63. චුල මාලූඞක්‍ය සුත්‍රය

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කාලයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනේපිඩු මහ සිටුහුගේ ජේතවන නම් වූ ආරාමයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි රහිසිගතව සිත එකඟ කළ

මාලූඞක්‍ය පූත්‍ර තෙරුන් වහන්සේට සිත පළිබඳව මෙබඳු කල්පනාවක් පහළ විය. (එනමි ) ලෝකය සදාකාලිකය කියාද, ලෝකය සදාකාලිකය නොවෙිද කියාද, ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය

කියාද, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියාද, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි, ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියාද, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවෙිය කියාද, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවෙිය

කියාද, , සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවෙිද ඇති නොවෙිද කියාද, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවෙිය ඇති නොවන්නේත් නොවෙිය කියාද, ප්‍රතික්‍පපකරන ලද යමි මෙි දෘෂ්ටීහූ වෙත්ද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ඒ දෘෂ්ටි ප්‍රකාශ නොකළහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට යමි දෘෂ්ටි ප්‍රකාශ නොකළෝද මට එය රුචි නොවෙයි. මට එය ඉවසිය නොහැක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ගොස් එ කාරණය විචාරන්නෙමි. ඉදින් මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවේද කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි, කියා හෝ ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, , සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවේද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා හෝ ප්‍රකාශ කරන්නේ නමි එවිට මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත මහණකමි කරන්නෙමි.

´´ ඉදින් මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවේද කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි කියා හෝ, ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවෙිය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවෙිද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා හෝ ප්‍රකාශ නොකරන්නේ නමි එවිට මම පැවිදකම හැර දමා ගිහිවන්නෙමි ´´ (කියායි. )

2. ඉක්බිති ආයූෂ්මත් මාලූඞක්‍ය පූත්ත ස්ථවිර තෙම සවස් කාලයෙහි සිතින්ත එකඟ කිරීමෙන් නැගිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමි තැනෙක්හිද එහි ගියහ. ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එක් පැත්තක හූන්නේය, එක් පැත්තක හූන් මාලූඞක්‍ය පූත්ත ස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙි කාරණය කීය.

´´ ස්වාමීනි මෙහි රහිසිගතව සිත එකඟ කළ මට සිත පිළිබඳ මෙබඳු කල්පනාවක් පහළ විය. (එනමි )ලෝකය සදාකාලිකය කියාද, ලෝකය සදාකාලික නොවෙය කියාද, ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි, කියා හෝ ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, , සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවේද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා හෝ ප්‍රකාශ කරන්නේ නමි එවිට මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත මහණකමි කරන්නෙමි. ´´ ඉදින් මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවෙිද කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි කියා හෝ, ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවෙිය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවෙිය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවෙිද ඇති නොවෙිද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවෙිය කියා හෝ ප්‍රකාශ නොකරන්නේ නමි එවිට මම පැවිදකම හැර දමා ගිහිවන්නෙමි ´´ (කියායි. )

3 ´´ ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලිකය´ යි දනීද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ලෝකය සදාකාලිකයයි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලික නොවේයයි දනීද, මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලික නොවෙියැයි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලික නොවේය කියා හෝ නොදනීද (එසේ ) නොදන්නහූගේ හා නොදක්නහුගේ යමි මේ නොදනිමි නොදකිමි´ යි යන මෙයම (- මේ කීමම ) සෘජූකම වේ.

4 ´´ ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා දනීද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය´යි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය

කෙළවරක් නැත්තේය කියා දනීද,

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය ´ යි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා

හෝ නොදනීද (එසේ ) නොදන්නහූගේ හා නොදක්නහුගේ යමි මේ නොදනිමි නොදකිමි´ යි යන මෙයම (- මේ කීමම ) සෘජූකම වේ.

5 ´´ ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ ජීවයම ඒ ශරීරය ´ යි කියා දනීද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ඒ ජීවයම ඒ ශරීරය ´ යි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවය අනිකෙක, ශරීරය අනිකෙකැයි දනීද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ජීවය අනිකෙක, ශරීරය අනිකෙකැයි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ ජීවයම ඒ ශරීරය ´ යි කියා හෝ ජීවය අනිකෙක, ශරීරය අනිකෙකැයි කියා හෝ නොදනීද (එසේ ) නොදන්නහූගේ හා නොදක්නහුගේ යමි මේ නොදනිමි නොදකිමි´ යි යන මෙයම (- මේ කීමම ) සෘජූකම වේ.

