ඒ මට අන් පුරුෂයෙකු සමග සිටින්නාවූ, කථා කරන්නාවූ, මහත්සේ සිනාසෙන්නාවූ, සිනාසෙන්නාවූ, මේ ස්ත්‍රිය දැක ශෝකය, පරිදේවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොහු උපදිත්. ´මම මේ ස්ත්‍රිය කෙරෙහි මගේ යම් ඡන්‍ද රාගයක් (ඇල්මක්) වේද, එය දුරු කරන්නෙම් නම්, ඉතා යෙහෙකැයි ´ කියායි. හෙතෙම මේ ස්ත්‍රිය කෙරෙහි යම් තද ඇල්මක් වේද, එය දුරු කරන්නේය. හෙතෙම පසු කලෙක අන් පුරුෂයෙකු සමග සිටින්නාවූ, කථා කරන්නාවූ, මහත්සේ සිනාසෙන්නාවූ, සිනාසෙන්නාවූ, ඒ ස්ත්‍රිය දක්නේය. මහණෙනි, ඒ කුමකැයි හඟිව්ද, කිම? ඒ පුරුෂයාට අන් පුරුෂයෙකු සමග සිටින්නාවූ, කථා කරන්නාවූ, මහත්තේ සිනාසෙන්නාවූ, සිනාසෙන්නාවූ, මේ ස්ත්‍රිය දැක ශෝකය, පරිදේවය, දුකය, දොම්නසය, උපායාසය යන මොහු උපදන්නාහුද?´´ . ´´ස්වාමීනි, මෙය නොවේමැයි. ඊට හේතු කවරේද? ස්වාමීනි, මේ පුරුෂ තෙම වනාහි මේ ස්ත්‍රිය කෙරෙහි පහවූ ඇථම් ඇත්තේ වෙයි. එහෙයින් අන් පුරුෂයෙකු සමග සිටින්නාවූ, කථා කරන්නාවූ, මහ සිනාවෙන් සිනාසෙන්නාවූ, සිනාසෙන්නාවූ, ඒ ස්ත්‍රිය දැක ශොක, පරිදෙව, දුක් දොම්නස්, උපායාසයෝ නූපදිත්ය´´ යි කීහ.

12.´´මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම මහණතෙම දුකින් නොමඩනා ලද මේ මනුෂ්‍යාත්මය දුකින් නොමඩියි. දැහැමිවූ සැපයද අත් නොහරියි. ඒ සැපයෙහි මුසපත් නොවූයේද වෙයි. හෙතෙම වීය්‍ර්‍ය කරන්නාවූ ´මගේ වීය්‍ර්‍ය කිරීම හේතු කොට ගෙන දුකට හේතුවූ තෘෂ්ණාවගේ දුරුවීම වෙයි. උපේක්‍ෂාව වඩන්නාවූ මගේ උපේක්‍ෂාව වැඩීම හේතුනොට ගෙන දුකට හේතුවූ තෘෂ්ණාවගේ දුරුවීම වේය´ යි දැන ගනී. හෙතෙම වීය්‍ර්‍ය කරන්නාහට වීය්‍ර්‍ය කිරීම හේතු කොට ගෙන දුකට හේතුවූ යම් තෘෂ්ණාවක්හුගේ දුරුවීම වෙයිද, එහි වීය්‍ර්‍ය කරයි. උපෙක්‍ෂාව වැඩීම හේතුකොට ගෙන දුකට හේතුවූ තෘෂ්ණාවගේ දුරුවීමක් වේ නම් එහි උපෙක්‍ෂා වඩයි. වීය්‍ර්‍ය කරන්නාවූ ඔහුගේ වීය්‍ර්‍ය කිරීම හේතු කොට ගෙන ඒ දුක් උපදවන හේතුව වූ තෘෂ්ණාවගේ දුරු වීමක් වේ. එසේ ද ඔහුගේ දුක් දිරා යාම වෙයි. උපේක්‍ෂාව වඩන්නාවූ ඔහුට උපේක්‍ෂාව වැඩීම හේතු කොට ගෙන ඒ දුක් උපදවන හේතුව වූ තෘෂ්ණාවගේ දුරුවීමක් වේද, එසේද ඔහුගේ දුක් දිරා ගියේ වෙයි.

13. ´´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණ තෙම මෙසේ සලකයි. සැපසේ වාසය කරන්නාවූ මාගේ අකුසල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුසල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ උත්සාහ කරන්නාවූ මාගේ අකුසල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුසල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

´´ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ උත්සාහ කරන්නෙහි නම් ඉතා යෙහෙකි කියායි. හෙතෙම ශරීරයට දුක් ඇතිවනසේ වීය්‍ර්‍ය කරයි. ශරීරයට දුක් ඇතිවනසේ වීය්‍ර්‍ය කරන්නාවූ ඔහුගේ අකුසල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුසල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. හෙතෙම පසු කාලයෙහි ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය නොකරයි. ඊට හේතුව කවරේද? මහණෙනි, යමක් සඳහා ඒ මහණ තෙම ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය කරන්නේද, ඒ අත්‍ර්‍ථය ඔහුට සම්පූර්‍ණ වූයේ වෙයි. එහෙයින් පසු කාලයෙහි ශරීරයට දුක් උපදින සේ වීය්‍ර්‍ය නොකරයි.

14. ´´මහණෙනි, යම් සේ හී වඩුවෙක් හීය ගිනි පෙනෙලි දෙකෙකින් තවාද, නැවත නැවත තවාද, ඇද හරියිද, කර්‍මන්‍ය කරයිද, මහණෙනි, යම් හෙයකින් වනාහි හී වඩුවා විසින් ඊය ගිනි පෙනෙලි දෙකකින් තවන ලද්දේ වේද, අතිශයින් තවන ලද්දේ වේද, ඇද හරින ලද්දේද, කර්මන්‍ය කරන ලද්දේ වේද, ඒ හී වඩු තෙම පසු කාලයෙහි ඒ ඊය ගිනි පෙනෙලි දෙකෙකින් නොතවයි. අතිශයින් නොතවයි. ඇද නොහරියි. කර්‍මන්‍ය නොකරයි. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඒ හී වඩු තෙම යමක් සඳහා ඊය ගිනි පෙනෙලි දෙකෙකින් තවන්නේද? අතිශයින් තවන්නේද, ඇද හරියිද, කර්‍මන්‍ය කරන්නේද, ඒ අත්‍ර්‍ථය ඔහුට සම්පූර්‍ණ වූයේ වෙයි. එහෙයින් ඊ වඩු තෙම පසු කාලයෙහි ඊය ගිනි පෙනෙලි දෙකකින් නොතවයි. අතිශයින් නොතවයි. ඇද නොහරියි. කර්‍මන්‍ය නොකරයි. මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම, මහණ තෙම මෙසේ සලකයි. සැපසේ වාසය කරන්නාවූ මාගේ අකුසල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුසල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය කරන්නාවූ මාගේ අකුසල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුසල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. මම ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය කරන්නෙම් නම් ඉතා යෙහෙකැයි කියායි. හෙතෙම ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය කරයි. ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය කරන්නාවූ ඔහුගේ අකුසල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුසල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. හෙතෙම පසු කලෙක්හි ශරීරයට දුක් නැතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය නොකරයි. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඒ මහණ තෙම යම් අත්‍ර්‍ථයක් කඳහා ශරීරයට දුක් ඇතිවන සේ වීය්‍ර්‍ය කරන්නේද, ඒ අත්‍ර්‍ථය ඔහුට සම්පූර්‍ණ වූයේ වෙයි. එහෙයින් පසු කලෙක්හි ශරීරයට දුක් උපදින සේ වීය්‍ර්‍ය නොකරයි. මහණෙනි, මෙසේද උපක්‍රමය ඵල සහිත වෙයි. උත්සාහය ඵල සහිත වෙයි.

15. ´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මේ ලෝකයෙහි අර්‍හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධවූ, අෂ්ට විද්‍යා පසලොස් චරන ධර්මයන්ගෙන් යුක්තවූ, ශොභන ගමන් ඇත්තාවූ, ලොකය දන්නාවු, නිරුත්තරවූ, දමනය කළ නොහැකි පුරුෂයන් දමනය කිරීමෙහි සාත්‍ර්‍ථ වාහකයෙකු බඳුවූ, දෙවි මිනිසුන්ට අනුශාසනා කරන්නාවූ, චතුස්සත්‍යයන් අවබෝධ කළාවූ, රාගාදී කෙලෙසුන් විනෘශ කළාවූ, තථාගතයන් වහන්සේ පහල වෙත්. ඒ තථාගත තෙම දෙවියන් සහිතවූ, මාරයන් සහිතවූ, බ්‍රහ්මයන් සහිතවූ, මහණ බමුණන් සහිතවූ, දෙවි මිනිසුන් සහිතවූ, සත්‍ව ප්‍රජාව සහිතවූ මේ ලෝකය විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට දැන ගනියි. ඒ තථාගත තෙම මුල යහපත්වූ, මැද යහපත්වූ, කෙළවර අත්‍ර්‍ථ සහිතවූ, ව්‍යඤ්ජන සහිතවූ, සියල්ල සම්පූර්‍ණවූ ධර්‍මය දේශනා කරයි. පිරිසිදුවූ මාර්‍ග බ්‍රහ්මවය්‍ර්‍යාව ප්‍රකාශ කරයි. ඒ ධර්මය ගෘහපතියෙක් හෝ ගෘහපති පුත්‍රයෙක් හෝ එක්තරා කුලයක උපන්නෙක් හෝ අසයි. හෙතෙම ඒ ධර්මය අසා තථාගතයන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ලබයි. හෙතෙම ඒ ශ්‍රද්ධාව ලැබීමෙන් යුක්තවූයේ මෙසේ සලකයි. ´ගිහිගෙයි විසීම අවහිරය. රාගාදී කෙලෙස් ඉපදීමට මාර්‍ගයයි. පැවිදිවීම අවකාශ ස්ථානයයි. ගිහිගෙයි වසන්නහු විසින් ඒකාන්තයෙන් සම්පූර්‍ණවූ, ඒකාන්තයෙන් පිරිසිදුවූ, ලියන ලද සකක් වැනිවූ, මේ බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාවෙහි හැසිරෙන්ට පහසු නොවෙයි. මම හිසකේ රැවුල් කපා, කසට වත් හැඳ, ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි වන්නෙම් නම් ඉතා යහපති´ කියායි.

