වෙදනානුපස්සනා නිද්දේසය

15. කෙසේ මහණතෙම ආධ්‍යාත්මික වෙදනාවන්හි වෙදනාව අනුව බලමින් වාසය කෙරේද? මේ සස්නෙහි මහණතෙම සැප වේදනාවක් විඳින්නේ, සැප වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. දුක් වේදනාවක් විඳින්නේ, දුක් වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. දුක්ද නොවූ, සැපද නොවූ වෙදනාවක් විඳින්නේ, දුක්ද නොවූ, සැපද නොවූ වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳවූ සැප වෙදනාවත් වි්දින්නේ හෝ කාමාසාවන් පිළිබඳවූ සැප වෙදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ සැප වෙදනාවක් විඳින්නේ හෝ කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ සැප වෙදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳවූ දුක් වේදනාවක් විඳින්නේ කාමාසාවන් පිළිබඳවූ දුක් වෙදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ දුක් වේදනාවක් විඳින්නේ කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ දුක් වෙදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ දුක්ද නොවූ සැපද නොවූ වේදනාවක් විඳින්නේ කාමාසාවන් පිළිබඳ දුක්ද නොවූ සැපද නොවූ වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ දුක්ද නොවූ සැපද නොවූ වෙදනාවක් විඳින්නේ හෝ කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූු දුක්ද නොවූ සැපද නොවූ වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. හෙතෙම මේ නිමිත්ත සෙවනය කරයි. වඩයි. බහුල වශයෙන් කරයි. මනාකොට සිතේ තබා ගනියි. හෙතෙම ඒ නිමිත්ත සේවනයකොට, වඩා බහුල වශයෙන් කොට, මනාකොට සිතේ තබා ගෙන, බාහිර වේදනාවන්හි සිත උපසංහරණය කරයි.

16. කෙසේ භික්‍ෂුව බාහිර වේදනාවන්හි වේදනාව අනුව බලමින් වාසය කෙරේද? මේ සස්නෙහි මහණතෙම සැප වේදනාවක් විඳින්නේ, සැප වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. දුක් වේදනාවක් විඳින්නේ, දුක් වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. දුක්ද නොවූ, සැපද නොවූ වෙදනාවක් විඳින්නේ, දුක්ද නොවූ, සැපද නොවූ වේදනාවක් විඳිමියි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ සැප වේදනාවක් විඳින්නා කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ සැප වේදනාවක් විඳින්නේයයි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳවූ දුක් වේදනාවක් විඳින්නා කාමාසාවන් පිළිබඳවූ දුක් වේදනාවක් විඳින්නායයි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ දුක් වේදනාවක් විඳින්නා කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ දුක් වේදනාවක් විඳින්නා යයි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳවූ දුක් නොවූ සැප නොවූ වේදනාව විඳින්නා කාමාසාවන් පිළිබඳවූ දුක් නොවූ සැප නොවූ වේදනාව විඳින්නා යයි දැනගනියි. කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ දුක් නොවූ සැප නොවූ වේදනාව විඳින්නා කාමාසාවන් පිළිබඳ නොවූ දුක් නොවූ සැප නොවූ වේදනාව විඳින්නා යයි දැනගනියි. හෙතෙම ඒ නිමිත්ත සේවනයකොට, වඩා බහුල වශයෙන් කොට, මනාකොට සිතේ තබා ගෙන, තමන්ගේ හා අනුන්ගේ වේදනාවන්හි සිත උපසංහරණය කරයි.

17. කෙසේ භික්‍ෂුතෙම තමන්ගේ හා අනුන්ගේ වේදනාවන්හි වේදනාව අනුව බලමින් වාසය කෙරේද? කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍ය ඇතිව, යහපත් ප්‍රඥා ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව, කාමාසා සහිතවූ සැප වේදනාව කාමාසා සහිතවූ සැප වේදනාවයයි දැනගනියි. කාමාසා රහිතවූ සැප වේදනාව කාමාසා රහිතවූ සැප වේදනාවයයි දැනගනියි. කාමාසා සහිතවූ දුක් වේදනාව කාමාසා සහිතවූ දුක් වේදනාවයයි දැනගනියි. කාමාසා රහිතවූ දුක් වේදනාව කාමාසා රහිතවූ දුක් වේදනාවයයි දැනගනියි. කාමාසා සහිතවූ දුක් නොවූ, සැප නොවූ වේදනාව කාමාසා සහිතවූ දුක් නොවූ සැප නොවූ වේදනාවයයි දැනගනියි. කාමාසා රහිතවූ දුක් නොවූ, සැප නොවූ වේදනාව කාමාසා රහිතවූ දුක් නොවූ සැප නොවූ වේදනාවයයි දැනගනියි. මෙසේ මහණතෙම කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍ය ඇතිව, යහපත් ප්‍රඥා ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව, මේ ශරීරයෙහි ලෝභයද, නොසතුටද දුරුකොට තමන්ගේද, අනුන්ගේද වේදනාවන්හි වේදනාව අනුව බලමින් වාසය කරයි.

18. අනුව බලන්නේය යනු -පෙ- වාසය කෙරේ යනු -පෙ- කෙලෙස් තවන වීය්‍ර්‍ය ඇත්තේ යනු -පෙ- සම්‍යක් ප්‍රඥාව ඇත්තේ යනු -පෙ- සිහි ඇත්තේ යනු -පෙ- ලෝකයෙහි ලෝභය හා නොසතුට දුරුකොට යනු එහි ලෝකය කවරේද? ඒ වේදනාවම ලෝකයයි. පඤ්චොපාදානස්කන්ධයද ලෝකයයි. මෙය ලෝකයයි කියනු ලැබේ.

එහි ලෝභය කවරේද? යම් රාගයක් ඇද්ද, ඇලීමක් -පෙ- චිත්තයාගේ බලවත් ඇලිමක් ඇද්ද, එයයි. මෙය ලොභයයි කියනු ලැබේ. එහි නොසතුට කවරේද? යම් චෛතසිකවූ, සිහිල් නොවූ බවක්, චෛතසිකවූ දුකක් සිත හා ස්පර්‍ශයෙන් උපන් සිහිල් නොවූ, දුක්වූ, විඳිය යුතු, සිත හා ස්පර්‍ශයෙන් උපන්, සිහිල් නොවූ, දුක්වූ වෙදනාවයි. මෙය නොසතුටයයි කියනු ලැබේ. මේ ලෝභයද, මේ නොසතුටද මෙසේය. මේ ලෝකයෙහි විනීතවූවාහු වෙද්ද, -පෙ- එහෙයින් ලෝකයෙහි ලෝභය හා දොම්නස දුරුකොටයයි කියනු ලැබේ.

(වේදනානුපස්සනා නිද්දේසය නිමි.)

——–