118. ආනාපාන සති සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහිවූ පූර්‍වාරාමයේ ´´මිගාර මාතු´´ නම් ලත් ප්‍රාසාදයෙහි බොහෝ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රසිද්ධ ස්ථවිර ශ්‍රාවකයන් සමග වැඩ වෙසෙති. (එනම්) ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් මහා මෞත්ගල්යායන ස්ථවිරයන්, ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් මහා කාත්‍යායන ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් මහා කොට්ඨිත ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් මහා කප්පින ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් මහා චුන්‍ද ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් රෙවත ස්ථවිරයන්ද, ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන්ද, අනිකුත් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රසිද්ධ සථවිර ශ්‍රාවකයන්ද සමගය. එකල්හි වනාහි ස්ථවිර භික්‍ෂූහු අළුත මහණවූ භික්‍ෂූන්ට අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු, භික්‍ෂූන් දස නමකටද, අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු, භික්‍ෂූන් විසි නමකටද, අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු, භික්‍ෂූන් තිස් නමකටද, අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු, භික්‍ෂූන් හතලිස් නමකටද, අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් අවවාද කරනු ලබන්නාවූ, අනුශාසනා කරනු ලබන්නාවූ, ඒ අළුත මහණවූ භික්‍ෂූහුද, සිල් පිරීම් ආදී පළමු විශෙෂයන්ට වඩා මහත්වූ කසිණ භාවනාදී විශෙෂයන් දැනගනිති. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදා පිරුනු සඳ ඇති, පවාරණය කරන පසළොස්වක් පෝයදා රෑ භික්‍ෂු සංයා විසින් පිරිවරණ ලද්දේ, එළිමහන් තන්හි වැඩ සිටි සේක.

2. ´´ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුෂ්ණීම්භුතව තුෂ්ණීම්භුතව (හුන්) භික්‍ෂු සංයා බලා ඔවුන්ට කථා කළහ. ´´මහණෙනි, මේ ප්‍රතිපත්තියෙහි සතුටුවූයේ වෙමි. මහණෙනි, මේ ප්‍රතිපත්තියෙහි සතුටු සිතැත්තේ වෙමි.

මහණෙනි, එබැවින් නොපැමිණි මාර්‍ග ඵලයට පැමිණීම පිණිස, අවබෝධ නොකළ ධර්‍මයාගේ අවබෝධය පිණිස, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ නොකළ ධර්‍මය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කිරීම පිණිස වීය්‍ර්‍ය කරව්. මම මේ සැවැත් නුවරම කුමුදු පිපෙන්නාවූ වස් සාර මාසයේ අන්තිම මාසය වන ඉල් මාසය දක්වා නවතින්නෙමි.´´ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වනාහි ඒ සැවැත් නුවරම වස් සාර මාසයේ අන්තිම මාසයවූ කුමුදු පිපෙන්නාවූ ඉල් මාසය දක්වා වැඩ සිටින සේකැයි ජනපදවාසී භික්‍ෂූහු ඇසුවාහුය. ඒ ජනපදවාසී භික්‍ෂූහුද, බුදුන් දකින්නට සැවැත් නුවරට රැස්වෙති. ඒ ස්ථවිර භික්‍ෂූහුද අළුත් භික්‍ෂූන්ට වැඩියත් අවවාද කරත්. අනුශාසනා කරත්. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු භික්‍ෂූන් දස නමකටද අවවාද කරත්. අනුශාසනා කරත්. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු භික්‍ෂූන් විසි නමකටද අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු භික්‍ෂූන් තිස් නමකටද අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ඇතැම් ස්ථවිර භික්‍ෂූහු භික්‍ෂූන් හතලිස් නමකටද අවවාද කරති. අනුශාසනා කරති. ස්ථවිර භික්‍ෂූන් විසින් අවවාද කරනු ලබන්නාවූ, අනුශාසනා කරණු ලබන්නාවූ ඒ අළුත් භික්‍ෂූහුද, සිල් පිරීම් ආදී පළමු විශෙෂයන්ට වඩා කසිණ භාවනාදී විශෙෂයන් දැනගනිති. එකල්හි වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුමුදු ඇත්තාවූ වස් සාර මාසයේ අන්තිම මාසයවූ පිරුණු සඳ ඇති ඉල් මස පසළොස්වකදා රෑ භික්‍ෂු සංයා විසින් පිරිවරණ ලද්දේ එළිමහන් තන්හි වැඩ සිටි සේක.

3. 2. ´´ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තුෂ්ණීම්භුතව තුෂ්ණීම්භුතව (හුන්) භික්‍ෂු සංයා බලා ඔවුන්ට කථා කළහ. ´´මහණෙනි, මේ පිරිස කථා නැත්තේය. මහණෙනි, මේ පිරිස දෙඩුම් නැත්තේය. පිරිසිදුය. සාරයෙහි පිහිටියාය. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සං තෙම එබඳු සවභාව ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ පිරිස එබඳු සවභා ඇත්තේය. මහණෙනි, යම් පිරිසක් පූජා ලැබීමට ආගන්තුක සත්කාර ලැබීමට, දානය ලැබීමට, වැඳුම් ලැබීමට සුදුසු වේද, ලෝකයාගේ අති උත්තම පිංකෙත වේද, මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සං තෙම එබඳු සවභාව ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ පිරිස එබඳු සවභාව ඇත්තේය. යම් පිරිසකට ස්වල්පයක් දුන්නේ බොහෝ (විපාක ඇත්තේ) වේද? බොහෝ දුන්නේ ඉතා බොහෝ (විපාක ඇත්තේ) වේද? මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංතෙම එබඳු ස්වභාව ඇත්තේය.

4. ´´මහණෙනි, මේ පිරිස එබඳු සවභාව ඇත්තේය. යම්බඳු පිරිසක් ලෝකවාසීන්ට දැකීමට දුර්‍ලභ වේද, මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සං තෙම එබඳු සවභාව ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ පිරිස එබඳු ස්වරූප ඇත්තේය. යම්බඳු පිරිසක් දැකීම සඳහා සේනාව බත් බැඳගන යොදුන් ගණනක් යාමට සුදුසුද, මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සං තෙම එබඳු ස්වභාව ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ පිරිස එබඳු සවභාව ඇත්තේය. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංයා අතරෙහි (රාගාදී) ආශ්‍රව ක්‍ෂය කළාවූ, වැස නිමකළ බ්‍රහ්මචරියාව ඇත්තාවූ, කළයුතු දේ කළාවූ, බහා තැබූ (කෙලෙස්) බර ඇත්තාවූ, තමාගේ අත්‍ර්‍ථයට පැමිණියාවූ, භව බැඳුම් සිඳ දැමූ, මනාකොට දත්තාවූ, (කෙලෙස්වලින්) මිඳුනාවූ රහතන් වහන්සේ ලාද සිටිති. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතරෙහි සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංයා අතරෙහි පස් වැදෑරුම් ඔරම්භාගිය සංයෝජනයන් නැති කිරීමෙන් (සුද්ධාවාසයෙහි) ඔපපාතිකව ඉපිද, එහිම පිරිනිවන් පාන්නාවූ, ඒ ලෝකයෙන් (නැවත) මේ ලෝකයට උප්පත්ති වශයෙන් නොඑන්නාවූ, අනාගාමීහුද සිටිති. මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතරෙහි සිටිති.

5. ´´මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සංයෝජන තුණක් නැතිකිරීමෙන්, රාගය, ෙවෂය හා මෝහය තුනීවූ බැවින්, එක් වරක්ම මේ ලෝකයට (උප්පත්ති වශයෙන්) අවුත් දුක් කෙළවර කරණ සකෘදාගාමී පුද්ගලයෝද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංයා අතර, සංයෝජන තුනක් නැති කිරීමෙන් නිරයට නොයන ස්වභාව ඇත්තාවූ, ඒකාන්තයෙන් නිවන් දකින්නාවූ, සෝවාන් වූවාහුද සිටිති.

