14. එතදග්‍ර පාලිය.

(a). මහණහු

1 වෙනි වර්‍ගය.

1. අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මේ තෙම චිර රාත්‍රි දන්නාවූ ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ ඝික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. සාරීපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මහත් ප්‍රඥා ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

3. මහාමොග්ගල්ලාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඎද්ධි ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ මහා මෞද්ගල්‍යාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.

4. මහාකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධුතවාද ඇත්තාවූ ( ධූතඞ්ගධාරීවූ ) භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහා කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

5. අනුරුද්ධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, දිවැස් ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ අනුරුද්ධ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

6. භද්දිය කාළිගොධායපුත්තඑතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, උසස් කුල ඇත්තවුන් අතුරෙන් කාළිගොධා නම් බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

7. ලකුණ්ටක භද්දිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මධුර ස්වර ( මිහිරි හඬ ) ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ ලකුණ්ඨක භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

8. පිණ්ඩොලභාරද්වාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සිංහනාද ( අභීතනාද ) කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ පිණ්ඩොල භාරද්වාජ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

9. පුණ්ණමත්තානිපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් මේ මන්තානී බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ පුණ්ණ නම් ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

10. මහා කච්චාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සංක්‍ෂෙපයෙන් කියනලද ධර්‍මයාගේ අත්‍ර්‍ථය විස්තර වශයෙන් විභාග කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහාකච්චාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

( ප්‍රථම වර්‍ගය නිමි. )

2 වෙනි වර්‍ගය.

11. චුල්ලඵන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´යම් මේ චුල්ල පන්ථක නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මනොමය ශරීරයන් උපදවන්නාවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

12. චුල්ලපන්ථක චෙතොවට්ට එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ චුල්ල පන්ථක ස්ථවිර තෙම, රූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. මහාපන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ මහා පන්ථක ස්ථවිර තෙම අරූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

14. සුභූති එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති ස්ථවිර තෙම රාගාදී කෙලෙසුන් කෙරෙන් තොරවූ වාසය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

15. සුභූති දක්ඛිනෙය්‍ය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති නම් ස්ථවිර තෙම දක්‍ෂිණාවට සුදුසු වූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

16. රෙවත ඛදිරවනියසූත්‍රය එතදග්ග .

´´ මේ කිහිරි වනවාසී රෙවත ස්ථවිර තෙම වනයෙහි වසන භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

17. කඞ්ඛාරෙවත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කඞ්ඛා රෙවත නම් ස්ථවිර තෙම ධ්‍යානයෙහි ඇලී වසන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

18. සොණකොලිවිස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කොලිවිස ගොත්‍ර ඇති සොණ ස්ථවිර තෙම පටන්ගෙණ සම්පූර්‍ණකරණලද වීය්‍ර්‍ය ඇති ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

19. සොණකුටිකණ්ණ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ (කෙළක් අගනා කන් පළඳනා ඇති හෙයින් ) කුටිකණ්ණයයි කියන ලද සොණ නම් ස්ථවිර තෙම යහපත් වචන කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

20. සීවලී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සීවලී ස්ථවිර තෙම ප්‍රත්‍ය ලාභීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

21. වක්කලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ වක්කලි නම් ස්ථවිර තෙම බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( දෙවෙනි වර්‍ගය නිමි. )

3 වෙනි වර්‍ගය.

22. රාහුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ රාහුල නම් ස්ථවිර නමක් වේද, ශික්‍ෂාකාමීවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

23. රට්ඨපාල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රට්ඨපාල ස්ථවිර තෙම ශ්‍රද්ධායෙන් පැවිදිවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

24. කුණ්ඩධාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කුණ්ඩදාන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන්ට පළමුව සළකා ගන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

25. වඞ්ගීස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගීස ස්ථවිර තෙම සම්පූර්‍ණවූ වැටහීම් ඇත්තාවූ නොහොත් වහා වැටහෙන නුවණැත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

26. උපසේන වඞ්ගන්තපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගන්ත බමුණාගේ පුත්‍රවූ උපසේන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

27. දබ්බමල්ලපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මල්ලරාජ පුත්‍රවූ, දබ්බ නම් ස්ථවිර තෙම සෙනසුන් පනවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

28. පිළින්‍දිවච්ඡ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ පිළින්‍දි ගොත්‍රයෙහි උපන් වච්ඡ නම්වූ හෙවත්, පිළින්‍දිවච්ඡ ස්ථවිර තෙම දෙවියන්ට ප්‍රිය මනාපවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

29. බාහිය දාරුචීරිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, ( දැව පතුරෙන් කළ වැහැරි දැරූ නිසා ) දාරුචීරියයි කියන ලද බාහිය නම්වූ මේ ස්ථවිර තෙම වහා ලත් අර්හත් ඵලාවබෝධය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

30. කුමාරකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කුමාරකාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම විසිතුරුකොට බණ කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

31. මහාකොට්ඨිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කොට්ඨිත ස්ථවිර තෙම සිවු පිළිසිඹියාවට පත් භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( තුන්වෙනි වර්‍ගය නිමි. )

4 වෙනි වර්‍ගය.

32. බහුස්සුත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, යම් මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර නමක් වේද, බහුශ්‍රුතවූ ( බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

33. සතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ( ඇසූ පිරූ තැන් දරාගන්නා සිහි ඇති ) ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

34. ගතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඥාණගති ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

35. ධිතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම ( බුද්ධ වචනය දැරීමාදියෙහි ) වීය්‍ර්‍යය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

36. උපට්ඨාක ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම බුදේධාපස්ථායකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

37. උරුවෙල කස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උරුවෙල කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම මහත් පිරිවර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

38. කාලුදායි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කාලුදායි ස්ථවිර තෙම කුලයන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

39. බක්කුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, බක්කුල ස්ථවිර තෙම නීරෝගීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

40. සොභිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සොභිත ස්ථවිර තෙම පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහිකරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

41. උපාලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උපාලි ස්ථවිර තෙම විනයධරවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

42. නන්‍දක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍දක ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂුණීන්ට අවවාද කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

43. නන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඉන්‍ද්‍රියයන් කෙරෙහි වසනලද දොර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

44. මහාකප්පින එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කප්පින නම් ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂූණ්ට අවවාද කරන්නාවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

45. සාගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සාගත ස්ථවිර තෙම තෙජොධාතු සමාපත්තියට සමවදින්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

46. රාධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රාධ ස්ථවිර තෙම දම්දෙසුම් වැටහීමට හේතුවූ නුවණ ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

47. මොඝරාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මොඝරාජ නම් ස්ථවිර තෙම රූක්‍ෂ ( රළු ) සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සතරවෙනි වර්‍ගයයි. )

(b). මෙහෙනිවරු

1. මහාපජාපතී ගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ මහාප්‍රජාපතී ගොතමී නම් ස්ථවිරියක් වේද, චිර රාත්‍රි ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් දන්නාවූ ) මාගේ ශ්‍රාවිකා භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් ඕතොමෝ අග්‍රයි.´´

2. ඛෙමා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛෙමා භික්‍ෂුණී තොමෝ මහා ප්‍රඥා ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. උප්පලවණ්ණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උප්පලවණ්ණා භික්‍ෂුණිය ඎද්ධිමත්වූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. පටාචාරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ පටාචාරා නම් භික්‍ෂුණිය විනයධරවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. ධම්මදින්නා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ ධම්මදින්නා ස්ථවිරී තොමෝ ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

6. නන්දා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ නන්දා නම් භික්‍ෂුණිය ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

7. සොණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සොණා නම් භික්‍ෂුණිය පවත්නාලද පරිපූර්‍ණ වීය්‍ර්‍ය ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සකුලා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සකුලා නම් භික්‍ෂුණිය දිවැස් ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. භද්දාකුණ්ඩලකෙසා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( කුණ්ඩලවූ හෙවත් වක්‍ර කෙහෙ ඇති ) කුණ්ඩලකෙසා භික්‍ෂුණිය, වහා පැමිණෙනලද අභිඥා අවබෝධ ඇති මාගේ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. භද්දාකාපිලානී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කාපිලානී නම්වූ භික්‍ෂුණිය පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහි කරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

11. භද්දාකච්චානා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කච්චානා නම්වූ භික්‍ෂුණිය මහත්වූ අභිඥාවන්ට පැමිණියාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

12. කිසාගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කිසා ගොතමී නම් භික්‍ෂුණිය, රළු සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. සිගාලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිගාලමාතා භික්‍ෂුණිය, බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( පස්වෙනි වර්‍ගයයි. )

(c). උපාසකවරු

1. තපස්සු භල්ලිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ තපස්සුය, භල්ලිකය යන වෙළඳ දෙබෑ කෙනෙක් වෙත්ද, පළමු සරණ ගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවක උපාසකයන් අතුරෙන් මොහු තුමූ අග්‍රයි.

2. සුදත්ත ( අනාථ පිණ්ඩික ) එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( අසරණයන්ට අහර දෙන බැවින් ) අනාථ පිණ්ඩික නම් ඇති, සුදත්ත නම් ගෘහපති තෙම දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. චිත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මච්ඡිකාසණ්ඩ නුවර වාසී චිත්ත නම් ගෘහපති තෙම ධර්‍මකථිකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. හත්‍ථක ආලවක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ හත්‍ථක නම් ඇති ආලවක නම්වූ කුමාර තෙම සිවු සඟරාවතින් පිරිසට සංග්‍රහ කරණ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. මහානාම සක්ක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මහානාම නම් ශාක්‍ය තෙම ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. උග්ග ගහපති වෙසාලික එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ විශාලා මහනුවර වාසීවූ ඒ උග්ග නම් ගෘහපතියා මනාප දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. උග්ගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උග්ගත නම් ගෘහපතියා සඞ්ඝයාට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සුර අම්බට්ඨ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුර අම්බට්ඨ උපාසක තෙම අචල ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. ජීවක කොමාරභච්ච එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කොමාරභච්ච නම් ඇති මේ ජීවක උපාසක තෙම පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රසාදය දිනාගත් මාගේ ශ්‍රාවකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. නකුලපිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුල පිතා නම් ගෘහපතියා විශ්වාස කටයුතු දේ කියන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සයවෙනි වර්‍ගයයි. )

(d). උපාසිකාවරු

1. සුජාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සෙනානි කෙළෙඹියාගේ දියණියවූ සුජාතා නම් උපාසිකාවක් වේද, ඕතොමෝ පළමුකොට සරණගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. විසාඛා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ( මිගාර සිටුහු විසින් මවු තනතුරෙහි පිහිටවූ හෙයින් ) මිගාර මාතා නම් ඇති මේ විසාඛා උපාසිකාව දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. ඛුජ්ජුත්තරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛුජ්ජුත්තරා උපාසිකාව බහුශ්‍රුතවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. සාමාවතී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සාමාවතී උපාසිකාව මෙත් සිත පතුරුවා වසන උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. උත්තරා නන්‍දමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නන්‍ද ගේ මව්වූ උත්තරා නම් උපාසිකා තොමෝ ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. සුප්පවාසා කොලියධිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කෝලිය රාජගේ දුවවූ සුප්පවාසා උපාසිකා තොමෝ ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. සුප්පියා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුප්පියා උපාසිකාව ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. කාතියානි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කාතියානි නම් උපාසිකාව නොසෙල්වෙන සැදැහැති උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. නකුලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුලමාතෘවූ ගෘහිණිය විශ්වාස කටයුතු කථා කියන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. කාළී කුරරඝරිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කුරරඝර නගරවාසීවූ මේ කාළී නම් උපාසිකාව බුදුගුණ අනුන් වෙතින් ඇසීමෙන්ම උපන් ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සත්වෙනි වර්‍ගයයි. )

13. එකපුග්ගල වර්‍ගය.

1. සම්මාසම්බුද්ධ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එකම පුද්ගලයෙක් තෙම ලෝකයෙහි උපදනේ, බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, ලොවට අනුකම්පා පිණිස, දෙවිමිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස උපදී. කවරනම් අසහාය පුද්ගලයෙක්ද? තථාගත (නම්වූ) අර්‍හත් සම්බුද්ධයන් වහන්සේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගල තෙම වනාහි ලෝකයෙහි උපදනේ, බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, ලොවට අනුකම්පා පිණිස, දෙවිමිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සුව පිණිස, උපදී.´´

2. දුල්ලභපුග්ගල සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ලෝකයෙහි එකම පුද්ගලයෙකුගේ පහළවීම දුර්‍ලභය. කවර එකම පුද්ගලයෙකුගේද? තථාගතවූ, අර්‍හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් ගේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගලයාගේ ලොව පහලවීම වනාහි දුර්‍ලභය.´´

3. අච්ඡරිය මනුස්ස සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ලෝකයෙහි එකම පුද්ගලයෙක් උපදනේ, ආශ්චය්‍ර්‍ය මනුෂ්‍යයෙක්ව උපදී. කවර එකම පුද්ගලයෙක්ද? තථාගතවූ අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේය. මහණෙනි, ලෝකයෙහි මේ අසහාය පුද්ගල තෙම වනාහි  උපදින්නේ, ආශ්චය්‍ර්‍ය මනුෂ්‍යයෙක්ව උපදී.´´

4. අනුතප්ප සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එකම පුද්ගලයෙකුගේ කාලක්‍රියාව බොහෝ දෙනාට තැවිලි උපදවන්නීය. කවර එකම පුද්ගලයෙකුගේද යත්: තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේගේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගලයාගේ කාලක්‍රියාව බොහෝ දෙනාට තැවිලි උපදවන්නීය.´´

5. අප්පටි පුග්ගල සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කමහට සරිලන දෙවැන්නකු නැතිවූ, සාමාන්‍යයෙකු නැතිවූ, සම කරනට දෙයක් නැතිවූ, ආත්මභාවයෙන් සමානයෙකු නැතිවූ, තමාගේ ධර්‍මයෙහි අඩුපාඩු ප්‍රකාශ කිරීමට කිසිවකු නැතිවූ, ( ´මම බුදුවෙමි´ යි ප්‍රතිඥා දෙන්නට සමත්‍ර්‍ථවූ අන් කිසිවකු නැතිවූ, ( සියලු පුද්ගලයන් හා අසමානවූ,) අසම නම් ලද බුදුවරයන්ට සමානවූ, දෙවිමිනිසුන් අතුරෙන් අග්‍රවූ, එක පුද්ගලයෙක් ලෝකයේ උපදනේය. කවර එකම පුද්ගලයෙක්ද යත්, තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේය. මහණෙනි, තමාට සම දෙවැනියෙකු නැති, ප්‍රතිමායෙන් සමානයෙකු නැති, අප්‍රති සමවූ, ප්‍රතිභාගවීමට සුදුස්සකු නැති, අප්‍රතිපුද්ගලවූ, අසමවූ, අසමසමවූ මේ අසහාය පුද්ගල තෙම වනාහි දෙපා ඇත්තවුන්ට අග්‍රව උපදී.´´

6. ධම්මපාතුභව සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එකම පුද්ගලයෙකුගේ පහළවීමෙන් මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) චක්‍ෂුසයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) ආලෝකයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) දීප්තියකගේ පහළවීම වේ. සවැදෑරුම් අනුත්තරිය ධර්‍මයන්ගේ පහළවීම වේ. සිව්පිළිසිඹියාවන්ගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. නොයෙක් ධාතූන්ගේ ප්‍රතිවේධය වේ. නානාප්‍රකාර ස්වභාවය දැනගැනීම ඇතිවේ. මාර්‍ගඵලඥානය හා ඒ සමග යෙදුනු අවශෙෂ ධර්‍මයන්ගේ හා අර්‍හත් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. සෝවාන් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. සකෘදාගාමි ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අනාගාමි ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අර්‍හත් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ.´´

2. කවර එකම පුද්ගලයෙකුගේද යත්? තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේගේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගලයාගේ පහළවීමෙන් මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) චක්‍ෂුසයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ප්‍රඥාලෝකයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ප්‍රඥාභාවයාගේ පහළවීම වේ. ෂඩ්විධ අනුත්තරිය ධර්‍මයන්ගේ් පහළවීම වේ. චතුර්විධ පටිසම්භිදා ධර්‍මයන්ගේ පහළවීම වේ. නොයෙක් ධාතූන්ගේම ප්‍රතිවේධය වේ. ඒ නා නා ස්වභාවයන්ගේ ප්‍රතිවේධය වේ. විද්‍යාවිමුක්ති ඵලයන්ගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. ශ්‍රොතාපත්ති ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. සකෘදාගාමී ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අනාගාමී ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අර්‍හත් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ.´´

7. සාරීපුත්තධම්මචක්ක සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යමෙක්තෙම තථාගතයන් වහන්සේ විසින් පවත්වනලද නිරුත්තරවූ ධර්‍මචක්‍රය මනාකොට ( ඒ අනුවම ) පවත්වාද, මහණෙනි, ( එසේ කිරීමෙහි ) මේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් බඳුවූ අනෙක් එක පුද්ගලයෙකුදු මම (නුවණැසින්) නොම දකිමි. මහණෙනි, ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරතෙමේ තථාගතයන් විසින් පවත්වනලද ශ්‍රේෂ්ඨවූ ධර්‍මචක්‍රය මනාකොට ඒ අනුවම පවත්වයි.´´

( එක පුද්ගල වර්‍ගය නිමි, )

12. අධර්‍ම වර්‍ගය (අනාපත්ති වර්‍ගය)

1. අධම්මහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් අධර්මය අධර්මයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

2. ධම්මදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් ධර්මය ධර්මයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

3. අවිනයහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් අවිනය අවිනයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

4. විනයදීපන සූත්‍රය.
 
´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් විනය විනයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

5. අභාසිතහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් තථාගතයන් විසින් නොකියනලද්ද, ප්‍රකාශ නොකරණ ලද්ද, තථාගතයන් විසින් නොකියනලද්දේය, ප්‍රකාශ නොකරණ ලද්දේයයි, දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

6. භාසිතදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් තථාගතයන් විසින් කියනලද්ද, ප්‍රකාශ කරණ ලද්ද, තථාගතයන් විසින් කියනලද්දේය, ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේයයි, දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

7. අණාවිණ්ණහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් තථාගතයන් විසින් පුරුදු නොකරණලද්ද තථාගතයන් විසින් පුරුදු නොකරණ ලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

8. ආවිණ්ණදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් තථාගතයන් විසින් පුරුදුකරණලද්ද, තථාගතයන් විසින් පුරුදු කරණ ලද්දේයයි, දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

9. අපඤ්ඤත්තහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් තථාගතයන් විසින් නොපනවනලද්ද, තථාගතයන් විසින් නොපනවනලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

10. පඤ්ඤත්තදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂුකෙනෙක් තථාගතයන් විසින් පනවනලද්ද, තථාගතයන් විසින් පනවනලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

අනාපත්ති වර්‍ගය(i)

11. අනාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ඇවැත් නොවූ, ( නිවරදවූ ) දේ ඇවැත් ( වරද ) යයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

12. ආපත්තිහාපන සූත්‍රය.
 
´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ඇවැත්වූ දේ ඇවැත් නොවේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

13. ලහුකාපත්ති ගරුකරණ සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් සැහැල්ලු ඇවත ගරු ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

14. ගරුකාපත්ති ලහුකරණ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ගරු ඇවත ලුහු ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

15. දුට්ඨුල්ලහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් දොෂ බහුලවූ ඇවත දොෂ බහුල නොවූ ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

16. අදුට්ඨුල්ලදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් දුත්‍රළා නොවූ ඇවත දුකුළා ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

17. සාවසෙසහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් සාවසෙසාපත්තිය (ඉතුරුවූ ඇවත) අනවසෙසාපත්තියයි ( ඉතුරුනොවූ ඇවත ) යයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

18. අනවසෙසදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් අනවසෙසාපත්තිය සාවසෙසාපත්තියයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

19. සප්පටිකම්මහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ප්‍රතිකර්ම සහිත පිළියම් කළ හැකි ඇවත, ප්‍රතිකර්ම රහිත ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

20. අප්පටිකම්මදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ප්‍රතිකර්ම රහිත ඇවත, ප්‍රතිකර්ම සහිත ( පිළියම්කළ හැකි ) ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

අනාපත්ති වර්‍ගය(ii)

21. අනාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ඇවැත් නොවූ දේ, ඇවැත් නුවූයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

22. ආපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ඇවැත් වූ දේ, ඇවැත් වූ දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

23 ලහුකාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ලු ඇවත, ලු ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

24 ගරුකාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ගරු ඇවත, ගරු ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

25. දුට්ඨුල්ලාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් දෝෂ බහුලවූ ඇවත, දොෂ බහුලවූ ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

26. අදුට්ඨුල්ලාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් දොෂ බහුලනුවූ ඇවත දොෂ බහුලනුවූ ඇවත යයි දක්වත් ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

27. සාවසෙසාපත්තිදීපන සූත්‍රය.
 
´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් සාවසෙසාපත්තිය ( ඉතුරුවූ ඇවත ) සාවසෙසාපත්තියයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

28. අනවසෙසාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් අනවසෙසාපත්තිය ( ඉතුරුනුවූ ඇවත ) අනවසෙසාපත්ති (ඉතුරුනුවූ ඇවත) යයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´
 
29. සප්පටිකම්මාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ප්‍රතිකර්ම ( පිළියම් කළ හැකි ඇවත ) පිළියම් කළ හැකි ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

30. අප්පටිකම්මාපත්තිදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ප්‍රතිකර්ම රහිත ඇවත ප්‍රතිකර්ම රහිත ඇවතයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට යහපත පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝවූ පිණක්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය පිහිටුවත්.´´

( දොළොස්වන වර්‍ගය නිමි. )

11. අධර්‍මාදී වර්‍ගය.

1. සද්ධම්මන්තරධාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් අධර්මය ධර්මයයි ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

2. අධම්මදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් ධර්මය අධර්මයයි ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

3. අවිනයදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් අවිනය විනයයි ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

4. විනයහාපන සූත්‍රය.
 
´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් විනය අවිනයයි ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

5. අභාසිත දීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් තථාගතයන් විසින් නොවදාරණලද්ද, ප්‍රකාශ නොකරණලද්ද, තථාගතයන් විසින් කියන ලද්දේය, ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

6. භාසිතභාසින සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් තථාගතයන් විසින් කියනලද්ද, ප්‍රකාශ කරණලද්ද, තථාගතයන් විසින් නොකියන ලද්දේය, ප්‍රකාශ නොකරණ ලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

7. අනාවිණ්ණදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් තථාගතයන් විසින් පුරුදුනොකරණලද්ද, තථාගතයන් විසින් පුරුදුකරණ ලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

8. ආවිණ්ණහාපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් තථාගතයන් විසින් පුරුදු කරණලද්ද, තථාගතයන් විසින් පුරුදු නොකරණ ලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

9 අපඤ්ඤත්තදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් තථාගතයන් විසින් නොපණවනලද්ද, තථාගතයන් විසින් පණවනලද්දේයයි දක්වත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

10. පඤ්ඤත්තදීපන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් භික්‍ෂු කෙනෙක් තථාගතයන් විසින් පණවනලද්ද, තථාගතයන් විසින් නොපණවනලද්දේයයි ප්‍රකාශ කෙරෙත්ද,

´´මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ දෙනාට අහිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට නොසැප පිණිස, බොහෝ දෙනාට අනර්ථය පිණිස, දෙවි මිනිසුන්ට අහිත පිණිස, දුක් පිණිස, පිළිපන්නාහු වෙත්. මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂූහු බොහෝ අකුශල්ද රැස් කෙරෙත්. ඒ භික්‍ෂූහුම මේ ශාසනය අතුරුදන් කෙරෙත්.´´

අධර්‍මවාදී එකොළොස්වන වර්‍ගය නිමි.

10. චතුකොටිකය වර්‍ගය.

1. පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ ( ස්වකීය සන්ථානයෙහි පිහිටි ) කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ ප්‍රමාදය මහත් අනත්‍ර්‍ථයට හේතුවේද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, ප්‍රමාදය මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.

2. අප්පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ අප්‍රමාදය මහත් අත්‍ර්‍ථයට හේතුවේද,

´´මහණෙනි, ඒ අප්‍රමාදය බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, අප්‍රමාදය මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.

3. කොසජ්ජ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ කුසීත භාවය මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ කුසීත භාවය බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, කුසීත භාවය මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´.

4. විරියාරම්භ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ වීය්‍ර්‍යාරම්භය මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ වීය්‍ර්‍යාරම්භය බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, වීය්‍ර්‍යාරම්භය මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

5. මහිච්ඡ්තා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ දැඩි ලෝභී බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ දැඩි ලෝභී බව බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, දැඩි ලෝභී බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

6. අප්පිච්ඡතා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ අලෝභි බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ අලෝභි බව බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, අලෝභී බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

7. අසන්තුට්ඨිතා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව මහත් අනත්‍ර්‍ථයට පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

8. සන්තුට්ඨිතා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු වන බව මහත් අත්‍ර්‍ථයට පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ ලද දෙයින් සතුටු වන බව බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු වන බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

9. අයොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ අයෝනිසොමනසිකාරය මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ අයෝනිසොමනසිකාරය බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, ඇතිදේ ඇති සැටි නොදැකීම මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

10. යොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ යෝනිසොමනසිකාරය මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ යෝනිසොමනසිකාරය බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, ඇතිදේ ඇති සැටි දැකීම මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

11. අසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ මනා ප්‍රඥා නැති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ මනා ප්‍රඥා නැති බව බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, මනා ප්‍රඥා නැති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

12. සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අද්ධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු පිළිබඳව සලකන විට

´´මහණෙනි, යම්සේ මනා ප්‍රඥා ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ මනා ප්‍රඥා ඇති බව බඳුවූ අනික් එක කරුණනුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, මනා ප්‍රඥා ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

13. පාපමිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, බාහිර කරුණු පිළිබඳව සලකනවිට යම්සේ පාපමිත්‍රතාව මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳු අනික් එක ධර්මයකුදු මහණෙනි, මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පාපමිත්‍රතාව මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.

14. කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, බාහිර කරුණු පිළිබඳව සලකනවිට යම්සේ කල්‍යාණමිත්‍රතාව ( යහපත් මිතුරන් ඇති බව ) මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳු අනික් එක ධර්මයකුදු මහණෙනි, මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කල්‍යාණමිත්‍රතාව මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.

15. අකුශලානුයෝග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අධ්‍යාත්මිකවූ කරුණු වශයෙන් සලකනවිට යම්සේ අකුශලයන්හි යෙදීම හා කුසලයන්හි නොයෙදීම මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, එබඳුවූ අන් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අකුශලයන්හි යෙදීම හා කුසල ධර්මයන්හි නොයෙදීම මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.

16. කුසලානුයෝග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අධ්‍යාත්මික කරුණු වශයෙන් සලකනවිට යම්සේ කුශලයන්හි යෙදීම හා අකුසලයන්හි නොයෙදීම මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කුශලධර්මයන්හි යෙදීම හා අකුශල ධර්මයන්හි නොයෙදීමද මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

17. සද්ධම්මන්තරධාන පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ප්‍රමාදය සද්ධර්මයාගේ විනාසය පිණිසත් අතුරුදන්වීම පිණිසත් පවතීද, මහණෙනි, ඒ බඳු අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ප්‍රමාදය සද්ධර්මයාගේ විනාසය පිණිසද අතුරුදන්වීම පිණිසද පවතී.´´

18 සස සද්ධම්මට්ඨිති අප්පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අප්‍රමාද බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසත් නොවිනාසය පිණිසත් අතුරුදන් නොවීම පිණිසත් පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, අප්‍රමාද බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද නොවිනාසය පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´

19. සද්ධම්මන්තරධාන කොසජ්ජ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ කුසීතභාවය සද්ධර්මයාගේ විනාසය පිණිසත් අතුරුදන්වීම පිණිසත් පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, කුසීතභාවය සද්ධර්මයාගේ විනාසය පිණිසත් අතුරුදන්වීම පිණිසත් පවතී.´´

20. සද්ධම්මට්ඨිති විරියාරම්භ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සම්‍යක් ප්‍රධාන වීය්‍ර්‍යය සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද විනාස නොවීම පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, සම්‍යක් ප්‍රධාන වීය්‍ර්‍යය සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද විනාස නොවීම පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´

21. සද්ධම්මන්තරධානමහිච්ඡතා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ දැඩි ලෝභී බව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත් අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, දැඩි ලෝභී බව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත් අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතී.´´

22. සද්ධම්මට්ඨිති සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අලෝභී බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද විනාශ නොවීම පිණිස අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, අලෝභී බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසච, විනාශ නොවීම පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´

23. සද්ධම්මන්තරධාන අසන්තුට්ඨිතා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත් අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත් අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතී.´´

24. සද්ධම්මට්ඨති සන්තුට්ඨිතා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු වන බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද, අතුරුදන් වීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු වන බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද, අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´
 
25. සද්ධම්මන්තරධාන අයෝනිසෝමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අනුවණින් මෙනෙහි කිරීම සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත් අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කිරීම සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත් අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතී.´´

26. සද්ධම්මට්ඨිතියෝනිසෝමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද, අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´

27. සද්ධම්මන්තර අසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.
 
´´මහණෙනි, යම්සේ මුළාබව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත්, අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, මුළාබව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත්, අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතී.´´

28. සද්ධම්මට්ඨිතිසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ මනා ප්‍රඥා ඇති බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, මනා ප්‍රඥා ඇති බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද, අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´

29. සද්ධම්මන්තරධාන පාපමිත්තා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එසේම පාපමිත්‍රතාව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත්, අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, පාපමිත්‍රතාව සද්ධර්මයාගේ විනාශය පිණිසත්, අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතී.´´

30. සද්ධම්මට්ඨිති කල්‍යාණමිත්තතා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එසේම යහපත් මිතුරන් ඇති බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, යහපත් මිතුරන් ඇති බව සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද, අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´

31. සද්ධම්මන්තරධාන අකුසලානුයොග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එසේම අකුශල ධර්මයන්හි යෙදීම හා කුශල ධර්මයන්හි නොයෙදීම යන මේ කරුණු හෙවත් ( ස්වභාවයෝ ) සද්ධර්මයාගේ (හෙවත් ශාසනයාගේ ) විනාශය පිණිසද, අතුරුදන් වීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, අකුශල ධර්මයන්හි යෙදීම හා කුශල ධර්මයන්හි නොයෙදීම යන මේ කරුණු හෙවත් ( ස්වභාවයෝ ) සද්ධර්මයාගේ (හෙවත් ශාසනයාගේ ) විනාශය පිණිසත්, අතුරුදන් වීම පිණිසත් පවතී.´´

32. සද්ධම්මට්ඨිති කුසලානුයෝග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එසේම කුශල ධර්මයන්හි නැවත නැවත යෙදීම හා අකුශල ධර්මයන්හි එසේ නොයෙදීම යන මේ කරුණු හෙවත් ස්වභාවයෝ සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතීද,

´´මහණෙනි, ඒ බඳුවූ අනික් එක කාරණයකුදු මම නොම දකිමි.

´´මහණෙනි, කුශල ධර්මයන්හි නැවත නැවත යෙදීම හා අකුශල ධර්මයන්හි එසේ නොයෙදීම යන මේ කරුණු හෙවත් ස්වභාවයෝ සද්ධර්මයාගේ පැවැත්ම පිණිසද, විනාශ නොවීම පිණිසද, අතුරුදන් නොවීම පිණිසද පවතී.´´

( දසවෙනි වර්‍ගය නිමි.)

9. පමාද වර්‍ගය.

1. යසොවුද්ධි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යසසෙහි ( කීර්තියෙහි හා පිරිවරෙහි ) යම් වැඩීමක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, වැඩීම් අතුරෙන් ප්‍රඥාවගේ යම් වැඩීමක් වේද, මේ අග්‍රයි. මහණෙනි, එහෙයින් මෙහිදී මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ´ ප්‍රඥාව වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමු ´ යි කියායි. මහණෙනි, තොප විසින් වනාහි මෙසේම හික්මිය යුතුය.´´

2. පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ප්‍රමාදය මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ප්‍රමාදය මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී´´

3. අප්පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අප්‍රමාදය මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අප්‍රමාදය මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී´´

4. කොසජ්ජ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අලසකම මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මේ අලසකම මහත්වූ අනත්ර්‍‍ථය පිණිස පවතී´´

5. විරියාරම්භ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සම්‍යක් ප්‍රධාන වීය්‍ර්‍යය මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සම්‍යක් ප්‍රධාන වීය්‍ර්‍යය මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී´´

6. මහිච්ඡ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ මහා ලෝභි බව මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මහා ලෝභි බව මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

7. අප්පිච්ඡ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අලෝභී බව මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අලෝභි බව මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී´´

8. අසන්තුට්ඨි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී´´

9. සන්තුට්ඨි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු වීම මහත්වූ අරීථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු වීම මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී´´

10. අයොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අනුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත් අනර්ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී´´

11. යොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

12. අසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සම්‍යක් ප්‍රඥා නැති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සම්‍යක් ප්‍රඥාව නැති බව මහත් අනර්ථය පිණිස පවතී´´

13. සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

14. පාපමිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ පාප මිතුරන් ඇති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පාප මිතුරන් ඇති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

15. කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ යහපත් මිතුරන් ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, යහපත් මිතුරන් ඇති බව මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

16. අකුසලානුයෝග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අකුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීම හා කුසල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීම මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මේ අකුසල ධර්‍ම අනුයෝගය හා කුශල ධර්‍ම අනනුයෝගය බඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අකුශල ධර්‍මයන්ගේ අනුයෝගයද, කුශල ධර්‍මයන්ගේ අනනුයෝගයද මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

17. කුසලානුයෝග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ කුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීම හා අකුසල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීම මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කුශල ධර්‍මය අනුයෝගය හා අකුශල ධර්‍ම් අනනුයෝගය මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

( නවවෙනි වර්‍ගය නිමි. )

8. කල්‍යාණමිත්‍ර වර්‍ගය.

1. කල්‍යාණමිත්‍ර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් කල්‍යාණ මිත්‍රතාවක් ( යහපත් මිතුරන් ඇති බවක් ) හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කල්‍යාණ මිත්‍රයන් ඇත්තාහට නූපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

2. අකුසලානුයොග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අකුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමක් හා කුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමක් නිසා නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අකුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමෙන්ද, කුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමෙන්ද, නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

3. කුසලානුයොග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් කුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමක් හා අකුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමක් නිසා නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන් අකුශල ුධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමෙන් හා අකුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමෙන් ( පෙර ) නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

4. බොජ්ඣඞග අනුප්පාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අනුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් කරණකොටගෙණ නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝ ( ඥානයට කරුණුවන ධර්මයෝත් ) නූපදිත්ද, උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් සම්පූර්‍ණභාවයට නොයෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් නූපදිත්. උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් වැඩීමට සම්පූර්‍ණ බවට නොයෙත්.´´

5. බොජ්ඣංගුප්පාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් කරණකොටගෙණ නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණභාවයට යෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කරන්නාහට නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණවීමට යෙත්.´´

6. ඤාතිපරිහානි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, නෑයන්ගේ යම් පිරිහීමක් වේද, මේ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවගේ යම් පිරිහීමක් වේද, පිරිහීම් අතුරින් මේ ප්‍රඥාවගේ පිරිහීම ලාමකය.´´

7. ඤාතිවුද්ධි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, නෑයන්ගේ යම් වැඩීමක්, දියුණුවක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවගේ යම් වැඩීමක් වේද, වැඩීම් අතුරින් මේ ප්‍රඥා වැඩීම ශ්‍රෙෂ්ඨවේ.´´

´´මහණෙනි, එහෙයින් මේ කාරණයෙහි මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ( කෙසේදයත් ) ´ අපි ප්‍රඥා වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමු ´ යි කියායි. මහණෙනි, තොප විසින් වනාහි මෙසේ හික්මිය යුතුයි.´´

8. භොගපරිහානි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් සම්පත් පිරිහීමක් වේද, ඒ මේ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, පිරිහීම් අතුරෙන් ප්‍රඥාවගේ යම් පිරිහීමක් වේද, මෙය පිරිහීම් අතුරෙන් ලාමක වන්නේය.´´

9. භොගවුද්ධි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සම්පත්තියෙන් යම් වැඩීමක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, වැඩීම් අතුරෙන් යම් ප්‍රඥා වැඩීමක් වේද, ඒ මේ වැඩීම අග්‍රය. මහණෙනි, එහෙයින් මෙහිලා තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ´ ප්‍රඥාව වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමු ´ යි කියායි. මහණෙනි, තොප විසින් මෙසේම හික්මිය යුතුයි.´´

10. යසොපරිහානි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යසසෙහි, ( කීර්තියෙහි හා පිරිවරෙහි ) යම් පිරිහීමක් වේද, ඒ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවෙහි යම් පිරිහීමක් වේද, පිරිහීම් අතුරෙන් ඒ ලාමකය.´´

( අට වෙනි වර්‍ගය නිමි. )

7. විරියාරම්භ වර්‍ගය.

1. විරියාරම්භ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් සම්‍යක්ප්‍රධාන වීය්‍ර්‍යයටක් හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පටන්ගන්නාලද වීය්‍ර්‍යය ඇත්තා තුළ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

2. මහිච්ඡ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් දැඩි ලෝභකමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ දැඩි ලෝභකම වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, දැඩි ලෝභ පුද්ගලයා තුළ පෙර නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

3 අප්පිච්ඡ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අලෝභීබවක් හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ අලෝභීබව වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අලෝභීවූ තැනැත්තා තුළ පෙර නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

4. අසන්තුට්ඨ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් ලද දෙයින් සතුටු නොවන බවක් හේතුකොටගෙණ පෙර නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු නොවන්නාවූ පුද්ගලයා තුළ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

5. සන්තුට්ඨ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් ලද දෙයින් සතුටු වීමක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ ලද දෙයින් සතුටුවීම වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු වන්නා තුළ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

6. අයෝනිසමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අනුවණින් වරදවා මෙනෙහි කිරීමක් හේතුකොටගෙණ පෙර නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

7. යෝනිසමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් හේතුකොටගෙණ පෙර නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

8. අසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් සම්‍යක් ප්‍රඥා රහිත භාවයක්, මෝහයක්, හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මනා නුවණ නැත්තා තුළ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

9. සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් ප්‍රඥා ඇති බවක් හේතුකොටගෙණ පෙර නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මනා ප්‍රඥා ඇත්තා තුළ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

10. පාපමිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් පාප මිත්‍රයන් ඇති බවක් හේතුකොටගෙණ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අනෙක් එකම ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පාප මිත්‍රයන් ඇත්තා තුළ නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

( සත්වන වර්‍ගය නිමි. )

6.පභස්සර වර්‍ගය

1. අස්සුතවා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිත ඉක්මනින් ආගන්තුකවූ ( පසුව උපදිනා ) රාගාදී කෙලෙසුන් විසින් කිලිටිකරණ ලද්දේය. ඒ සිත ධර්‍මය අසා පුරුදු නැති පෘතග්ජන තෙම තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනී. එහෙයින් ධර්‍මය අසා පුරුදු නැති, පෘතග්ජනයාහට සිතෙහි වැඩීමක් නැතැයි කියමි.´´

2. සුතවා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිත පැහැ විහිදුවන්නේය. ඉක්මනින් ආගන්තුකවූ රාගාදී කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනේය. ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම සිත ( ඇති සැටියෙන් ) දනී. එහෙයින් ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකයාහට සිතෙහි වැඩීමක් ඇතැයි කියමි.´´

3. මෙත්තාසෙවන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඉදින් යම් භික්‍ෂුවක් තෙම අසුරු සතක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී චිත්තය පුරුදු කෙරේද, මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුතෙම හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සෙගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින් අවවාදය මනාකොට රකිමින් වාසය කෙරෙයි. රටවැසියාගෙන් ලත් පිණ්ඩපාතය නිරර්‍ථක නොවන සේ අනුභව කෙරේයයි ද කියනු ලැබේ. යමෙක් ඒ මෙත් සිත බහුල කෙරෙත් නම් ( එහි අනුසස් ) කියනුම කවරේද?´´

4. මෙත්තාභාවනා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඉදින් යම් මහණෙක් තෙම අසුරක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී චිත්තය වඩාද, මහණෙනි, ඒ මහණතෙම හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සේ ගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින්, ශාස්තෲන් වහන්සේගේ අවවාදය රකිමින් රටවැස්සන්ගේ පිණ්ඩපාතය නිරර්‍ථක නොවන සේ අනුභව කෙරේයයි ද කියනු ලැබේ. යමෙක් ඒ සිත බහුල වශයෙන් වඩත්නම් ( එහි අනුසස් ) කියනුම කවරේද?´´

5. මෙත්තාමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඉදින් යම් මහණෙක් තෙම අසුරක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී චිත්තය මෙනෙහි කෙරේද, මහණෙනි, ඒ මහණතෙම හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සේ ගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින්, ශාස්තෲන් වහන්සේගේ අවවාදය පිළිපදිමින්, රටවැස්සන්ගේ පිණ්ඩපාතය නිරර්‍ථක නොවන සේ අනුභව කෙරේයයි ද කියනු ලැබේ. යම් කෙනෙක් ඒ සිත බහුල කෙරෙත් නම් ( එහි අනුසස් ) කියනුම කවරේද?´´

6. අකුසලභාගිය සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අකුසල්වූ, අකුසල් භජනය කරන්නාවූ, අකුසල පක්‍ෂයෙහිවූ, යම්කිසි ධර්‍ම කෙනෙක් වෙත්ද, ඒ සියලු ධර්‍මයෝ සිත පෙරටුකොට ඇත්තාහ. සිත ඒ ධර්‍මයන්ට පළමුකොට උපදී. අකුසල ධර්‍මයෝ සිත අනුවම උපදිත්.´´

7. කුසලභාගිය සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කුසල්වූ, කුසල් භජනය කරන්නාවූ, කුසල පක්‍ෂයෙහිවූ, යම්කිසි ධර්‍ම කෙනෙක් වෙත්ද, ඒ සියලු ධර්‍මයෝ සිත පෙරටුකොට ඇත්තාහ. සිත ඒ ධර්‍මයන්ට පළමුකොට උපදී. කුසල ධර්‍මයෝ ඒ අනුවම උපදිත්.´´

8. පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් ප්‍රමාදයක් කරණකොටගෙණ නූපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනෙක් එක ධර්‍මර්‍යකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ප්‍රමාදීවූ පුද්ගලයා තුළ ( පෙර ) නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්.´´

9. අප්පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අප්‍රමාදයක් කරණකොටගෙණ නූපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අනෙක් එක ධර්‍මර්‍යකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අප්‍රමාදීවූ පුද්ගලයා තුළ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල

10. කොසජ්ජ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අලස බවක් කරණකොටගෙණ නූපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිහරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අනික් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අලසයා තුල නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

සවෙනි වර්‍ගය නිමි.

5. පණිහිත (සූක) වර්‍ගය.

1. මිච්ඡාපණිහිතචිත්ත සූත්‍රය.

1. ´´මහණෙනි, ඇල්වී නණ්ඩුවක් හෝ යටවී නණ්ඩුවක් හෝ වරදවා ( තුඩ යටිකුරු කොට, නො ඇණෙන සේ ) තබන ලදුව අතින් හෝ පයින් හෝ මඬනා ලද්දේ අත හෝ පය හෝ නොබිඳෙන්නේය. ලේ හෝ උපදවන්නේයයි ඒ කාරණය විද්‍යාමාන නොවේ. මක්නිසාදයත්, මහණෙනි, නණ්ඩුව ( නොඇණෙන ලෙස ) වරදවා තබන ලද හෙයිනි.

´´මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම ඒකාන්තයෙන් යම් භික්‍ෂුවක් වරදවා තබන ලද සිතින් ´අවිද්‍යාව බිඳින්නේය. විද්‍යාව උපදවන්නේය. නිර්‍වාණය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නේයයි´ ( කියතොත් ) ඒ කාරණය ඇත්තක් නොවේ. මක්නිසාදයත්, මහණෙනි, සිත වරදවා යොදන ලද හෙයිනි.´´
 
2. සම්මාපණිහිත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඇල්වී නණ්ඩුවක් හෝ යටවී නණ්ඩුවක් හෝ තබන ලදුව අතින් හෝ පයින් හෝ මඬනා ලද්දේ අත හෝ පය හෝ බිඳින්නේය. ලේ හෝ උපදවන්නේය යන කාරණය සත්‍යයක් වන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, නණ්ඩුව මනාකොට තබන ලද හෙයිනි.

´´මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම ඒකාන්තයෙන් යම් මහණෙක් තෙම මනාකොට තබන ලද සිතින් ´මහා අවිද්‍යාව බිඳින්නේය. විද්‍යාව උපදවන්නේය. නිර්‍වාණය ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නේයයි´ ඒ කාරණය ඇත්තක් වන්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඔහුගේ සිත මනාකොට පිහිටුවන ලද හෙයිනි.´´

3. පදුට්ඨචිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ඉතා දූෂිතවූ ඇතැම් පුද්ගලයෙකුගේ සිත මම මාගේ සිතින් මෙසේ පිරිසිඳ දනිමි. මෙසමයෙහි මේ පුද්ගලයා ඉදින් කලුරිය කෙළේ නම් ( අතින් ) ගෙන එන ලද්දක් බහා තබන්නාක් මෙන් හෙතෙම නරකයෙහි උපදනේය. මක්නිසාදයත්, ඔහුගේ සිත ඉතා දූෂිතවූ හෙයිනි.

´´මහණෙනි, සිත බොහෝ සේ කෙලෙසීම හේතුකොට ගෙණද මේ ලෝකයෙහි ඇතැම් සත්ත්‍වයෝ ශරීරයාගේ භේදයෙන්, මරණින් මතු අපාය නම්වූ, දුගති නම්වූ, විනිපාත නම්වූ නරකයෙහි උපදිත්.´´

4. පසන්තචිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි ප්‍රසන්නවූ සිත් ඇති ඇතැම් පුද්ගලයෙකුගේ සිත මම මාගේ සිතින් මෙසේ පිරිසිඳ දනිමි. ඉදින් මෙසමයෙහි මේ පුද්ගල තෙම කාලක්‍රියා කෙළේ නම් ගෙන එන ලද්දක් යම්සේ බහා තබනු ලැබේද, එසේම මෙතෙම ස්වර්‍ගයෙහි පිහිටියෙක් වේය කියායි. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ඔහුගේ සිත ප්‍රසන්න හෙයිනි. මහණෙනි, සිතෙහි පැහැදීම හේතුකොට ගෙණද මේ ලෝකයෙහි සමහර සත්ත්‍වයෝ මෙසේ ශරීරයාගේ භේදයෙන්, මරණින් මතු සුගති නම්වූ ලෝකයෙහි උපදිත්.´´

5. ආචිලචිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, නොපැහැදුනාවූ, කැළඹුණු, කලල්වූ, මඩවූ යම් දියවිලක් වේද, ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් තෙම ඉවුරෙහි සිටියේ, විලෙහි ඔබ මොබ හැසිරෙන්නාවූද, නැවතී සිටින්නාවූද සිප්පිබෙල්ලන්ද, සක්බෙල්ලන්ද, කැට හා කැබැලිතිද, මත්ස්‍ය සමූහයාද නොදක්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ජලය නොපැහැදුනු බවයි.

´´මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම ඒකාන්තයෙන් යම් භික්‍ෂුවක් තෙම නොපැහැදුනාවූ සිතින් යුක්තව ආත්මාත්‍ර්‍ථය හෝ දැනගන්නේය. පරාත්‍ර්‍ථය හෝ දැන ගන්නේය. උභයාර්ථය හෝ දැනගන්නේය. මනුෂ්‍යධර්‍මයෙන් මත්තෙහිවූ ආය්‍ර්‍යභාව කරණයට ( අර්‍හත්බව සැලසීමට ) සමත්‍ර්‍ථවූ ඥානදර්‍ශනවිෂයෙක් හෝ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නේයයි ( කියතොත් ) ඒ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ( ඔහුගේ ) සිත නොපැහැදුනු බවයි.´´

6. අනාචිලචිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, පිරිසිදුවූ, අතිශයින් ප්‍රසන්නවූ, නොකැළඹුනාවූ යම් දියවිලක් වේද, ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් තෙම ඒ විල ඉවුරෙහි සිටියේ, විලෙහි ඔබ මොබ හැසිරෙන්නාවූද, නැවතී සිටින්නාවූද, සිප්පිබෙල්ලන් හා සක්බෙල්ලන්ද, කැට හා කැබැලිතිද, මත්ස්‍ය සමූහයාද දක්නේය. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ජලය පැහැදුනු බවයි.

´´මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම ඒකාන්තයෙන් යම් මහටණක් තෙම පැහැදුනාවූ සිතින් යුක්තව ආත්මාත්‍ර්‍ථය හෝ දැනගන්නේය. පරාත්‍ර්‍ථය හෝ දැන ගන්නේය. උභයාර්ථය හෝ දැන ගන්නේය. මනුෂ්‍යධර්‍මයෙන් මත්තෙහිවූ ආය්‍ර්‍යභාව කරණයට ( අර්‍හත්බව සැලසීමට ) සමත්‍ර්‍ථවූ ඥානදර්‍ශන විශෙෂයක් හෝ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කරන්නේයයි ( කියතොත් ) ඒ කාරණය විද්‍යමාන වේ. ඊට හේතු කවරේද? මහණෙනි, ( ඔහුගේ ) චිත්තය පැහැදුනු බවයි.´´

7. මුදුචිත්ත ( අථවා පන්‍දන ) සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් කිසි වෘක්‍ෂ වර්‍ගයෝ වෙත්ද, ඔවුන් අතුරෙන් මෘදු බැවින් හා කටයුත්තකට සුදුසු බැවින් කොළොම් ගස යම් සේ අග්‍රයයි කියනු ලැබේද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන්ම වඩනලද, නැවත නැවත පුරුදු කරණ ලද සිත හා සමාන මෘදුබව හා කටයුත්තට සුදුසු බව ඇති අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, වඩනලද, නැවත නැවත පුරුදු කරණ ලද සිත මෘදුවද වේ. කටයුත්තට සුදුසුද වේ.´´

8. ලහුපරිචිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සිත වහා ඉපිද වහා නැසෙන ස්වභාවද එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත කොතරම් වහා ඉපිද වහා නස්නා සවභාවද යත්, ඊට උපමාවකුදු පහසු නොවේ.´´

9. උපක්තිලිට්ඨචිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිත පැහැ විහිදුවන්නේය. එය වනාහි ආගන්තුකවූ ( රාගාදී ) උපක්ලේශයන් විසින් කිලිටි කරණ ලද්දේය.´´

10. විප්පමුත්තචිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිත වනාහි ආගන්තුකවූ ( රාගාදී ) උපක්ලෙශයන්ගෙන් හාත් පසින් මිදුනේය.´´

පස්වන වර්‍ගය නිමි.