14. එතදග්‍ර පාලිය.

(a). මහණහු

1 වෙනි වර්‍ගය.

1. අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ අඤ්ඤාකොණ්ඩඤ්ඤ නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මේ තෙම චිර රාත්‍රි දන්නාවූ ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ ඝික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. සාරීපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මහත් ප්‍රඥා ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

3. මහාමොග්ගල්ලාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ඎද්ධි ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ මහා මෞද්ගල්‍යාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.

4. මහාකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධුතවාද ඇත්තාවූ ( ධූතඞ්ගධාරීවූ ) භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහා කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

5. අනුරුද්ධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, දිවැස් ඇත්තවුන් අතුරෙන් මේ අනුරුද්ධ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

6. භද්දිය කාළිගොධායපුත්තඑතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, උසස් කුල ඇත්තවුන් අතුරෙන් කාළිගොධා නම් බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

7. ලකුණ්ටක භද්දිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මධුර ස්වර ( මිහිරි හඬ ) ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ ලකුණ්ඨක භද්දිය ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

8. පිණ්ඩොලභාරද්වාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සිංහනාද ( අභීතනාද ) කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ පිණ්ඩොල භාරද්වාජ ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

9. පුණ්ණමත්තානිපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් මේ මන්තානී බැමිණියගේ පුත්‍රවූ මේ පුණ්ණ නම් ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

10. මහා කච්චාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, සංක්‍ෂෙපයෙන් කියනලද ධර්‍මයාගේ අත්‍ර්‍ථය විස්තර වශයෙන් විභාග කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මේ මහාකච්චාන ස්ථවිර තෙම අග්‍රයි.´´

( ප්‍රථම වර්‍ගය නිමි. )

2 වෙනි වර්‍ගය.

11. චුල්ලඵන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´යම් මේ චුල්ල පන්ථක නම් ස්ථවිර නමක් වේද, මනොමය ශරීරයන් උපදවන්නාවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

12. චුල්ලපන්ථක චෙතොවට්ට එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ චුල්ල පන්ථක ස්ථවිර තෙම, රූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. මහාපන්ථක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ මහා පන්ථක ස්ථවිර තෙම අරූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

14. සුභූති එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති ස්ථවිර තෙම රාගාදී කෙලෙසුන් කෙරෙන් තොරවූ වාසය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

15. සුභූති දක්ඛිනෙය්‍ය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සුභූති නම් ස්ථවිර තෙම දක්‍ෂිණාවට සුදුසු වූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

16. රෙවත ඛදිරවනියසූත්‍රය එතදග්ග .

´´ මේ කිහිරි වනවාසී රෙවත ස්ථවිර තෙම වනයෙහි වසන භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

17. කඞ්ඛාරෙවත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කඞ්ඛා රෙවත නම් ස්ථවිර තෙම ධ්‍යානයෙහි ඇලී වසන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

18. සොණකොලිවිස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ කොලිවිස ගොත්‍ර ඇති සොණ ස්ථවිර තෙම පටන්ගෙණ සම්පූර්‍ණකරණලද වීය්‍ර්‍ය ඇති ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

19. සොණකුටිකණ්ණ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ (කෙළක් අගනා කන් පළඳනා ඇති හෙයින් ) කුටිකණ්ණයයි කියන ලද සොණ නම් ස්ථවිර තෙම යහපත් වචන කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

20. සීවලී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ සීවලී ස්ථවිර තෙම ප්‍රත්‍ය ලාභීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

21. වක්කලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මේ වක්කලි නම් ස්ථවිර තෙම බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( දෙවෙනි වර්‍ගය නිමි. )

3 වෙනි වර්‍ගය.

22. රාහුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ රාහුල නම් ස්ථවිර නමක් වේද, ශික්‍ෂාකාමීවූ මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

23. රට්ඨපාල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රට්ඨපාල ස්ථවිර තෙම ශ්‍රද්ධායෙන් පැවිදිවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

24. කුණ්ඩධාන එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කුණ්ඩදාන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන්ට පළමුව සළකා ගන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

25. වඞ්ගීස එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගීස ස්ථවිර තෙම සම්පූර්‍ණවූ වැටහීම් ඇත්තාවූ නොහොත් වහා වැටහෙන නුවණැත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

26. උපසේන වඞ්ගන්තපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ වඞ්ගන්ත බමුණාගේ පුත්‍රවූ උපසේන ස්ථවිර තෙම සියල්ලන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

27. දබ්බමල්ලපුත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මල්ලරාජ පුත්‍රවූ, දබ්බ නම් ස්ථවිර තෙම සෙනසුන් පනවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

