56. උපාලි සූත්‍රය.

1. මා විසින් මෙසේ අසනලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නාලන්‍දා නම් නුවර පාවාරික නම් සිටුහුගේ අඹ උයනෙහි කරවනලද විහාරයෙහි වැඩ වාසය කරති. එකල්හි වනාහි නිගන්ඨනාත පුත්‍රතෙමේ මහත්වූ නිගණ්ඨ පිරිසක් සමග නාලන්‍දා නුවර වාසය කරයි. එකල්හි දීතපස්සී නම් නිගන්ඨතෙම නාලන්‍දා නුවර පිඩු පිණිස හැසිර පසු බත් කාලයෙහි පිණ්ඩපාතයෙන් වැලකුනේ පාවාරික නම් අඹ උයන යම් තැනක්හිද, භග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනෙක්හිද, එතැනට ගියේය. ගොස් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටුවූයේය. සතුටුවිය යුතුවූ සිහිකොට යුතුවූ කථාව කොට නිමවා එක් පැත්තක සිටියේය. එක් පැත්තක සිටියාවූම දීතපස්සී නම් නිණ්ඨයාට භග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළහ. ,තපස්සිය, ආසන ගත්තාහ. ඉඳින් කැමැත්තෙහි නම් හිඳ ගනුවයි ,(කීහ.) මෙසේ කීකල්හි දීතපස්සී නම් නිගන්ඨ තෙම එක්තරා මිටි අස්නක් ගෙණ එක් පැත්තක වඩිවිය. එක් පැත්තක වන්නාවූ දීගතපස්සී නම් නිගන්ඨයාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළහ.

2. ´´තපස්සිය, නිගන්ඨනාත පුත්‍රතෙම පාපකර්‍මය කිරීම පිණිස කෙතෙක් කර්‍ම පනවාදැයි, ,(දක්වාදැයි ඇසූහ.) ,ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස, කර්‍මය කර්‍මයයි පනන්වට නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රහට පුරුද්දක් නැත. ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස, දණ්ඩය දණ්ඩයයිම පනවන්ට නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාගේ පුරුද්දක් වේයයි, කීය. ,තපස්සිය, නිගන්ඨනාථ පුත්‍රතෙම පාප කර්‍ම කිරීමට පාපකර්‍මයාගේ පැවැත්මට කෙතෙක් නම් දණ්ඩයන් පනවාද,? ,ඇවැත්නි ගෞතමයන් වහන්ස, නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර තෙම පාප කර්‍මය කිරීමට පාප කර්‍මයාගේ පැවැත්මට දණ්ඩ තුණක්ම පනවයි. එනම් කාය දණ්ඩය, වචී දණ්ඩය, මණෝ දණ්ඩය යන තුනයි,.

3. ´´තපස්සිය, කිමෙක්ද? කාය දණ්ඩය අනිකක්මද? වචී දණ්ඩය අන්කක්මද? මනෝ දණඩය අනිකක්මද? , ,ඇවැත්නි ගෞතමයන් වහන්ස, කාය දණ්ඩය අනිකක්මය, වචී දණ්ඩය අනිකක්මය, මනෝ දණ්ඩය අනිකක්මය,. ,තපස්සිය, මෙසේ බෙදන ලද්දාවූ මෙසේ වෙන් කරන ලද්දාවූ මේ දණ්ඩ තුන අතුරෙන් කවර නම් දණ්ඩයක් නිගන්ඨනාථ පුත්‍රතෙම පාප කර්‍ම කිරීමට පාපකර්‍මයාගේ පැවැත්මට ඉතා මහත් වරදයයි දක්වාද? ඉදින් කාය දණ්ඩය හෝ වේද? ඉතින් වචී දණ්ඩය හෝ වේද? ඉතින් මනෝ දණ්ඩය හෝ වේද,?

4. ´´ ඇවැත්නි, ගෞතමයානන් වහන්ස, මෙසේ බෙදෙන ලද්දාවූ මේ දණ්ඩ තුන අතුරෙන් කාය දණ්ඩය නිගණඨනාථ පුත්‍රතෙම පාප කර්‍මය කිරීමට පාප කර්‍මයාගේ පැවැත්මට ඉතා මහත් වරදයයි දක්වයි. වචී දණ්ඩය එසේ නොදකිවයි. මනෝ දණ්ඩය එසේ නොදක්වයි,.

´´තපස්සිය, කාය දණ්ඩයයි කියන්නෙහිද?, ,ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස, කාය දණ්ඩයයි, කියමි. ,තපස්සිය, කාය දණ්ඩයයි කියන්නෙහිද?, ,ඇවැත්නි ගෞතමයානන් වහන්ස, කාය දණ්ඩයයි , යි කියමි. ,තපස්සිය, කාය දණ්ඩයයි කියන්නෙහිද?, ,ඇවැත්නි, ගෞතමයානන් වහන්ස, කය දණ්ඩයයි කියමියි,. මෙසේ භග්‍යවතුන් වහන්සේ දී තපස්සි නම් නින්ඨයා මේ කීමෙහි තුන්වන වර දක්වා පිහිටුවූහ.

5. මෙසේ වදාල කල්හි දීතපස්සි නම් නිගණ්ඨ තෙම භග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ,ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වනාහී පාපකර්‍මය කිරීමට පාප කර්‍මයාගේ පැවැත්මට කෙතෙක් දණ්ඩයන් පනවන්නෙහිද?, ´´තපස්සිය, තථාගතයන්ට දණ්ඩය දණ්ඩයයි පනවන්ට පුරුද්දක් නැත. තපස්සිය, කර්‍මය කර්‍මයයිම පැනවීම තථාගතයන්ගේ පුරුද්දවේ,. ,ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වනාහි පාපකර්‍මය කිරීමට පාපකර්‍මයාගේ පැවැත්මට කෙතෙක් කර්‍මයන් පනවන්නෙහිද,? ,තපස්සිය, මම වනාහි පාපකර්‍මය කිරීමට පාපකර්‍මයාගේ පැවැත්මට කර්‍ම තුනක් දක්වමි. එනම් කායකර්‍මය, වචීකර්‍මය, මනෝකර්‍මය යන තුනයි,. ,ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස, කිම? කායකර්‍මය අනිකක්මද? වචීකර්‍මය අනික්මද? මනොකර්‍මය අනිකක්මද?, ,තපස්සිය, කායකර්‍මය අනිකක්මය, වචීකර්‍මය අනිකක්මය, මනොකර්‍මය අනිකක්මය,. ,ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස මෙසේ බෙදන ලද්දාවූ මෙසේ වෙන් කරන ලද්දාවූ මේ කර්‍ම තුන අතුරෙන් කවර නම් කර්‍මයක් පාප කර්‍මයක් කිරීමට පාප කර්‍මයාගේ පැවැත්මට ඉතා මහත් වරදයයි දක්වන්නෙහිද? ඉඳින් කායකර්‍මය හෝ වේද? වාක්කර්‍මය හෝ වේද? මනෝකර්‍මය හෝ වේද,? ,තපස්සිය, වනාහී මෙසේ බෙදන ලද්දාවූ මෙසේ වෙන් කරන ලද්දාවූ මේ කර්‍ම තුන අතුරෙන් මනෝකර්මය පාපකර්මය කිරීමට, පාප කර්‍මයාගේ පැවැත්මට ඉතා මහත් වරද යයි දකවමි. කාය කර්මය එසේ නොවේ,.

6. ,ඇවැත්නි, ගෞතමයන් වහන්ස, මනෝ කර්‍මයයි කියන්නෙහිද,? ,තපස්සිය, මනෝ කර්ම යයි කියමි, . ,ඇවැත්නි ගෞතමයන් වහන්ස, මනෝ කර්‍මයයි කියන්නෙහිද,? ,තපස්සිය, මනෝ කර්මයයි කියමි., ,ඇවැත්නි, මනෝ කර්ම යයි කියන්නෙහිද?,

,තපස්සිය, මනෝ කර්ම යයි කියමි,. මෙසේ දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම භාගෘවතුන් වහන්සේ මේ කීමෙහි තුන්වෙනි වර දක්වා පිහිටුවා හුනස්නෙන් නැගිට නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර තෙමේ යම් තැනෙක්හිද එතැනට ගියේය.

7. එසමයෙහි වනාහි නිගණ්ඨනාත පුත්‍ර තෙම උපාලි ගෘහපතියා ප්‍රධාන කොට ඇති බාලක නම් ගම් වැසි මහත්වූ ගිහි පිරිසක් සමග හුන්නේ වෙයි. නිගණ්ඨනාත පුත්‍ර තෙම එන්නාවූ දීතපස්සී නම් නිගණ්ඨයා දුරදීම දුටුයේය. දැක දීතපස්සි නම් නිගණ්ඨයාට මෙසේ කීයේය.