6. ´´ ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය ´ යි දනීද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය ´ යි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිනොවේයයි දනීද ,මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිනොවේය ´ යි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිනොවෙිය කියා හෝ නොදනීද (එසේ ) නොදන්නහූගේ හා නොදක්නහුගේ යමි මෙි නොදනිමි නොදකිමි´ යි යන මෙයම (- මෙි කීමම ) සෘජූකම වේ.

7. ´´ ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය ´ යිද ඇති නොවේය ´ යි දනීද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය ´ යිද ඇති නොවේය ´ යි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිනොවෙිය ඇතිනොවන්නේත් නොවේය ´ යි දනීද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇතිනොවන්නේත් නොවේයයි ප්‍රකාශ කෙරේවා. ඉදින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සත්වයා මරණින් පසූ ඇති වේ යයිද ඇති නොවේය ´ යිද නොදනීද සත්වයා මරණීන් පසූඇති නොවෙය ඇති නොවන්නේත් නොවේය ´ යිද නොදනීද (එසේ ) නොදන්නහූගේ හා නොදක්නහුගේ යමි මේ නොදනිමි නොදකිමි´ යි යන මෙයම (- මේ කීමම ) සෘජූකම වේ ´´.

8. ´´ මාලූඞක්‍ය පූත්‍රය, කිමද? ඔබට මම මේසේ කීයෙමිද? මාලූඞක්‍ය පූත්‍රය මම ඔබට ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවේය කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි කියා හෝ ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, , සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවේද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා හෝ ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. (මෙහි ) එව මා වෙත බඹසර (බ්‍රහ්මචරියායෙහි ) හැසිරෙව පැවිදිවෙව´´ (යි කීයෙමිද )

´´ ස්වාමීනි එබඳු කීමක් නැත.´´

9 ´´ ඔබ හෝ මට, ´ ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවේය කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි කියා හෝ ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, , සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවේද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවෙිය කියා හෝ ප්‍රකාශ කරන්නේ නමි මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතබඹසරහැසිරෙන්නෙමියි පැවිදිවන්නෙමි ´ යි මෙසේ කීයෙහිද? ´´

´´ ස්වාමීනි එබඳු කීමක් නැත.´´

10. ´´ මාලූඞක්‍ය පූත්‍රය, මම ඔබට ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවේය කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි කියා හෝ ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, , සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවෙිද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා හෝ ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. එව ඔබ මා වෙත බඹසර (බ්‍රහ්මචරියායෙහි ) හැසිරෙව පැවිදිවෙවය, මාලූඞක්‍ය පූත්‍රය මම ඔබට මෙසේත් නොකීවෙමි. ඔබ මට ´ ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවෙිය කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි කියා හෝ ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, , සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවේද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා හෝ ප්‍රකාශ කරන්නේ නමි මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත බඹසරහැසිරෙන්නෙමියි, පැවිදිවන්නෙමියි කීයෙහිත් නොවෙයි. පූරුෂය මෙසේ ඇති කල්හි ( මෙසේ නමි )කවරෙක් කවරෙකු යදින්නෙහිද? (කවරෙකු ඉල්වන්නා හෝ ඉල්වනූ ලබන්නාවෙහිද? )

11. ´´ මාලූඞක්‍ය පූත්‍රය, යමෙක් මට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලිකය නොවේද කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයි කියා හෝ, ජීවය අනිකෙක ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇතිවේද ඇති නොවේද කියා හෝ, සත්වයා මරණින් පසූ ඇති නොවේය ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා හෝ යම්තාක් ප්‍රකාශ නොකරන්නේද, ඒතාක් මම භාග්‍යවතූන් වහන්සේ වෙත පැවිදි නොවන්නෙමියි. මෙසේ කියන්නේ නම්, මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් එය ප්‍රකාශ නොකරණ ලද්දේම වන්නේය. ඉක්බිති ඒ පුද්ගල තෙම කළුරිය කරන්නේය. (ධර්‍මයෙන් ප්‍රතිකාර නොකළ හැක්කෙක් වන්නේය).

12. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, යම්සේ පුරුෂයෙක් තදින් විෂ පෙවූ ඊතලයකින් විදින ලද්දේ වන්නේද, (එතැනට) ඔහුගේ මිත්‍ර නෑදෑයෝ ශල්‍යවෛද්‍යයෙකූ ඉදිරිපත් කරන්නාහුය (එවිට) ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යමෙකූ විසින් විදින ලද්දේ වෙම්ද (ඒ) ක්‍ෂත්‍රියයෙක්ද, බ්‍රාහ්මණයෙක්ද, වෛශ්‍යයෙක්ද, ශූද්‍රයෙක්දැයි යම්තාක් ඒ පුරුෂයා ගැන නොදනිම්ද, ඒතාක්(දැනගන්නාතූරු) මම මේ ඊතලය නොගලවන්නමි.´

´´ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යමෙකූ විසින් විදින ලද්දේ වෙම්ද,(ඒ) නම ඇත්තෙක, මේ ගොත්‍ර ඇත්තෙකැ´යි යම්තාක් ඒ පුරුෂයා ගැණ නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

´´ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යමෙකූ විසින් විදින ලද්දේ වෙම්ද,(ඒ) උස කෙනෙක, මිටි කෙනෙක, මධ්‍යම තරමේ කෙනෙකැ´යි යම්තාක් ඒ පුරුෂයා ගැන නොදනිම්ද ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

´´ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යමෙකූ විසින් විදින ලද්දේ වෙම්ද, (ඒ) කලු කෙනෙක, සුදු කෙනෙක, මගූරුවන්(තලේලලු) කෙනෙකැයි යම්තාක් ඒ පුරුෂයා ගැන නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

´´ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යමෙකූ විසින් විදින ලද්දේ වෙම්ද, (ඔහු) අසවල් ගමේ හෝ නියම්ගමේ හෝ නුවර හෝ යයි´ යම්තාක් ඒ පුරුෂයා ගැණ නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

´´ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යමෙකූ විසින් විදින ලද්දේ වෙම්ද, (එය) ඉදින් මහ දුන්නක්ද ඉදින් කුඩා දුන්නක්දැයි ඒ දුන්න (ගැණ) යම්තාක් නොදනිම්ද , ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

´´ ඔහු මෙසේ කියන්නේය. යම් දුනු දිය (දුන්නේ බැඳි ලණුව)කින් විදින ලද්දේ වෙම්ද, (ඒ)වරා නූලින් කරන ලද්දක්ද, හණ නූලින් කරන ලද්දක්ද, නහරවලින් කරන ලද්දක්, මරුවවරා නූලින් කරන ලද්දක්දැ´යි දුනුදිය(ගැණ) යම්තාක් නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යම් ඊතලයකින් විදින ලද්දේවෙම්ද, (එය) ඉදින් පර්‍වත දියකඩක හටගන්නක්ද, රෝපණය කළ දෙයකින් සාදන ලද්දක්දැ´යි යම්තාක් ඊතලය ගැන නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

´´ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යම් ඊතලයකින් විදින ලද්දෙම්ද, (එය) යම් පක්‍ෂියෙකූගේ පියාපත්වලින් වෙලන ලදද, ඒ ඉදින් ගිජුලිහිණියෙකූගේද, ඉදින් ලෝ තූඩුවකූගේද, උකූස්සෙකූගේද,

මොණරෙකූගේද, කරහීන් ලිහිණියකූගේදැ´යි යම්තාක් නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.

´´ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´´යම් ඊතලයකින් විදින ලද්දේ වෙම්ද, (එය) යමෙකූගේ් නහරවලින් වෙළන ලදද (ඒ) ඉදින් ගොණෙකූගේද, ඉදින් මීමෙකූගේද, ඉදින් කලු සිංහයකූගේද, ඉදින්

මුවෙකූගේදැයි ඒ ඊතලය (ගැණ) යම්තාක් නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

ඔහු මෙසේ කියන්නේය. ´යම් ඊතලයකින් විදින ලද්දේ වෙම්ද, (එය) ඉදින් ඊතලයක්ද, ඉදින් තියුණු ඊතලයක්ද, ඉදින් වෙකණ්ඩයක්ද, ඉදින් නාරාචයක්ද, ඉදින් වසුදතක්ද, ඉදින් කණේරුපතක්දැ´යි ඊය(ගැණ) යම්තාක් නොදනිම්ද, ඒතාක් මම මේ ඊතලය නොගලවන්නෙමි.´

13. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ඒ පුරුෂයා විසින් (යටකී) කරුණු නොදන්නා ලද්දේම වන්නේය. එකල ඒ (විදුම්ලද) පුරුෂයා කළුරිය කරන්නේය.