6. ´´මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර සතර සතිපට්ඨාන භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූන් අතර සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූහුද ඇත. මහණෙනි, භික්‍ෂූන් අතර මෙබඳු භික්‍ෂුහුද වෙති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සතර ඎද්ධිපාද භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංයා අතර පංචේන්‍ද්‍රිය භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූහුද වෙති. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූ සංයාද මේ භික්‍ෂුන් අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර පංච බල භාවනාවෙහි යෙදී වසන්නාවූ භික්‍ෂූහුද ඇත. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර සප්ත බෝධ්‍යඞ්ග භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහුය. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර ආය්‍ර්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්‍ග භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූහුද වෙති. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර මෛත්‍රී භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂුන් අතර මෙබඳු භික්‍ෂූහුද වෙති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූන් අතර කරුණා භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂුන් අතර මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර මුදිතා භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර උපෙක්‍ෂා භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර අසුභ භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂු සංයා අතර මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර අනිත්‍ය සංඥා භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ. මහණෙනි, මෙබඳුවූ භික්‍ෂූහුද මේ භික්‍ෂු සංයා අතර සිටිති. මහණෙනි, මේ භික්‍ෂූ සංයා අතර ආනාපාන සති භාවනාවෙහි යෙදී වාසය කරන්නාවූ භික්‍ෂූහුද ඇත්තාහ.

7. ´´මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ, පුරුදු කරන ලද්දාවූ, ආනාපාන සති භාවනාව මහත්ඵල, මහානිසංස ඇත්තේ වෙයි. මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ, පුරුදු කරන ලද්දාවූ, ආනාපාන සතිය සතර සතිපට්ඨානය සම්පූර්ණ කරයි. වඩන ලද්දාවූ, පුරුදු කරන ලද්දාවූ, සතර සතිපට්ඨානයෝ සප්ත බෝද්ධ්‍යඞ්ගයන් සම්පූර්ණ කරති. වඩන ලද්දාවූ, පුරුදු කරන ලද්දාවූ, සප්ත බෝද්ධ්‍යඞ්ගයෝ විජ්ජා විමුත්තිය සම්පූර්ණ කරති. මහණෙනි, කෙසේ වඩන ලද්දාවූ, කෙසේ පුරුදු කරන ලද්දාවූ, ආනාපාන සති භාවනාව මහත්ඵල මහානිසංස වේද? මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි වනයකට ගියාවූ හෝ, රුක් මුලකට ගියාවූ හෝ, විවේක ස්ථානයකට ගියාවූ හෝ, මහණ තෙම, පය්‍ර්‍යඞ්ක බැඳ, (අරමිණිය ගොතා), කය කෙලින් තබා, සිහිය ඉදිරිපත්කොට තබාගෙන හිඳිනේය. හෙතෙම සිහියෙන්ම හුස්ම ගනියි. සිහියෙන්ම හුස්ම පිටකරයි. දිගට හුස්ම ගන්නේ හෝ, දිගට හුස්ම ගන්නෙමියි දන්නේය. දිගට හුස්ම පිට කරන්නේ හෝ, දිගට හුස්ම පිට කරන්නෙමියි දන්නේය. කොටින් හුස්ම ගන්නේ හෝ, කොටින් හුස්ම ගන්නෙමියි දන්නේය. කොටින් හුස්ම පිට කරන්නේ හෝ, කොටින් හුස්ම පිට කරන්නෙමියි දන්නේය. හුස්ම ගැනීමේ මුල, මැද, අග යන සියල්ල දැගනිමින්, හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුද්‍ර කරන්නේය. හුස්ම පිටකිරීමේ මුල, මැද, අග යන සියල්ල දැගනිමින්, හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුද්‍ර කරන්නේය. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් සංසිඳුවමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් සංසිඳුවමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුද්‍ර කරන්නේය. ප්‍රීතිය දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. ප්‍රීතිය දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සැපය දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සැපය දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. චිත්තසංස්කාරය (වේදනා සංඥාවන්) දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. චිත්තසංස්කාරය (වේදනා සංඥාවන්) විශෙෂයෙන් දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. චිත්තසංස්කාරය (වේදනා සංඥා) සංසිඳුවන්නේ හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. චිත්තසංස්කාරය සංසිඳුවන්නේ හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිත දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිත දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිත සතුටු කරමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිතසතුටු කරමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිත මනාකොට එකඟ කරමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිත මනාකොට එකඟ කරමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිත කෙළෙසුන් කෙරෙන් මුදවමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. සිත කෙළෙසුන් කෙරෙන් මුදවමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. අනිත්‍යය නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. අනිත්‍යය නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. නොඇලීම (විරාගය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. නොඇලීම (විරාගය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. නිරෝධය නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. නිරෝධය නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. අත්හැර දැමීම (පටිනිස්සග්ගය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. අත්හැර දැමීම (පටිනිස්සග්ගය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි පුරුදු කරන්නේය. මහණෙනි, මෙසේ වඩන ලද්දාවූ ආනාපාන සතිය වනාහි මහත්ඵල ඇත්තී, මහානිසංස ඇත්තී වෙයි.

8. ´´මහණෙනි, කෙසේ වඩන ලද්දාවූ, කෙසේ පුරුදු කරන ලද්දාවූ, ආනාපාන සතිය සතර සතිපට්ඨානයන් සම්පූර්ණ කෙරේද? මහණෙනි, යම් කලක මහණ තෙම දිගට හුස්ම ගන්නේ හෝ දිගට හුස්ම ගන්නෙමියි දනීද, දිගට හුස්ම පිටකරන්නේ හෝ දිගට හුස්ම පිටකරන්නෙමියි දනීද, කොටින් හුස්ම ගන්නේ හෝ කොටින් හුස්ම ගන්නෙමියි දනීද, කොටින් හුස්ම පිටකරන්නේ හෝ කොටින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි දනීද, සියලු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කය දන්නේ හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, සියලු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කය දන්නේ හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් තුනී කරමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් තුනී කරමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, මහණෙනි, එකල කය අනුව බලන්නාවූ, කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාවූ, විමසන නුවණ ඇත්තාවූ, සිහිය ඇත්තාවූ මහණතෙම, පඤ්චස්කන්ධය නමැති ලෝකයෙහි ලෝභය හා ද්වේෂය දුරු කොට වාසය කරයි.

´´මහණෙනි, ´මම මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කාය කොට්ඨාශයන් අතුරෙන් එක්තරා කාය කොට්ඨාසයකැයි කියමි.´ මහණෙනි, ඒ නිසා මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම එකල්හි කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍යයෙන් යුක්තවූ, නුවණින් යුක්තවූ, සිහියෙන් යුක්තවූ මහණතෙමේ කයෙහි කය අනුව බලමින් පඤ්චස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලෝභය හා ද්වෙෂය දුරුකොට වාසය කරයි.

9. ´´මහණෙනි, යම් කලක මහණතෙම ප්‍රීතිය දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, ප්‍රීතිය දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, සැපය දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, සැපය දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, චිත්ත සංස්කාරය දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, චිත්ත සංස්කාරය දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, චිත්ත සංස්කාරය සංසිඳුවමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, චිත්ත සංස්කාරය සංසිඳුවමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙන්නේද, මහණෙනි, එකල වේදනාවන්හි වේදනාව අනුව බලන්නාවූ, කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාවූ, නුවණ ඇත්තාවූ, සිහිය ඇත්තාවූ මහණතෙම පඤ්චස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලෝභය සහ දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි.

10. ´´මහණෙනි, යම් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන් මනාකොට මෙනෙහි කිරීමක් වෙයිද, මම එය වේදනාවන් අතුරෙන් එක්තරා වේදනාවකැයි කියමි. මහණෙනි, ඒ නිසා මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම එකල්හි කෙළෙස් තවන උත්සාහ ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, සිහිය ඇත්තේ පඤ්චස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලෝභය හා දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි. මහණෙනි, යම් කලක මහණතෙම සිත දැනගනිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, සිත දැනගනිමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, හිත සතුටුකරමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, හිත සතුටුකරමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, හිත මනාකොට එකඟ කරමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, හිත මනාකොට එකඟ කරමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, හිත කෙළෙසුන් කෙරෙන් මුදවමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, හිත කෙළෙසුන් කෙරෙන් මුදවමින් හුස්ම පිටකරන්නෙමියි හික්මෙයිද, මහණෙනි, එකල සිතෙහි සිත අනුව බලන්නාවූ කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාවූ, නුවණ ඇත්තාවූ, සිහිය ඇත්තාවූ මහණතෙම පඤ්චස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලෝභය හා දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි. මහණෙනි, මම සිහි මුලාවූ නුවණ නැත්තාහට ආනාපාන සති භාවනාව නොකියමි.

´´මහණෙනි, ඒ නිසා මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම එකල්හි සිතෙහි සිත අනුව බලමින් කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, සිහිය ඇත්තේ, පඤ්චස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලෝභය හා දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි.

