6.පභස්සර වර්‍ගය

1. අස්සුතවා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිත ඉක්මනින් ආගන්තුකවූ ( පසුව උපදිනා ) රාගාදී කෙලෙසුන් විසින් කිලිටිකරණ ලද්දේය. ඒ සිත ධර්‍මය අසා පුරුදු නැති පෘතග්ජන තෙම තත්වූ පරිද්දෙන් නොදනී. එහෙයින් ධර්‍මය අසා පුරුදු නැති, පෘතග්ජනයාහට සිතෙහි වැඩීමක් නැතැයි කියමි.´´

2. සුතවා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිත පැහැ විහිදුවන්නේය. ඉක්මනින් ආගන්තුකවූ රාගාදී කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනේය. ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම සිත ( ඇති සැටියෙන් ) දනී. එහෙයින් ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකයාහට සිතෙහි වැඩීමක් ඇතැයි කියමි.´´

3. මෙත්තාසෙවන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඉදින් යම් භික්‍ෂුවක් තෙම අසුරු සතක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී චිත්තය පුරුදු කෙරේද, මහණෙනි, ඒ භික්‍ෂුතෙම හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සෙගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින් අවවාදය මනාකොට රකිමින් වාසය කෙරෙයි. රටවැසියාගෙන් ලත් පිණ්ඩපාතය නිරර්‍ථක නොවන සේ අනුභව කෙරේයයි ද කියනු ලැබේ. යමෙක් ඒ මෙත් සිත බහුල කෙරෙත් නම් ( එහි අනුසස් ) කියනුම කවරේද?´´

4. මෙත්තාභාවනා සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඉදින් යම් මහණෙක් තෙම අසුරක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී චිත්තය වඩාද, මහණෙනි, ඒ මහණතෙම හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සේ ගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින්, ශාස්තෲන් වහන්සේගේ අවවාදය රකිමින් රටවැස්සන්ගේ පිණ්ඩපාතය නිරර්‍ථක නොවන සේ අනුභව කෙරේයයි ද කියනු ලැබේ. යමෙක් ඒ සිත බහුල වශයෙන් වඩත්නම් ( එහි අනුසස් ) කියනුම කවරේද?´´

5. මෙත්තාමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඉදින් යම් මහණෙක් තෙම අසුරක් ගසන පමණ කාලයකුදු මෛත්‍රී චිත්තය මෙනෙහි කෙරේද, මහණෙනි, ඒ මහණතෙම හිස් නොවූ ධ්‍යාන ඇත්තේ ශාස්තෲන් වහන්සේ ගේ ඉගැන්වීම පිළිපදිමින්, ශාස්තෲන් වහන්සේගේ අවවාදය පිළිපදිමින්, රටවැස්සන්ගේ පිණ්ඩපාතය නිරර්‍ථක නොවන සේ අනුභව කෙරේයයි ද කියනු ලැබේ. යම් කෙනෙක් ඒ සිත බහුල කෙරෙත් නම් ( එහි අනුසස් ) කියනුම කවරේද?´´

6. අකුසලභාගිය සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, අකුසල්වූ, අකුසල් භජනය කරන්නාවූ, අකුසල පක්‍ෂයෙහිවූ, යම්කිසි ධර්‍ම කෙනෙක් වෙත්ද, ඒ සියලු ධර්‍මයෝ සිත පෙරටුකොට ඇත්තාහ. සිත ඒ ධර්‍මයන්ට පළමුකොට උපදී. අකුසල ධර්‍මයෝ සිත අනුවම උපදිත්.´´

7. කුසලභාගිය සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කුසල්වූ, කුසල් භජනය කරන්නාවූ, කුසල පක්‍ෂයෙහිවූ, යම්කිසි ධර්‍ම කෙනෙක් වෙත්ද, ඒ සියලු ධර්‍මයෝ සිත පෙරටුකොට ඇත්තාහ. සිත ඒ ධර්‍මයන්ට පළමුකොට උපදී. කුසල ධර්‍මයෝ ඒ අනුවම උපදිත්.´´

8. පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් ප්‍රමාදයක් කරණකොටගෙණ නූපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනෙක් එක ධර්‍මර්‍යකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ප්‍රමාදීවූ පුද්ගලයා තුළ ( පෙර ) නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝ උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝ පිරිහෙත්.´´

9. අප්පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අප්‍රමාදයක් කරණකොටගෙණ නූපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අනෙක් එක ධර්‍මර්‍යකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අප්‍රමාදීවූ පුද්ගලයා තුළ නූපන් කුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ අකුශල

10. කොසජ්ජ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් අලස බවක් කරණකොටගෙණ නූපන්නාවූ අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්ද, උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිහරිහෙත්ද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අනික් එක ධර්‍මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අලසයා තුල නූපන් අකුශල ධර්‍මයෝත් උපදිත්. උපන්නාවූ කුශල ධර්‍මයෝත් පිරිහෙත්.´´

සවෙනි වර්‍ගය නිමි.