´´තපස්සිය, නුඹ මේ දවල් කාලයෙහි කොහි සිට එන්නෙහිද?, ,ස්වාමීනි, මම මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ සමීපයෙහි සිට එමි,.

´´තපස්සිය, ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග තොපගේ කිසියම් කථාබහෙක් වූයේද? , ,ස්වාමීණි, ශ්‍රමණ ගෞතමයන් හා සමග මාගේ කිසියම් කථා බහෙක් වූයේය,.

´´තපස්සිය, ශ්‍රමණ ගෞතමයන් හා සමග තොපගේ කිසි යම් කථාබහෙක් කෙසේ නම් වූයේද?,

එකල්හි දීතපස්සි නිණ්ඨතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග පැවැත්වූ කථා සල්ලාපය යම්තාක් වීද, ඒ සියල්ල නිණ්ඨනාත පුත්‍රයාට කීයේය.

8. මෙසේ කීකල්හි නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම දීගතපස්සි නිගන්ඨයාට මෙසේ කීයේය. ,තපස්සිය, යහපත, යහපත, මනා කොටම ශාස්තෘහුගේ ශාත්‍රය දන්නාවූ උගත් ශ්‍රාවකයෙකු විසින් යම්සේ නම් එසේම දීගතපස්සි නම් නිගණ්ඨයා විසින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට ප්‍රකාශ කරණලදී. මෙසේ මහත්වූ මේ කාය දණ්ඩය හා සමකරන විට ලාමකවූ මනෝ දණ්ඩය කුමක්ද? කාය දණ්ඩයම පාප කර්ම කිරීමට පාප කර්මයාගේ පැවැත්මට ඉතා මහත් වරදවේ වාක් දණ්ඩය එසේ නොවේ. මනෝ දණ්ඩය එසේ නොවේයයි´´ (කීයේය).

මෙසේ කී කල්හි උපාලි ගෘහපතිතෙම නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. ,ස්වමීනි, තපස්සීතෙම යහපත, යහපත, මනාකොට ශාස්තෘහුගේ ශාසනය දන්නාවූ උගත් ශ්‍රාවකයෙකු විසින් යම්සේද එසේම පින්වත් තපස්සී විසින් ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට ප්‍රකාශ කරනලදී. මේ මෙසේ මහතවූ මේ කාය දණ්ඩය හා සම කරනවිට, ලාමකවූ මනෝ දණ්ඩය කුමක්ද? කාය දණ්ඩයම පාපකර්‍මය කිරීමට, පාප කර්‍මයාගේ පැවැත්මට ඉතා මහත් වරද වේ. වාක් දණ්ඩය එසේ නොවේ. ස්වාමීනි, එබැවින් මමද යමි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට මේ කරණයෙන් වාදය අරෝපනය කරන්නෙමි. ඉඳින් මට ශ්‍රමණ ගෞතමතෙමේ පින්වත් තපස්සී විසින් යම්සේ (ඒ කීමෙහි) පිහිටුවන ලදද, එසේ පිහිටන්නේ නම් යම්සේ බලවත් පුරුෂයෙක් දික් ලොම් ඇති එළුවෙකු ලොම් වලින් ගෙන මෙහාට අදින්නේද, තල්ලුකරන්නේද, එහාමෙහා අදින්නේද, එපරිද්දෙකන්ම මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වාදයෙන් වදකොට අදින්නෙමි තල්ලු කරන්නෙමි. එහාට මෙහාට අදින්නෙමි. යම්සේ නම් බලවත්වූ හණවැහැරි සෝදන්නෙක් මහත්වූ සොන්ඩිකා කළාලයක් (හනමිටියක් ) ගැඹුරුවූ දියවිලෙහි බහා කොන්ගෙණ අදින්නේද, එපරිද්දෙන්ම මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වාදයෙන් වාදකොට අදින්නෙමි. එහාට අදින්නෙමි. මෙහාට අදින්නෙමි. එහා මෙහා අදින්නෙමි.

´´ යම්සේ නම්බලවත් වූ සුරා ධූර්‍තයෙක් රා පෙරන මටුලු කස්ස කොන් අල්වාගෙණ යටට පිඹින්නේද, ඉවතට පිඹින්නේද, නැවත නැවත ගසාදමන්නේද, එපරිද්දෙන්ම මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වාදයෙන් වාදකොට පාතට පිඹින්නෙමි. බැහැරට පිඹින්නෙමි. ගසාදමන්නෙමි. යම්සේ නම් හැට අවූරුදුවූ හස්තියෙක් ගැඹුරුවූ පොකුණකට බැස හණදොවීම නම් ක්‍රීඩාවිශේෂයකින් ක්‍රීඩා කෙරේද, එපරිද්දෙන්ම මම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් හණදොවීම වැනිවූ ක්‍රීඩාවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නෙමි. ස්වාමීනි, එබැවින් මමද යමි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට මේ කාරණයෙන් වාදය නගන්නෙමියි, කීයේය. ,ගෘහපතිය, යව. නුඹ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග මේ කාරණයෙන් වාදකරව. ගෘහපතිය, මම හෝ වනහී ශ්‍රමණ ගෞතමයා හට වාදය නගන්නෙමි. දී තපස්සි නිගණ්ඨයා හෝ නුඹ හෝ (වාදකරන්නේයයි), කීය.

9. මෙසේ කී කල්හි දීතපස්සි නිගණ්ඨතෙම නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට මෙය කීයේය. ,ස්වාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට වාදය නගන්නේය යන යමක්වේද, මෙය මට රුචිනොවේ. ස්වාමීනි, ශ්‍රමණ ගෞතමතෙම වනාහි මායා දන්නේය. යම් මායාවකින් අන්‍ය තිත්‍ර්‍ථකයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් හරවාගනීද, එබදුවූ පෙරළීම කරන්නාවූ දනීයයි, (කීය). තපස්සිය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයාගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක්වේද යන යමක්වේද , මෙයට නම් කරුණු නැත්තේය. අවකාශනැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතමතෙම උපාලි ගෘහපතියාගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වේද, මෙයට නම් කරුණු ඇත්තේය. ගෘහපතිය, යව. නුඹ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් හා සමග මේ කාරණයෙන් වාදකරව. ගෘහපතිය, මම හෝ වනාහී ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට වාදය ගන්නෙමි. දීතපස්සී නිගණ්ඨතෙමේ හෝ (එසේ කරන්නේය ) නුඹ හෝ කෙරෙහියයි, (කීයේය.)

10. දෙවනූවද දීතපස්සී නිගණ්ඨතෙම නගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට මෙය කීයේය. ,ස්වාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට වාදය නගන්නේය යන යමක් වේද මෙය මට රුචි නොවෙයි. ස්වාමීනි, ශ්‍රමණ ගෞතමතෙම මායා දන්නේය. යම් මායාවකින් අන්‍ය තීත්‍ර්‍ථකයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් පෙරලා ගණීද, එබඳුවූ පෙරලීම් කරන්නාවූ මායාවක් දනී., ,තපස්සිය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයාගේ ශ්‍රාවක බවට පැමීණෙන්නේය යන යමක් වේද, මෙයට කරුණු නැත්තේය. අවකාශ නැත්තේය. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම උපාලි ගෘහපතියාගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමෙක්වේද මෙයට කරුණු ඇත්තේමය. ගෘහපතිය, යව. නුඹ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග මේ කාරණයෙහි වාද කරව. ගෘහපතිය, මම හෝ ශ්‍රමණ ගෞතමයාහට වාදය ගන්නෙමි. දීතපස්සී නිගණ්ඨ තෙමේ හෝ නගන්නේය. නුඹ හෝ එසේ කෙරෙහිය,. තුන්වෙනුවේද, දීතපස්සී නිගණ්ඨතෙම නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාහට මෙසේ කීවේය. ,ස්වාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට වාදය නගන්නේය යන යමෙක් වේද මෙය මට රුචි නොවෙයි. ස්වාමීනි, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම මායා දන්නේය. යම් මායාවකින් අන්‍ය තීත්‍ර්‍ථකයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් පෙරලා ගණීද එබඳුවූ පෙරළීම් කරන්නාවූ මායාවක් දනී,. ,තපස්සිය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් බවට පැමිණෙන්නේය යන යමෙක්වේද, එයට කරුනක් නැත. අවකාශක් නැත. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ උපාලි ගෘපතියාගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වේද මෙයට නම් කරුණු ඇතතේය. ගෘපතිය, යව. නුඹ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් සමග මේ කාරණයෙන් වාද කරව. ගෘහපතිය, මම හෝ ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට වාදය ගන්නෙමි. දීතපස්සි නගණ්ඨතෙම හෝ නගන්නේය. නුඹ හෝ එසේ කරන්නෙහියයි, කීයේය.

11. ´´ ස්වාමීනි, එසේයයි, කියා උපාලි ගෘහපතිතෙම නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට උත්තරදී හුනස්නෙන් නැගිට නමස්කාර කොට පාවාරික නම් අඹඋයන යම් තැනකද, භග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද, එතැනට ගියේය. ගොස් භග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එක පැත්තක සිටියේය. එක් පැත්තක සිටියාවූ උපාලි ගෘහපතිතෙමෙ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීයේය. ,ස්වාමීනි, දීතපස්සී නිගණඨ තෙම ආයේද?, ,ගෘහපතිය, දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම මෙහි ආයේයයි, (වදාළහ. ) ,ස්වාමීනි, ඹබ දීතපස්සි නිගණිඨයා සමග කිසියම් කථාබහෙක් වීදැයි, (ඇසීය ). ,ගෘපතිය, දීතපස්සි නිගණ්ඨයා සමග මාගේ කිසියම් කතා බහෙක් වීයයි, (වදාළේය ). ,ස්වාමීනි, දීගතපස්සී නිගණ්ඨයා සමග ඔබ වහන්සේගේ කෙබඳු කථාවක් වීදැයි, ඇසීය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දීතපස්සී නිගණ්ඨයා සමග වූ කථාසල්ලාපය යම්තාක් වීද? ඒ සියල්ල උපාලි ගෘහපතියාහට කීහ.

12. මෙසේ කී කල්හී උපාලි ගෘහපති තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්ඍේට මෙය කීයේය. ,සවාමීනි, යහපත, යහපත, තපස්සී තෙම මනාකොටම ශාසතෘහුගේ අනුශාසනය දන්නාවූ උගත් ශ්‍රාවකයකු විසින් යමි සේද එපරිද්දෙන්ම දීතපස්සී නිගණ්ඨයා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්ඍේට ප්‍රකාශ කරණලදී.

´´ මෙසේ මහත්වූ මෙී කායදණ්ඩය හා සමකර බලනවිට ලාමකවූ මනොදණ්ඩය කුමක්ද? පාපකර්‍මය කිරීමට පාපකර්‍මයාගේ පැවැත්මට කායදණ්ඩයම ඉතා මහත් වරදවෙී. වාක්දණ්ඩය එසේ නොවෙි. මනොදණ්ඩය එසේ නොවෙිය,යි (කීයේය).

13. ´´ගෘහපතිය, ඉදින් නුඹ සත්‍යයෙහි පිහිටා කථාකරන්නෙහි නමි මෙහි අපගේ කථාසල්ලාපය වන්නේය,යි (වද්‍රළහ) ´´ස්වාමීනී, මම සත්‍යයෙහි පිහිටා කථාකරන්නෙමි. මෙහි අපගේ කථාසල්ලාපය වෙීවා,යි(කීයේය). ,ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? මෙි ලෝකයෙහි නිගණ්ඨයෙක් හටගත් ආබාධ ඇත්තේ, දුකට පැමිණියේ, දැඩි ගිලන්වූයේ, සිහිල්දිය අත්හැරියේ උණු දිය සේවනය කරන්නෙක් වන්නේය. හෙතෙම සිහිල්දිය නොලබන්නේ කළුරිය කරන්නේය. ගෘහපතිය, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම මොහු කොතැන්හි උපදීයැයි දක්වන්නේද?,

´´ සවාමීනි, මනොසත්ත නමි දෙවි කොටසක් ඇත්තේය. හෙතෙම එහි උපදියි,.

´´ එයට හේතු කවරේද?,

´´ සවාමීනි, හෙතෙම වනාහි සිත පිළිබඳ වූයේ කළුරිය කෙරේ,යයි (කීයේය). ,ගෘහපතිය, ගෘහපතිය, කල්පනාකොට ප්‍රකාශකරව. නුඹගේ පළමු කීම හා පඍුව කීම හෝ පඍුව කීම හා පළමු කීම හෝ නොගැළපේ. ගෘහපතිය, .සවාමීනි මම සත්‍යයෙහි පිහිටා කථා කරන්නෙමි. මෙහි අපගේ කථා සල්ලාපය වෙිවා. යන මෙි වචනය තොප විසින් කියන ලද්දේමය.

´´ සවාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ කියන නමුත් කායදණ්ඩයම පාපකර්‍මය කිරීමට පාපකර්‍මයාගේ පැවැත්මට ඉතා මහත් වරදවෙි. වාක්දණ්ඩය එසේ නොවෙි. මනෝ දණ්ඩය ඵසේ නොවෙි,යයි (කියේය).

14. ´´ගෘහපතිය, ඵය කුමකැයි හඟින්නේහිද? මෙි ලෝකයෙහි නිගණ්ඨයෙක් තෙම සතර ආකාර සංවරයෙන් සංවරවූයේ, සියලු පවිවලින් වැළකීමෙන් වලකින ලද පවි ඇත්තේ සියලු පවිවලින් වැලකීමෙන් යුක්ත වූයේ, සියලු පවින් වැලකීමෙන් දුරුකරන ලද පවි ඇත්තේ, සියලු පවින් වැලකීමෙන් ස්පර්‍ෂ කරන ලද්දෙක් වන්නේය. හෙතෙම ඉදිරියට ගමන් කරනනේද පස්සට ගමන් කරනනේද බොහෝවූ කුඩා සතුන් නසයි. ගෘහපතිය, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම මොහුට කවර විපාකයක් දක්වාද,යි (ඇසූහ). ,සවාමීනි, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම මොහුට කවර විපාකයක් දක්වාදැ,යි (ඇසූහ). ,සවාමීනි, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම නොසිතා කළ කර්‍මය මහාසාවද්‍ය (මහත් වරද) යයි නොදක්වන්නේය,යි (කීයේය). ,ගෘහපතිය, ඉදින් සිතා කරයි නමි, (කෙසේද?) ,සවාමීනි, මහාවාසාවද්‍යාවෙි., ,ගෘහපතිය, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම චෙිතනාව කවර කොටසෙක්හි නියම කෙරේද?, ,සවාමීනි, මනොදණ්ඩ කොටසෙහිය,යි (කීයේය). ,ගෘහපතිය, ගෘහපතිය, කල්පනාකොට ප්‍රකාශ කරව. නුඹගේ පළමු වචනය හා පසුව කී වචනයද පසුව කී වචනය හා පළමු කී වචනයද නොගැළපේමය. ගෘහපතිය, .සවාමීනි, මම සත්‍යයෙහි පිහිටා කථා කරන්නෙමි. මෙහි අපගේ කථා සල්ලාපය වේවා.යි තොප විසින් මේ වචනය කියන ලදමය., ,සවාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ කියන නමුත් කායදණ්ඩයම පාපකර්‍මය කිරීමට පාපකර්‍මයාගේ පැවැත්මට මහාසාවද්‍යවෙී. වාක්දණ්ඩය එසේනොවෙී. මනොදණ්ඩය එසේනොවෙී,යයි (කීයේය).

15. ´´ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? මෙී නාලන්‍ද්‍රව සමෘඬ වූවාද ඉතා සමෘඬ වූවාද බොහෝ ජනයා ඇත්තීද? මිනිසුන්ගෙන් ගැවසීගන්නා ලද්දීද?, ´´ සවාමීනි, එසේය. මේ නාලන්‍ද්‍රව සමෘඬ වූවාද ඉතා සමෘඬ වූවාද බොහෝ ජනයා ඇත්තීද, මිනිසුන්ගෙන් ගැවසීගන්නා ලද්දීද වේ,. ,ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? මෙහි ඔසවාගත් කඩුවක් ඇති පුරුෂයෙක් එන්නේය. හෙතෙම මෙසේ කියන්නේය. .මම මේ නාලන්ද්‍ර නුවර යම් පමණ ප්‍රාණීහු වෙත්ද, ඔවුන් එක ක්‍ෂණයකින් එක මොහොතකින් එකම මස් ගොඩක් එකම මස් රැසක් කරන්නෙමි. යි (කියන්නේය). ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඒ පුරුෂතෙම මේ නාලන්ද්‍ර නුවර යම් පමණ ප්‍රාණීහු වෙත්ද, ඔවුන් එක ක්‍ෂණයකින් එක මොහොතකින් එකම මස් ගොඩක් එකම මස් රැසක් කරන්නට සමර්ථවේද,?

´´ සවාමීනි, පුරුෂයන් දසදෙනෙකුත් විසිදෙනෙකුත් තිස්දෙනෙකුත් හතලිස් දෙනෙකුත් පණස් දෙනෙකුත් මේ නාලන්ද්‍ර නුවර යම්තාක් ප්‍රාණීහු වෙත්ද, ඔවුන් එක ක්‍ෂණයකින් එක මොහොතකින් එකම මස් ගොඩක් එකම මස් රැසක් කරන්නට අසමර්ථ වෙත්. ලාමකවූ එක් පුරුෂයෙක් කෙසේ නම් සමර්ථ වේද, ,ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඎඬිබල ඇති, හිත වසඟ කරගත් ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ මෙහි එන්නේය. හෙතෙම මෙසේ කියන්නේය. .මම මේ නාලන්ද්‍ර නුවර එකම සිත දූෂ්‍යවීමකින් හඑ කරන්නෙමි.යි (කියන්නේය).,ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඎද්ධිබල ඇති, හිත වසඟ කරගත් ඒ මහණ තෙමේ හෝ බමුණු තෙමේ හෝ මේ නාලන්ද්‍ර නුවර එකම සිත් දූෂ්‍යවීමකින් හඑ කරන්නට සමත්‍ර්‍ථ වේද,? ,සවාමීනි, නාලන්ද්‍රව වැනි නුවරවල් දසයකුදු විස්සකුදු තිහකුදු හතලිහකුදු පණසකුදු සිත වසඟ කරගත් ඒ මහණ තෙමේ හෝ බමුණු තෙමේ හෝ එකම සිත දූෂ්‍යවීමකින් හඑ කරන්නට සමත්‍ර්‍ථවේ. කුඩාවූ

එකම නාලන්ද්‍ර නුවර ගැන කියනු කිම,? ,ගෘහපතිය, ගෘහපතිය, කල්පනා කොට කියව. නුඹගේ පළමු කීම හා පසුව කීමද පසුව කීම පළමු කීමද නොගැළපේමය. ගෘහපතිය, .සවාමීනි මම සත්‍යයෙහි පිහිටා කථාකරන්නෙමි. මෙහි අපගේ කථාසල්ලාපය වේවා.යි මේ වචනය තොප විසින් කියන ලද මය., ,සවාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ කියන නමුත් කායදණ්ඩයම පාපකර්‍ම කිරීමට පාපකර්‍ම පැවැත්වීමට අතිශයින් මහාසාවද්‍යවේ. වචීදන්ඩය ඵසේ නොවේ. මනෝ දණ්ඩය එසේ නොවේ,යයි (කීයේය).

16.,ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හගින්නෙහිද? දණ්ඩකාරණ්‍යය, කාලිඬගාරණ්‍යය, මේඬ්‍යාරණ්‍යය, මාතඞගාරණ්‍යය, (යන මහ වනයන්) ගම් විනාශවී මහා වනයන් වූ සැටි නුඹ විසින් අසන ලදද?, ,සවාමීනි, එසේය. දණ්ඩකාරණ්‍යය, කාලිඬගාරණ්‍යය, මේඬ්‍යාරණ්‍යය, මාතඞගාරණ්‍යය ගම් විනාශවී මහා වනයන් වූ සැටි මා විසින් අසන ලදී. ,ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? කවර කාරණයකින් ඒ දණ්ඩකාරණ්‍යය, කාලිඬගාරණ්‍යය, මේඬ්‍යාරණ්‍යය, මාතඞගාරණ්‍යය ගම් විනාශවී මහා වනයන් වූ සැටි තොප විසින් අසන ලදද?, ,සවාමීනි, සෘෂීන්ගේ සිත් දුෂ්‍යවීමෙන් ඒ දණ්ඩකාරණ්‍යය, කාලිඬගාරණ්‍යය, මේඬ්‍යාරණ්‍යය, මාතඞගාරණ්‍යය ගම් විනාශවී ආරණ්‍යය වීයයි මෙය මා විසින් අසන ලදී., ,ගෘහපතිය, ගෘහපතිය, කල්පනාකොට කියව. තොපගේ පළමු කීම හා පසුව කීමද පසුව කීම හා පළමු කීමද නොගැළපේමය. ගෘහපතිය, සවාමීනි, මම සත්‍යයෙහි පිහිටා කථා කරන්නෙමි. මෙහි අපගේ කථා සල්ලාපය වේවා.යි මේ වචනය තොප විසින් කියන ලදමයයි, (වද්‍රලහ).

17. .සවාමීනි, මම පළමු උපමාවෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි සතුටු සිත් ඇත්තේ පැහැදුනෙමි. එතකුදු වුවත් මම මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසිතුරුවූ ප්‍රශ්න විසඳීම් අසනුකැමැත්තේ්ම මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට විරුද්ධව කථා කළ යුතුයයි හැඟීමි. සවාමීනි, ඉතා යහපත, සවාමීනි, ඉතා යහපත. සවාමීනි, යම්සේ යටිකුරුකොට තබන ලද්දක් උඩුකුරු කරන්නේ හෝ වේද, වසා තබන ලද්දක් වැසුවි හරින්නේ වහා් වෙිද මංමුළාවූවෙකුට මඟ කියන්නේ හෝ වේද, අන්‍ධකාරයෙහි ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි තෙල් පහනක් දරන්නේ හෝ වේද, එපරිද්දෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ප්‍රකාරයෙන් ධර්‍මය ප්‍රකාශ කරණ ලදී. සවාමීනි, ඒ මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණකොට යමි. ධර්‍මයද භිකෂු සඬයාද (සරණකොට යමි) භාග්‍යවතූන් වහන්සේ අද පටන් දිවිහිමි කොට සරණ ගියාවූ උපාසකැයි මා දරණසේක්වා,යි (කීයේය).

18 . ´´ගෘහපතිය, සිතා බලා සුදුස්සක් කරව. සිතා බලා කිරිම නුඹවැනි ප්‍රසිඬ මනුෂයන්ට යහපත් වෙි, යයි (වද්‍රළහ). ´´සවාමීනි, භාග්‍යවතූන් වහන්සේ .සිතා බලා කටයුතු කිරීම තොප වැනි ප්‍රසිඞ මිනිසුන්ටයහපත් වෙයි, යන යමක් මට මෙසේ කීයේද, මෙි කාරණයෙනුත් මම භාග්‍යවතූන් වහන්සේ කෙරෙහි වැඩියෙන්ම සතුටු සිත් ඇත්තේ ප්‍රසන්න වූයේ වෙමි. සවාමීනි, අන්‍ය තීත්ර්‍‍ථකයෝ වූකලී මා වැනියෙකු ශ්‍රාවකයෙකු (වශයෙන්) ලැබී නමි සියළු නාලන්ද්‍ර නුවර උපාලි සිටුතෙම අපගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිනියේයයි කොඩි නංවන්නාහුය. .එතකුදු වුවත් භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මට මෙසේ වද්‍රළහ. .ගෘහපතිය, හිතා බලා සුදුස්සක් කරව. සිතිබලා කටයුතු කිරීම තොප වැනි ප්‍රසිඞ මිනිසුන්ට යහපත් වෙි. (කියායි). සවාමීනි, ඒ මම දෙවනුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණකොට යමි. ධර්‍මයද භිකෂු සඬයාද (සරණකොට යමි). භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවිහිමි කොට සරණ ගියාවූ උපාසකයෙකැයි දරණ සේක්වා,යි (කීයේය).

19. ,ගෘහපතිය, නුඹගේ කුලය බොහෝ කලක් නිගන්ඨයන්ට පිළියෙල කළ ලිඳක් (පැන්මඩුවක්) මෙන් වෙිද? ඵහෙයින් ගෙට ආවාවූ ඹවුන්ට ආහාර දිය යුතුයයි හගින්නෙහිය,යි(වද්‍රලහ). ,සවාමීනි, යමි හෙයකින් මට භාග්‍යවතූන් වහන්සේ ගෘහපතිය, බොහෝ කලක් තොපගේ කුලය නිගන්ඨයන්ට පිළියෙල කළ ලිදක් මෙන් වීද, එහෙයින් පැමණියාවූ ඹවුන්ට ආහාර දිය යුතු කොට හඟින්නෙහිය.යි මෙසේ වද්‍රළේද, මෙයින්ද මම භාග්‍යවතූන් වහන්සේ කෙරෙහි වැඩියෙන්ම සතුටු සිත් ඇත්තේ ප්‍රසන්න වූයේ වෙමි.

´´ සවාමීනි, .ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම මටම ද්‍රනය දිය යුතුයි අන්‍යයන්ට ද්‍රනය දිය යුතු නොවෙි. මගේම ශ්‍රාවකයන්ට ද්‍රනය දිය යුතුයි. අනුන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට ද්‍රනය දිය යුතු නොවෙි. මටම දෙන ලද්ද මහත් ඵල වෙයි. අනුන්ට දෙන ලද්ද මහත් ඵල නොවෙයි. මගේම ශ්‍රාවකයන්ට දෙන ලද්ද මහත්ඵල වෙයි. අනුන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට දෙන ලද්ද මහත්ඵල නොවෙිය.යයි කියන්නේ යයි මා විසින් අසන ලදී. ඵතකුදු වුවත් භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මා නිගණ්ඨයන් හටද දීමෙහි සමාදන් කරවයි. සවාමීනි, ඵහෙත් ඵ් දීමෙහි අපි මෙහි කල් දනිමු. සවාමීනි, ඵ් මම තුන්වෙනුවත් භාග්‍යවතූන් වහන්සේ සරණ කොට යමි. ධර්‍මයද භික්‍ෂු සඬයාද (සරණ කොට යමි). භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මා අද පටන් දිවිහිමි කොට සරණ ගියාවූ උපාසකයෙකැයි දරණ සේක්වා,යි (කීයේය).