11. ´´මහණෙනි, යම් කලක මහණතෙම අනිත්‍යය නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, අනිත්‍යය නැවත නැවත කියමින් හුස්ම පිටකෙරෙමියි හික්මෙයිද, නොඇලීම (විරාගය) නැවත නැවත කියමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, නොඇලීම (විරාගය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම පිට කරන්නෙමියි හික්මෙයිද, නැතිවීම (නිරෝධය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, නැතිවීම (නිරෝධය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම පිට කරන්නෙමියි හික්මෙයිද, අත්හැර දැමීම (පටිනිස්සග්ගය) නැවත නැවත දකිමින් හුස්ම ගන්නෙමියි හික්මෙයිද, අත්හැර දැමීම (පටිනිස්සග්ගය) නැවත නැවත දක්නේ හුස්ම පිට කරන්නෙමියි හික්මෙයිද, මහණෙනි, එකල ධර්‍මයන්හි ධර්‍මය අනුව බලන්නාවූ, කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාවූ, නුවණ ඇත්තාවූ, සිහිය ඇත්තාවු, මහණතෙම පඤ්චස්කන්‍ධ ලෝකයෙහි ලෝභය සහ දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි. හෙතෙම ලෝභ දෝසයන්ගේ යම් ඒ පහ කිරීමක් වේද, එය නුවණින් දැක මනාකොට මධ්‍යස්ථ වේ. මහණෙනි, ඒ නිසා මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම එකල්හි ධර්‍මයන්හි ධර්‍මය අනුව දකිමින්, කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, සිහිය ඇත්තේ, පඤ්චස්කන්‍ධයෙහි ලෝභය සහ දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි. මහණෙනි, මෙසේ වඩන ලද්දාවූ, මෙසේ පුරුදු කරන ලද්දාවූ, ආනාපාන සතිය වනාහි සතර සතිපට්ඨානයන් සම්පූර්‍ණ කරයි.

12. ´´මහණෙනි, කෙසේ වඩන ලද්දාවූ, කෙසේ පුරුදු කරන ලද්දාවූ, සතර සතිපට්ඨානයෝ සප්ත බොජ්ඣඞ්ගයන් සම්පූර්‍ණ කෙරෙත්ද? මහණෙනි, යම් කලක මහණතෙම කයෙහි කය අනුව බලමින්, කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍ය ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, සිහිය ඇත්තේ, පඤ්චස්කන්‍ධ ලෝකයෙහි ලෝභය සහ දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි. එකල ඔහුට මුළා නොවූ, එළඹ සිටි සිහිය ඇත්තේ වෙයි. මහණෙනි, යම් කලක මහණහට මුළා නොවූ, එළඹසිටි සිහිය ඇත්තේ වෙයිද, එකල්හි භික්‍ෂුව විසින් සතිසම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වේ. එකල්හි භික්‍ෂුතෙමේ සතිසම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි භික්‍ෂුවගේ සතිසම්බොජ්ඣඞ්ගය සම්පූර්‍ණ වීමට පැමිණෙයි. එසේ සිහියෙන් යුක්තව කරන්නාවූ හෙතෙම ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයයි. පරීක්‍ෂාකරයි. විමසීමට පැමිණෙයි.

13. ´´මහණෙනි, යම් කලක එසේ සිහියෙන් වාසය කරන්නාවූ මහණතෙම ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයයිද. පරීක්‍ෂාකරයිද. විමසීමට පැමිණෙයිද. එකල්හි භික්‍ෂුව විසින් ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේවේ. එකල මහණතෙම ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්‍ණ බවට පැමිණෙයි. ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයන්නාවූ, පරීක්‍ෂා කරන්නාවූ, විමසීමට පැමිණෙන්නාවූ ඒ මහණහුගේ නොපසුබස්නා වීය්‍ර්‍යය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල භික්‍ෂුව විසින් විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්‍ණ බවට පැමිණෙයි. පටන්ගන්නාලද විරිය ඇත්තාහට ආමිස රහිතවූ ප්‍රීතිය උපදවයි.

14. ´´මහණෙනි, යම් කලක පටන්ගන්නා ලද වීය්‍ර්‍ය ඇත්තාවූ මහණහට නිරාමිස ප්‍රීතිය උපදියිද, එකල්හි මහණහු විසින් පීති සම්බොජ්ක්‍ඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම පීතිසම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ ප්‍රීතිසම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්‍ණ බවට පැමිණෙයි. ප්‍රීති සිත ඇත්තහුගේ කයද සංසිඳෙයි. සිතද සංසිඳෙයි.

