13. එකපුග්ගල වර්‍ගය.

1. සම්මාසම්බුද්ධ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එකම පුද්ගලයෙක් තෙම ලෝකයෙහි උපදනේ, බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, ලොවට අනුකම්පා පිණිස, දෙවිමිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සැප පිණිස උපදී. කවරනම් අසහාය පුද්ගලයෙක්ද? තථාගත (නම්වූ) අර්‍හත් සම්බුද්ධයන් වහන්සේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගල තෙම වනාහි ලෝකයෙහි උපදනේ, බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, ලොවට අනුකම්පා පිණිස, දෙවිමිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සුව පිණිස, උපදී.´´

2. දුල්ලභපුග්ගල සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ලෝකයෙහි එකම පුද්ගලයෙකුගේ පහළවීම දුර්‍ලභය. කවර එකම පුද්ගලයෙකුගේද? තථාගතවූ, අර්‍හත්වූ, සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් ගේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගලයාගේ ලොව පහලවීම වනාහි දුර්‍ලභය.´´

3. අච්ඡරිය මනුස්ස සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, ලෝකයෙහි එකම පුද්ගලයෙක් උපදනේ, ආශ්චය්‍ර්‍ය මනුෂ්‍යයෙක්ව උපදී. කවර එකම පුද්ගලයෙක්ද? තථාගතවූ අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේය. මහණෙනි, ලෝකයෙහි මේ අසහාය පුද්ගල තෙම වනාහි  උපදින්නේ, ආශ්චය්‍ර්‍ය මනුෂ්‍යයෙක්ව උපදී.´´

4. අනුතප්ප සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එකම පුද්ගලයෙකුගේ කාලක්‍රියාව බොහෝ දෙනාට තැවිලි උපදවන්නීය. කවර එකම පුද්ගලයෙකුගේද යත්: තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේගේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගලයාගේ කාලක්‍රියාව බොහෝ දෙනාට තැවිලි උපදවන්නීය.´´

5. අප්පටි පුග්ගල සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, කමහට සරිලන දෙවැන්නකු නැතිවූ, සාමාන්‍යයෙකු නැතිවූ, සම කරනට දෙයක් නැතිවූ, ආත්මභාවයෙන් සමානයෙකු නැතිවූ, තමාගේ ධර්‍මයෙහි අඩුපාඩු ප්‍රකාශ කිරීමට කිසිවකු නැතිවූ, ( ´මම බුදුවෙමි´ යි ප්‍රතිඥා දෙන්නට සමත්‍ර්‍ථවූ අන් කිසිවකු නැතිවූ, ( සියලු පුද්ගලයන් හා අසමානවූ,) අසම නම් ලද බුදුවරයන්ට සමානවූ, දෙවිමිනිසුන් අතුරෙන් අග්‍රවූ, එක පුද්ගලයෙක් ලෝකයේ උපදනේය. කවර එකම පුද්ගලයෙක්ද යත්, තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේය. මහණෙනි, තමාට සම දෙවැනියෙකු නැති, ප්‍රතිමායෙන් සමානයෙකු නැති, අප්‍රති සමවූ, ප්‍රතිභාගවීමට සුදුස්සකු නැති, අප්‍රතිපුද්ගලවූ, අසමවූ, අසමසමවූ මේ අසහාය පුද්ගල තෙම වනාහි දෙපා ඇත්තවුන්ට අග්‍රව උපදී.´´

6. ධම්මපාතුභව සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, එකම පුද්ගලයෙකුගේ පහළවීමෙන් මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) චක්‍ෂුසයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) ආලෝකයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) දීප්තියකගේ පහළවීම වේ. සවැදෑරුම් අනුත්තරිය ධර්‍මයන්ගේ පහළවීම වේ. සිව්පිළිසිඹියාවන්ගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. නොයෙක් ධාතූන්ගේ ප්‍රතිවේධය වේ. නානාප්‍රකාර ස්වභාවය දැනගැනීම ඇතිවේ. මාර්‍ගඵලඥානය හා ඒ සමග යෙදුනු අවශෙෂ ධර්‍මයන්ගේ හා අර්‍හත් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. සෝවාන් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. සකෘදාගාමි ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අනාගාමි ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අර්‍හත් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ.´´

2. කවර එකම පුද්ගලයෙකුගේද යත්? තථාගත අර්‍හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේගේය. මහණෙනි, මේ අසහාය පුද්ගලයාගේ පහළවීමෙන් මහත්වූ ( ප්‍රඥා ) චක්‍ෂුසයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ප්‍රඥාලෝකයාගේ පහළවීම වේ. මහත්වූ ප්‍රඥාභාවයාගේ පහළවීම වේ. ෂඩ්විධ අනුත්තරිය ධර්‍මයන්ගේ් පහළවීම වේ. චතුර්විධ පටිසම්භිදා ධර්‍මයන්ගේ පහළවීම වේ. නොයෙක් ධාතූන්ගේම ප්‍රතිවේධය වේ. ඒ නා නා ස්වභාවයන්ගේ ප්‍රතිවේධය වේ. විද්‍යාවිමුක්ති ඵලයන්ගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. ශ්‍රොතාපත්ති ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. සකෘදාගාමී ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අනාගාමී ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ. අර්‍හත් ඵලයාගේ ප්‍රත්‍යක්‍ෂකිරීම වේ.´´

7. සාරීපුත්තධම්මචක්ක සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යමෙක්තෙම තථාගතයන් වහන්සේ විසින් පවත්වනලද නිරුත්තරවූ ධර්‍මචක්‍රය මනාකොට ( ඒ අනුවම ) පවත්වාද, මහණෙනි, ( එසේ කිරීමෙහි ) මේ ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරයන් බඳුවූ අනෙක් එක පුද්ගලයෙකුදු මම (නුවණැසින්) නොම දකිමි. මහණෙනි, ශාරීපුත්‍ර ස්ථවිරතෙමේ තථාගතයන් විසින් පවත්වනලද ශ්‍රේෂ්ඨවූ ධර්‍මචක්‍රය මනාකොට ඒ අනුවම පවත්වයි.´´

( එක පුද්ගල වර්‍ගය නිමි, )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: