3. අක්කමනීය වර්‍ගය.

1. අක්කමනීය සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ නොවඩන ලද සිත කර්‍මයට යෝග්‍ය නොවේද, එබඳුවූ අනික් එකම කරුණකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත නොවඩන ලද්දේ කර්‍මයට යෝග්‍ය නොවේ.´´

2. කම්මනීය සූත්‍රය

.´´මහණෙනි, යම්සේ වඩන ලද සිත කර්‍මයට යෝග්‍ය වේද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත වඩන ලද්දේ කටයුත්තට යෝග්‍යවේ.´´

3. මහානත්‍ථ සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ නොවඩන ලද සිත මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත නොවඩන ලද්දේ මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

4. මහත්‍ථ සූත්‍රය.

.´´මහණෙනි, යම්සේ සිත වඩන ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත වඩන ලද්දේ මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

5. අපාතුභූත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සිත නොවඩන ලද්දේ. සංසාරයෙන් වෙන්වීම පිණිස පහළ නොවූයේ, මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත නොවඩන ලද්දේ පහළ නොවන ලද්දේ මහත් අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

6. පාතුභූත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සිත වඩන ලද්දේ. සංසාරයෙන් වෙන්වීම පිණිස පහළවන ලද්දේ, මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයතුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත වඩන ලද්දේ සංසාරයෙන් වෙන්වීම පිණිස පහළවන ලද්දේ, මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

7. අබහුලීකත සූත්‍රය.

´´මහණෙනි, යම්සේ සිත නොවඩන ලද්දේ, පුරුදු නොකරණ ලද්දේ, මහත්වූ අනර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත නොවඩන ලද්දේ, නැවත නැවත පුරුදු නොකරණ ලද්දේ, මහත් අනර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

8. බහුලීකත සූත්‍රය.

8. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත වඩන ලද්දේ, පුරුදු කරණ ලද්දේ, මහත්වූ අර්‍ථය පිණිස පවතීද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත වඩන ලද්දේ, පුරුදු කරණ ලද්දේ, මහත් අර්‍ථය පිණිස පවතී.´´

9. දුක්ඛාවහචිත්ත සූත්‍රය.

9. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත නොවඩන ලද්දේ, පුරුදු නොකරණ ලද්දේ, මහත්වූ දුක් ( පමුණුවන්නේ ) වේද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත නොවඩන ලද්දේ, පුරුදු නොකරණ ලද්දේ, දුක් පමුණුවන්නේ වේ.´´

10. පිඛාවහචිත්ත සූත්‍රය.

10. ´´මහණෙනි, යම්සේ සිත වඩන ලද්දේ, පුරුදු කරණ ලද්දේ, සැප පමුණුවන්නේ වේද, එබඳුවූ අනික් එකම ස්වභාවයකුදු මම නොම දකිමි. මහණෙනි, සිත වඩන ලද්දේ, පුරුදු කරණ ලද්දේ, සැප පමුණුවන්නේ වේ.´´

(තුන්වන වර්‍ගය නිමි.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.