114. සෙවිතබ්බා සෙවිතබ්බ සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනේපිඬු සිටු විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක. එහිදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ´´මහණෙනි´´ යි කියා භික්‍ෂූන්ට කථා කළ සේක. ´´ස්වාමීනි´´ යි කියා ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. ´´මහණෙනි, මම තොපට සේවනය කළ යුතුවූද, නොකළ යුතුවූද, ධර්‍ම ක්‍රමයක් දේශනා කරන්නෙමි. එය මැනවින් අසව්. මැනවින් මෙනෙහි කරව්. දේශනා කරන්නෙමි.´´ යි කියායි. ´´එසේය ස්වාමීනි´´ යි ඒ භික්‍ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්හ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක.

2. ´´මහණෙනි, මම කායික පැවැත්මද සේවනය කළ යුක්තය, සේවනය කොතළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ කායික පැවැත්ම සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමි. මහණෙනි, මම වචනයේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරකින් කියමි. ඒ වචනයේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමි. මහණෙනි, මම සිතේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සිතේ පැවැත්මද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමි. මහණෙනි, මම සිතද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සිතද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමි. මහණෙනි, මම සංඥාවද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සංඥාවද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමි. මහණෙනි, මම දෘෂ්ටියද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ දෘෂ්ටියද සේවනය කළයුත්ත අනිකෙක. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකෙකියි කියමි.

´´මහණෙනි, මම ආත්ම භාවය ලැබීමද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ ආත්ම භාවය ලැබීමද සේවනය කළයුත්ත අනිකෙක. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකෙකැයි කියමි.

3. මෙසේ දේශනා කළ කල්හි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර තෙමේ මෙය ප්‍රකාශ කළේය. ´´ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සංක්‍ෂපයෙන් දේශනා කරණ ලද, විස්තර වශයෙන් අර්‍ථ නොබෙදන ලද මේ ධර්‍මයාගේ අර්‍ථය මෙසේ විස්තර වශයෙන් දැනගනිමි´´ යි කියායි.

´´මහණෙනි, මම කාය සමාචාරයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ කාය සමාචාරයද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමි. මෙසේ වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙය වදාරණ ලදී.

මෙය කුමක් සඳහා දේශනා කරණ ලදද?

4. ´´ස්වාමීනි. යම් බඳුවූ කාය සමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ කාය සමාචාරය සේවනය නොකල යුතුයි. ස්වාමීනි. යම් බඳුවූ කාය සමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ කාය සමාචාරය සේවනය කළ යුතුයි.

´´ස්වාමීනි. කෙබඳුවූ කාය සමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ස්වාමීනි, මේ ලෙව්හි ඇතැමෙක් රලුවූයේ, ලේ තැවරුණු අත් ඇත්තේ, පහර දීමෙහි හා නැසීමෙහි යෙදුනේ, ප්‍රාණීන් කෙරෙහි දයා රහිත වූයේ, ප්‍රාණාතය කරන්නෙක් වේද, ගමෙහි වූ හෝ අරන්‍යයෙහි වූ හෝ යම් ඒ අන්සතු ධනයක් වේ නම් නොදුන්නාවූ එය සොර සිතින් ගන්නේ, නුදුන් දෙය ගැනීමෙහි යෙදුනෙක් වේද, යම් ඒ ස්ත්‍රියක් තොමෝ මව විසින් රක්නා ලද්දීද, පියා විසින් රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරන් විසින් රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරියන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ඥාතීන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ස්වාමියා විසින් සහිත වූවාද, වෙත නොයා යුතුයයි රජුන් විසින් දඬුවම් තබන ලද්දීද, යටත් පිරිසෙයින් මල්මාලාවක් බහා වෙන් කරන ලද්දීද, යන එබඳුවූ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි (කාම සේවන වශයෙන්) හැසිරීමට පැමිණියාහු, කාම මිත්‍යාචාරයෙහි යෙදුනේද, ස්වාමීනි. එබඳුවූ කායික පැවැත්ම සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්,

5. ´´ස්වාමීනි. කෙබඳුවූ කායික පැවැත්මක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද? සවාමීනි, මේ ලෙව්හි ඇතැමෙක් තෙම ප්‍රණාතය හැර, ප්‍රණාතයෙන් වෙන්වූයේ වේද, බහා තබන ලද දඬු ඇත්තේ, බහා තබන ලද ආයුධ ඇත්තේ, ලජ්ජා ඇත්තේ, දයාවෙන් යුක්ත වූයේ, සියථ ප්‍රාණීන් කෙරෙහි හිතානුකම්පා ඇතිව වාසය කෙරේද, නොදුන් දෙය ගැණීම හැර නොදුන් දෙය ගැණීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, ගමෙහි හෝ අරන්‍යයෙහි හෝ යම් අන්සතු වස්තුවක් උපකරණයක් වේද, එය සොර සිතින් නොගන්නේ වේද, යම් ඒ ස්ත්‍රියක් තොමෝ මව විසින් රක්නා ලද්දීද, පියා විසින් රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරන් විසින් රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරියන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ඥාතීන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ස්වාමියා විසින් සහිත වූවාද, වෙත නොයා යුතුයයි රජුන් විසින් දඬුවම් තබන ලද්දීද, යටත් පිරිසෙයින් මල්මාලාවක් බහා වෙන් කරන ලද්දීද, යන එබඳුවූ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි (කාම සේවන වශයෙන්) හැසිරීමට නොපැමිණියාහු, කාම මිත්‍යාචාරයෙහි නොයෙදෙත්ද, ස්වාමීනි. මෙබඳුවූ කායික පැවැත්ම සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්,

6. ´´මහණෙනි, මම කායික පැවැත්ම සේවනය කළ යුත්තය, සෙවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ කායික පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි.´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමක් වදාරණ ලද නම් එය මේ සඳහා දේශනා කරණ ලදී.

´´මහණෙනි, මම වචනයේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්තය, සෙවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ වචනයේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යමක් වදාරණ ලද නම් එය මේ සඳහා දේශනා කරණ ලදද?´´

7. ´´ස්වාමීනි, යම් ආකාරයේ වචනයේ පැවැත්මක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ වචනයේ පැවැත්ම සේවනය නොකළ යුතුය. ස්වාමීනි, යම් ආකාරයේ වචනයේ පැවැත්මක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ වචනයේ පැවැත්ම සේවනය කළ යුතුයි. .