15. ´´මහණෙනි, යම් කලක ප්‍රීති සිත් ඇති මහණහුගේ කය සංසිඳෙයිද, සිත සංසිඳෙයිද, එකල්හි මහණහු විසින් පස්සද්Ȁdධි සම්බොජ්ක්‍ඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම පස්සද්ධිසම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ පස්සද්ධිසම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්‍ණ බවට පැමිණෙයි. සංසිඳුනු කයහුගේ සිත එකඟවේ.

16. ´´මහණෙනි, යම් කලක සංසිඳුනුවූ කය ඇති ඇති මහණහුගේ සිත එකඟ වේද, එකල මහණහු විසින් සමාධි සම්බොජ්ක්‍ඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්‍ණ බවට පැමිණෙයි. එසේ එකඟවූ සිත් ඇත්තාවු ඒ මහණතෙම එකල මධ්‍යස්ථ වූයේ වෙයි.

16. ´´මහණෙනි, යම් කලක සංසිඳුනුවූ කය ඇති මහණහුගේ සිත එකඟ වේද, එකල මහණහු විසින් සමාධි සම්බොජ්ක්‍ඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්‍ණ බවට පැමිණෙයි. එසේ එකඟවූ සිත් ඇත්තාවු ඒ මහණතෙම එකල මධ්‍යස්ථ වූයේ වෙයි.

17. ´´මහණෙනි, යම් කලක එසේ එකඟවූ සිත් ඇති මහණතෙම මනාකොට මධ්‍යස්ථවූයේ වේද, එකල මහණහු විසින් උපෙක්ඛා සම්බොජ්ක්‍ඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්‍ණ බවට පැමිණෙයි. මහණෙනි, යම් කලක මහණතෙම වේදනාවන්හි වේදනාවන් අනුව බලමින් කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍ය ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, සිහිය ඇත්තේ, පඤ්චස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලෝභය හා දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි. එකල්හි ඒ මහණහට නොමුළා සිහිය එළඹ සිටියේ වෙයි. මහණෙනි, යම් කලක මහණහට නොමුළා සිහිය එළඹ සිටියේ වේද, එකල මහණහු විසින් සතිසම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සතිසම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සතිසම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. එසේ සිහියෙන් වාසය කරන්නාවූ ඒ මහණතෙම ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයයි. පරීක්‍ෂා කරයි. විමසීමට පැමිණෙයි.

18. ´´මහණෙනි, එසේ සිහිය ඇතිව වාසය කරන්නාවූ මහණතෙම එකල්හි ඒ ධර්මය සොයයිද, පරීක්‍ෂා කරයිද, විමසීමට පැමිණෙයිද, එකල්හි මහණහු විසින් ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයන්නාවූ, පරීක්‍ෂා කරන්නාවූ, විමසීමට පැමිණෙන්නාවූ, ඒ මහණහු විසින් නොපසුබස්නා වීය්‍ර්‍යය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. මහණෙනි, යම් කලක ඒ ධර්‍මය, නුවණින් සොයන්නාවූ, පරීක්‍ෂා කරන්නාවූ, විමසීමට පැමිණෙන්නාවූ, මහණහු විසින් නොපසුබස්නා වීය්‍ර්‍යය පටන්ගන්නා ලද්දේ වේද, එකල්හි මහණහු විසින් විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. පටන්ගන්නාලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාහට නිරාමිස ප්‍රීතිය උපදී. මහණෙනි, යම් කලක පටන්ගන්නාලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාවූ මහණහට නිරාමිස ප්‍රීතිය උපදීද, එකල්හි මහණහු විසින් පීති සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම පීති සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ පීති සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. පිනාගිය හිතැත්තහුගේ කයද සංසිඳෙයි. සිතද සංසිඳෙයි.

19. ´´මහණෙනි, එකල මහණහු විසින් පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. සංසිඳුනු කය ඇත්තහුගේ සිත එකඟවේ. මහණෙනි, යම් කලක සංසිඳුනු කය ඇති මහණහුගේ සිත එකඟවේද, එකල්හි මහණහු විසින් සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නාලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. ඔහු විසින් එසේ එකඟවූ සිත මනාකොට මද්ධ්‍යස්ථ කරන ලද්දේ වෙයි. එකල මහණහු විසින් උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නාලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි.

20. ´´මහණෙනි, යම් කලක මහණතෙම සිතෙහි සිත අනුව බලමින් කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍යය ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, සිහිය ඇත්තේ, ලෝභය සහ දෝසය දුරුකොට වාසය කරයි. එකල්හි ඒ මහණහට නොමුළා සිහිය එළඹ සිටියේ වෙයි. මහණෙනි, යම් කලක මහණහට නොමුළා සිහිය එළඹ සිටියේ වේද, එකල මහණහු විසින් සති සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සති සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සති සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. එසේ සිහියෙන් වාසය කරන්නාවූ ඒ මහණතෙම ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයයි. පරීක්‍ෂා කරයි. විමසීමට පැමිණෙයි.

21. ´´මහණෙනි, එසේ සිහිය ඇතිව වාසය කරන්නාවූ මහණතෙම එකල්හි ධර්‍මය සොයයිද, පරීක්‍ෂා කරයිද, විමසීමට පැමිණෙයිද, එකල්හි මහණහු විසින් ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නාලද්දේ වෙයි. එකල්හි ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයන්නාවූ, පරීක්‍ෂා කරන්නාවූ, විමසීමට පැමිණෙන්නාවූ, ඒ මහණහු විසින් නොපසුබස්නා වීය්‍ර්‍යය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. මහණෙනි, යම් කලක ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයන්නාවූ, පරීක්‍ෂා කරන්නාවූ, විමසීමට පැමිණෙන්නාවූ මහණහු විසින් නොපසුබස්නා වීය්‍ර්‍යය පටන් ගන්නා ලද්දේ වේද, එකල්හි මහණහු විසින් විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නාලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. පටන් ගන්නාලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාහට නිරාමිස ප්‍රීතිය උපදී. මහණෙනි, යම් කලක පටන් ගන්නාලද වීය්‍ර්‍ය ඇත්තාවූ, මහණහට නිරාමිස ප්‍රීතිය උපදීද, එකල්හි මහණහු විසින් පීති සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නාලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම පීති සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ පීති සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. පිනාගිය සිතැත්තහුගේ කයද සංසිඳෙයි. සිතද සංසිඳෙයි.

22. ´´මහණෙනි, එකල මහණහු විසින් පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. සංසිඳුනු කය ඇත්තහුගේ සිත එකඟවේ. මහණෙනි, යම් කලක සංසිඳුනු කය ඇති මහණහුගේ සිත එතඟවේද, එකල්හි මහණහු විසින් සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. ඔහු විසින් එසේ එකඟවූ සිත මනාකොට මද්ධ්‍යස්ථ කරන ලද්දේ වෙයි. එකල මහණහු විසින් උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි.

23. ´´ධර්‍මයන්හි ධර්‍මය අනුව බලන්නේ, කෙළෙස් තවන වීය්‍ර්‍ය ඇත්තේ, නුවණ ඇත්තේ, සිහිය ඇත්තේ, පඤ්චස්කන්ධ ලෝකයෙහි ලෝභය හා දෝසය දුරුකොට වාසය කරයිද, එකල්හි ඒ මහණහට නොමුළාවූ සිහිය එළඹ සිටියේ වෙයි. මහණෙනි, යම් කලක මහණහට නොමුළා සිහිය එළඹ සිටියේ වේද, එකල මහණහු විසින් සති සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සති සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සති සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. එසේ සිහියෙන් යුක්තව වාසය කරන්නාවූ ඒ මහණතෙම ධර්‍මය නුවණින් සොයයි. පරීක්‍ෂා කරයි. විමසීමට පැමිණෙයි.

24. ´´මහණෙනි, එසේ සිහිය ඇතිව වාසය කරන්නාවූ මහණතෙම එකල්හි ඒ ධර්‍මය සොයයිද, පරීක්‍ෂා කරයිද, විමසීමට පැමිණෙයිද, එකල්හි මහණහු විසින් ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. ඒ ධර්‍මය නුවණින් සොයන්නාවූ, පරීක්‍ෂා කරන්නාවූ, විමසීමට පැමිණෙන්නාවූ, ඒ මහණහු විසින් නොපසුබස්නා වීය්‍ර්‍යය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. මහණෙනි, යම් කලක ඒ වීය්‍ර්‍යය නුවණින් සොයන්නාවූ, පරීක්‍ෂා කරන්නාවූ, විමසීමට පැමිණෙන්නාවූ මහණහුගේ නොපසුබස්නා වීය්‍ර්‍යය පටන්ගන්නා ලද්දේ වේද. එකල්හි මහණහු විසින් විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන් ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. පටන්ගන්නා ලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාහට කාමාශාවන්ගෙන් වෙන්වූ (නිරාමිෂ) ප්‍රීතිය උපදී.