20. ඉක්බිති භාග්‍යවතූන් වහන්සේ උපාලි ගෘහපතියාහට පිළිවෙල කථාව වද්‍රළේය. එනම් ද්‍රනය පිළිබඳ කථාවය, සීලය පිළිබඳ කථාවය, සවර්‍ගය පිළිබඳ කථාවය, පඤච කාමයන්ගේ ද්‍රෙෂය, ලාමක බවය, කෙලෙසීමය, නෛෂ්ක්‍රම්‍යයෙහි ආනිසංසය ප්‍රකාශ කළහ. භාග්‍යවතූන් වහන්සේ යමි කලක උපාලි ගෘහපතියා නීරෝගී සිත් ඇත්තකු, මෘදු සිත් ඇත්තෙකු, නීවරනයන් පහවගිය සිත් ඇත්තෙකු, ඔද වැඩි සිත් ඇත්තෙකු, ප්‍රශන්න සිත් ඇත්තෙකු යයි දැනගත් සේක්ද? එකල්හි බුදුවරයන්ගේ තමන් විසින්ම අවබෝධ කරගන්නාලද දුකය, දුකට හේතුය, දුක් නැති කිරීමය, දුක් නැති කිරීමෙි මාර්‍ගය යන චතුස්සත්‍ය ධර්‍මයක් වෙිද, එය ප්‍රකාශ කලහ.

යමිසේ නමි පහව ගිය කළු පැහැ ඇති පිරිසිදු වස්ත්‍රය මනාකොටම රජනය (සායම) අල්වා ගන්නේද, එපරිද්දෙන් උපාලි ගෘහපතියා ඒ ආසනයෙහිම යමි කිසිවක් හට ගැණීම සවභාව කොට ඇත්තේද, ඒ සියල්ල නැතිවීම සවභාව කොට ඇත්තේය යන රාගාදී රජස් රහිතවූ පහවූ රාගාදී මළ ඇති ධර්‍ම චක්‍ෂුස (සෝතාපතති මාර්‍ග ඥානය) පහල වූයේය.

21. ඉක්බිති උපාලි ගෘහපති තෙම දක්නා ලද ආය්‍ර්‍ය සත්‍ය ධර්‍ම ඇත්තේ පැමිණෙනලද සත්‍ය ධර්‍ම ඇත්තේ, දැන ගන්නා ලද සත්‍ය ධර්‍ම ඇත්තේ, බැසගත් සත්‍ය ධර්‍ම ඇත්තේ, තරණය කළාවූ සැක ඇත්තේ, පහවගියාවූ සැක ඇත්තේ, විශාරද බවට පැමිණියේ, ශාසතෘ ශාසනයෙහි පරප්‍රත්‍ය රහිත වූයේ භාග්‍යවතූන් වහන්සේට මෙසේ කීයේය. ,සවාමීනි, දැන් අපි යමු. අපි බොහෝ කෘත්‍ය ඇත්තෝ බොහෝ කටයුතු ඇත්තෝ වෙමු., ,ගෘහපතිය, නුඹ දැන් ඊට කාලය දනුව,යි (වද්‍රළහ.)

ඉක්බිත්තෙන් උපාලි ගෘහපති තෙම භාග්‍යවතූන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගෙන අනුමෝදන්ව හුනස්නෙන් නැගිට භාග්‍යවතූන් වහන්සේ මනා කොට වැඳ සවකීය ගෘහය යමි තැනකද එතැනට ගියේය. ගොස් ද්‍රොරටුපාලයා කැඳවීය. (කැඳවා) යහඑ ද්‍රොරටුපාලය, අද පටන් නිගන්ඨයන්ට හා නිගන්ඨියන්ට ද්‍රොර වසමි. භාග්‍යවතූන් වහන්සේගේ භික්‍ෂුන්ටද භික්‍ෂුණීන්ටද උපාසකයන්ටද උපාසිකාවන්ටද ද්‍රොර නොවසන ලද්දේ වෙයි. ඉඳින් කිසියම් නිගන්ඨයෙක් එයි නම් ඔහුට නුඹ මෙසේ කියව, .සවාමීනි, සිටුව මැනව, ඇතුල් නොවෙව, අද පටන් උපාලි සිටුතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේය. නිගන්ඨයන්ටද නිගන්ඨියන්ටද ද්‍රොරවසනලදී. භාග්‍යවතූන් වහන්සේගේ භික්‍ෂුන්ටද භික්‍ෂුණීන්ටද උපාසකයන්ටද උපාසිකාවන්ටද ද්‍රොර හරිනලදී. .සවාමීනි, ඉඳින් ඔබට ආහාරයෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තේ නම් මෙහිම සිටිනු මැනව, මෙහිම ඔබට ආහාර ගෙනෙන්නාහුය.යි (කියව) ,එසේය සවාමීනි,යි ද්‍රොරටු පාල තෙම උපාලි සිටුහට උත්තර දුන්නේය.

22.දීතපස්සි නිගණ්ඨතෙම, උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේය යන්න ඇසුවෙිය. ඉක්බිති දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයා යමි තැනෙක්හිද එතැනට ගියේය. ගොස් නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. ,සවාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිනියේය. යන මෙය මා විසින් අසන ලදී., ,තපස්සිය, උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක්වෙිද, ඊට හේතු නැත. අවකාශ නැත. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම උපාලි ගෘහපතයාගේ් ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද, මෙයට කරුණු ඇත්තේය.,

23. දෙවනුවද දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. ,සවාමීනි, උපාලි ගෘහපති තෙමි ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේය. යන මෙය මා විසින් අසන ලදී., ,තපස්සිය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක්වෙිද, ඊට හේතු නැත. අවකාශ නැත. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම උපාලි ගෘහපතයාගේ් ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද, ඊට කරුණු ඇත්තේය., තුන්වෙනුවද දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. ,සවාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම වනාහි ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිනියේය. යන මෙය මා විසින් අසන ලදී., ,තපස්සිය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක්වෙිද, ඊට කරුණු නැත. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම උපාලි ගෘහපතයාගේ් ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද, ඊටම කරුණු ඇත්තේය, (කීයේය).

´´ එසේනමි සවාමීනි, මම යමි. ඉදින් උපාලි ගෘහපති තෙමෙි ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිනියේ හෝ වෙිද, නොපැමිණියේ හෝ වෙිදැයි දැනගතිමි., ,තපස්සිය නුඹ යව. උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිනියේ හෝ වෙිද, නොපැමිනියේ හෝ වෙිදැයි දැනගනුව,යි (කීයේය) එකල්හි දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම උපාලි ගෘහපතියාගේ ගෘහය යමි තැනෙක්හිද, එහි ගියේය.

24. ද්‍රෙරටුපාල තෙම එන්නාවූ දීතපස්සී නමිවූ නින්ඨයා දුරදීම දුටුයේය. දැක දීතපස්සි නමි නිගණ්ඨයාට මෙය කීයේය. ,සවාමීනි, සිටිනු මැනව. ඇතුල් නොවනු මැනව. අද පටන් උපාලි සිටුතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේය. නිගණ්ඨයන්ටද නිගන්ඨන්ටද ද්‍රෙර වසන ලදී. භාග්‍යවතූන් වහන්සේගේ භික්‍ෂූන්ටද භික්‍ෂූණීන්ටද උපාසකයන්ටද උපාසිකාවන්ටද ද්‍රෙර හරිනලදී. සවාමීනි, ඉඳින් නුඹ වහන්සේට ආහාරයෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තේ නමි මෙහිම සිටිනු මැනව. මෙතැනට ගෙනෙනවා ඇතැ,යි කීයේය.

´´ ඇවැත්නි, මට ආහාරයෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැතැ,යි කියා එයින් පෙරළා නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම යමි තැනෙක්හිද එහි ගියේය. ගොස් නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට මෙය කීයේය. .සවාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේය යන යමක් ඇද්ද එය සැබෑමය..

25. ,සවාමීනි, උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට වාද්‍රරෝපනය කරන්නේය යන යමක් වෙිද, මෙය මට රුචි නොවෙිමය, .සවාමීනි, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමෙි වනාහි මායාකාරයෙක. යමි මායාවකින් අන්‍යතීත්‍ර්‍ථකයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් පෙරලා ගනීද, එබදු පෙරළාගන්නා මායාවක් දනීය, යි මා කීවිට ඔබ වහන්සේගෙන් ඊට අවසර නොලැබීමි. සවාමීනි, නුඔවහන්සේගේ උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් විසින් ආවර්තනිමායාවෙන් පෙරලා ගන්නා ලද්දේමයය, (කීයේය)

´´ තපස්සීය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද, එයට හේතු නැත. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම උපාලි ගෘහපතයාගේ් ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද´´ එයටම හේතු ඇත.,

26. දෙවනුවද දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. ´´ සවාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේය යන යමක් වෙිද එය සැබෑමය. සවාමීනි´´ උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට වාද්‍රරෝපනය කරන්නේය යන යමක් වෙිද, මෙය මට රුචි නොවෙිමය. සවාමීනි, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම මායාකාරයෙකි. යමි මායාවකින් අන්‍ය තීත්‍ර්‍ථකයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් පෙරලා ගනීද එබදු ආවතීනී මායාවක් දනීයයි මා කීවිට ඔබ වහන්සේ ගෙන් ඊට අවසර නොලැබුනේය. සවාමීනි ඔබ වහන්සෙගේ උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් විසින් ආවර්තනී මායාවෙන් පෙරලා ගන්නා ලද්දේයයි´´ කීය. ´´ තපස්සීය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද ඊට හේතු නැත් මැයි. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම උපාලි ගෘහපතියාගේ් ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද ඊටම හේතු ඇත්තේ වෙි.. තුන්වෙනුවද දීතපස්සි නිගණ්ඨ තෙම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාට මෙය කීයේය ´´ සවාමීනි, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිනියේය යන යමක් වෙිද, එය සැබෑමය. .සවාමීනි, උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්හට වාද්‍රරෝපනය කරන්නේය යන යමක් වෙිද මෙය මට රුචි නොවෙිමය. සවාමීනි, ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමි වනාහි මායාකාරයෙක. යමි මායාවකින් අන්‍ය තීත්‍ර්‍ථකයන්ගේ ශ්‍රාවකයන් පෙරළාගනීද, එබදු ආවර්තනී මායාවක් දනීයයි මා කීවිට ඔබ වහන්සේගෙන් ඊට අවසර නොලැබුනේය. සවාමීනි නුබ වහන්සෙගේ උපාලි ගෘහපති තෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන් විසින් ආවර්තනී මායාවෙන් පෙරලා ගන්නා ලද්දේමයයි´´ කීය. ,තපස්සීය, උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක්වෙිද´´ ඊට කරුණු නැත්තේමය, අවකාශයක් නැත. ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම උපාලි ගෘහපතියාගේ් ශ්‍රාවක බවට පැමිණෙන්නේය යන යමක් වෙිද, ඊටම කරුණු ඇත. තපස්සීය, එබැවින් මමද යමි. ඉදින් උපාලි ගෘහපතිතෙම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේ හෝ වෙිද, නොපැමිණියේ හෝ වෙිදැයි මමම දැන ගනිමි,යි(කීය). ඉක්බිති නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රතෙම මහත් වූ නිගණ්ඨ පිරිස හා සමග උපාලි ගෘහපතියාගේ ගෘහය යමි තැනෙක්හිද එහි ගියේය.

27. ද්‍රෙරටු පාලතෙම එන්නාවූ නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයා දුරදීම දුටුයේය. දැක නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයාට මෙය කීයේය. ,සවාමීනී, සිටිනුමැනව ඇතුඵ තොවෙතු මැතව. අද පටත් උපාලි සිටුතෙම ශ්‍රමණ ගෞකමයත්ගේ ශ්‍රාවක බවට පැමිණියේය. තිගණ්ඨයත්ටද තිගණ්ඨීත්ටද ද්‍රෙර වසතලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ භික්‍ෂූන්ටද භික්‍ෂුණීන්ටද උපාසකයින්ටද උපාසිකාවන්ටද ද්‍රෙර හරිනලදී. සවාමීනි, ඉදින් නුඹ වහන්සේට ආහාරයෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තේ නමි මෙහිම සිටිනු මැනව මෙතැනට ගෙනෙනවා ඇතැයි, කීය.

,යහථ ද්‍රෙරටු පාලය එසේවීනමි, උපාලි ගෘහපතිතෙම යමි තැනකද එහි යව. ගොස් උපාලි ගෘහපතියාට මෙසේ කියව. ,සවාමීනි, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම මහත්වූ නිගණ්ඨ පිරිස සමග ද්‍රෙර කොටුවෙන් පිටත සිටියේය. හෙතෙම නුඹ වහන්සේගේ දැකීම කැමැත්තේයයි. (කියව), ,එසේය සවාමීනි, කියා ද්‍රෙරටු පාලතෙම නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට උත්තරදී උපාලි ගෘහපතයා යමි තැනකද එහි ගියේය. ගොස් උපාලි ගෘහපතියාට මෙසේ කීයේය. ,සවාමීනි, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම මහත්වූ නිගණ්ඨ පිරිස සමග ද්‍රෙර කොටුවෙන් පිටත සිටියේය. හෙතෙම නුඹ වහන්සේගේ දැකීම කැමැත්තේයයි, (කිය.)

´´ යහළු ද්‍රෙරටු පාලය, එසේ වී නමි මඬ්‍යම ද්වාරශාලාවෙහි ආසන පනවවයි, (කිය.) ,එසේය සවාමීනි, කියා ද්‍රෙරටු පාලතෙම උපාලි ගෘහපතියාට උත්තරදී, මඬ්‍යම ද්වාරශාලාවෙහි අසුන් පනවා උපාලි ගෘහපතිතෙම යමි තැනෙක්හිද එහි ගියේය. ගොස් උපාලි ගෘහපතියාට මෙය කීයේය. ,සවාමීනි, මැදවූ ද්‍රෙරටු ශාලාවෙහි නුඹ වහන්සේට අසුන් පනවන ලදහ. එයට දැන් කල් දන්නෙහියයි, (කීයේය.)

28. ඉක්බිති උපාලි ගෘහපතිතෙම මැද ද්වාරශාලාව යමි තැනකද එහි ගියේය. ගොස් එහි යමි ආසනයක් අග්‍රවීද, ශ්‍රෙෂඨවීද, උතුමිවීද, ප්‍රනීතවීද එහි හිද දොරටුපාලයාට මෙසේ කීය. ,යහළු දොරටුපාලය, එසේවී නමි නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයා යමි තැනෙක්හිද, එහි යව. ගොස් නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට

´´ සවාමීනි, ඉදින් කැමති නමි ඇතුල්වුව මැනවයි උපාලි ගෘහපතිතෙම කියන්නේයයි කියව,, ,එසේය සවාමීනි, කියා දොරටුපාල තෙම උපාලි ගෘහපතියාට උත්තර දී නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයා යමි තැනෙක්හිද, එහි ගියේය. ගොස් නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය.

´´ සවාමීනි, ඉදින් කැමති නමි ඇතුල් වුව මැනවයි උපාලි සිටුතෙමි කීයේය. ´´ යි කීය.

ඉක්බිති නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම මහත් වූ නිගණ්ඨ පිරිස සමග මැද ද්වාර ශාලාව යමි තැනකද එතැනට පැමිනියේය. එකල්හි උපාලි ගෘහපතිතෙම පෙර යමි නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයෙකු දුරදීම එන්නහු යමි තැනකදී දකීද, එතැනදී පෙර ගමන් කොට එහි යමි ආසනයක් අග්‍රද, ශ්‍රෙෂ්ඨද, උතුමිීද, ප්‍රණීතද, එය උතුරු සළුවෙන් පිසදමා හාත්පසින් අල්වාගෙන හිඳුවාද, හෙතෙම දැන් එහි යමි ආසනයක් අග්‍රද, ශ්‍රෙෂ්ඨද, උතතමද, ප්‍රණීතද, එහි තෙමෙි හිද, නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. ,සවාමීනි ආසන ඇත්තාහ. ඉදින් කැමැත්තෙහි නමි හිඳගනු මැනව,යි (යනුයි)

මෙසේ කීකල්හි නිගණ්ඨනාත පුත්‍රතෙම උපාලි ගෘහපතියාට මෙසේ කීයේය. ,ගෘහපතිය, නුඹ උමතු වූයෙහිද? ගෘහපතිය, නුඹ ජඩවූ යෙහිද? ,සවාමීනි, මම යමි.

ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට වාද්‍රරෝපනය කරන්නෙමි.යි ගොස් මහත්වූ වාද බැමිමකින් වෙළී ආයේ වෙහිද? ගෘහපතිය, යමිසේ අණ්ඩහාරක පුරුෂයෙක් (සතුන් කප්පාදු කරන්නෙක්) ගොස් තමාගේ අණ්ඩය උදුරා දමනු ලැබ එන්නේද, ගෘහපතිය, යමිසේ හෝ ඇස් උදුරන්නාවූ පුරුෂයෙක් ගොස් උදුරණලද ඇස්වලින් යුක්තව එන්නේද, ගෘහපතිය, එපරිද්දෙන්ම නුඹ .සවාමීනි, මම යමි. ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට වාද්‍රරෝපණය කරන්නෙමි.යි ගොස් මහත්වූ වාද බැමිමකින් වෙළී ආයෙහිය. ගෘහපතිය, නුඹ වනාහි ශ්‍රමණ ගෞකමයත් විසින් ආවර්‍තනී මායාවෙන් පෙරලා ගත්තෙහිය,යි (කීයේය.)

´´ සවාමීනි, ආවර්‍තනී මායාව හොදය. සවාමීනි, ආවර්‍තනී මායාව යහපති. සවාමීනි, මාගේ ප්‍රිය නෑ සහ ලේ නෑයෝ මෙි ආවර්‍තනී මායාවෙන් පෙරළෙන්නාහු නමි, එය මාගේ ප්‍රිය වූ නෑ සහ ලේ නෑයන්ට බොහෝ කලක් හිත පිණිස සැප පිණිස වන්නේය. සවාමීනි, සියලු ක්‍ෂත්‍රියෝ මෙි ආවර්‍තනී මායාවෙන් පෙරලෙන්නාහු නමි, එය ඒ සියලු ක්‍ෂත්‍රියන්ට බොහෝ කලක් හිත පිණිස සැප පිණිස වන්නේය. සවාමීනි, ඉඳින් සියලු බ්‍රාහමනයෝද මෙි ආවර්‍තනී මායාවෙන් පෙරලෙන්නාහු නමි, ඒ සියලු බ්‍රාහමනයන්ටද බොහෝ කලක් හිත පිණිස සැප පිණිස වන්නේය, ඉඳින් සියලු වෛශ්‍යයෝද මෙි ආවර්‍තනී මායාවෙන් පෙරලෙන්නාහු නමි, ඒ සියලු වෛශ්‍යයන්ටද බොහෝ කාලයක් හිත පිණිස සැප පිණිස වන්නේය. ඉඳින් සියලු ශුද්‍රයෝද මෙි ආවර්‍තනී මායාවෙන් පෙරලෙන්නාහු නමි එය සියලු ශුද්‍රයන්ටද බොහෝ කලක් හිත පිණිස සැප පිණිස වන්නේය. සවාමීනි, ඉඳින් දෙවියන් සහිත වූ මාරයන් සහිතවූ බ්‍රහමයන් සහිත වූ ලෝකයද, මහණ බමුණන් සහිත වූ දෙවි මිනිසුන් සහිතවූ ප්‍රජාවද මෙි ආවර්‍තනී මායාවෙන් පෙරළෙන්නාහු නමි, එය දෙවියන් සහිත වූ මාරයන් සහිතවූ බ්‍රහමයන් සහිත වූ ලෝකයටද, මහණ බමුණන් සහිත වූ දෙවි මිනිසුන් සහිතවූ ප්‍රජාවටද බොහෝ කලක් හිත පිණිස සැප පිණිස වන්නේය. සවාමීනි, එසේ වී නමි නුඹ වහන්සේට උපමාවක් කියන්නෙමි. මෙි ලෝකයෙහි සමහර නුවණැති පුරුෂයෝ උපමාවෙන්ද කියූ දෙයෙහි අරන්‍ර්‍ථය දැනගනිත්.

´´ සවාමීනි, පෙරවූ දෙයක් කියමි. ජරාවට ගියාවූ වයස් ගතවූ මහළුවූ එක්තරා බ්‍රාහමණයෙකුගේ ගැබිණිවූ වැදීමට ලන්වූ තරුණ මෙනවි අඹුවක් විය. සවාමීනි, ඉක්බිති ඒ මෙණෙවිය ඒ බමුණාට මෙසේ කීය. .බ්‍රාහමණය, නුඹ යව. මාගේ කුමාරයාට සෙල්ලමි කරනු පිණිස කඩපිළෙන් වඳුරු පැටවෙකු මිලදී ගෙනෙව. (කියාය) සවාමීනි, මෙසේ කීකල්හි ඒ බමුණුතෙම ඒ මෙනවියට මෙසේ කීයේය.

´´ පින්වතිය, යමිතාක් වදන්නෙහිද, ඒතාක් බලාපොරොත්තු වෙව, පින්වතිය, ඉදින් නුඹ කුමරෙකු වදන්නෙහි නමි නුඹගේ ඒ කුමරුවාට සෙල්ලමි කරනු පිණිස කඩ පිළෙන් වඳුරු පැටවෙකු මිළදී ගෙනෙන්නෙමි. පින්වතිය, ඉදින් නුඹ කුමරියක් වදන්නෙහි නමි නුඹගේ ඒ කුමරියට සෙල්ලමි කරනු පිණිස කඩ පිළෙන් වඳුරු පැටවියක් මිළදී ගෙණෙන්නෙමි.යි කීයේය.

29. ,සවාමීනි, දෙවනුවද ඒ මෙණවිය ඒ බමුණාට මෙය කීය. බ්‍රාහමණය, මාගේ කුමාරුවාට සෙල්ලමි කරනු පිණිස කඩපිළෙන් වඳුරු පැටවෙකු මිළදී ගෙණෙව. සවාමීනි, දෙවනුවත් ඒ බමුණුතෙම ඒ මෙණෙවියට මෙය කීයේය. ´´පින්වතිය, යමිතාක් වදන්නෙහිද, ඒතාක් බලාපොරොත්තු වෙව, පින්වතිය, ඉදින් නුඹ කුමරෙකු වදන්නෙහි නමි නුඹගේ ඒ කුමරුවාට සෙල්ලමි කරනු පිණිස කඩ පිළෙන් වඳුරු පැටවෙකු මිළදී ගෙනෙනෙමි. පින්වතිය, ඉදින් නුඹ කුමරියක් වදන්නෙහි නමි නුඹගේ ඒ කුමරියට සෙල්ලමි කරනු පිණිස කඩ පිළෙන් වඳුරු පැටවියක් මිළදී ගෙනෙනෙමි.´´

30. ´´ සවාමීනි, තුන්වනුවද ඒ මෙණවිය ඒ බමුණාට මෙය කීය. .බ්‍රාහමණය, නුඹ යව, මාගේ කුමාරයාට සෙල්ලමි කරනු පිණිස කඩපිළෙන් වඳුරු පැටවෙකු මිලදී ගෙනෙව. සවාමීනි, එකල්හි ඒ බමුණුතෙම ඒ මෙණවිය කෙරෙහි ඇලුමි ඇත්තේ පිළිබඳ සිත් ඇත්තේ කඩපිලෙන් වඳුරු පැටවෙකු මිළදී ගෙනවුත් ඒ මෙණවියට මෙසේ කීයේය. .පින්වතිය නුඹගේ කුමරුට සෙල්ලමි කරනු පිණිස නුඹට කඩපිළෙන් මෙි වඳුරු පැටවා මිළදීගෙන ආවෙමියි. කීය. සවාමීනි, මෙසේ කීකල්හි ඒ මෙණවිය ඒ බමුණාට මෙය කීය. .පින්වතිය නුඹගේ කුමරුට සෙල්ලමි කරනු පිණිස නුඹට කඩපිළෙන් මෙි වඳුරු පැටවා මිළදීගෙන ආවෙමියි. කීය. සවාමීනි, මෙසේ කීකල්හි ඒ මෙණවිය ඒ බමුණාට මෙය කීය. .බ්‍රාහමණය, නුඹ යව, මෙි වඳුරු පැටවා ගෙන රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රයා (සායමි ගාන්නා) යමි තැනකද එතැනට ගොස් රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රයාට මෙසේ කියව. යහථ රක්තපාණීය, මම මෙි වඳුරු පැටවා පීතාවලෙපන නමි රන්වන් පාට කරන සායමින් සායමි කරන ලද්දෙකු, නැවත නැවත සායමි පොවන ලද්දෙකු දෙපස මදින ලද්දෙකු කරනු කැමැත්තෙමියි.. (කියව) සවාමීනි, ඉක්බිති ඒ බමුණුතෙම ඒ මෙණෙවිය කෙරෙහි ඇලුම් ඇත්තේ පිළිබඳ සිත් ඇත්තේ ඒ වඳුරු පැටවා ගෙන රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රයා යමි තැනකද එහි ගියේය, ගොස් රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. .යහථ රක්තපාණීය, මම මෙි වඳුරු පැටවා රන්වන් පාට කරන පීතාවලෙපන නමි සායමින් සායමි කරන ලද්දෙකු, නැවත නැවත පොවන ලද්දෙකු දෙපස මදින ලද්දෙකු කරනු කැමැත්තෙමියි. කීය. සවාමීනි, මෙසේ කීකල්හි රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රතෙම ඒ බමුණාට මෙසේ කීයේය. .සවාමීනි, නුඹගේ වඳුරු පැටවා පාටකිරීමට සුදුසුය. නැවත නැවත තලා පෙවීමට සුදුසු නොවේ. නැවත නැවත මැදීමට සුදුසු නොවේය.යි (කීයේය.)