´´ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ වචනයේ පැවැත්මක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද? ස්වාමීනි, මෙහි ඇතැමෙක් සභාවක සිටියේ හෝ පිරිසක සිටියේ හෝ, නෑයන් මැද සිටියේ හෝ, සමූහ මැද සිටියේ හෝ, රජ කුල මැද සිටියේ හෝ, ඉදිරියට පැමිණවූයේ, ´´පින්වත් පුරුෂය, මෙහි එව, යමක් දන්නෙහි නම් එය කියවයි, සාක්‍ෂ්‍ය අසන ලද්දාවූ හෙතෙම නොදන්නා දෙය හෝ ´දනිමි´ යි කියයි. දන්නා දෙය හෝ ´නොදනිමි´ යි කියයි. නොදක්නා දෙය හෝ ´දකිමි´ යි කියයි. දක්නා දෙය හෝ ´නොදකිමි´ යි කියයි. මෙසේ තමා නිසා හෝ අනුන් නිසා හෝ කිසියම් සුළු ආමිෂයක් (අල්ලසක්) නිසා හෝ දැන දැන බොරු කියන්නේ වේද, එතැනින් අසා මොවුන්ගේ භේදය පිණිස මෙහි කියන්නේද, මෙතන්හි අසා ඔවුන්ගේ භේදය පිණිස එහි කියන්නේද, මෙසේ සමගිවූවන් භේද කරන්නේ, භේදවූවන්ගේ භේදයට අනුබල දෙන්නේ, භේදයෙහි ඇළුනේ, භේදවූ අය දැක සතුටුවන්නේ, භේද කරණ වචන කියන්නේ, මෙසේ කේලාම් බස් ඇත්තේ වේද,

´´යම් ඒ වචනයක් අනුන්ට ගැරහීම් වශයෙන් රළුද, කර්‍කශද, අනුන්ගේ සිතට කටුකද, අනුන්ගේ සිත් කටු අත්තක මෙන් ඇමිණෙන සුළුද, කෝපයට ආසන්නද, සමාධියට හේතු නොවේද, එබඳු වචන කියන්නේ, ඵරුෂ වචන ඇත්තේ වේද, නොකල්හි කථා කරන්නේ, බොරු කියන්නේ, අවැඩ බස් කියන්නේ, අධර්‍ම වචන කියන්නේ, අවිනය වචන කියන්නේ, සිත තබා ගැනීමට නුසුදුසු, නොකල්හි, අයෝග්‍ය ලෙස, සීමාවක් නැතිව, අවැඩට හේතුවූ වචන කියන්නේ, සම්ඵප්‍රලාප බස් ඇත්තේ වේද,

´´ස්වාමීනි, මෙබඳුවූ වචනයේ පැවැත්ම සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝම වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ වචනයේ පැවැත්මක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද?.

8. ´´ස්වාමීනි, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක්, තෙම මුසාවාදය හැර, මුසාවාදයෙන් වෙන් වූයේ වේද, සභාවක සිටියේ හෝ, පිරිසක සිටියේ හෝ, නෑයන් මැද සිටියේ හෝ, සමූහ මැද සිටියේ හෝ, රජ කුල මැද සිටියේ හෝ, ඉදිරියට පැමිණවූයේ, ´´පින්වත් පුරුෂය, මෙහි එව, යමක් දන්නෙහි නම් එය කියවයි, සාක්‍ෂ්‍ය විචාරණ ලද්දාවූ හෙතෙම නොදන්නා දෙය හෝ ´නොදනිමි´ යි කියයිද. දන්නා දෙය හෝ ´දනිමි´ යි කියයිද. නොදක්නා දෙය හෝ ´නොදකිමි´ යි කියයිද. දක්නා දෙය හෝ ´දකිමි´ යි කියයිද. මෙසේ තමා නිසා හෝ අනුන් නිසා හෝ කිසියම් සුළු ආමිෂයක් (අල්ලසක්) නිසා හෝ දැන දැන බොරු නොකියන්නේ වේද, කේලාම් කීම හැර කේලමෙන් වෙන්වූයේ, එතැනින් අසා මොවුන්ගේ භේදය පිණිස මෙහි නොකියන්නේද, මෙතනින් අසා ඔවුන්ගේ භේදය පිණිස එහි නොකියන්නේද, මෙසේ වෙන්වූවන් සමගි කරන්නේ, සමගිවූවන්ගේ සමගියට අනුබල දෙන්නේ, සමගියෙහි ඇළුනේ, සමගිවූ අය දැක සතුටුවන්නේ, සමගිය ඇතිකරණ වචන කියන්නේ වේද, ඵරුෂ වචනය හැර ඵරුෂ වචන කීමෙන් වෙන්වූයේ වේ. යම් ඒ වචනයක් ප්‍රියවේද, කණට සුව එලවයිද, ප්‍රෙමය ඇති කරයිද, සිත සතුටු කරයිද, ශිෂ්ට වචන කියන්නේ වේද, බොහෝ දෙනාගේ සිත් ඇදගන්නා වචන කියන්නේ, බොහෝ දෙනාගේ මනාපය වඩන වචන කියන්නේ වේද,

´´සම්ඵප්‍රලාපය හැර, සම්ඵප්‍රලාප කීමෙන් වෙන්වූයේ වේ. කාලෝචිත, (වෙලාවට සුදුසු) වචන කියන්නේ, සිදුවූවක්ම කියන්නේ, වැඩ පිණිස පවත්නා වචනයක්ම කියන්නේ, දැහැමි වචනයක්ම කියන්නේ, විනය වචනයක්ම කියන්නේ, නිධානයක් මෙන් තැන්පත්කොට තබාගතයුතු, සුදුසු කල්හි, යෝග්‍ය ලෙස, සීමාවක් ඇතිව, වැඩ පිණිසවූ, වචන කියන්නේ වේද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ වචනයේ පැවැත්ම සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

9. ´´මහණෙනි, මම වචී සමාචාරය සේවනය කළ යුත්තය, සෙවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ වචනයේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමියි මෙසේ ඒ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද නම් එය මේ සඳහා දේශනා කරණ ලදී.

´´මහණෙනි, මම සිතේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්තය, සෙවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සිතේ පැවැත්මද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමියි මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා දේශනා කරණ ලදද?´´

10. ´´ස්වාමීනි, යම් බදුවූ සිතේ පැවැත්මක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ මනො සමාචාරය සේවනය නොකළ යුතුය. ස්වාමීනි, යම් බදුවූ මනො සමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ මනො සමාචාරය සේවනය කළ යුතුය. ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ මනො සමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ´ස්වාමීනි, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් දැඩි ලෝභය බහුලකොට ඇත්තේ වේද, යම් ඒ අන්සතු සම්පතක් වේ නම් එය මාහට වන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකැයි ආශා කරන්නේ වේද, විකාරයට පත් සිත් ඇත්තේ, දූෂ්‍යවූ අදහස් ඇත්තේ, මේ සත්ත්‍වයෝ නැසෙත්වා, වධයට පැමිණෙත්වා, සිඳෙත්වා, විනාශවෙත්වා, නොවෙත්වා´´ යි අනුන්ගේ විනාශය කැමති වන්නේවේද, ස්වාමීනි, මෙබඳු මනො සමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්,

11. ´´ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ මනො සමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද? ස්වාමීනි, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් දැඩි ලෝභය බහුල නොවේද, යම් ඒ අන් සතු සම්පතක් වේනම් එය මාහට වන්නේ නම් ඉතා යෙහෙකැයි නොසිතන්නේවේද, විකාරයට නොපත් සිත් ඇත්තේ, දූෂ්‍යවූ අදහස් නැත්තේ, මේ සත්ත්‍වයෝ වෛර නැත්තෝව, උවදුරු නැත්තෝව, සැප ඇත්තෝව දිවි පවත්වත්වා´´ යි සිතන්නේ වේද, ස්වාමීනි, මෙබඳුවූ මනො සමාචාරයන් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

12. ´´මහණෙනි, මම මනොසමාචාරය සේවනය කළ යුත්තය, සෙවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ මනොසමාචාරය සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමියි මෙසේ ඒ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලද නම් එය මේ සඳහා දේශනා කරණ ලදී.

´´මහණෙනි, මම සිතද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සිතද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමියි මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම් බඳුවූ සිතක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ සිත සේවනය නොකළ යුතුය. ස්වාමීනි, යම් බඳුවූ සිතක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ සිත සේවනය කළ යුතුය.

13. ´´ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ සිතක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද? ස්වාමීනි, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් දැඩි ලෝභ ඇත්තේ, දැඩි ලෝභයෙන් යුත් සිතින් වෙසේද, ව්‍යාපාද ඇත්තේ ව්‍යාපාදයෙන් යුත් සිතින් වෙසේද, හිංසාකිරීම් ඇත්තේ හිංසා කරණ සිතින් යුක්තව වෙසේද, මහණෙනි, එබඳුවූ සිත සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්,

´´ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ සිතක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද? ස්වාමීනි, මෙහි ඇතැමෙක් තෙම දැඩි ලෝභ නැත්තේ, දැඩි ලෝභ නැති සිතින් වෙසෙයි, ව්‍යාපාද නැත්තේ ව්‍යාපාද රහිත සිතින් වෙසෙයි, හිංසා කරන සිත් නැත්තේ හිංසා නොකරණ සිතින් යුක්තව වෙසෙයි, ස්වාමීනි, එබඳුවූ සිත් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.´´

14. ´´මහණෙනි, මම සිතද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තය යි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සිතද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´ යි කියමි´´ යි මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ඒ යමක් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා දේශනා කරණ ලද.ී

´´මහණෙනි, මම සංඥාවද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තය යි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සංඥාවද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´ යි කියමි´´ යි මෙසේ වනාහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා දේශනා කරණ ලදද,

15. ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ සංඥාවක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ සංඥාව සේවනය නොකළ යුතුය. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ සංඥාවක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ සංඥාව සේවනය කළ යුතුයි.

´´ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ සංඥාවක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ස්වාමීනි, මෙහි ඇතැමෙක් තෙම දැඩි ලෝභ ඇත්තේ, දැඩි ලෝභ සහගත සංඥාවෙන් වෙසෙයිද, ව්‍යාපාද ඇත්තේ ව්‍යාපාද සහගත සංඥාවෙන් වෙසෙයිද, හිංසාකරන්නේ හිංසා සහගත සංඥාවෙන් වෙසෙයිද, ස්වාමීනි, මෙබඳුවූ සංඥාව සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ සංඥාවක් සංඥාවක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද? ස්වාමීනි, මෙහි ඇතැමෙක් දැඩි ලෝභ නැත්තේ වේද, දැඩි ලෝභය නැති සංඥාවෙන් වාසයකරයිද, ව්‍යාපාද නැත්තේ ව්‍යාපාද නැති සංඥාවෙන් වසයිද, ස්වාමීනි, මෙබඳුවූ සංඥාව සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.´´

16. ´´මහණෙනි, මම සංඥාවද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තය යි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ සංඥාවද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´ යි කියමි´´ යි මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ඒ යමක් දේශනා කරණ ලද නම්, එය මේ සඳහා දේශනා කරණ ලදී.

17 ´´මහණෙනි, මම දෘෂ්ටි සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තය යි දෙයාකාරයකින් කියමි. ඒ දෘෂ්ටියද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´ යි කියමි´´ යි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙය දේශනා කරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා දේශනා කරණ ලදද, ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ දෘෂටියක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ දෘෂටි සේවනය නොකළ යුතුය. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ දෘෂටියක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ දෘෂටි සේවනය කළ යුතුයි.

18. ´´ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ දෘෂටියක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ස්වාමීනි, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් තෙම මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වේ, ´දෙන ලද්දෙහි ඵල නැත. ´´යිට්ඨ´´ නම් ලද කුඩා යාගයෙහි ඵල නැත. ´´භ්‍රත´´ නම් ලද මහා යාගයෙහි ඵල නැත. කළ හොඳ නොහොඳ දෙක්හි ඵල විපාක නැත. පරලොව සිටියහුට මෙලොව නැත. මෙලොව සිටියහුට පරලොව නැත. මවට කරණ හොඳ නරක දෙකෙහි විපාක නැත. පියාට කරණ හොඳ නරක දෙකෙහි විපාක නැත. චුතව උපදින සත්ත්‍වයෝ නැත. මනා පිළිවෙතෙහි පිළිපන්, මෙලොව හා පරලොව තෙමේ නුවණින් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට ප්‍රකාශ කරණ මහණ බමුණන් ලොව නැත´ යනුවෙනි. ස්වාමීනි, මෙබඳුවූ දෘෂ්ටි සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්,´´

19. ´´ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ දෘෂටිය සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද ස්වාමීනි, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් තෙම මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වේ, ´දුන් දැයෙහි ඵල ඇත. ´´යිට්ඨ´´ නම් ලද කුඩා යාගයෙහි ඵල ඇත. ´´භ්‍රත´´ නම් ලද මහා යාගයෙහි ඵල ඇත. කළ හොඳ නොහොඳ දෙක්හි ඵල විපාක ඇත. පරලොව සිටියහුට මෙලොව ඇත. මෙලොව සිටියහුට පරලොව ඇත. මවට කරණ හොඳ නරක දෙකෙහි විපාක ඇත. පියාට කරණ හොඳ නරක දෙකෙහි විපාක ඇත. චුතව උපදින සත්ත්‍වයෝ ඇත. මනා පිළිවෙතෙහි පිළිපන්, මෙලොව හා පරලොව තෙමේ නුවණින් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂකොට ප්‍රකාශ කරණ මහණ බමුණන් ලොව ඇත´ යනුවෙනි.

´´ස්වාමීනි, මෙබඳුවූ දෘෂ්ටි සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.´´

20. ´´මහණෙනි, මම දෘෂ්ටියද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. ඒ දෘෂ්ටියද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළයුත්ත අනිකකි.´´ යි කියමියි මෙසේ ඒ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරණ ලදද, මෙය ඒ සඳහා දේශනා කරණ ලදී.

21. ´´මහණෙනි, මම ආත්මභාවය ලැබීමද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. හෙද සේවනය කළ යුතු ආත්මභාවය ලැබීම අනිකකි. සේවනය නොකළ යුතු ආත්මභාවය ලැබීමද අනිකකියි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මෙය දේශනා කරණ ලදී, මෙය කුමක් නිසා දේශනා කරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම් බඳුවූ ආත්මභාවය ලැබීමක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද? කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද? එබඳුවූ ආත්මභාවය ලැබීම සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම් බඳුවූ ආත්මභාවය ලැබීමක් සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධම්යෝ පිරිහෙත්ද? කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ආත්මභාවය ලැබීම සේවනය කළ යුතුයි. ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ ආත්මභාව ලැබීමක් ඇත්තහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද? කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද? ස්වාමීනි, දුක් සහිත ආත්මභාවය ලැබීම ඇත්තහුගේ උත්පත්තිය නොනිමි බැවින් අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්.

ස්වාමීනි, කෙබඳුවූ ආත්මභාවය ලැබීමක් ඇත්තහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද? කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද? ස්වාමීනි, දුක් රහිත ආත්මභාවය ලැබීම ඇත්තහුගේ උත්පත්තිය නිමි බැවින් අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහේත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

22. මහණෙනි, මම ආත්මභාවය ලැබීමද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද, යනුවෙනි. හෙද සේවනය කළයුතු ආත්මභාවය ලැබීම අනිකකි. සේවනය නොකළයුතු ආත්මභාවය ලැබීමද අනිකකියි, මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලදද? ඒ මේ සඳහා දේශනා කරණ ලදී.´´

´´ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සංක්‍ෂෙපයෙන් වදාරණ ලද, විස්තර වශයෙන් අන්‍ර්‍ථ නොබෙදන ලද, මේ ධර්මයාගේ අත්‍ර්‍ථය මම විස්තර වශයෙන් මෙසේ දනිමි´´ යි කීය.

´´යහපත, යහපත, ශාරීපුත්‍රය, මා විසින් සංක්‍ෂෙපයෙන් කියන ලද, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථ නොබෙදූ, මේ ධර්‍මයාගේ අත්‍ර්‍ථ විස්තර වශයෙන්ම තෙපි දන්නහුය.

23. ´´මහණෙනි, මම කායසමාචාරයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. ඒ කායසමාචාරයද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළයුත්ත අනිකකි.´´ යි කියමියි මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලද නම් එය කුමක් සඳහා කියන ලදද ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ කායසමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ කාය සමාචාරය සේවනය නොකළයුතුය. ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ කායසමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ කාය සමාචාරය සේවනය කළයුතුය.

24. ´´ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ කාය සමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද? ශාරිපුත්‍රය මේ ලෙව්හි ඇතැමෙක් රළු වූයේ ලේ තැවරුණු අත් ඇත්තේ, පහර දීමෙහි හා නැසීමෙහි නියැලුනේ, ප්‍රාණීන් කෙරෙහි දයා රහිත වූයේ, ප්‍රාණාත කරන්නෙක් නොවේද, ගමෙහි වූ හෝ අරන්‍යයෙහි වූ හෝ යම් ඒ අන්සතු ධනයක් වේ නම් නොදුන්නාවූ එය සොර සිතින් ගන්නේ, හොරකම් කිරීමෙහි යෙදුනෙක් වේද, යම් ඒ ස්ත්‍රියක් තොමෝ මව විසින් රක්නා ලද්දීද, පියා විසින් රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරන් විසින් රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරියන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ඥාතීන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ස්වාමියා විසින් සහිත වූවාද, වෙත නොයා යුතුයයි රජුන් විසින් දඬුවම් තබන ලද්දියද, යටත් පිරිසෙයින් මල්මාලාවක් බහා වෙන් කරන ලද්දියද, යන එබඳුවූ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි (කාම සේවන වශයෙන්) හැසිරීමට පැමිණියාහු, කාම මිත්‍යාචාරයෙහි යෙදෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, එබඳුවූ කාය සමාචාරය සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්,

25. ´´ ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ කාය සමාචාරයක් සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද?

´´ශාරීපුත්‍රය, මේ ලෙව්හි ඇතැමෙක් තෙම ප්‍රණාතය හැර, ප්‍රණාතයෙන් වෙන්වූයේ වේද, බහා තබන ලද දඬු ඇත්තේ, බහා තබන ලද අවි ඇත්තේ, ලජ්ජා ඇත්තේ, දයාවෙන් යුක්ත වූයේ, සියථ ප්‍රාණීන් කෙරෙහි හිතානුකම්පා ඇත්තේව වාසය කෙරේද, නොදුන් දෙය ගැණීම හැර නොදුන් දෙය ගැණීමෙන් වෙන්වූයේ වේද, ගමෙහි හෝ අරන්‍යයෙහි හෝ වූ අන්සතු වස්තුව, උපකරණ යමක් නම් එය සොර සිතින් නොගන්නේ වේද, යම් ඒ ස්ත්‍රියක් තොමෝ මව විසින් රක්නා ලද්දීද, පියා විසින් රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරන් විසිනු රක්නා ලද්දීද, සෙහොයුරියන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ඥාතීන් විසින් රක්නා ලද්දීද, ස්වාමියා විසින් සහිත වූවාද, වෙත නොයා යුතුයයි රජුන් විසින් දඬුවම් තබන ලද්දීද, යටත් පිරිසෙයින් මල්මාලාවක් බහා වෙන් කරන ලද්දියද, යන මෙබඳුවූ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි (කාම සේවන වශයෙන්) හැසිරීමට නොපැමිණියාහු, කාම මිත්‍යාචාරයෙහි නොයෙදෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, මෙබඳුවූ කායසමාචාරය සේවනය කරන්නාහට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්,

´´ශාරීපුත්‍රය, මම කායසමාචාරයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. ඒ කායසමාචාරයද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි.´´ යි කියමියි මෙසේ මා විසින් යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

26. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම වචීසමාචාරයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. ඒ වාක්සමාචාරයද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි.´´ යි කියමින් මෙසේ මා විසින් මෙය කියන ලද නම්, එය කුමක් සඳහා කියන ලදද?

´´ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ වචී සමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, ´´ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් සභාවක සිටියේ හෝ පිරිසක සිටියේ හෝ, නෑයන් මැද සිටියේ හෝ, සමූහ මැද සිටියේ හෝ, රජ කුල මැද සිටියේ හෝ, ඉදිරියට පැමිණවූයේ, ´´පින්වත් පුරුෂය, මෙහි එව, යමක් දන්නෙහි නම් එය කියවයි, සාක්‍ෂ්‍ය විචාරණ ලදුයේ, හෙතෙම නොදන්නා දෙය හෝ ´දනිමි´ යි කියයි. දන්නා දෙය හෝ ´නොදනිමි´ යි කියයි. නොදක්නා දෙය හෝ ´දකිමි´ යි කියයි. දක්නා දෙය හෝ ´නොදකිමි´ යි කියයි. මෙසේ තමා නිසා හෝ අනුන් නිසා හෝ කිසියම් සුළු ආමිෂයක් (අල්ලසක්) නිසා හෝ දැන දැන බොරු කියන්නේ වේද, එතැනින් අසා මොවුන්ගේ භේදය පිණිස මෙහි කියන්නේද, මෙතන්හි අසා ඔවුන්ගේ භේදය පිණිස එහි කියන්නේද, මෙසේ සමගිවූවන් භේද කරන්නේ, භේදවූවන්ගේ භේදයට අනුබල දෙන්නේ, භේදයෙහි ඇළුනේ, භේදවූ අය දැක සතුටුවන්නේ, භේද කරණ වචන කියන්නේ, මෙසේ කේලාම් බස් ඇත්තේ නොවේද, යම් ඒ වචනයක් අනුන්ට ගැරහීම් වශයෙන් රළුද, කර්‍කශද, අනුන්ගේ සිතට කටුකද, අනුන්ගේ සිත් කටු අත්තට මෙන් ඇමිණෙන සුළුද, කෝපයට ආසන්නද, සමාධියට හේතු නොවේද, එබඳු වචන කියන්නේ, ඵරුෂ වචන ඇත්තේ වේද, නොකල්හි කථා කරන සුළු, බොරු කියන සුළු, අවැඩ බස් තෙපෙලෙන සුළු,සිත තබා ගැනීමට නුසුදුසු, නොකල්හි, අයෝග්‍ය ලෙස, සීමාවක් නැතිව, අවැඩට හේතුවූ වචන කියන්නේ, සම්ඵප්‍රලාප බස් ඇත්තේ වේද, ශාරීපුත්‍රය, එබඳුවූ වචී සමාචාරය සෙවුනහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

27. ´´ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ වචී සමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද. ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක්, බොරුකීම හැර, බොරුකීමෙන් වෙන් වූයේ වේද, සභාවක සිටියේ හෝ, පිරිසක සිටියේ හෝ, නෑයන් මැද සිටියේ හෝ, සමූහ මැද සිටියේ හෝ, රජ කුල මැද සිටියේ හෝ, ඉදිරියට පැමිණවූයේ, ´´පින්වත් පුරුෂය, මෙහි එව, යමක් දන්නෙහි නම් එය කියවයි, සාක්‍ෂ්‍ය විචාරණ ලදුයේ හෙතෙම නොදන්නා දෙය හෝ ´නොදනිමි´ යි කියයි. දන්නා දෙය හෝ ´දනිමි´ යි කියයි. නොදක්නා දෙය හෝ ´නොදකිමි´ යි කියයි. දක්නා දෙය හෝ ´දකිමි´ යි කියයි. මෙසේ තමා නිසා හෝ අනුන් නිසා හෝ කිසියම් සුළු ආමිෂයක් (අල්ලසක්) නිසා හෝ දැන දැන බොරු නොකියන්නේ වේද, කේළාම් කීම හැර කේළමෙන් වෙන්වූයේ, එතැනින් අසා මොවුන්ගේ භේදය පිණිස මෙහි නොකියන්නේ වේද, මෙතැනින් අසා ඔවුන්ගේ භේදය පිණිස එහි නොකියන්නේද, මෙසේ වෙන්වූවන් සමගි කරන්නේ, සමගිවූවන්ගේ සමගියට අනුබල දෙන්නේ, සමගියෙහි ඇළුනේ, සමගිවූ අය දැක සතුටුවන්නේ, සමගිය ඇතිකරණ වචන කියන්නේ වේද, ඵරුෂ වචන හැර ඵරුෂ වචන කීමෙන් වෙන්වූයේ වේ. යම් ඒ වචනයක් නිවැරුදිවේද, කණට සුව එළවයිද, ප්‍රේමය ඇති කරයිද, සිත සතුටු කරයිද, ශිෂ්ට වචන කියන්නේ වේද, බොහෝ දෙනාගේ සිත් ඇදගන්නේ, බොහෝ දෙනාගේ මනාපය වඩන්නේ වේද, එබඳු වචන කියන්නේ වේ, සම්ඵප්‍රලාපය හැර, සම්ඵප්‍රලාප කීමෙන් වෙන්වූයේ වේ. වෙලාවට සුදුසු , ( කාලෝචිත ) වචන කියන්නේ, සිදුවූවක්ම කියන්නේ, වැඩ පිණිස පවත්නා වචනයක්ම කියන්නේ, දැහැමි වචනයක්ම කියන්නේ, විනය වචනයක්ම කියන්නේ, නිධානයක් මෙන් තැන්පත්කොට තබාගතයුතු, සුදුසු කල්හි, යෝග්‍ය ලෙස, සීමාවක් ඇතිව, වැඩ පිණිසවූ, වචන කියන්නේ වේද, ශාරීපුත්‍රය, මෙබඳුවූ වචී සමාචාරය සෙවුනහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

´´ශාරීපුත්‍රය, මම වචී සමාචාරයද සෙවිය යුත්තය, නොසෙවිය යුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. ඒ වාක්සමාචාරයද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමියි මෙසේ මා විසින් ඒ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

28. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම මනොසමාචාරයද සෙවිය යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. හෙද සෙවිය යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´´ යි කියමියි මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලද නම් එය කුමක් සඳහා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම් බදුවූ මනොසමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ මනොසමාචාරය සේවනය නොකළ යුතුය. ශාරීපුත්‍රය, යම් බදුවූ මනොසමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ මනො සමාචාරය සේවනය කළ යුතුයි.

´´ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ මනො සමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් දැඩි ලෝභයෙන් යුක්ත වේද, යම් අන්සතු සම්පතක් වේ නම් එය තමාහට ලබාගැනීම සඳහා මේ අන්සතු දෙය මා අයත් වන්නේ නම් ඉතා හොඳයයි සිතන්නේ වේද, විකාරයට පත් සිත් ඇත්තේ, දූෂ්‍යවූ අදහස් ඇත්තේ, ´මේ සත්ත්‍වයෝ නැසෙත්වා´, කඩ කඩ වෙත්වා´. විනාශ වෙත්වා´. හෝ (ජීවතුන් අතර) නොවෙත්වා´ යි ශාරීපුත්‍රය, එබද්‍රවූ මනො සමාචාරය සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ මනොසමාචාරයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් දැඩිලෝභ රහිතවේද, යම් ඒ අන්සතු සම්පතක් වේ නම් එය තමාහට ලබා ගැණීම සඳහා අන්සතු දෙය මා අයත් වන්නේ නම් ඉතා හොඳයයි නොසිතන්නේ වේද, විකාරයට නොපත් සිත් ඇත්තේ, දූෂ්‍යවූ අදහස් නැත්තේ, මේ සත්ත්‍වයෝ වයිර නැත්තෝව, උවදුරු නැත්තෝව, සැප ඇත්තෝව දිවි පවත්වත්වා´ යි ශාරීපුත්‍රය, මෙබඳුවූ මනො සමාචාරය සෙවුනහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

´´ශාරීපුත්‍රය, මම මනොසමාචාරයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදි කොට කියමි. හෙද සේවනය කළ යුත්ත අනිකෙකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකෙකියි කියමි. මෙසේ මා විසින් ඒ යමක් කියන ලද නම් මෙය ඒ සඳහා කියන ලදී.

29. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම සිතද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. හෙද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´ යි මෙසේ මා විසින් මෙය යමක් සඳහා කියන ලද නම්, එය කුමක් සඳහා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ සිතක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ සිත සේවනය නොකළ යුතුයි.

´´ ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ සිතක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ සිත සේවනය කළ යුතුයි.

´´ ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ සිතක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් අභිජ්ඣා (විෂම ලෝභය) ඇත්තේ, අභිජ්ඣා සහිත සිතින් යුතුව වෙසේද, ව්‍යාපාද (ක්‍රොධ) ඇත්තේ, ව්‍යාපාද සහිත සිතින් යුතුව වෙසේද, හිංසාකිරීම් සහිතවූ සිතින් යුතුව වෙසේද, ශාරීපුත්‍රය, මෙබඳුවූ සිත සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ චිත්තුප්පාදයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද. කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් අභිජ්ඣා නැත්තේ, අභිජ්ඣා රහිතවූ සිතින් යුතුව වෙසේද, හිංසා කිරීම් නැත්තේ, හිංසා කිරීම් රහිතවූ සිතින් යුතුව වෙසේද, ශාරීපුත්‍රය, එබඳුවූ සිත සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.

´´ශාරීපුත්‍රය, මම සිතද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදි කොට කියමි. හෙද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´´ යි කියමින් මෙසේ මා විසින් යමක් කියන ලද නම් එය මේ සඳහා කියන ලදී.

30. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම සංඥාවද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදි කොට කියමි. හෙද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´´ යි කියමියි මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලද නම් එය කුමක් සඳහා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ සංඥාවක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, මෙබඳුවූ සංඥාවක් සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ සංඥාවක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ සංඥාව සේවනය කළ යුතුය.

´´ ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ සංඥාවක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් අභිජ්ඣා (අනුන්ගේ දෙයට ආසාව) ඇත්තේ, අභිජ්ඣා සහිතවූ සංඥාවෙන් යුතුව වෙසේද, ව්‍යාපාද, (ක්‍රොධ) ඇත්තේ ව්‍යාපාද සහිතවූ සංඥාවෙන් යුතුව වෙසේද, හිංසා කරණ සිත් ඇත්තෙ හිංසා සහිතවූ සංඥාවෙන් යුතුව වෙසේද, ශාරීපුත්‍රය, එබඳුවූ සංඥාව සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ සංඥාව සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් අභිජ්ඣා නැත්තේ, අභිජ්ඣා රහිතවූ සංඥාවෙන් යුතුව වෙසේද, ව්‍යාපාද, නැත්තේ ව්‍යාපාද රහිතවූ සංඥාවෙන් යුතුව වෙසේද, හිංසා නැත්තේ හිංසා රහිතවූ සංඥාවෙන් යුතුව වෙසේද, ශාරීපුත්‍රය, මෙබඳුවූ සංඥාව සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්,

´´ශාරීපුත්‍රය, මම සංඥාවද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදි කොට කියමි. හෙද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකියි කියමියි මෙසේ මා විසින් ඒ යමක් කියන ලද නම් එය මේ සඳහා කියන ලදී.

31. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම දෘෂ්ටියද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදි කොට කියමි. හෙද සේවනය කළ යුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළ යුත්ත අනිකකි´ යි කියමියි මෙසේ මා විසින් මෙය කියන ලද නම් එය කුමක් සඳහා කියන ලදද, ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳු දෘෂ්ටියක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ දෘෂ්ටිය සේවනය නොකළ යුතුය. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳු දෘෂ්ටියක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ දෘෂ්ටිය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ දෘෂ්ටියක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,

32. ´´ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් තෙම මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වේ, එනම් ´දුන් දැයෙහි විපාක නැත. ´´යිට්ඨ´´ නම් ලද කුඩා යාගයෙහි ඵල නැත. ´´භ්‍රත´´ නම් ලද මහා යාගයෙහි ඵල නැත. කළ හොඳ නොහොඳ දෙක්හි ඵල විපාක නැත. පරලොව සිටියහුට මෙලොව නැත. මෙලොව සිටියහුට පරලොව නැත. මවට කරණ හොඳ නරක දැයෙහි විපාක නැත. පියාට කරණ හොඳ නරක දැයෙහි විපාක නැත. චුතව උපදින සත්ත්‍වයෝ නැත. මනා පිළිවෙතෙහි පිළිපන්, මෙලොව හා පරලොව තෙමේ නුවණින් දැන අවබෝධ කොට පවසන මහණ බමුණන් ලොව නැත´ යනුවෙනි, ශාරීපුත්‍රය, මෙබඳුවූ දෘෂ්ටි සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්, ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ දෘෂටිය සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද ශාරීපුත්‍රය, මෙලෙව්හි ඇතැමෙක් තෙම මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වේ, එනම්, ´දුන් දැයෙහි විපාක ඇත. ´´යිට්ඨ´´ නම් ලද කුඩා යාගයෙහි ඵල ඇත. ´´භ්‍රත´´ නම් ලද මහා යාගයෙහි ඵල ඇත. කළ හොඳ නරක දෙක්හි ඵල විපාක ඇත. පරලොව සිටියහුට මෙලොව ඇත. මෙලොව සිටියහුට පරලොව ඇත. මවට කරණ ලද හොඳ නරක දැයෙහි විපාක ඇත. පියාට කරණ හොඳ නරක දැයෙහි විපාක ඇත. මැරී උපදින සත්ත්‍වයෝ ඇත. මනා පිළිවෙතෙහි පිළිපන්, මෙලොව හා පරලොව තෙමේ නුවණින් දැන අවබෝධකොට පවසණ මහණ බමුණෝ ලොව ඇත´ යනුවෙනි. ශාරීපුත්‍රය, මෙබඳුවූ දෘෂ්ටි සේවනය කරන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්.´´

´´ශාරීපුත්‍රය, මම දෘෂ්ටි සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. හෙද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළයුත්ත අනිකකි.´´ යි කියමියි මෙසේ මා විසින් ඒ යමක් කියන ලද නම් එය මේ සඳහා කියන ලදී.

33. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ආත්මභාවය ලැබීමද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. හෙද සෙවියයුතු ආත්මභාව ලැබීම අනිකකි. නොසෙවියයුතු ආත්මභාව ලැබීම අනිකකියි මෙසේ මා විසින් කියන ලද නම් එය කුමක් සඳහා කියන ලදද, ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ ආත්මභාව ලැබීමත් සෙවුනහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ ආත්මභාව ප්‍රථිලාභය නොසෙවිය යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ ආත්මභාවයක් ලැබීමක් සෙවුනහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ආත්මභාවයක් ලැබීම සෙවියයුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ ආත්මභාව ලැබීමක් සෙවුනහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, දුක් සහිතවූ ආත්මභාවය ලබා උපන්නහුගේ අකුශල ධර්‍මයෝ, උත්පත්තිය නොනිමි බැවින් වැඩෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්. ශාරීපුත්‍රය, කෙබඳුවූ ආත්මභාව ප්‍රතිලාභයක් සෙවුනහුට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, ශාරීපුත්‍රය, දුක් රහිතවූ ආත්මභාවය ලබා උපන්නහුගේ අකුශල ධර්මයෝ උත්පත්තිය නිමි බැවින් පිරිහෙත්. කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්. ශාරීපුත්‍රය, මම ආත්මභාවය ලැබීමද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. හෙද සේවනය කළයුත්ත අනිකකි. සේවනය නොකළයුත්ත අනිකකියි කියමියි යන ඒ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

34.´´ශාරීපුත්‍රය, මා විසින් සංක්‍ෂෙපයෙන් කියනලද මෙහි අත්‍ර්‍ථය මෙසේ විස්තර වශයෙන් දත යුතුය. ශාරීපුත්‍රය, චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු රූපයද මම සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ශාරීපුත්‍රය, සොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දයද මම සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තය දෙයාකාරයකින් කියමි. ශාරීපුත්‍රය, ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ගන්‍ධයද මම සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙපරිදිකොට කියමි. ශාරීපුත්‍රය, මම ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රසයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ශාරීපුත්‍රය, කායවිඥාණයෙන් දැනගතයුතු ස්පර්‍ශයද මම සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි. ශාරීපුත්‍රය, මනොවිඥාණයෙන් දැනගතයුතු ධර්‍මාරම්මණයද මම සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළයුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි.

35. මෙසේ වදාළ කල්හි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළ කෙළේය.

´´ස්වාමීනි, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සංක්‍ෂෙපයෙන් වදාරණ ලද විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථ නොබෙදන ලද මෙහි මෙසේ විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය දනිමි.´´

´´ශාරීපුත්‍රය, මම චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතුවූ රූපයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමියි මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. එය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද, ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු රූපයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, මෙබඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතුවූ රූපය සේවනය නොකළ යුතුයි.´ ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු රූපයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු රූපය සේවනය කළ යුතුයි.´

´´ශාරීපුත්‍රය, මම චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු රූපයද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමියි ඒ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදනම් එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී

36. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ශ්‍රොතවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ශබ්දයද දෙපරිදි කොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ශ්‍රොතවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතුවූ ශබ්දයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ ශ්‍රොතවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතුවූ ශබ්දයක් සේවනය නොකළ යුතුයි.´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ශ්‍රොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතු ශබ්දයක් සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, මෙබඳුවූ ශ්‍රොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, ශ්‍රොතවිඤ්ඤාණයෙන් ් දැනගතයුතු ශබ්දයද දෙපරිදි කොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී,´´

37. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ගන්‍ධයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද,´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දය සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද? කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ගන්‍ධයක් සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ගන්‍ධය සේවනය කරන්නහුට අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ගන්‍ධය සෙවිය යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ගන්‍ධය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී´´

38. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු රසය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රසය සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද? කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද? එබඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රසය සේවනය නොකළ යුතුය. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රසය සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රසයක් සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රසය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී´´

´´ශාරීපුත්‍රය, මම කායවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ස්පර්‍ශය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද,´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ස්පර්‍ශයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ස්පර්‍ශය සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ස්පර්‍ශයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ස්පර්‍ශය සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ස්පර්‍ශය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී´´

37. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ධර්‍මර්‍ය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ධර්‍මයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ධර්‍මය සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ධර්‍මයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ධර්‍මය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ධර්‍මය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී´´

´´ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සංක්ෂෙපයෙන් දෙසනලද, විස්තර වශයෙන්ද නොබෙදන ලද මෙහි අත්‍ර්‍ථය මෙසේ විස්තර වශයෙන් දනිමි,´´ කියායි.

38. ´´යහපත, යහපත ශාරීපුත්‍රය, ශාරීපුත්‍රය, තොපි මා විසින් සංක්ෂේපයෙන් කියනලද විස්තර විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථ නොබෙදූ මෙහි අත්‍ර්‍ථය විස්තර වශයෙන් දන්නහුය. ශාරීපුත්‍රය, මම චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු රූපය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළයුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. මෙය කුමක් නිසා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රූපයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රූපය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රූපයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රූපය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ රූපය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

39. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම සොතවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ශබ්දය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළයුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. මෙය කුමක් නිසා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ සොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ සොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ සොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ සොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම සොතවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූ ශබ්දය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

40. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ගන්‍ධය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළයුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. මෙය කුමක් නිසා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම් බඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ගන්‍ධයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ගන්‍ධය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ගන්‍ධය සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ගන්‍ධයක් සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම ාණවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ගන්‍ධය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

41. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු රසය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළයුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම් බඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු රසය සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු රසය සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු රසය සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු රසය සේවනය කළ යුතුයි. ස්වාමීනි, මම ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු රසය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී.

42. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම කායවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ස්පර්‍ශය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළයුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී, මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම් බඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ස්පර්‍ශයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ස්පර්‍ශය සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ස්පර්‍ශය සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ස්පර්‍ශය සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම කායවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ස්පර්‍ශය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී.

43. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගතයුතු ධර්මය දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළයුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී, මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම් බඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ධර්‍මයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ධර්‍මය සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ධර්‍මයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ධර්‍මය සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම මනොවිඤ්ඤාණයෙන් දතයුතුවූු ධර්‍මය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණ ලදී.´´

´´ශාරීපුත්‍රය, මා විසින් සැකෙවින් කියන ලද මෙහි විස්තර වශයෙන් අරුත් මෙසේ දතයුතුය.

44. ´´ශාරීපුත්‍රය, චීවරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි.

´´ශාරීපුත්‍රය, පිණ්ඩපාතයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි.

´´ශාරීපුත්‍රය, සේනාසනයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි.

´´ශාරීපුත්‍රය, ගමද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි.

´´ශාරීපුත්‍රය, නිගමයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි.

´´ශාරීපුත්‍රය, නගරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි.

´´ශාරීපුත්‍රය, ජනපදයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. පුද්ගලයාද සේවනය කළ යුත්තය, සේවනය නොකළ යුත්තයයි දෙයාකාරයකින් කියමි.´´

45. මෙසේ වදාළ කල්හි ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය සැළකෙළේය.

´´ස්වාමීනි, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සැකෙවින් වදාළ විස්තර වශයෙන් නොබෙදූ මෙහි විස්තර වශයෙන් අදහස දනිමි.´´

´´ශාරීපුත්‍රය, මම චීවරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් සඳහා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ චීවරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ චීවරය සේවනය නොකළ යුතුයි. ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ චීවරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ චීවරය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම වීවරය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද? එය මේ සඳහා වදාරණලදී.

46. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම පිණඩපාතයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් නිසා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ පිණඩපාතයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,? එබඳුවූ පිණඩපාතය සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ චීවරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ පිණඩපාතය සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම පිණඩපාතයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද? එය මේ සඳහා වදාරණලදී.

47. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම සේනාසනයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් නිසා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ සේනාසනයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,? එබඳුවූ සේනාසනයද සේවනය නොකළ යුතුයි. ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ සේනාසනයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ සේනාසනය සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම සේනාසනයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද? එය මේ සඳහා වදාරණලදී.

48. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ගමද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් නිසා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,? එබඳුවූ ගම සේවනය නොකළ යුතුයි.´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ගම සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ගමද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණලදී.

49. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම නිගමයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් නිසා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ නියම්ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,? එබඳුවූ නියම්ගම සේවනය නොකළ යුතුයි.´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ නියම්ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ නියම්ගම සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම නියම්ගමද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණලදී.

50. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම නගරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් නිසා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ නගරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,? එබඳුවූ නගරය සේවනය නොකළ යුතුයි.´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ නගරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ නගරය සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම නගරය දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද? එය මේ සඳහා වදාරණලදී.

51. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ජනපදයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් නිසා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ජනපදයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,? එබඳුවූ ජනපදය සේවනය නොකළ යුතුයි.´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ ජනපදයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ජනපදය සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ජනපදයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා වදාරණලදී.

52. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම පුද්ගලයාද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළ යුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදී. මෙය කුමක් නිසා වදාරණ ලදද?´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ පුද්ගලයෙකු සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද,? එබඳුවූ පුද්ගලයා සේවනය නොකළ යුතුයි.´´ ´´ස්වාමීනි, යම්බඳුවූ පුද්ගලයකු සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ පුද්ගලයා සේවනය කළ යුතුයි.´´ ´´ශාරීපුත්‍රය, මම පුද්ගලයාද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

´ස්වාමීනි, මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සැකෙවින් වදාළ, විස්තර වශයෙන් අරුත් නොබෙදූ, මෙහි මෙසේ විස්තර වශයෙන් අදහස් දනිමි.´´

53. ´´යහපත, යහපත, ශාරීපුත්‍රය, ශාරීපුත්‍රවූ ඔබ මා විසින් සැකෙවින් ප්‍රකාශකළ, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථ නොබෙදූ, මෙහි අත්‍ර්‍ථය, විස්තර වශයෙන් දන්නෙහිය. ශාරීපුත්‍රය, මම චීවරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවිය යුත්තය, නොසෙවිය යුත්තය කියායි. මෙසේ මා විසින් කියන ලදී. මෙය කුමක් නිසා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ චීවරයක් සෙවුනහුට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ චීවරය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ චීවරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ චීවරය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම චීවරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

54. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම පිණඩපාතයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළයුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. මෙය කුමක් නිසා කියන ලදද? ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ පිණඩපාතයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ පිණඩපාතය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ පිණඩපාතයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ පිණඩපාතය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම පිණඩපාතයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

55. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම සෙනසුනද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළයුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ සේනාසනයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ සේනාසනය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ සේනාසනයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ සේනාසනය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම සේනාසනයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

56. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ගමද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළයුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ ගම සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ගම සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම ගම දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

57. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම නියම්ගමද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළයුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ නියම්ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ නියම්ගම සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ නියම්ගමක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ නියම්ගම සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම නියම්ගමද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

58. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම නගරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළයුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ නගරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ නගරය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ නගරයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ නගරය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම නගරයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

59. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම ජනපදයද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළයුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ ජනපදයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ ජනපදය සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ ජනපදයක් සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ ජනපදය සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම ජනපදයද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

60. ´´ශාරීපුත්‍රය, මම පුද්ගලයාද දෙපරිදිකොට කියමි. සේවනය කළයුත්තද, සේවනය නොකළ යුත්තද කියායි. මෙසේ මෙය මා විසින් කියන ලදී. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ පුද්ගලයෙකු සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, එබඳුවූ පුද්ගලයා සේවනය නොකළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, යම්බඳුවූ පුද්ගලයෙකු සේවනය කරන්නාට අකුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්ද, කුශල ධර්‍මයෝ වැඩෙත්ද, එබඳුවූ පුද්ගලයා සේවනය කළ යුතුයි. ශාරීපුත්‍රය, මම පුද්ගලයාද දෙපරිදිකොට කියමි. සෙවියයුත්තද, නොසෙවිය යුත්තද කියායි. මෙසේ යමක් මා විසින් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියනලදී.

61. ´´ශාරීපුත්‍රය, මා විසින් සැකෙවින් වදාළ, විස්තර වශයෙන් අරුත් නොබෙදූ, මෙහි අදහස විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය මෙසේ දතයුතු.

´´ශාරීපුත්‍රය, ඉදින් සියලු ක්‍ෂත්‍රියයෝ මා විසින් සැකෙවින් කී, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථ නොබෙදූ, මෙහි අදහස විස්තර වශයෙන් දන්නාහුනම්, ඒ සියළු ක්‍ෂත්‍රියයන්ට මෙය බොහෝ කාලයක් හිත සුව පිණිස වන්නේය.

´´ශාරීපුත්‍රය, ඉදින් සියළු බ්‍රාහ්මණයෝ මා විසින් කෙටියෙන් කී, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය නොබෙදූ, මෙහි අදහස විස්තර වශයෙන් දන්නාහුනම්, ඒ සියළු බ්‍රාහ්මණයින්ට මෙය බොහෝ කාලයක් හිත සුව පිණිස වන්නේය.

´´ශාරීපුත්‍රය, ඉදින් සියළු වෛශ්‍යයෝ මා විසින් කෙටියෙන් කී, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය නොබෙදූ, මෙහි අදහස විස්තර වශයෙන් දන්නාහුනම්, ඒ සියළු වෛශ්‍යයින්ට මෙය බොහෝ කලක් හිත සුව පිණිස වන්නේය.

´´ශාරීපුත්‍රය, ඉදින් සියළු ක්‍ෂුද්‍රයෝ මා විසින් කෙටියෙන් කී, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථය නොබෙදූ, මෙහි අදහස විස්තර වශයෙන් දන්නාහුනම්, ඒ සියළු ක්‍ෂුද්‍රයින්ට මෙය බොහෝ කලක් හිත සුව පිණිස වන්නේය.

62. ´´ශාරීපුත්‍රය, ඉදින් දෙවියන්, මරුන්, බඹුන්, මහණ බමුණන් සහිත ලෝකය දෙවි මිනිසුන් සහිත සත්ත්‍වයෝ මා විසින් සැකෙවින් වදාළ, විස්තර වශයෙන් අත්‍ර්‍ථ නොබෙදූ, මෙහි අදහස විස්තර වශයෙන් දන්නේ නම්, දෙවියන්, මරුන්, බඹුන්, මහණ බමුණන් සහිත ලෝකයට, දෙවි මිනිසුන් සහිත ප්‍රජාවට, බොහෝ කාලයක් හිත සුව පිණිස වන්නේය´´ යි වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය දේශනා කළ සේක. සතුටුවූ ආයුෂ්මත් ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ කථාවට බෙහෙවින් සතුටුවූහ.

සතරවෙනිවූ සෙවිතබ්බාසෙවිතබ්බ සූත්‍රය නිමි. ( 2 – 4 )