16. ´´හෙතෙම මෑත කලෙක්හි ස්වල්පවූ සම්පත් රාශිය හෝ හැර මහත්වූ සම්පත් රාශිය හෝ හැර, ස්වල්පවූ නෑ පිරිවර හෝ හැර, මහත්වූ නෑ පිරිවර හෝ හැර, හිසකේ රැවුල් කපා, කසට වස්ත්‍ර හැඳ, ගිහිගෙන් නික්ම ශාසනයෙහි පැවිදි වෙයි. හෙතෙම මෙසේ පැවිදි වූයේම, භික්‍ෂූන්ගේ අධිශීල ශික්‍ෂාවට හා සමාන දිවි පැවැත්මට පැමිණියේ, ප්‍රාණ ාතය හැර, ප්‍රාණ ාතයෙන් වැලකුණේ වෙයි. බහා තබන ලද දඬු ඇත්තේ, බහා තබන ලද ආයුධ ඇත්තේ, ලැජ්ජා ඇත්තේ, කරුණාවට පැමිණියේ, සියථ සතුන් කොරෙහි හිතානුකම්පා ඇත්තේ, වාසය කරයි. අදත්තාදානය හැර, අදත්තාදානයෙන් වැලකුණේ වෙයි. දුන් දෙය ගන්නා සුථ වූයේ. දුන් දෙය කැමති වන්නේ, සොරනොවූ, පවිත්‍රවූ, ආත්මයෙන් යුක්තව, වාසය කරයි. අබ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව හැර, ශ්‍රෙෂ්ටවූ හැසුරුම් ඇත්තේ, ග්‍රාම ධර්මයක්වූ මෛථුන සේවනයෙන් දුරුවූයේ, වැළකුණේ වෙයි. මුසා වාදය හැර, බොරු කීමෙන් වැළකුණේ, සත්‍යය කියන සුථ ව්යේ, සත්‍යයෙන් සත්‍යය ගැලපීම ඇත්තේ, ස්ථිර වචන ඇත්තේ, ඇදහියයුතු වචන ඇත්තේ, ලොකයා නොරවටන්නෙක් වේ. පිසුනු වචනය හැර කේලාම් කීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. මෙතැනින් අසා මොවුන්ගේ බිඳීම පිණිස, එතැන්හි නොකියන්නේ වෙයි. එතැනින් අසා ඔවුන්ගේ බිඳීම පිණිස මෙතන්හි නොකියන්නේ වෙයි.

17. ´´මෙසේ බිඳුනවුන් ගලපන්නේ හෝ, සමගි වූවන්ට අනුබල දෙන්නේ හෝ, සමගියට කැමැත්තේ, සමගියෙහි ඇථනේ, සමගියට සතුටු වන්නේ, සමගි කරන වචන කියන්නේ වෙයි. ඵරුෂ වචනය හැර, රථ බස් කීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. යම් ඒ වචනයක් නිදොස්ද, කණට සැපද, ප්‍රෙමණීයද, සිත සතුටු කරන්නේද, පුරවැසි භාවයට සුදුසුද, බොහෝ දෙනා කැමතිද, බොහෝ දෙනාගේ මන වඩන්නීද, එබඳු වචන කියන්නේ වෙයි. සම්ඵප්‍රලාපය හැර හිස්වූ කථා කීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. කලට සුදුසු වචන ඇත්තේ, සත්‍යවූ වචන ඇත්තේ, අත්‍ර්‍ථයෙන් යුත් වචන ඇත්තේ, ධර්‍මයෙන් යුත් වචන ඇත්තේ, විනය සම්බන්‍ධවූ වචන ඇත්තේ, සුදුසු කල්හි කරුණු දැක්වීම් සහිතවූ, ප්‍රමාණවත්වූ, අත්‍ථයෙන් යුක්තවූ, නිධානයක් මෙන් සිතෙහි තැබියයුතු වචන කියන්නේ වේ.

