9. පමාද වර්‍ගය.

1. යසොවුද්ධි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යසසෙහි ( කීර්තියෙහි හා පිරිවරෙහි ) යම් වැඩීමක් වේද, ඒ මේ වැඩීම සුලුවේ. මහණෙනි, වැඩීම් අතුරෙන් ප්‍රඥාවගේ යම් වැඩීමක් වේද, මේ අග්‍රයි. මහණෙනි, එහෙයින් මෙහිදී මෙසේ හික්මිය යුතුයි. ´ ප්‍රඥාව වැඩීමෙන් වැඩෙන්නෙමු ´ යි කියායි. මහණෙනි, තොප විසින් වනාහි මෙසේම හික්මිය යුතුය.´´

2. පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ප්‍රමාදය මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ප්‍රමාදය මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී´´

3. අප්පමාද සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අප්‍රමාදය මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අප්‍රමාදය මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී´´

4. කොසජ්ජ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අලසකම මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මේ අලසකම මහත්වූ අනත්ර්‍‍ථය පිණිස පවතී´´

5. විරියාරම්භ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සම්‍යක් ප්‍රධාන වීය්‍ර්‍යය මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සම්‍යක් ප්‍රධාන වීය්‍ර්‍යය මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී´´

6. මහිච්ඡ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ මහා ලෝභි බව මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, මහා ලෝභි බව මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

7. අප්පිච්ඡ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අලෝභී බව මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අලෝභි බව මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී´´

8. අසන්තුට්ඨි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු නොවන බව මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී´´

9. සන්තුට්ඨි සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ ලද දෙයින් සතුටු වීම මහත්වූ අරීථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, ලද දෙයින් සතුටු වීම මහත්වූ අර්ථය පිණිස පවතී´´

10. අයොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අනුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත් අනර්ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අනුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත්වූ අනර්ථය පිණිස පවතී´´

11. යොනිසොමනසිකාර සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, නුවණින් මෙනෙහි කිරීම මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

12. අසම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සම්‍යක් ප්‍රඥා නැති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සම්‍යක් ප්‍රඥාව නැති බව මහත් අනර්ථය පිණිස පවතී´´

13. සම්පජඤ්ඤ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සම්‍යක් ප්‍රඥා ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

14. පාපමිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ පාප මිතුරන් ඇති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, පාප මිතුරන් ඇති බව මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

15. කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ යහපත් මිතුරන් ඇති බව මහත් අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මෙබඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, යහපත් මිතුරන් ඇති බව මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

16. අකුසලානුයෝග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ අකුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීම හා කුසල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීම මහත්වූ අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මේ අකුසල ධර්‍ම අනුයෝගය හා කුශල ධර්‍ම අනනුයෝගය බඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, අකුශල ධර්‍මයන්ගේ අනුයෝගයද, කුශල ධර්‍මයන්ගේ අනනුයෝගයද මහත් අනත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

17. කුසලානුයෝග සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ කුශල ධර්‍මයන්හි යෙදීම හා අකුසල ධර්‍මයන්හි නොයෙදීම මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතීද, මහණෙනි, මේ බඳුවූ අන් එක ධර්මයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, කුශල ධර්‍මය අනුයෝගය හා අකුශල ධර්‍ම් අනනුයෝගය මහත්වූ අත්‍ර්‍ථය පිණිස පවතී´´

( නවවෙනි වර්‍ගය නිමි. )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: