8. කල්‍යාණමිත්‍ර වර්‍ගය.

1. කල්‍යාණමිත්‍ර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් කල්‍යාණ මිත්‍රතාවක් ( යහපත් මිතුරන් ඇති බවක් ) හේතුකොටගෙණ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කල්‍යාණ මිත්‍රයන් ඇත්තාහට නූපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

2. අකුසලානුයොග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අකුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමක් හා කුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමක් නිසා නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අකුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමෙන්ද, කුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමෙන්ද, නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

3. කුසලානුයොග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් කුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමක් හා අකුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමක් නිසා නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන් අකුශල ුධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීමෙන් හා අකුශල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීමෙන් ( පෙර ) නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

4. බොජ්ඣඞග අනුප්පාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අනුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් කරණකොටගෙණ නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝ ( ඥානයට කරුණුවන ධර්මයෝත් ) නූපදිත්ද, උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් සම්පූර්‍ණභාවයට නොයෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් නූපදිත්. උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් වැඩීමට සම්පූර්‍ණ බවට නොයෙත්.´´

5. බොජ්ඣංගුප්පාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමක් කරණකොටගෙණ නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණභාවයට යෙත්ද, මහණෙනි, මේ වැනිවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කරන්නාහට නූපන් බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ බොජ්ඣඞ්ග ධර්මයෝත් වැඩීමෙන් සම්පූර්‍ණවීමට යෙත්.´´

6. ඤාතිපරිහානි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, නෑයන්ගේ යම් පිරිහීමක් වේද, මේ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවගේ යම් පිරිහීමක් වේද, පිරිහීම් අතුරින් මේ ප්‍රඥාවගේ පිරිහීම ලාමකය.´´

7. ඤාතිවුද්ධි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, නෑයන්ගේ යම් වැඩීමක්, දියුණුවක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවගේ යම් වැඩීමක් වේද, වැඩීම් අතුරින් මේ ප්‍රඥා වැඩීම ශ්‍රෙෂ්ඨවේ.´´

´´මහණෙනි, එහෙයින් මේ කාරණයෙහි මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ( කෙසේදයත් ) ´ අපි ප්‍රඥා වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමු ´ යි කියායි. මහණෙනි, තොප විසින් වනාහි මෙසේ හික්මිය යුතුයි.´´

8. භොගපරිහානි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් සම්පත් පිරිහීමක් වේද, ඒ මේ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, පිරිහීම් අතුරෙන් ප්‍රඥාවගේ යම් පිරිහීමක් වේද, මෙය පිරිහීම් අතුරෙන් ලාමක වන්නේය.´´

9. භොගවුද්ධි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සම්පත්තියෙන් යම් වැඩීමක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, වැඩීම් අතුරෙන් යම් ප්‍රඥා වැඩීමක් වේද, ඒ මේ වැඩීම අග්‍රය. මහණෙනි, එහෙයින් මෙහිලා තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ´ ප්‍රඥාව වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමු ´ යි කියායි. මහණෙනි, තොප විසින් මෙසේම හික්මිය යුතුයි.´´

10. යසොපරිහානි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යසසෙහි, ( කීර්තියෙහි හා පිරිවරෙහි ) යම් පිරිහීමක් වේද, ඒ පිරිහීම සුලුවේ. මහණෙනි, ප්‍රඥාවෙහි යම් පිරිහීමක් වේද, පිරිහීම් අතුරෙන් ඒ ලාමකය.´´

( අට වෙනි වර්‍ගය නිමි. )