18. ´´හෙතෙම තෘණ, ගස්, වැල්, සිඳීම්, බිඳීම්, ආදියෙන් වැළකුණේ වෙයි. එක වේලේ වළඳනා ආහාර ඇත්තේ, රාත්‍රි භොජනයෙන් වැළකුණේ, නොකල්හි වැළඳීමන් වැළකුණේ වෙයි. නැටුම්, ගී කීම්, වීණා ආදිය වැයීම්. විසුථ දැකීම් යන මෙයින් වැළකුණේ වෙයි. මල් ගඳ විලවුන් දැරීම එයින් සැරසීම, අඩුතැන් පිරවීමෙන්, අලංකාර කිරීම යන මෙයින් වැළකුණේ වෙයි. උසසුන් මහ අස්නෙන් වැළකුණේ වෙයි. රන්, රිදී, මසු, කහවනු පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. අමු ධාන්‍ය වර්‍ග පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. අමු මස් වර්‍ග පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. ස්ත්‍රීන් හා ළදැරියන් පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. දාසීන් හා දාසයන් පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. එථවන්, තිරෙථවන් පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. කුකුළන්, හූරන් පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. ඇතුන්, ගවයන්, අසුන්, වෙළඹුන් පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. කෙත්, වත් පිළිගැන්මෙන් වැළකුණේ වෙයි. දුත මෙහෙවරය, පණිවුඩ පණත්වල යෙදීමය යන මෙයින් වැළකුණේ වෙයි. වෙළඳාම් පිණිස ගණු දෙනු කිරීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. තරාදි ආදියෙන් වංචා කිරීමය, රන් හා නොරන් මිශ්‍ර වංචා කිරීමය, වී ආදිය මැනීමෙන් වංචා කිරීමය, යන මෙයින් වැළකුණේ වෙයි. අල්ලස් ගැනීමය, වංචා කිරීමය, උපායෙන් අනුන් රැවටීමය, කපටිකමය, යන මෙයින් වැළකුණේ වෙයි. සිඳීමය, මැරීමය, බැඳීමය, සැඟවී සිට වස්තු පැහැර ගැන්මය, ගම් පැහැරීමය, බලාත්කාරකම් කිරීමය, යන මෙයින් වැළකුණේ වෙයි. හෙතෙම කය පරිහරණයට සුදුසුවූ සිවුරෙන් හා කුස පරිහරණයට සුදුසු පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටුවූයේ වෙයි. යම් යම් තැනෙක්හිම යයිද, අටපිරිකර හැරගෙනම යයි. යම්සේ නම් පියාපත් ඇති පක්‍ෂියෙක් යම් යම් තැනෙක්හිම පියාඹයිද, පියාපත් බර සහිතවම පියාඹයිද, එමෙන්ම මහණතෙම කය පරිහරණයට සුදුසුවූ සිවුරෙන් හා කුස පරිහරණයට සුදුසු පිණ්ඩපාතයෙන් සතුටුවූයේ වෙයි. යම් යම් තැනෙක්හිම යේද, පිරිකර හැරගෙනම යයි. හෙතෙම මේ ආය්‍ර්‍යවූ ශීල රාශියෙන් යුක්තවූයේ, ආධ්‍යාත්මිකවූ, නිරවද්‍යවූ, සුවය විඳියි.

19. ´හෙතෙම ඇසින් රූපය දැක නිමිති වශයෙන් නොගන්නේ කුඩා සලකුණු වශයෙන් නොගන්නේ වෙයි. යම් හේතුවකින් මේ චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියෙහි අසංවරව වාසය කරන්නහුට විෂම ලොභය හා දොම්නසය යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව උපදිත්ද, ඔවුන්ගේ සංවරය පිණිස පිළිපදියි. චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රිය රකියි. චක්‍ෂුරින්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙයි. කණින් ශබ්දය අසා තපසින් කෙළවර වීමෙන් අලුත්වූ කර්‍මයන් නොකිරීමෙන් මත්තෙහි නොහට ගැණීම වේ. මත්තෙහි නොහට ගැණීමෙන් කර්‍මයන්ගේ නැසීම වේ. කර්‍මයන්ගේ නැසීමෙන් දුක් නැසීම වේ. දුක් නැසීමෙන් වේදනා නැසීම වේ. වේදනා නැසීමෙන් නාසයෙන් සුවඳ ආ්‍රාණය කොට නිමිති වශයෙන් නොගන්නේ, කුඩා සලකුණු වශයෙන් නොගන්නේ වෙයි. යම් හෙයකින් මේ ශ්‍රොතෙන්‍ද්‍රියයයෙහි අසංවරව වාසය කරන්නහුට විෂම ලොභය හා දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔවුන්ගේ සංවරය පිණිස පිළිපදියි. ශ්‍රොතෙන්‍ද්‍රිය රකියි. ශ්‍රොතෙන්‍ද්‍රියයයෙහි සංවරයට පැමිණෙයි.

20. ´´ දිවෙන් රස විඳ නිමිති වශයෙන් නොගන්නේ, කුඩා සලකුණු වශයෙන් නොගන්නේ වෙයි. යම් හේතුවකින් මේ ාණෙන්‍ද්‍රියයෙහි අසංවරව වාසය කරන්නහුට විෂම ලොභය හා දොම්නසය යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ වහනය වෙත්ද, ඔවුන්ගේ සංවරය පිණිස පිළිපදියි. ්‍රාණෙන්‍ද්‍රිය රකියි. ්‍රාණෙන්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙයි. කයින් ස්පර්‍ෂ කළයුත්ත ස්පර්‍ෂ කොට නිමිති වශයෙන් නොගන්නේ, කුඩා සලකුණු වශයෙන් නොගන්නේ වෙයි. යම් හේතුවකින් මේ ජිව්හේන්ද්‍රියයෙහි අසංවරව වාසය කරන්නහුට විෂම ලොභය හා දොම්නස යන ලාමකවූ අකුසල ධර්‍මයෝ අනුව වහනය වෙත්ද, ඔවුන්ගේ සංවරය පිණිස පිළිපදියි. ජිව්හේන්‍ද්‍රිය රකියි. ජිව්හේන්‍ද්‍රියයෙහි සංවරයට පැමිණෙයි. සිතින් ධර්‍මය දැක නිමිති වශයෙන් නොගන්නේ, කුඩා සලකුණු වශයෙන් නොගන්නේ වෙයි. යම් හේතුවකින් මේ මනින්ද්‍රියයයෙහි අසංවරව වසන්නහුට විෂම ලොභ දොම්නස් යන ලාමකවූ අකුශල ධර්‍මයෝ අනුව උපදිත්ද, ඔවුන්ගේ සංවරය පිණිස පිළිපදියි. මනින්‍ද්‍රිය රකියි. මනින්‍ද්‍රියෙහි සංවරයට පැමිණෙයි. හෙතෙම මේ ආය්‍ර්‍යවූ ඉන්‍ද්‍රිය සංවරයෙන් යුක්තවූයේ, ආධ්‍යාත්මිකවූ ආධ්‍යාත්මිකවූ සැපද විඳියි.

21.´´හෙතෙම ඉදිරියට යෑමෙහි, හැරී යෑමෙහි, මනාව දැන කරන්නේ වෙයි. ඉදිරිය බැලීමෙහි, වට පිට බැලීමෙහි, මනාව දැන කරන්නේ වෙයි. (අත් පා) ඇකිලීමෙහි, දිග හැරීමෙහි, මනාව දැන කරන්නේ වෙයි. සඟල සිවුර හා පාත්‍රා සිවුරු දැරීමෙහි මනාව දැන කරන්නේ වෙයි. අනුභව කිරීමෙහි, පානය කිරීමෙහි, කඩා කෑමෙහි, රස විඳීමෙහි, මනාව දැන කරන්නේ වෙයි. මළ මූත්‍ර කිරීමෙහි මනාව දැන කරන්නේ වෙයි. යාමෙහි, සිටීමෙහි, හිඳීමෙහි, සයනයෙහි නිදි දුරු කිරීමෙහි, කථාවෙහි, නිශ්ශබ්ද වීමෙහි, මනාව දැන කරන්නේ වෙයි. හෙතෙම මේ ආය්‍ර්‍යවූ ශීල රාශියෙන්ද යුක්තවූයේ, මේ ආය්‍ර්‍යවූ ඉන්‍ද්‍රිය සංවරයෙන්ද යුක්තවූයේ, මේ ආය්‍ර්‍යවූ සිහි නුවණ දෙකින් යුක්තවූයේ. වනය, රුක්මුලය, පර්‍වතය, කඳුරැළිය, පර්‍වතගුහාය, සොහොනය, ඉතා දුර වන සෙනසුනය, හිස් තැනය, පිදුරු ගොඩය, යන විවේක සේනාසනයක් භජනය කරයි.

22.´´හෙතෙම බතින් පසු කල්හි පිණ්ඩපාතයෙන් වැලකුණේ පය්‍ර්‍යඞ්කය බැඳගෙන, ඎජුකොට කය පිහිටුවා, සිහිය ඉදිරිපත්කොට තබා හිඳගනියි. හෙතෙම ස්කන්‍ධ ලොකයෙහි දැඩි ලොභය දුරුකොට දැඩි ලොභය පහව ගියාවූ, සිතින් යුක්තව වාසය කරයි. දැඩි ලොභයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි. ෙවෂයෙන් දූෂිතවූ සිත දුරුකොට ක්‍රොධ රහිත සිත් ඇත්තේ, සියථ සතුන් කෙරෙහි හිතානුකම්පා ඇත්තේ, වාසය කරයි. ව්‍යාපාද දොෂයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි.