´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, එපරිද්දෙන්ම යමෙක් යම්තාක් මට භාග්‍යවතූන් වහන්සේ ලෝකය සදාකාලිකය කියා හෝ ලෝකය සදාකාලික නොවේය කියා හෝ ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය කියා හෝ

ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා හෝ, ඒ ජීවය ඒ ශරීරය කියා හෝ, ජීවය අනිකෙක, ශරීරය අනිකෙක කියා හෝ, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇති වේය කියා හෝ, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇති නොවේය කියා හෝ, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇතිවේද ඇති නොවේද කියා හෝ සත්‍වයා මරණින් පසු ඇති නොවන්නේය. ඇති නොවන්නේත් නොවන්නේ යයි ප්‍රකාශ නොකරන්නේද, ඒතාක් මම භාග්‍යවතූන් වහන්සේ වෙත බඔසර නොහැසිරෙන්නෙමියි, පැවිදි නොවන්නෙමි යි කියන්යෙනද, එකල්හිද ඒ පුද්ගලතෙම මැරෙන්නේය. (ධර්‍මයෙන් වෙන් වන්නේය.)

14. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ලෝකය සදාකාලිකයයි, දැක්ම ඇති කල්හි හෝ බ්‍රහ්මචය්‍ර්‍යාවෙහි හැසිරීම වන්නේද? එසේ නොවේ. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ලෝකය සදාකාලික නොවේය කියා දැකීම ඇති

කල්හි හෝ බ්‍රහ්මච්‍ර්‍යාවෙහි හැසිරීම වන්නේද? එසේත් නොවේය. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ලෝකය සදාකාලිකයයි දැක්ම ඇති කල්හිද, ලෝකය සදාකාලික නොවේයයි දැකිම ඇති කල්හිද, ඒ මම මේ

ආත්මයේදී යමක් විනාශයයි පැනවීම්ද (ඒ) ඉපදීම ඇත. ජරාව ඇත. මරණය ඇත. ශොක, වැලපීම්, දුක්, දොම්නස්, උපායාසයෝ ඇත්තාහ.

15. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේයයි දැක්ම ඇති කල්හි හෝ බඔසරවස වන්නේද? එසේ නොවේ. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේය කියා දැකීම ඇති කල්හි හෝ බඔසර වස වන්නේද්? එසේත් නොවේමය. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේයයි දැකීම ඇති කල්හි හෝ ඒ මම මේ ආත්මයේදී යමක් විනාශයයි පැනවීම්ද ඒ ඉපදීම ඇත. ජරාව ඇත. මරණය ඇත. ශොක වැලපීම් දුක් දොම්නස් උපායාසයෝ ඇත්තාහ.

16. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ඒ ජීවයම ඒ ශරීරය´යි දැක්ම ඇති කල්හි බඔසරවස වන්නේද? එසේ නොවේ. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ජීවය අනිකක ශරීරය අනිකකැ´යි දැකීම ඇති කල්හි බඔසරවසවන්නේද? එසේද නොවේය. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, ඒ ජීවය ඒ ශරීරය´යි දැකීම ඇති කල්හිද, ජීවය අනිකක, ශරීරය අනිකකැයි දැකීම ඇතිකල්හිද ඒ මම මේ ආතමයේදී යමක් විනාශයයි පැනවීම්ද, (ඒ) ඉපදීම ඇත, ජරාව ඇත, මරණය ඇත, ශොක වැලපීම් දුක් දොම්නස් උපායාසයෝ ඇත්තාහ.

17. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇතිවේයයි දැකීම ඇති කල්හි හෝ බඔසර වස වන්නේද? එසේ් නොවේ. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇති වේය´යි දැකීම ඇති කල්හිද,

මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇති නොවේයයි දැකීම ඇතිකල්හි හෝ ඒ මම මේ ආත්මයේදී යමක් විනාශයයි පැනවීම්ද, ඒ ඉපදීම ඇත. ජරාව ඇත, මරණය ඇත. ශොක , වැළපීම්, දුක්, දොම්නස් උපායාසයෝ ඇත්තාහ.

18. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇතිවේද, ඇති නොවේදැයි දැකීම ඇතිකල්හි හෝ බඔසරවස වන්නේද? එසේ නොවේ. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, සත්‍වයා මරණින්පසු ඇති නොවේ. ඇතිනොවන්නේත් නොවේය´යි දැකීම ඇති කල්හි බ්‍රහ්මච්‍ර්‍යාවෙහි හැසිරීම වන්නේද? එසේත් නොවේය. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, සත්‍වයා මරණින් පසු ඇතිවේද ඇති නොවේ දැයි දැකීම් ඇති කල්හිද ඇති නොවේ, ඇති නොවන්නේත් නොවේය කියා දැකීම ඇති කල්හිද, ඒ මම මේ ආත්මයේදී යමක් විනාශයයි පැනවීම්ද (ඒ) ඉපදීම ඇත, ජරාව ඇත. මරණය ඇත. ශොක, වැලපීම්, දුක්, දොම්නස් උපායාසයෝ ඇත්තාහ.

