4. අදන්ත වර්‍ගය.

1. අදන්තචිත්ත සූත්‍රය.

1. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත දමනය නොකරණ ලද්දේ මහත් අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය නොකරන ලද්දේ මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

2. දන්තචිත්ත සූත්‍රය.

2. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත දමනය කරණ ලද්දේ මහත් අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය කරණ ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

3. අගුත්තචිත්ත සූත්‍රය.

3. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත ගොපනය නොකරණ ලද්දේ ( සිහියෙන් රැක බලා නොගන්නා ලද්දේ ) මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත ගොපනය නොකරන ලද්දේ මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

4. ගුත්තචිත්ත සූත්‍රය.

4. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත ගොපනය කරණ ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත ගොපනය කරන ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

5. අරක්ඛිතචිත්ත සූත්‍රය.

5. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත නොරක්නා ලද්දේ මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත නොරක්නා ලද්දේ මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

6. රක්ඛිතචිත්ත සූත්‍රය.

6. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත රක්නා ලද්දේ මහත් අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත රක්නා ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

7. අසංවුතචිත්ත සූත්‍රය.

7. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත ( ආරක්‍ෂා ) නොකරණ ලද්දේ මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත ආරක්‍ෂා නොකරණ ලද්දේ මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

8. සංවුතචිත්ත සූත්‍රය.

8. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත ආරක්‍ෂා කරණ ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත සංවරණය කරණ ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

9. අදන්තාදි සූත්‍රය.

9 ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත දමනය නොකරණ ලද්දේ, ගොපනය නොකරණ ලද්දේ, නොරක්නා ලද්දේ, සංවරය නොකරණ ලද්දේ, මහත් අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය නොකරණ ලද්දේ, ගොපනය නොකරණ ලද්දේ, නොරක්නා ලද්දේ, සංවරය නොකරණ ලද්දේ, මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

10. දන්තාදි සූත්‍රය.

9 ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත දමනය කරණ ලද්දේ, ගොපනය කරණ ලද්දේ, රක්නා ලද්දේ, සංවරය කරණ ලද්දේ, මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත දමනය කරණ ලද්දේ, ගොපනය කරණ ලද්දේ, රක්නා ලද්දේ, සංවරය කරණ ලද්දේ, මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

( සතරවන වර්‍ගය නිමි. )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.