´´ථීනමිද්ධය හැර, පහවූ ථීනමිද්ධය ඇත්තේ, ආලෝක සංඥා ඇත්තේ, සිහි නුවණ ඇත්තේ වාසය කරයි. ථීනමිද්ධයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි. නොසන්සුන් බව හා පසුතැවීම හැර නොසන්සුන් නොවී ඇතුලත සංසුන් සිත් ඇතිව වාසය කරයි. උද්ධච්චකුක්කුච්චයෙන් සිත පිරිසිදු කරයි. සැක කිරීම හැර එතර කළාවූ සැක ඇත්තේ, කුශල ධර්‍මයන්හි සැක රහිතවූයේ වාසය කරයි. විචිකිච්ඡාවෙන් සිත පිරිසිදු කරයි.

19.´´හෙතෙම මේ චිත්තයාගේ කෙළෙසීම් ඇත්තාවූ, ප්‍රඥාව දුර්‍වල කරන්නාවූ, නීවරන පස හැර, කාමයන්ගෙන් වෙන්වම, අකුසල ධර්‍මයන්ගෙන් වෙන්ව, විතර්‍ක සහිතවූ, විචාර සහිතවූ, විවේකයෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති. ප්‍රථම ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේද, උපක්‍රමය සඵල වූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය සඵල වූයේ වෙයි. මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම විතර්‍ක විචාරයන්ගෙන් සංසිඳීමෙන් ඇතුළත පැහැදීම ඇත්තාවූ, චිත්තයාගේ එකඟ බැව් ඇත්තාවූ, විතර්‍ක රහිතවූ, විචාර රහිතවූ, සමාධියෙන් හටගත් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති විතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේද, උපක්‍රමය සඵල වූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය සඵල වූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය සඵළවූයේ වෙයි.

20.´´ මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම ප්‍රීතියගේද, නොඇල්මෙන් උපේක්‍ෂා ඇත්තේද, සිහි නුවණ ඇත්තේද, වාසය කරයි. සැපයද නාම කයින් විඳියි. ආය්‍ර්‍යයෝ යම් ධ්‍යානයක් උපෙක්‍ෂා ඇත්තේ, සිහි ඇත්තේ, සැප විහරණ ඇත්තේයයි කියත්ද, ඒ තෘතීය ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේද, උපක්‍රමය සඵල වූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය කිරීම සඵල වූයේ වෙයි.

21 ´´මහණෙනි, නැවත අනිකක්ද කියමි. මහණතෙම සැපයද දුරු කිරීමෙන්, දුකද දුරු කිරීමෙන්, පළමු කොටම සොම්නස්, දොම්නස් දෙදෙනාගේ නැසීමෙන්, දුක් නැත්තාවූ, සැප නැත්තාවූ, උපෙක්‍ෂා ස්මෘති දෙදෙනාගේ පිරිසිදු බැව් ඇති චතුත්‍ර්‍ථ ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරයි.

මහණෙනි, මෙසේද උපක්‍රමය සඵලවූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය සඵලවූයේ වෙයි.

22. හෙතෙම මෙසේ සිත එකඟවූ කල්හි, පිරිසිදුවූ කල්හි, නිර්‍මලවූ කල්හි, කෙලෙස් රහිතවූ කල්හි, පහව ගිය උපක්ලේශ ඇති කල්හි, මෘදුවූ කල්හි, කර්‍මක්‍ෂමවූ කල්හි, ස්ථිරවූ කල්හි. කම්පා නොවන බවට පැමිණි කල්හි, පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ සිහි කරණ නුවණ පිණිස සිත එලවයි. හෙතෙම නොයෙක් ප්‍රකාරවූ පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ සිහි කරයි. එනම් ජාති එකක්ද, ජාති දෙකක්ද, ජාති තුණක්ද, ජාති හතරක්ද, ජාති පහක්ද, ජාති දසයක්ද, ජාති විස්සක්ද, ජාති තිහක්ද, ජාති හතලිහක්ද, ජාති පණහක්ද, ජාති සියයක්ද, ජාති දහසක්ද, ජාති ලක්‍ෂයක්ද, නොයෙක් සංවර්‍ත කල්පයන්ද, නොයෙක් විවර්‍ත කල්පයන්ද, නොයෙක් සංවර්‍ත විවර්‍ත කල්පයන්ද, අසවල් තන්හි මෙබඳු නම් ඇත්තෙක්, මෙබඳු ගොත්‍ර ඇත්තෙක්, මෙබඳු වර්‍ණ ඇත්තෙක්, මෙබඳු ආහාර ඇත්තෙක්, මෙබඳු සැප දුක් විඳින්නෙක්, මෙබඳු ආයුෂය කෙළවර කොට ඇත්තෙක් වීමි. ඒ මම එයින් චුතවූයේ, අසවල් තන්හි ඉපදුනෙමි. එහිදු මෙබඳු නම් ඇත්තෙක්, මෙබඳු ගොත්‍ර ඇත්තෙක්, මෙබඳු වර්‍ණ ඇත්තෙක්, මෙබඳු ආහාර ඇත්තෙක්, මෙඳු සැප දුක් විඳින්නෙක්, මෙබඳු ආයුෂය කෙළවර කොට ඇත්තෙක් වීමි. ඒ මම එයින් චුතවූයේ, මෙහි උපන්නේ, වෙමියි. මෙසේ ආකාර සහිතවූ, උදෙසීම් සහිතවූ, අනෙක ප්‍රකාරවූ, පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ සිහි කරයි. මහණෙනි, මෙසේද උපක්‍රමය සඵලවූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය සඵලවූයේ වෙයි.

23. ´´හෙතෙම මෙසේ සිත එකඟවූ කල්හි, පිරිසිදුවූ කල්හි, නිර්මලවූ කල්හි, කෙලෙස් රහිතවූ කල්හි, පහව ගිය උපක්ලේශ ඇති කල්හි, මෘදුවූ කල්හි, කර්මක්‍ෂමවූ කල්හි, සිටි කල්හි, කම්පා නොවන බවට පැමිණි කල්හි, සත්ත්‍වයන්ගේ චුතවීම හෝ ඉපදීම දැන ගැනීම පිණිස සිත එලවයි. හෙතෙම දිව්‍යවූ, පිරිසිදුවූ, මිනිසැස ඉක්ම පැවැත්තාවූ ඇසින්, චුතවන්නාවූද, උපදින්නාවූද, හීනවූ, ප්‍රණීතවූ, සුවර්‍ණවූ, දුර්වර්ණයවූ, යහපත් ගතිවලට ගියාවූද, අයහපත් ගතිවලට ගියාවූද, සත්ත්‍වයන් දකියි. කම්වූ පරිද්දෙන් පරලොව ගියාවූ සත්ත්‍වයන් දැන ගනියි. ඒකාන්තයෙන් මේ පින්වත් සත්ත්‍වයෝ කාය දුශ්චරිතයෙන් යුක්තවූවාහුය, වාක් දුශ්චරිතයෙන් යුක්තවූවාහුය. මනො දුශ්චරිතයෙන් යුක්තවූවාහුය. ආය්‍ර්‍යයන්ට උපවාද කියන්නාහුය. මිත්‍යා දෘෂ්ටි ඇත්තාහුය. මිත්‍යා දෘෂ්ටින්ගේ කර්ම සමාදන් වූවාහුය: ඔවුහු ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු, සැපයෙන් පහවූ, දුකට පිළිසරණවූ, විවසව පතිත වන්නාවූ, නරකයෙහි උපන්නාහුය. මේ පින්වත් සත්ත්‍වයෝ වනාහි, කාය සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහුය. වාග් සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහුය. මනො සුචරිතයෙන් යුක්ත වූවාහුය. ආය්‍ර්‍යයන්ට උපවාද නොකියන්නාහුය. සම්‍යක් දෘෂ්ටි ඇත්තාහුය. සම්‍යක් දෘෂ්ටීන්ගේ කර්ම සමාදන් වූවාහුය. ඔවුහු ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු, යහපත් ගති ඇත්තාවූ, ස්වර්‍ග ලෝකයෙහි උපන්නාහුයයි, මෙසේ දිව්‍යවූ, පිරිසිදුවූ, මිනිසැස ඉක්ම පැවැත්තාවූ ඇසින්, චුතවන්නාවූද, උපදින්නාවූද, හීනවූ, ප්‍රණීතවූ, සුවර්‍ණවූ, දුර්වර්‍ණවූ, සුගතවූ, දුර්‍ගතවූ, සත්ත්‍වයන් දකියි. කම්වූ පරිද්දෙන් පරලොව ගියාවූ, සත්ත්‍වයන් දැන ගණියි. මහණෙනි, මෙසේද උපක්‍රමය සඵලවූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය සඵලවූයේ වෙයි.

26. හෙතෙම මෙසේ සිත එකඟවූ කල්හි, පිරිසිදුවූ කල්හි, නිර්මලවූ කල්හි, කෙලෙස් රහිතවූ කල්හි, පහව ගිය උපක්ලේශ ඇති කල්හි, මෘදුවූ කල්හි, කර්‍මක්‍ෂමවූ කල්හි, ස්ථිරවූ කල්හි, කම්පා නොවන බවට පැමිණි කල්හි, ආශ්‍රවයන්ගේ ක්‍ෂයවීම දැනගැණීම පිණිස සිත එලවයි. හෙතෙම මෙය දුකය තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගණියි. මේ දුක ඉපදීමට හේතුවයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගණියි. මේ දුක් නැතිකිරීමයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගනියි. මේ දුක් නැති කිරීමට පිළිපදින්නාවූ මාර්‍ගයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගණියි. මේ ආශ්‍රවයෝයි තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගණියි. මේ ආශ්‍රවයන්ගේ ඇතිවීමට හේතුවයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගණියි. මේ ආශ්‍රවයන්ගේ නිරෝධයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගණියි. මේ ආශ්‍රවයන් නිරුද්ධ කිරීමට පිළිපදින මාර්‍ගයයි තත්වූ පරිද්දෙන් දැන ගණියි. මෙසේ දන්නාවූ, මෙසේ දක්නාවූ, ඔහුගේ කාමාශ්‍රව කෙරෙන්ද, සිත මිදේ. භවාශ්‍රව කෙරෙන්ද සිත මිදේ. අවිද්‍යාශ්‍රව කෙරෙන්ද සිත මිදේ. මිදුනු කල්හි ´මිදුනේය´ යන දැනීම වේ. ජාතිය ක්‍ෂය කරන ලද්දීය. බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාව වැස නිමවන ලද්දේය. (සතරමගින්) කටයුතු දෙය කරන ලද්දේය. මේ ආත්මභාවය පිණිස අනිකක් නැතැයි දැන ගණියි. මහණෙනි, මෙසේද උපක්‍රමය සඵලවූයේ වෙයි. වීය්‍ර්‍යය සඵලවූයේ වෙයි.

25. ´´මහණෙනි, තථාගත තෙම මෙබඳු වාද ඇත්තේ වෙයි. මහණෙනි, මෙබඳු වාද ඇත්තාවූ තථාගතයන්ට කරුණු සහිතවූ පැසසිය යුතු කරුණු දසයක් පැමිණෙත්. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් තථාගත තෙම යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳුවූ ආශ්‍රව රහිතවූ, සැප වේදනා විඳියිද? එහෙයින් පෙර මනාව කරන ලද කර්ම කිරීම ඇත්තේ වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඊශ්වරයෙකුගේ මැවීම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් තථාගත තෙම යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳුවූ ආශ්‍රව රහිතවූ, සැපවූ වේදනා විඳියිද, එහෙයින් යහපත්වූ, ඊශ්වරයෙකු විසින් මවන ලද්දේ වෙයි. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ප්‍රකෘතිය හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් තථාගත තෙම යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳුවූ ආශ්‍රව රහිතවූ, සැපවූ, වේදනා විඳියිද? එහෙයින් යහපත් ප්‍රකෘතියක් ඇත්තෙක් වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඉපදීම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් තථාගත තෙම යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳුවූ ආශ්‍රව රහිතවූ, සැපවූ, වේදනා විඳියිද? එහෙයින් යහපත්වූ ඉපදීම ඇත්තෙක් වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ මේ ආත්මයෙහි උපක්‍රම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් මහණෙනි, ඒකනේතයෙන් තථාගත තෙම යම් හෙයකින් මෙකල්හි මෙබඳුවූ ආශ්‍රව රහිතවූ, සැපවූ, වේදනා විඳියිද? එහෙයින් යහපත්වූ, මේ ආත්මයෙහි උපක්‍රම ඇත්තේ වේ.

´´මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. ඉදින් සත්ත්‍වයෝ පෙර කළ කර්‍ම හේතුවෙන් සැප දුක් නො විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඊශ්වරයෙකුගේ මැවීම් හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඊශ්වරයෙකුගේ මැවීම් හේතුවෙන් සැප දුක් නො විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ප්‍රකෘති භාව හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ප්‍රකෘති භාව හේතුවෙන් සැප දුක් නො විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඉපදීම් හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඉපදීම් හේතුවෙන් සැප දුක් නො විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඉහාත්මයෙහි උපක්‍රම හේතුවෙන් සැප දුක් විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, ඉදින් සත්ත්‍වයෝ ඉහාත්මයෙහි උපක්‍රම හේතුවෙන් සැප දුක් නො විඳිත් නම් එයින්ද තථාගත තෙම පැසසිය යුතු වේ. මහණෙනි, තථාගත තෙම මෙබඳු වාද ඇත්තේ වෙයි. මහණෙනි, මෙබඳු වාද ඇත්තාවූ තථාගතයන්ට හේතු යුක්ති සහගතවූ මේ පැසසිය යුතු කරුණු දසය පැමිණෙත්.´´ යනු මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේය. සතුටු සිත් ඇත්තාවූ ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්තාහුය.

දෙවදහ සූත්‍රය නිමි. ( 1 – 2 )