28. පිළින්‍දිවච්ඡ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ පිළින්‍දි ගොත්‍රයෙහි උපන් වච්ඡ නම්වූ හෙවත්, පිළින්‍දිවච්ඡ ස්ථවිර තෙම දෙවියන්ට ප්‍රිය මනාපවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

29. බාහිය දාරුචීරිය එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, ( දැව පතුරෙන් කළ වැහැරි දැරූ නිසා ) දාරුචීරියයි කියන ලද බාහිය නම්වූ මේ ස්ථවිර තෙම වහා ලත් අර්හත් ඵලාවබෝධය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

30. කුමාරකස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කුමාරකාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම විසිතුරුකොට බණ කියන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

31. මහාකොට්ඨිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කොට්ඨිත ස්ථවිර තෙම සිවු පිළිසිඹියාවට පත් භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( තුන්වෙනි වර්‍ගය නිමි. )

4 වෙනි වර්‍ගය.

32. බහුස්සුත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, යම් මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර නමක් වේද, බහුශ්‍රුතවූ ( බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ) මාගේ ශ්‍රාවකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් මෙතෙම අග්‍රයි.´´

33. සතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ( ඇසූ පිරූ තැන් දරාගන්නා සිහි ඇති ) ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

34. ගතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඥාණගති ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

35. ධිතිමන්ත ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම ( බුද්ධ වචනය දැරීමාදියෙහි ) වීය්‍ර්‍යය ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

36. උපට්ඨාක ආනන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ ආනන්‍ද ස්ථවිර තෙම බුදේධාපස්ථායකවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

37. උරුවෙල කස්සප එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උරුවෙල කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම මහත් පිරිවර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

38. කාලුදායි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ කාලුදායි ස්ථවිර තෙම කුලයන් පහදවන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

39. බක්කුල එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, බක්කුල ස්ථවිර තෙම නීරෝගීවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

40. සොභිත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සොභිත ස්ථවිර තෙම පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහිකරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

41. උපාලි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ උපාලි ස්ථවිර තෙම විනයධරවූවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

42. නන්‍දක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍දක ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂුණීන්ට අවවාද කරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

43. නන්‍ද එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ නන්‍ද නම් ස්ථවිර තෙම ඉන්‍ද්‍රියයන් කෙරෙහි වසනලද දොර ඇත්තාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

44. මහාකප්පින එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මහා කප්පින නම් ස්ථවිර තෙම භික්‍ෂූණ්ට අවවාද කරන්නාවූ ශ්‍රාවකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

45. සාගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ සාගත ස්ථවිර තෙම තෙජොධාතු සමාපත්තියට සමවදින්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

46. රාධ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ රාධ ස්ථවිර තෙම දම්දෙසුම් වැටහීමට හේතුවූ නුවණ ඇති භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

47. මොඝරාජ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´ මහණෙනි, මේ මොඝරාජ නම් ස්ථවිර තෙම රූක්‍ෂ ( රළු ) සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂූන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සතරවෙනි වර්‍ගයයි. )

(b). මෙහෙනිවරු

1. මහාපජාපතී ගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ මහාප්‍රජාපතී ගොතමී නම් ස්ථවිරියක් වේද, චිර රාත්‍රි ( ඉකුත්කළ බොහෝ කල් දන්නාවූ ) මාගේ ශ්‍රාවිකා භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් ඕතොමෝ අග්‍රයි.´´

2. ඛෙමා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛෙමා භික්‍ෂුණී තොමෝ මහා ප්‍රඥා ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. උප්පලවණ්ණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උප්පලවණ්ණා භික්‍ෂුණිය ඎද්ධිමත්වූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. පටාචාරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ පටාචාරා නම් භික්‍ෂුණිය විනයධරවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. ධම්මදින්නා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ ධම්මදින්නා ස්ථවිරී තොමෝ ධර්‍මකථිකවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

6. නන්දා එතදග්ග සූත්‍රය

මහණෙනි, මේ නන්දා නම් භික්‍ෂුණිය ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ ශ්‍රාවිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.

