2. නීවරණ වර්‍ගය

1. කාමචඡන්දුප්පාද සූත්‍රය

´´ මහණෙනි, යම් සුභ නිමිත්තක්, ( රාගය ඇති කරණ අරමුණක් ) නිසා නූපන් කාම ආශාව උපදීද, උපන්නාවූ කාම ආශාව නැවත නැවත ඉපදීම හා විසාල ලෙස රැස්වීම වන්නේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුද්‍ර මම නොම දකිමි. මහණෙනි, රාගය ඇතිකරණ අරමුණ නුවණින් මෙණෙහි කරන්නා තුළ නූපන් කාම ආශාවක් උපදී, උපන්නාවූ කාම ආශාවෙහි බහුල භාවය හා විශාල භාවයත් ඇති වන්නේය.´´

2. ව්‍යාපාදුප්පාද සූත්‍රය

´´ මහණෙනි, සිතෙහි නුරුස්නා බව ඇතිකරණ යම් අරමුණක් නිසා නූපන් ක්‍රෝධය උපදීද, උපන්නාවූ ක්‍රෝධයෙහි නැවත නැවත ඉපදීම හා විසාල ලෙස රැස්වීම ඇති වන්නේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුද්‍ර මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිතෙහි නුරුස්නා බව ඇතිකරණ අරමුණ අනුවණින් වැරදිලෙස මෙණෙහි කරන්නා තුළ (කලින් ) නූපන් ආශාවත් උපදී, උපන්නාවූ ආශාවත් බහුල භාවයට හා විපුල භාවයට පැමිණේ.´´

3. ථීනමිද්ධුප්පාද සූත්‍රය

´´ මහණෙනි, යම්සේ කුශල ධර්‍මයන්හි නොඇලීම, අලස බව, ඇඟමැලි කැඩීම, බත්මත, සිතෙහි හැකුළුණු බව යන මේ කරුණු නිසා නූපන් ථීනමිද්ධය ( සිතෙහි අලස බව හා කයෙහි අලස බව ) උපදීද, උපන්නාවූ ථීනමිද්ධයෙහි බහුල භාවය හා විපුල භාවය ඇති වන්නේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුද්‍ර මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මැලි සිත් ඇත්තා කෙරෙහි නූපන් ථීමෙිද්ධයත් උපදී, උපන්නාවූ ථීනමිද්ධයෙහි බහුල භාවය හා විපුල භාවයත් ඇති වන්නේය.´´

4. උද්ධච්චකුක්කුච්චුප්පාද සූත්‍රය

´´ මහණෙනි, යම්සේ සිත්හි නොසංසිඳුනු බව නිසා නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය උපදීද, උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය හෝ බහුල භාවයට හා විපුලභාවයට පැමිණේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුද්‍ර මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නොසන්සුන් සිත් ඇත්තා තුළ නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයක් උපදී, උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයත් බහුල භාවයට හා විපුල භාවයට පැමිණේ.´´

5. විචිකිච්ඡුප්පාද සූත්‍රය

´´ මහණෙනි, යම්සේ අයෝනිසෝමනසිකාරය ( නුවණින් මෙනෙහි නොකිරීම ) නිසා නූපන් විචිකිච්ඡාව ( සැකය ) හෝ උපදීද, උපන් විචිකිච්ඡාව හෝ බහුල භාවයට හා විපුලභාවයට පැමිණේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුද්‍ර මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙණෙහි කිරීම ඇත්තා තුළ නූපන් විචිකිච්ඡාවත් උපදී, උපන් විචිකිච්ඡාවත් බහුල භාවයට හා විපුල භාවයට පැමිණේ.´´

6. කාමච්ඡන්‍දප්පහාන සූත්‍රය

´´ මහණෙනි, යම්සේ අසුභ නිමිත්තක් ( රාගය තුනී කරණ අරමුණක් ) නිසා නූපන් කාමච්ඡන්‍දය ( පඤ්ච කාමයන් කෙරෙහි ආසාව ) හෝ නූපදීද, උපන් කාමච්ඡන්‍දය හෝ විනාසයට යේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුද්‍ර මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අසුභ නිමිත්ත නුවණින් මෙනෙහි කරන්නා තුළ ( පෙර ) නූපන් කාමච්ඡන්‍දයත් නූපදන්නේය, උපන් කාමච්ඡන්‍දයත් විනාසයට යන්නේය.´´

7. ව්‍යාපාදප්පහාණ සූත්‍රය

´´ මහණෙනි, යම්සේ මෛත්‍රී සහගතව මිදුනු සිත නිසා නූපන් ක්‍රෝධය හෝ නූපදීද, උපන්නාවූ ක්‍රෝධය හෝ විනාසයට යේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මෛත්‍රී සහගතව මිදුනු සිත නුවණින් මෙණෙහි කරන්නා තුළ නූපන් ක්‍රෝධයත් නූපදන්නේය. උපන් ක්‍රෝධයත් විනාසයට යන්නේය.´´

8. ථීනමිද්ධප්පහාණ සූත්‍රය

´´මහණෙනි, යම්සේ ප්‍රථමාරම්භ වීය්‍ර්‍යය, කුසීතභාවයෙන් තොරවූ ඊට වඩා බලවත් වීය්‍ර්‍යය, මතු මත්තෙහි සම්පතට පමුණුවමින් උපදනා ඊටත් වඩා බලවත්වූ වීය්‍ර්‍යය නිසා නූපන් ථීනමිද්ධය හෝ නූපදීද, උපන් ථීනමිද්ධය හෝ විනාසයට යේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පරිපූර්‍ණවූද, අල්වාගන්නාලද්දාවූද, වීය්‍ර්‍යය ඇත්තා තුළ නූපන් ථීනමිද්ධයත් නූපදී. උපන් ථීනමිද්ධයත් විනාසයට යයි.´´

9. උද්ධච්චකුක්කුච්චප්පහාන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සිතෙහි සංසිඳවීම නිසා නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය හෝ නූපදීද, උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චය හෝ විනාසයට යේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුඳු මම නොදකිමි. මහණෙනි, සන්සුන් සිත් ඇත්තා තුළ නූපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයත් නූපදී. උපන් උද්ධච්චකුක්කුච්චයත් විනාසයට යයි.´´

10. විචිකිච්චප්පහාන සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ( යෝනිසෝමනසිකාරය ) නුවණින් මෙනෙහිකිරීම නිසා නූපන් සැකය හෝ නූපදීද, උපන් සැකය හෝ විනාසයට යේද, මහණෙනි, එබඳුවූ අනික් එකම කාරණයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම ඇත්තා තුළ නූපන් සැකයත් නූපදී. උපන් සැකයත් විනාසයට යයි.´´

දෙවන වර්‍ගය නිමි.