´´ සවාමීනි, එපරිද්දෙන්ම අඥානවූ නිගණ්ඨයන්ගේ වාදය අඥානයන්ට පිටතින් පාට කිරීමට නම් සුදුසු මේවැයි. නුවණැත්තන්ට යෙදීමටවත් විමසීමටවත් සුදුසු නොවේ, සවාමීනි, ඉක්බිති ඒ බ්‍රාහමණ තෙමේ මෑත කාලෙක අථත්වූ වසත්‍ර දෙකක් ගෙණ රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රයා යමි තැනකද එහි ගියේය, ගොස් රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රයාට මෙසේ කීයේය. .යහථ රක්තපාණීය, මෙි අථත්වූ වසත්‍ර දෙක (රන්වන් පැහැයෙන් පාට කරණ ලද්දක්) නැවත නැවත තලා පොවන ලද්දක් දෙපස මදින ලද්දක් (කරනු) කැමැත්තෙමි.යි (කීය). සවාමීනි, මෙසේ කී කල්හි රක්තපාණී නමි රජක පුත්‍රතෙම ඒ බමුණාට මෙය කීයේය. .සවාමීනි, නුඹගේ මේ අථත්වූ වසත්‍ර දෙක සායමි පෙවීමටද සුදුසුමය, පොඩිකිරීමටද සුදුසුය මැදීමටද සුදුසුයයි. (කීය). .සවාමීනි, එපරිද්දෙන්ම ඒ අර්හත් සම්‍යක් සමබද්ධවූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වාදය නුවණැත්තන්ට ප්‍රියව්මටද සුදුසු වේ මැයි. අඥානයන්ට ප්‍රිය නොවේ. නැවත නැවත යෙදීමට සුදුසු වේ. විමසීමටද සුදුසු වේයයි, (කීයේය.)

31. ´´ගෘහපතියල රජුන් සහිත පිරිස උපාලි ගෘහපතිතෙම නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ ශ්‍රාවකයෙකැයි දනියි. ගෘහපතිය

තොප කවරකුගේ ශ්‍රාවකයෙකැයි දරම්දැයි, (ඇසීය) මෙසේ කීකල්හි උපාලි ගෘහපති තෙම හුනස්නෙන් නැගිට උතුරු සළුව ඒකාංසකොට, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමි තැනකද එදෙසට ද්‍රෙහොත් මුදුන්දී වැඳ නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාට මෙය කීයේය. ,සවාමීනි, එසේ වී නම් මම යමකුගේ ශ්‍රාවකයෙක්ද යනු අසනු මැනව.

1. ´´ මම, පණඩිතවූ, පහවූ මොහොය ඇති විශේෂයෙන් බිදිනලද පඤචචෙතොඛිල (පස්වැදෑරුමි හිතේ උල්) ඇති මාරයන් පරදවා ලබන ලද විජය ඇති, නිදුක්වූ මනා සමවූ සිත් ඇති, වැඩුනාවූ ආචාර සිල් ඇති යහපත් ප්‍රඥා ඇති රාගාදී විෂම තරණය කළාවූ රාගාදීමල රහිතවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

2. ´´ මම, සැක නැත්තාවූ සතුටුසිත් ඇත්තාවූ වමාරණ ලද කාම ගුණ ඇති, මෘදුවූ, කරණලද මහණදමි ඇති, අසහාය මනුෂ්‍යවූ අන්තිම ශරීරය ඇති මනුෂ්‍යවූ, උපමා රහිතවූ, පහවූ රාගාදී රජස් ඇති ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

3. ´´ මම, සැක රහිතවූ දක්‍ෂවූ සන්‍වයන් හික්ම වන්නාවූ උතුමි සාන්‍ර්‍ථවාහකයෙකු බඳුවූ නිරුත්තරවූ පවිත්‍ර ධර්‍ම ඇත්තාවූ සැක රහිතවූ ආලෝක කරන්නාවූ සිඳිනලද මානය ඇත්තාවූ වීය්‍ර්‍ය සමපන්නවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

4. ´´ මම, නිසභවූ (සියල්ලන්හට ශෙෂඨවූ) ප්‍රමාණ රහිත වූ ගුණයෙන් ගැඹුරුවූ, නුවණට පැමිණියාවූ නිර්භය කරන්නාවූ ඤාණය ඇත්තාවූ, ධර්‍මයෙහි පිහිටියාවූ සංවර කරනලද ආත්මය ඇති, රාගාදී කෙළෙසුන් පහකළාවූ, කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනාවූ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

5. ´´ මම, කරුණු සතරකින් ශ්‍රෙෂ්ඨවූ, වනසෙනසුන් ඇත්තාවූ, විනාශ කරන ලද සංයෝජන ඇත්තාවූ, විදුනාවූ, ප්‍රතිමන්ත්‍රණ ප්‍රඥාවෙන් යුක්තවූ, සෝදාහළ කෙලෙස් ඇත්තාවූ, මානය නැති කළාවූ, පහවූ රාග ඇති, දමනයවූ, ප්‍රපඤ්ච රහිතවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

6. ´´ මම, සත්වන සෘෂිවූ, කුහක නොවූ, ත්‍රිවිද්‍යා ඇත්තාවූ, ශ්‍රෙෂ්ඨ බවට පැමිණියාවූ, සොදාහළ කෙලෙස් ඇති, ගාථා පදකිරීමෙහි දක්ෂවූ, සැහැල්ලුවූ, දන්නාලද නුවණ ඇති, සියල්ලන්ට පළමු ධර්මදානය දුන්නාවූ, සමර්ථවූ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

7. ´´ මම, ආර්යවූ, වඩනාලද සිත් ඇති, පැමිණියයුතු ගුණයන්ට පැමිණියාවූ, විස්තරකොට අර්ථ ප්‍රකාශ කරන්නාවූ, සිහි ඇත්තාවූ, විශේෂයෙන් දක්නා නුවණ ඇති, අර්හත්වූ, දුෂ්ට නොවූ, තෘෂ්ණා රහිතවූ, වසඟභාවයට පැමිණියාවූ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

8. ´´ මම, යහපත් මාර්ගයට පැමිණියාවූ, ධ්‍යාන ඇත්තාවූ, කෙලෙසුන් විසින් අනුගමනය නොකරනලද සිත් ඇත්තාවූ, පිරිසිදුවූ, නොබැඳුනාවූ, ප්‍රහීණ නොවූ, උතුම් විවේකය ඇත්තාවූ, අග්‍ර බවට පැමිණියාවූ, තෙමේ එතෙරවූ, අනුන් එතෙර කරන්නාවූ, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

9. ´´ මම, සාන්තවූ, පොළොවක් මෙන් පතළාවූ නුවණ ඇති, මහත්වූ ප්‍රඥාා ඇති, පහව ගියාවූ ලොභ ඇති, තථාගතවූ, මනා ගමන් ඇති, සමාන පුද්ගලයන් නැත්තාවූ, අසමවූ, විශාරදවූ, නිපුණවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි.

10. ´´ මම, සිඳිනලද තෘෂ්ණා ඇති, චතුස්සත්‍යය අවබොධ කළාවූ, පහවූ කෙලෙස් දූම ඇති, තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි තැවරීම්වලින් නොතැවරුණාවූ, පූජා පිළිගැනීමට සුදුසු වූ, ආනුභාව සම්පන්නවූ, උත්තම පුද්ගලවූ, අසමවූ, මහත් වූ, යසසින් අග පැමිණියාවූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් වෙමි´´ යි (කීයේය.)

´´ගෘහපතිය, ශ්‍රමණ ගෞතම යන්ගේ මේ ගුණයෝ තොප විසින් කවර කලෙක රැස්කරගන්නා ලද්දාහුද?´´ (ගොතන ලද්දාහුද?) ´´ස්වාමීනි, යම්සේ නොයෙක් මල් ඇති මහත්වූ මල් රැසක් වේද, එයින් දක්ෂවූ මාලාකාරයෙක් හෝ මාලාකාරයෙකුගේ අතවැසියෙක් හෝ විසිතුරු මල් මාලාවක් ගොතන්නේද, ස්වාමීනි, එපරද්දෙන් ම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නොයෙක් ගුණ ඇත්තාහ. නොයෙක් සිය ගණන් ගුණ කියයුත්තාගේ ගුණ වර්ණනා නොකරන්නේද?´´යි (කීයේය.) එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කරන සත්කාරය නොඉවසන්නාවූ නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාගේ මුවින් එතැතම උණු ලේ පිටවිය.

හයවෙනිවූ උපාලි සූත්‍රය නිමි. (1 – 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.