25. ´´මහණෙනි, යම් කලක පටන් ගන්නා ලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තාවූ මහණහට කාමාශාවන්ගෙන් වෙන්වූ (නිරාමිස) ප්‍රීතිය උපදීද, එකල්හි මහණහු විසින් පීති සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම පීති සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ පීති සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. පිනාගිය සිතැත්තාගේ කයද සංසිඳෙයි, සිතද සංසිඳෙයි. මහණෙනි එකල මහණහු විසින් පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. සංසිඳුනු කය ඇත්තහුගේ සිත එකඟවේ. මහණෙනි, යම් කලක සංසිඳුනු කය ඇති මහණහුගේ සිත එතඟවේද, එකල මහණහු විසින් සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල මහණතෙම සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල මහණහුගේ සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. ඒ මහණතෙම එසේ එකඟවූ සිත මනාකොට මධ්‍යස්ථ කරන්නේ වෙයි. එකල මහණහු විසින් උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්නා ලද්දේ වෙයි. එකල්හි මහණතෙම උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. එකල්හි මහණහුගේ උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ග භාවනාව සම්පූර්ණ බවට පැමිණෙයි. මහණෙනි, මෙසේ වඩන ලද, මෙසේ පුරුදු කරණ ලද, සතර සතිපට්ඨානයෝ සප්තබොජ්ඣඞ්ගයන් සම්පූර්ණ කරත්.

26. ´´මහණෙනි, කෙසේ වඩන ලද, කෙසේ පුරුදු කරන ලද සප්ත බොජ්ඣඞ්ගයෝ විජ්ජා විමුත්තිය සම්පූර්ණ කෙරෙත්ද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම, විවේකය ඇසුරු කළාවූ, නොඇලීම ඇසුරු කළාවූ, නිරෝධය ඇසුරු කළාවූ, නිවණට නැමුවාවූ, සති සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයිද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම, විවේකය ඇසුරු කළාවූ, නොඇලීම ඇසුරු කළාවූ, නැතිවීම ඇසුරු කළාවූ, නිවණට පැමුණුනාවූ, ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයිද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම, විවේකය ඇසුරු කළාවූ, නොඇලීම ඇසුරු කළාවූ, නැතිවීම ඇසුරු කළාවූ, නිවණට පැමුණුනාවූ, විරිය සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයිද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම, විවේකය ඇසුරු කළාවූ, නොඇලීම ඇසුරු කළාවූ, නැතිවීම ඇසුරු කළාවූ, නිවණට පැමුණුනාවූ, පීති සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයිද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම, විවේකය ඇසුරු කළාවූ, නොඇලීම ඇසුරු කළාවූ, නැතිවීම ඇසුරු කළාවූ, නිවණට පැමුණුනාවූ, පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයිද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම, විවේකය ඇසුරු කළාවූ, නොඇලීම ඇසුරු කළාවූ, නැතිවීම ඇසුරු කළාවූ, නිවණට පැමුණුනාවූ සමාධි සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයිද, මහණෙනි, මේ ශාසනයෙහි මහණතෙම, විවේකය ඇසුරු කළාවූ, නොඇලීම ඇසුරු කළාවූ, නිරෝධය ඇසුරු කළාවූ, නිවණට නැමුවාවූ, උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣඞ්ගය වඩයි. මහණෙනි, මෙසේ වඩනලද, මෙසේ පුරුදු කරණ ලද, සප්ත බොජ්ඣඞ්ගයෝ විජ්ජා විමුත්තිය, (අර්හත් ඵලය හා නිර්‍වාණය) සම්පූර්ණ කරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. සතුටු සිත් ඇත්තාවූ ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඒ දේශනාව සතුටින් පිළිගත්හ.

අටවන ආනාපාන සති සූත්‍රය නිමි. ( 2 – 8 )