7. සොණා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සොණා නම් භික්‍ෂුණිය පවත්නාලද පරිපූර්‍ණ වීය්‍ර්‍ය ඇති භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සකුලා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සකුලා නම් භික්‍ෂුණිය දිවැස් ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. භද්දාකුණ්ඩලකෙසා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( කුණ්ඩලවූ හෙවත් වක්‍ර කෙහෙ ඇති ) කුණ්ඩලකෙසා භික්‍ෂුණිය, වහා පැමිණෙනලද අභිඥා අවබෝධ ඇති මාගේ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. භද්දාකාපිලානී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කාපිලානී නම්වූ භික්‍ෂුණිය පූවෙර්‍්නිවාසය ( පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ ) සිහි කරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

11. භද්දාකච්චානා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ භද්දා කච්චානා නම්වූ භික්‍ෂුණිය මහත්වූ අභිඥාවන්ට පැමිණියාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

12. කිසාගොතමී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කිසා ගොතමී නම් භික්‍ෂුණිය, රළු සිවුරු දරන්නාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

13. සිගාලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සිගාලමාතා භික්‍ෂුණිය, බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තාවූ භික්‍ෂුණීන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( පස්වෙනි වර්‍ගයයි. )

(c). උපාසකවරු

1. තපස්සු භල්ලිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම් මේ තපස්සුය, භල්ලිකය යන වෙළඳ දෙබෑ කෙනෙක් වෙත්ද, පළමු සරණ ගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවක උපාසකයන් අතුරෙන් මොහු තුමූ අග්‍රයි.

2. සුදත්ත ( අනාථ පිණ්ඩික ) එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ( අසරණයන්ට අහර දෙන බැවින් ) අනාථ පිණ්ඩික නම් ඇති, සුදත්ත නම් ගෘහපති තෙම දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. චිත්ත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මච්ඡිකාසණ්ඩ නුවර වාසී චිත්ත නම් ගෘහපති තෙම ධර්‍මකථිකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. හත්‍ථක ආලවක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ හත්‍ථක නම් ඇති ආලවක නම්වූ කුමාර තෙම සිවු සඟරාවතින් පිරිසට සංග්‍රහ කරණ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. මහානාම සක්ක එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ මහානාම නම් ශාක්‍ය තෙම ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. උග්ග ගහපති වෙසාලික එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ විශාලා මහනුවර වාසීවූ ඒ උග්ග නම් ගෘහපතියා මනාප දේ දෙන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. උග්ගත එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ උග්ගත නම් ගෘහපතියා සඞ්ඝයාට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. සුර අම්බට්ඨ එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුර අම්බට්ඨ උපාසක තෙම අචල ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. ජීවක කොමාරභච්ච එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කොමාරභච්ච නම් ඇති මේ ජීවක උපාසක තෙම පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රසාදය දිනාගත් මාගේ ශ්‍රාවකවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. නකුලපිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුල පිතා නම් ගෘහපතියා විශ්වාස කටයුතු දේ කියන්නාවූ උපාසකයන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සයවෙනි වර්‍ගයයි. )

(d). උපාසිකාවරු

1. සුජාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සෙනානි කෙළෙඹියාගේ දියණියවූ සුජාතා නම් උපාසිකාවක් වේද, ඕතොමෝ පළමුකොට සරණගියාවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

2. විසාඛා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ( මිගාර සිටුහු විසින් මවු තනතුරෙහි පිහිටවූ හෙයින් ) මිගාර මාතා නම් ඇති මේ විසාඛා උපාසිකාව දානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

3. ඛුජ්ජුත්තරා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ ඛුජ්ජුත්තරා උපාසිකාව බහුශ්‍රුතවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

4. සාමාවතී එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සාමාවතී උපාසිකාව මෙත් සිත පතුරුවා වසන උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

5. උත්තරා නන්‍දමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නන්‍ද ගේ මව්වූ උත්තරා නම් උපාසිකා තොමෝ ධ්‍යානයෙහි ඇලුනාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

6. සුප්පවාසා කොලියධිතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කෝලිය රාජගේ දුවවූ සුප්පවාසා උපාසිකා තොමෝ ප්‍රණීත දේ දෙන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

7. සුප්පියා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ සුප්පියා උපාසිකාව ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

8. කාතියානි එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ කාතියානි නම් උපාසිකාව නොසෙල්වෙන සැදැහැති උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

9. නකුලමාතා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, මේ නකුලමාතෘවූ ගෘහිණිය විශ්වාස කටයුතු කථා කියන්නාවූ උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

10. කාළී කුරරඝරිකා එතදග්ග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කුරරඝර නගරවාසීවූ මේ කාළී නම් උපාසිකාව බුදුගුණ අනුන් වෙතින් ඇසීමෙන්ම උපන් ප්‍රසාදයෙන් යුක්තවූ මාගේ ශ්‍රාවිකා උපාසිකාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි.´´

( සත්වෙනි වර්‍ගයයි. )