19. ´´ මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, එහෙයින් මෙහි මා විසින් ප්‍රකාශ නොකරණ ලද්ද වශයෙන් දරව්. මා විසින් ප්‍රකාශ කරණ ලද්ද, ප්‍රකාශ කරණ ලද්ද වශයෙන් දරව්. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, මා විසින් කූමක් ප්‍රකාශ නොකරණ ලද්ද? මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, මා විසින් ලෝකය සදාකාලිකයයිද ප්‍රකාශ නොකරන ලදී. මා විසින් ලෝකය සදාකාලික නොවේයයිද ප්‍රකාශ නොකරන ලදී. මා විසින් ලෝකය කෙළවරක් ඇත්තේය´යිද ප්‍රකාශ නොකරන ලදී. මා විසින් ලෝකය කෙළවරක් නැත්තේයයිද ප්‍රකාශ නොකරන ලදී. මා විසින් ඒ ජීවයම ඒ ශරීරයයිද ප්‍රකාශ නොකරන ලදී. මා විසින් ජීවය අනිකක ශරීරය අනිකකැයද ප්‍රකාශ නොකරනලදී. මා විසින් සත්‍වයා මරණින් පසු ඇතිවේය´යි ද ප්‍රකාශ නොකරනලදී. මා විසින් සත්‍වයා මරණින් පසු ඇති නොවේය´යිද ප්‍රකාශ නොකරනලදී. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, මා විසින් සත්‍වයා මරණින් පසු ඇතිවේද ඇති නොවේය´යිද ප්‍රකාශ නොකරනලදී. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, මා විසින් සත්‍වයා මරණින්පසු ඇති නොවේය ,ඇති නොවන්නේත් නොවේයයිද ප්‍රකාශ නොකරනලදී. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, කවර හෙයකින් මා විසින් ප්‍රකාශ නොකරන ලදද? මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, එය අර්‍ථයෙන් යුක්ත(-ප්‍රයෝජනයක් ඇති දෙයක්) නොවේ. එය මාර්ග බ්‍රහමච්‍ර්‍යාවට මුල්වන (-ශීල මාත්‍රයකූදු) නොවේ. එය සසර කලකිරීම පිණිස , සසර නොඇලීම පිණිස, කෙලෙස් නැති කිරීම පිණිස, කෙලෙස් සංසිඳුවීම පිණිස, නුවණින් දැනීම පිණිස, සත්‍යාවබොධය පිණිස, නිර්‍වාණය පිණිස, නොපවතී. එහෙයින් මා විසින් එය ප්‍රකාශ නොකරන ලදී.

20. ´´මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, මා විසින් කූමක් ප්‍රකාශ කරන ලදද? මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, මා විසින් මේ දුක යයි ප්‍රකාශ කරන ලදී. මා විසින් මේ දුක් උපදවන හේතූව යයි ප්‍රකාශ කරන ලදී. මා විසින් මේ

දුක් නැතිකිරීම යයි ප්‍රකාශ කරන ලදී. මා විසින් මේ දුක් නැතිකිරීමට පමුණුවන පිළිපැදීමය´යි ප්‍රකාශ කරන ලදී. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, මා විසින් එය කවර හෙයකින් ප්‍රකාශ කරන ලද්ද? මාලුඬක්‍ය

පුත්‍රය, එය වනාහී අර්‍ථයෙන් යුක්ත වේ් මාර්‍ග බ්‍රහ්මච්‍ර්‍යාවට මුල්වන්නේ වේ. එය සසර කලකිරීම පිණිස, සසර නොඇලීම පිණිස. කෙලෙස් නැති කිරීම පිණිස, කෙලෙස් සංසිඳුවීම පිණිස,

නුවණින් දැනගැනීම පිණිස, සත්‍යායබොධය පිණිස, නිර්‍වාණය පිණිස පවතී. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, එහෙයින් මා විසින් එය ප්‍රකාශ නොකරන ලදී. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, එහෙයින් මා විසින් එය ප්‍රකාශ කරන ලදී. මාලුඬක්‍ය පුත්‍රය, එහෙයින් මා විසින් එය ප්‍රකාශ නොකරන ලද්ද. ප්‍රකාශ නොකරන ලද්ද වශයෙන් දරව්. මා විසින් එය ප්‍රකාශ කරන ලද්ද, ප්‍රකාශ කරන ලද්ද වශයෙන් දරව´´.

භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මෙය වදාළහ. සතූටු සිත් ඇති මාලුඬක්‍ය පුත්‍ර ස්ථවිර තෙම භාග්‍යවතූන් වහන්සේගේ කීමට සතූටු විය.

තූන් වන චූල මාලුඬක්‍ය සූත්‍රය නිමි.(2-3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: