54 . පොතලිය සූත්‍රය.

1 . මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන්වහන්සේ අඞගුත්තරාප නම් ජනපදයෙහි අඞගුත්තරාප නම් දනව් වැස්සන්ගේ ආපණ නම් නියම් ගමෙහි වැඩ වාසය කරති.එකල්හි භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පෙරවරු වේලෙහිහැඳපෙරවා පාසිවුරු ගෙන ආපන නම් නියම් ගමට පුඩු පිණිස වැඩියහ. ආපන නම් නියම් ගමෙහි පුඩු පිණිස හැසිර බතින් පසු කාලයෙහි පිණ්ඩපාතයෙන් වැලකුනේ එක්තරා වන ලැහැබක් යම් තැනෙක් හිද එතැනට දිවා විහරණය (දවල් විවේකය ) පිණිස වැඩියහ.

2 . ඒ වන ලැහැබට ඇතුල්ව එක්තරා ගසක්මුල දිවා විහරණය සඳහා වැඩහුන්හ. පොතලිය නම් ගෘහපති තෙමේද සම්පූර්ණ හැදීම් පෙරවීම් ඇත්තේ කුඩයෙන් හා පාවහන් වලින් යුක්තව පා ගමනින් සක්මන් කරන්නේ ඒ වන ලැහැබ යම් තැනෙක්හිද එතැනට ගියේය. ඒ වන ලැහැබට ඇතුල්ව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් තැනකද එතැනට පැමිණියේය.

3 . පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමග සතුටු වූයේය. සතුටු වියයුතුවූ සිහිකටයුතු වූ කථාව කොට නිමවා එක් පැත්තක සිටියේය. එක් පැක්තක සිටියාවූම පොතලිය ගෘහපතියාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ´´ ගෘහපතිය, ආසන ඇත්තාහ. ඉදින් කැමැත්තෙහිනම් ඉඳ ගනුව´´ යි කීහ. මෙසේ කී කල්හී පොතලිය ගෘහපති තෙම ´´ මට ශ්‍රමණ ගෞතමතෙම ගෘහපති වාදයෙන් (ගෘහපතියා කීමෙන්) කථා කරයි´´ කියා කිපුනේ නාසතුටු සිත් ඇත්තේ නිශ්ශබ්ද වූයේය. දෙවනුවද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පොතලිය ගෘහපතියාට මෙසේ කීහ. ´´ ගෘහපතිය, ආසන ඇත්තාහ. ඉඳින් කැමැත්තෙහි නම් බඳ ගනුව´´ යි කීහ. දෙවනුවද පොතලිය ගෘහපතිතෙම මට ශ්‍රමණ ගෟතම තෙම ගෘහපති වාදයෙන් කථාකරන්නේය´´ යි කිපුනේ නොසතුටු සිත් ඇත්තේ නිශ්ශබ්ද වූයේය. තුන්වෙනුවද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පොතලිය ගෘහපතියාට මෙසේ කීහ. ´´ ගෘහපතිය, ආසන ඇත්තාහ. ඉඳින් කැමැත්තෙහි නම් බඳ ගනුව´´ මෙසේ කී කල්හී පොතලිය නම් ගෘහපතිතෙම මට ශ්‍රමණ ගෟතම තෙම ගෘහපති වාදයෙන් කථාකරන්නේය´´ යි කිපුනේ නොසතුටු සිත් ඇත්තේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට, ´´ භගවත් ගෞතමයන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මට ගෘහපති වාදයෙන් කථාකෙරෙහිය යන යමක්වේද ඒ මේ කාරණය නුසුදුසුය, ඒ මේ කාරණය නොගැලපේ ´´ යයි කිය.

4 . ´´ ගෘහපතිය, තොපාග් ආකාරයද, සටහණද ලකුණුද ගෘහ පතියෙකුගේ මෙනි´´.

´´ භගවත් ගෞතමයන් වහන්ස , එසේද වුවත් මා විසින් සියඑ කර්‍මාන්තයෝ අත්හරින ලද්දාහුද? සියලු ව්‍යවහාරයෝ (වෙළ හෙළඳාම් ) සිඳ දමන ලද්දාහ´´.

´´ ගෘහපතිය, කෙසේනම් තාවිසින් සියඑ කර්‍මාන්තයෝ අත්හරින ලද්දාහුද? ? සියලු ව්‍යවහාරයෝ (වෙළ හෙළඳාම් ) සිඳ දමන ලද්දාහුද´´

´´ භගවත් ගෞතමයන් වහන්ස , මෙහි මාගේ ධනයක් හෝ ධාන්‍යයක් හෝ රිදීවුවක් හෝ රත්‍රන් වූවක් හෝ යමක් ඇද්ද ඒ සියල්ල පුත්‍රයන්ට දායාද කොට පාවාදෙන ලදී. එහි මම මෙසේ කරවයි, අවවාද නොකරන්නෙම් නම් මෙසේ නොකරවයි නැවත නොකියන්නෙම් නම් කෑම ඇඳීම ලැබීම පමණක් ඇත්තේ වාසය කරමි. භගවත් ගෞතමයන් වහන්ස, මෙසේ වනාහී මා විසින් සියලු කර්‍මාන්තයෝ අත් හැරීම කරන ලද්දාහ. සියලු ව්‍යවහාරයෝ (වෙළ හෙළඳාම් )) සිඳ දමන ලද්දාහ´´ යි කීයේය. ´´ ගෘහපතිය, නුඹ කියන ව්‍යවහාර සිඳීම වෙන ආකාරයකින් වේ´´ .

´´ ස්වාමීනි, කෙසේ නම් ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි ව්‍යවහාරයන්ගේ සිඳීමවේද? ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම්සේ ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි ව්‍යවහාරයන්ගේ සිඳීමවේද, මට එසේ ධර්‍මය දේශනා කරත්වා´´ යි (ඉල්ලා සිටියේය).

´´ ගෘහපතිය, එසේනම් අසව, යහපත්කොට මෙනෙහි කරව. කියන්නෙමි´´ යි, වදාළහ. ´´ ස්වාමීනි, එසේය´´ යි කියා පොතලිය ගෘහපතිතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සෙට පිළිතුරු දුන්නේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සෙ මෙය ප්‍රකාශ කළහ.

5 . ´´ ගෘහපතිය, මේ ධර්‍ම අටක් ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි ව්‍යවහාර සිඳීම පිණිස පවතිත්, කවර අටක්ද යත් : සතුන් නොමැරීම නිසා සතුන් මැරීම දුරුකටයුතුය, දුන්දෙය ගැනීම නිසා නුදුන්දෙය ගැනීම දුරුකටයුතුය, ඇත්තකීම නිසා බොරුකීම දුරුකටයුතුය, කේලාම් නොකීම නිසා කේලාම් කීම දුරුකටයුතුය, ගිජුවීමයයි කියන ලද ලොභය නොකිරීම නිසා ගිජුවීමයයි කියන ලද ලොභය දුරුකටයුතුය, නින්දා කිරීමෙන් නොගැටීම නිසා , නින්දා කිරීමෙන් ගැටීම දුරුකටයුතුය, ක්‍රෝධයවු දැඩි වෙහෙස නොකිරීම නිසා ක්‍රෝධයවු දැඩි වෙහෙස දුරුකටයුතුය, අධික මානය නොකිරීම නිසා අධික මානය දුරුකටයුතුය. ගෘහපතිය, සංක්‍ෂෙපයෙන් කියන ලද විස්තර වසයෙන් විභාග නොකරනලද මේ ධර්‍ම අට ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි ව්‍යවහාර සිඳීම පිණිස පවතිත්´´ යයි වදාළහ.

6 . ´´ ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් යම් යම් ධර්‍ම අටක් සංක්‍ෂෙපයෙන් කියන ලද්දාහු විස්තර වශයෙන් විභාග නොකරන ලද්දාහු ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි ව්‍යවහාර සමුචේඡදය පිණිස පවතිත්ද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්‍ම අට මට අනුකම්පා පිණිස විස්තර වශයෙන් විභාග කෙරෙත්වා´´ යි කීයේය.

´´ ගෘහපතිය, එසේ වී නම් අසව, යහපත් කොට මෙනෙහි කරව, කියන්නෙමි´´යි වදාළහ. ´´ ස්වාමීනි, එසේය´´ යි කියා පොතලිය ගෘහපතිතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උත්තර දුන්නේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළහ.

7 . ´´ ප්‍රාණාත නොකිරීම නිසා ප්‍රාණාතය දුරුකටයුතු යයි, මෙසේ වනාහී මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහපතිය, මෙ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකතෙම මෙසේ සලකයි. යම් සංයෝජන කෙනෙකුන් ගේ හේතුවෙන් මම ප්‍රාණාත කරන්නෙක් වන්නෙම්ද ඒ සංයෝජනයන්ගේ දුරුකිරීම පිණිස, නැසීම පිණිස මම පිළිපන්නෙක් වෙමි. මමද වනාහී ප්‍රාණාත කරන්නෙක් වන්නෙම් නම් තෙමේද තමහට ප්‍රාණාත කිරීම නිසා ගරහන්නේය. දැන ගෙණ නුවණැත්තෝද, ප්‍රාණාතය නිසා ගරහන්නාහුය. ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි ප්‍රාණාත හේතුවෙන් දුර්‍ගතියද කැමති විය යුත්තීය. යම් මේ ප්‍රාණාතයක් වේද, එයම සංයෝජනය වෙයි, එයම නීවරණයද වෙයි, දුක්වූ දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රව කෙනෙකුත් ප්‍රාණාත හේතුවෙන් උපදින්නාහුද, ප්‍රාණාතයෙන් වැළකුනාවූ මොහුට මෙසේ ඒ දුක්වූ දැවිලි ඇති ආශ්‍රවයොද නොවෙත්. ප්‍රාණාත නොකිරීම නිසා ප්‍රාණාතය දුරුකටයුතුයි යන ඒ යමක් කියන ලදද, එය මෙ සඳහා කියන ලදී.

8 . ´´ දුන්දෙය ගැනීම නිසා නුදුන් දෙය ගැනීම දුරුකටයුතු යයි මෙසේ වනාහී මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහපතිය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවකතෙම මෙසේ සලකන්නේය. යම් සංයෝජන කෙනෙකුන්ගේ හේතුවෙන් මම නුදුන් දෙය ගන්නෙක් වන්නෙම්ද මම ඒ සංයෝජනයන්ගේ දුරුකිරීම පිණිස, නැසීම පිණිස පිළිපන්නෙක් වෙමි. මමද වනාහි නුදුන් දෙය ගන්නෙක් වී නම් තමාද තමහට නුදුන් දෙය ගැනීම නිසා ගරහන්නේය. නුදුන් දෙය ගැනීම නිසා නුවණැත්තෝද දැන ගෙන ගරහන්නාහුය. නුදුන් දෙය ගැනීම නිසා ශරීරයාගේ බිඳිමෙන් මරණින් මතු දුර්ගතියද කැමතිවිය යුත්තීය. යම් මේ නුදුන් දෙය ගැණීමක්වේද එයම සංයෝජනයද වේ. එයම නීවරණයද වේ. නුදුන් දෙය ගැනීම නිසා

දුක්වු දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රව කෙනෙකුත් උපදින්නාහුද නුදුන් දෙය ගැනීමෙන් වැලකුනාවූ මොහුට මෙසේ දුක්වු දැවිලි ඇති ඒ ආශ්‍රවයෝද නොවෙත්. දුන් දෙය ගැනීමනිසා නුදුන් දෙය ගැනීම දුරුකටයුතු යයි මෙසේ ඒ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

´´ සත්‍යවූ වචනය නිසා බොරුකීම දුරුකට යුතුයයි මෙසේ මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහපතිය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම මෙසේ සලකන්නේය. මම වනාහි යම් සංයෝජන කෙනෙකුන්ගේ හේතුවෙන් බොරු කියන්නෙක් වන්නෙම්ද මම ඒ සංයෝජනයන්ගේ දුරුකිරීම පිණිස, නැසීම පිණිස පිළිපන්නේවෙමි. මමද වනාහී බොරු කියන්නෙක් වන්නෙම් නම් තමාද තමහට බොරුකීම නිසා ගරහන්නේය. නුවණැත්තෝද දැනගෙන බොරුකීම නිසා ගරහන්නාහුය. ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මතු බොරුකීම හේතුකොට දුර්ගතිය කැමතිවිය යුත්තීය. යම් මේ මුසාවාදයක් වේද එයම සංයෝජනය වේ. එයම නීවරනයද වේ. මුසාවාද හේතුවෙන් දුක්වු දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රව කෙනෙකුත් උපදින්නාහුද මුසාවාදයෙන් වැලකුනාවු මොහුට මෙසේ ඒ දුක්වු දැවිලි ඇති ආශ්‍රවයෝද නොවෙත්. සත්‍යවු වචනය නිසා මුසාවාදය දුරුකටයුතුයයි, මෙසේ ඒ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

10 . ´´ කේලාම් නොකීම නිසා කේලාම් කීම දුරුකටයුතු යයි මෙසේ මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහගතිය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකන්නේය. මම වනාහී යම් සංයෝජන කෙනෙකුන්ගේ හේතුවෙන් කේලාම් කියන්නෙක් වන්නෙම්ද මම ඒ සංයොජනයන්ගේ දුරු කිරීම පිණිස, නැසීම පිනිස පිළිපන්නේ වෙමි. මමද වනාහී කේලාම් කියන්නෙක් වන්නෙම් නම් තමාද තමහට කේලාම් කීම හේතුකොට ගරහන්නෙය. නුවණැත්තෝද දැන ගෙණ කේලාම් කීම හේතුකොට ගරහන්නාහුය. ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මරණින් මත්තෙහි කේලාම් කීම හේතුකොට දුර්ගතිය කැමතිවිය යුත්තීය. යම් මේ කේලාම් කීමක් වේද එයම සංයොජනය වෙයි. එයම නිවරනයද වේ. කෙුලාම් කීම හේතුකොට දුක්වූ දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රව කෙනෙකුත් උපදින්නහුද කේලාම් කීමෙන් වැලකුනාවූ මොහුට මෙසේ දුක්වු දැවිලි ඇති ඒ ආශ්‍රවයෝද නොවෙත් කේලාම් නොකීම නිසා කේලාම් කීම දුරුකොට යුතුයයි මෙසේ ඒ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

11. ´´ ලෝභයෙන් ගිජුවීම නිසා ලොභයෙන් ගිජුවීම දුරුකටයුතු යයි , මෙසේ මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහපතිය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකන්නේය. මම වනාහී යම් සංයෝජන කෙනෙකුන් ගේ හේතුවෙන් ලෝභයෙන් ගිජුවීම ඇත්තෙක් වන්නෙම්ද මම ඒ සංයෝජනයන්ගේ දුරුකිරීම පිණිස, නැසීම පිනිස පිළිපන්නේ වෙමි. මමද වනාහී ලෝභයෙන් ගිජුවන්නෙම් නම් තමාද තමහට ලෝභයෙන් ගිජුවිම නිසා ගරහන්නේය. නුවණැත්තොද දැන ගෙන ලෝභයෙන් ගිජුවීම නිසා ගරහන්නාහුය. ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මත්තෙහි ලෝභයෙන් ගිජුවීම නිසා දුර්‍ගතිය කැමතිවිය යුත්තීය. යම් මේ ලෝභයෙන් ගිජුවීමක් වේද එයම සංයෝජනයද වේ, ලෝභයෙන් ගිජුවීම නිසා දුක්වු දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රවකෙනෙකුත් උපදින්නාහුද ලෝභයෙන් ගිජුවීම නැත්තාවු මොහුට මෙසේ දුක්වු දැවිලි ඇති ඒ ආශ්‍රවයෝද නොවෙත්. ලෝභයෙන් ගිජු නොවීම නිසා ගිජුවන ලෝබය දුරුකටයුතු යයි, මෙසේ ඒ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

12. ´´ නින්‍දා නොකිරීම හා නොකිපීම නිසා නින්‍දා කාරීම හා කිපීම දුරුකටයුතු යයි, මෙසේ මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහපතිය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකයි. මම වනාහී යම් සංයොජන කෙනෙකුන්ගේ හේතුවෙන් නින්‍දා කිරීම හා කිපීම ඇත්තෙක් වන්නෙම්ද මම ඒ සංයෝජනයන්ගේ දුරුකිරීම පිණිස, නැසීම පිණිස පිළිපන්නේ වෙමි. මමද වනාහී නින්‍දා කිරීම හා කිපිම ඇත්තෙක් වන්නෙම් නම් තෙමේද තමහට ගරහන්නෙය. නුවණැත්තෝද දැනගෙන නින්‍දා කාරීම හා කිපීම නිසා ගරහන්නාහුය. ශරීරයාගේ භේදයෙන් මරණින් මත්තෙහි නින්‍දා කිරීම හා කිපීම නිසා දුර්ගතිය කැමතිවිය යුත්තීය. යම් මෙ නින්‍දා කිරීම හා කිපීමක් වේද මෙයම සංයෝජනය වේ. මෙයම නීවරණයද වේ. නින්‍දා කිරීම හා කිපීම නිසා දුක්වු දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රව කෙනෙකුත් උපදින්නාහුද, නින්‍දා කිරීම හා කිපීම නැත්තාවු මොහුට මෙසේ දැක්වු දැවිලි ඇති ඒ ආශ්‍රවයෝ නොවෙත්. නින්‍දා නොකිරීම නොකිපීම නිසා නින්‍දා කිරීම කිපීම දුරුකටයුතු යයි, මෙසේ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

13. ´´ දැඩි ක්‍රෝධ නොකිරීමෙන් දැඩි ක්‍රොධ කිරීම දුරුකටයුතුයයි, මෙසේ මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහපතිය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම මෙසේ සලකයි. ´ මම වනාහී යම් සංයෝජන කෙනෙකුන්ගේ හේතුවෙන් දැඩි ක්‍රොධ ඇත්තෙක් වන්නෙම් නම් මම ඒ සංයෝජනයන්ගේ දඅරුකිරීම පිණිස නැසීම පිණිස පිළිපන්නේ වෙමි. මමද වනාහී දැඩි ක්‍රොධ ඇත්තෙක් වන්නෙම් නම් තෙමේද තමහට දැඩි ක්‍රොධය නිසා ගරහන්නේය.නුවණැත්තෝද දැන ගෙන දැඩි ක්‍රොධය නිසා ගර්හා කරන්නාහුය. හරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මත්තෙහි දැඩි ක්‍රොධය නිසා දුර්ගතිය කැමතිවිය යුත්තීය. යම් මේ දැඩි ක්‍රොධයක් වේද, මෙයම සංයොජනය වේ මෙයම නිවරණයද වේ. දැඩිවු ක්‍රොධය නිසා දුක්වු දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රව කෙනෙකුත් උපදින්නාහුද, දැඩි ක්‍රොධය නැත්තාවු මොහුට මෙසේ දුක්වු දැවිලි ඇති ඒ ආශ්‍රවයෝද නොවෙත්. දැඩි ක්‍රොධය නොකිරීම නිසා දැඩි ක්‍රොධය දුරුකටයුතුයයි මෙසේ ඒ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

14. ´´ අධික මානය නොකිරීම නිසා අධික මානය දුරුකට යුත්තේ යයි, මෙසේ මෙය කියන ලදී. කුමක් සඳහා මෙය කියන ලදද? ගෘහපතිය, මේ ශාසනයෙහි ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම මෙසේ සලකයි. මම වනාහී යම් සංයෝජන කෙනෙකුන්ගේ හේතුවෙන් අධික මානය ඇත්තෙක් වන්නෙම්ද මම ඒ සංයෝජනයන්ගේ දුරුකිරීම පිණිස, නැසීම පිණිස පිළිපන්නේවෙමි. මමද වනාහී අධික මානය ඇත්තෙක් වන්නෙම් නම් තෙමේද තමහට අධික මාන හේතුවෙන් ගරහන්නේය. නුවණැත්තෝද දැනගෙන අධික මාන හේතුවෙන් ගරහන්නාහුය. ශරීරයාගේ භෙදයෙන් මරණින් මත්තෙහි අධික මාන හේතුවෙන් දුර්ගතිය කැමතිවිය යුත්තිය. යම් මේ අධික මානයක් වේද, එයම සංයෝජනය වේ, එයම නීවරණයද වේ, අධික මාන හේතුවෙන් දුක්වු දැවිලි ඇති යම් ආශ්‍රව කෙනෙකුත් උපදින්නහුද, අධික මානය ඇත්තාවු මොහුට මෙසේ දුක්වු දැවිලි ඇති ඒ ආශ්‍රවයෝ නොවෙත්. අධික මානය නොකිරීම නිසා අධික මානය දුරුකටයුතුයයි, මෙසේ ඒ යමක් කියන ලදද, එය මේ සඳහා කියන ලදී.

15. ´´ ගෘහපතිය, ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි යම් ධර්‍ම කෙනෙක් ව්‍යවහාර සමුචෙඡදය පිණිස පවතිත්ද, සංක්‍ෂෙපයෙන් කියන ලද්දාවු මේ ධර්‍ම අට විස්තර වශයෙන් විභාග කරන ලදහ. එපමණකින්ම ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි සර්‍වප්‍රකාරයෙන් සියල්ල සියලු ආකාරයෙන් ව්‍යවහාරයන්ගේ සිඳිම නොවේමය´´ යි වදැළහ.

´´ ස්වාමීනි, කෙසේ නම් ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි සර්‍වප්‍රකාර යෙන් සියලු ආකාරයෙන් ව්‍යවහාරයන්ගේ සිඳීම වේද, ස්වාමීනි යම්සේ ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි සර්‍වප්‍රකාරයෙන් සියලු ආකාරයෙන් ව්‍යවහාර සමුචේඡය වේද, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට එසේ ධර්‍මය දේශනා කෙරේවා´´ යි කීය. ´´ ගෘහපතිය, එසේ වීනම් අසව, යහපත්කොට මෙනෙහි කරව, කියන්නෙමි´´ යි වදාළහ. ´´ස්වාමීනි, එසේය´´ යි පොතලිය ගෘහපතිතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නේය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාලහ.

16. ´´ ගෘහපතිය, යම්සේ බඩගිනි දුබල බැවින් පෙලුනාවු බල්ලෙක් ගවයන් මරණ මස් ලොඹුවක් ලගට ගොස් සිටියේ වේද, ඌට දක්‍ෂවු ගවයන් මරන්නෙක් හෝ ගවයන් මරන්නකුගේ අතවැසියෙක් හෝ මොනවට කපන ලද මස් නැති, ලේ තැවරුනු ඇට කැබැල්ලක් ලඟට දමන්නේය, ගෘහපතිය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඒ බල්ලා මොනවට කපන ලද මස් නැති, ලේ තැවරුනු ඒ ඇට කටුව ලෙවකන්නේ බඩ ගින්නෙන්වු දුර්වල කම දුරුකරන්නේ දැ´´ යි? (ඇසූහ.)

´´ ස්වාමීනි, එය නොවේමය´´. ´´ එයට හේතු කවරේද?´´ ´´ ස්වාමීනි, ඒ ඇටකටුව වනාහී මොනවටකපන ලද්දාවු මස් නැති ලේ තැවරුණක් වෙයි. ඒ බල්ලා වනාහී ඉතා වැඩියක්ම වෙහෙසීමට දුකට කොටස් කාරයෙක් වන්නේය´´ යි (කීය) ´´ ගෘහපතිය, එපරිද්දෙන්ම ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකයි. කාමයෝ ඇට සැකිල්ලකට බඳු උපමා ඇත්තාහුය. බොහෝ දුක් ඇත්තාහුය. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහුය.මෙහි ආදීනව බොහෝයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලදහ. මෙසේ මෙය ඇති සැටියෙන් මනා නුවණින් දැක නානා ස්වභාව ඇත්තාවූ, නානා ස්වභාව ඇසුරු කළාවු යම් මේ (පඤචකාම ගුණයන්හිවූ) උපෙක්‍ෂාවක් වේද, එය දුරුකොට ඒක ස්වභාව ඇත්තාවු ඒකත්‍වය ඇසුරු කලාවු යම් මේ (චතුත්‍ර්‍ථධ්‍යානයෙන්වු) උපෙක්‍ෂාවක්වේද, යම් තැනෙක්හී සියලු ආකාරයෙන් ලොකාමිසයයි කියනලද පඤච කාම ගුණයන් දැඩිව අල්වා ගැනීම් ඉතිරි නැතිව නැතිවෙත්ද ඒ උපෙක්‍ෂාවම වඩයි.

17. ´´ ගාහපති, යම්සේ ගිජුලිහිණියෙක් හෝ ලෝ තුඩු වෙක් හෝ උකුස්සෙක් හෝ මස් පිඩක් ගෙන පියාඹන්නේද ඌ ගිජුලිහිණියෝද ලෝ තුඩුවෝද අකුස්සෝද ලුහුබඳිමින් මුව තුඩින් ඇන ඇන යන්නාහුද, මස් පිඩ ඇද බිම හෙලන්නාහුද, ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හගින්නෙහිද? ඉදින් ඒ ගිජුලිහිණියා හෝ ලෝ තුඩුවා හෝ උකුස්සා හෝ ඒ මස් පිඩ වහාම නොදමන්නේ නම් හෙතෙම ඒ හේතුවෙන් මරණයට හෝ පැමිණන්නේද? මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නේ දැ´´ යි?(ඇසූහ.) ´´ ස්වාමීනි, එසේය´´ ´´ ගෘහපතිය, එපරිද්දෙන්ම ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මස් පිඩකට බඳුවු කාමයෝ බොහෝ දුක් ඇත්තාහුය, බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහුය, මෙහි ආදීනව බොහෝයයි වදාරණ ලද්දාහුය. මෙසේ මෙය ඇතිසැටියෙන් යහපත් නුවනින් දැක යම් මේ නොයෙක් ස්වභාව ඇති නා නා ත්‍වය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද එය දුරු කොට යම් මේ ඒකත්‍වය ඇත්තාවු ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද යම් තැනෙක සියලු ආකාරයෙන් ලොකාමිසයන් දැඩිකොට ගැනීම ඉතිරි නැතිව නැතිවේද ඒ උපේක්‍ෂාවම වඩයි.

18. ´´ ගෘහපතිය, යම්සේ පුරුෂයෙක්තෙම ඇවුලුනාවු තණසුලක් ගෙණ උඩුසුලඟට යන්නේද, ගෘහපතිය, එය කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඉදින් ඒ පුරුෂතෙම ඒ ඇවිලගත් තණසුල ඔහුගේ අත හෝ දවන්නේය. බාහුව හෝ දවන්නේය. වෙනයම් අවයවයක් හෝ දවන්නේය. හෙතෙම ඒ හේතුවෙන් මරණයට හෝ මරණය තරම් දුකට හෝ පැමිණෙන්නේ නොවේද.? ´´ ස්වාමීනි, එසේය´´ ´´ ගෘහපතිය, මෙපරිද්දෙන්ම ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් තණ සුලකට බඳුවු කාමයෝ බොහෝ දුක් ඇත්තාහුය. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහුය. හෙි බොහෝ ආදීනව ඇත්තේයයි වදාරණ ලද්දාහුය. මෙසේ මෙය ඇතිසැටියෙන් යහපත් නුවනින් දැක යම් මේ නොයෙක් ස්වභාව ඇති නානාත්‍වය ඇසුරුකළාවු උපෙක්‍ෂාවක් වේද, එය දුරුකොට යම් මේ ඒකත්‍වය ඇත්තාවු ඒකත්‍වය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද යම් තැනෙක සියලු ආකාරයෙන් ලොකමිසයන් දැඩි කොට ගැනීම ඉතිරි නැතිව නැතිවෙත්ද, ඒ උපේක්‍ෂාවම වඩයි.

19. ´´ ගෘහපතිය, යම්සේ මිනිස් උසකට වඩා ගැඹුරුවු පහව ගිය ගිනිදැල් ඇති පහවු දුම් ඇති අඟුරුවලින් පිරුනාවු, අඟුරු වලක් වේද, ඉක්බිති ජීවත්වනු කැමැත්තාවු, නොමැරෙනු කැමැත්තාවු, සැප කැමැත්තාවු, දුක් පිළිකුල් කරන්නාවු පුරුෂයෙක් එන්නේය. ඔහු ශක්තිමත්වු පුරුෂයෝ දෙදෙනෙක් වෙන වෙන අත්වලින් ගෙන අඟුරු වළට ඇද දමන්නාහුය. ගෘහපතිය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? ඒ පුරුෂතෙම ඒ මේ අතට ශරීරය නමන්නේද?´´ ´´ ස්වාමීනි, එසේය.´´ ´එයට හේතු කවරේද?´ ´´ සවාමීනි, ඉදින් මම මේ අඟුරු වළට වැටෙන්නෙම් නම් ඒ හේතුවෙන් මරණයට හෝ මැරෙන තරම් දුකට හෝ පැමිනෙන්නෙම් යනු ඒ පුරුෂයා හට පැහැදිලිමය.´´ ´´ගෘහපතිය, මෙපරිද්දෙන්ම ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් කාමයෝ අඟුරු වළකට බඳුය, බොහෝ දුක් ඇත්තාහුය, බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහුය. මෙහි බොහෝ ආදීනව ඇත්තෙයි, වදාරණ ලද්දාහුය. මෙසේ මෙය ඇති සැටියෙන් මනාව නුවණින් දැක යම් මේ නොයෙක් ස්වභාව ඇති, නානාත්‍වය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද, එය දුරු කොට, යම් මේ ඒකත්‍වය ඇත්තාවු එකවෙය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද යම් තැනෙක සියලු ආකාරයෙන් ලොකාමිසයන් දැඩි කොට ගැනීම ඉතිරි නැතිව නැතිවේද, ඒ උපේක්‍ෂාවම වඩයි.

20. ´´ ගෘහපතිය, යම් සේ පුරුෂයෙක් තෙම ආරාමයන් ගෙන් සිත්කලු බැව් ඇති, වනයන්ගෙන් සිත් කලු බැව් ඇති, භූමින් ගෙන් සිත්කලු බැව් ඇති පොකුණු වලින් සිත්කලු බැව් ඇති සිහිනයක් දක්නේද, හෙතෙම පිබිදියේ කිසිවක් නොදක්නේය. ගෘහපතිය, එපරිද්දෙන්ම ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවකතෙම මෙසේ සලකයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සිහිනයකට බඳුවු කාමයෝ බොහො දුක් ඇත්තාහුය, බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහුය, මෙහි බොහෝ ආදිනව ඇත්තේයයි වදාරණ ලද්දාහුය. මෙය ඇතිසැටියෙන් මනා නුවණින් දැක යම් මේ නොයෙක් ස්වභාව ඇති, නානාත්‍වය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද එය දුරු කොට, යම් මේ එකත්‍වය ඇත්තාවු එකත්‍වය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද, යම් තැනෙක සියලු ආකාරයෙන් ලොකාමිසයන් දැඩිකොට ගැනීම ඉතිරි නැතිව නැතිවේද, ඒ උපේක්‍ෂාවම වඩයි.

21. ´´ ගෘහපතිය, යම්සේ පුරුෂයෙක් තෙම පුරුෂයන්ට සුදුසුවු යානාවක් හෝ උතුම් මිණි කොඬොලක් හෝ ඉල්වාගතයුතු භොගයක් වේද, හෙතෙම ඒ ඉල්වාගන්නා ලද භොගයන් ගෙන් සැරසුනේ පිරිවරන ලද්දේ කඩපිලකට පැමිණෙන්නෙය. ඔහු දැක ජනයා ´ මේ පින්වත් පුරුෂතෙම ඒකාන්තයෙන් භොග (සම්පත්) ඇත්තෙක, මෙසේ වනාහී සම්පත් ඇත්තේ සම්පත් අනුභව කෙරෙත්´ යයි කියන්නේය. වස්තු හිමියෝ යම් යම් තැනෙක්හිම ඔහු දක්නාහුද ඒ ඒ තන්හිම ස්වකීය භාණ්ඩයන් හැරගන්නහුය. ගාහපතිය, ඒ කුමකැයි හඟින්නේද? ඒ පුරුෂයාගේ හිත නරක් විමට ඒ ප්‍රමානවත්යයි සිතන්නෙහිද?´´ ´´ ස්වමීනි, එසේය´´. ´´ එයට හේතු කවරේද?´´ ´´ ස්වාමීනි, බඩු හිමියෝ වනාහී තම තමන්ගේ බඩු හැරගනිති´´. ´´ ගෘහපතිය, මෙපරිද්දෙන්ම ආය්‍යූ ශ්‍රවක තෙම මෙසේ සලකයි ඉල්වා ගන්නා ලද බඩු වැනිවු කාමයෝ බොහෝ දුක් ඇත්තාහුය. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තිහුය, මෙහි බොහෝ ආදීනව ඇත්තේයයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාණ ලද්දාහුය. මෙසේ මෙය ඇතිසැටියෙන් මනා නුවණින් දැක යම් මේ නොයෙක් ස්වභාව ඇති, නානාත්‍වය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද, එය දුරු කොට, යම් මේ එකත්‍වය ඇත්තාවු එකවෙය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද, යම් තැනෙක සියලු ආකාරයෙන් ලොකාමිසයන් දැඩිකොට ගැනීම් ඉතිරි නැතිව නැතිවේද, ඒ උපේක්‍ෂාවම වඩයි.

22. ´´ ගෘහපතිය, යම්සේ ගමට හෝ නියම් ගමට හෝ නුදුරු තන්හි තියුණුවු වනලැහැබක් වේද, එහි මිහිරි පල ඇත්තාවුද හටගත් බොහෝ පල ඇත්තාවුද ගසක් වන්නේද, බිම වැටුනාවු කිසියම් පල කෙනෙකුත් නොවන්නාහුද, එකල්හී පලයන් ගෙන් ප්‍රයෝජන ඇත්තාවු, පල සොයන්නාවු පුරුෂයෙක් පල සොයමින් එන්නේය. හෙතෙම ඒ වන ලැහැබට ඇතුල්ව මිහිරි පල ඇත්තාවු, හටගත් බොහෝ පල ඇත්තාවු ඒ ගස දක්නේය. එහුට මෙබඳු සිතක් වන්නේය. ´ මේ ගස වනාහී මිහිරි පල ඇත්තේද, හටගත් බොහෝපල ඇත්තේද, වෙයි. බිම වැටුනාවු කිසි පලයකුත් නැත්තේය. මම වනාහි ගසට නගින්නට දනිමි. මම මේ ගසට නැග ඇතිතාක් කන්නෙම් නම් එඩොක්කුවද පුරවා ගන්නෙම් නම් ඉතායෙහෙකැයි´ (සිතා) හෙතෙම ඒ ගසට නැගි ඇතිතාක්ම කන්නේය. ඔඩොක්කුවද පුරවා ගන්නේය.

23. ´´ ඉක්බිති පල කැමතිවු පල සොයන්නාවු, දෙවෙනි පුරුෂයෙක් තෙම පල සොයම්න් තියුනුවු කෙටේරියක්ද ගෙන එන්නේය. හෙතෙම ඒ වන ලැහැබට ඇතුල්ව මිහිරි පල ඇත්තාවුද හටගත් බොහෝ පල ඇත්තාවුද ඒ ගස දක්නේය. එහුට මෙබඳු සිතක් වන්නේය. ´ මේ ගස වනාහී මිහිරි පල ඇත්තේද හටගත් බොහෝ පල ඇ්තතේද වේ. බිම වැටුනාවු පලයකුත් නැත්තේය. මම වනාහී ගසට නගින්නට නොදනිමි. මම මේ ගස මුලන් කපා ඇතිතාක්ද කන්නෙම් නම් ඔඩොක්කුවද පුරවා ගන්නෙම් නම් ඉත යෙහෙකැයි´ (සිතා) හෙතෙම ඒ ගස මුලුන් කපන්නේය, ගෘහපතිය, ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? යම් ඒ මේ පුරුෂයෙක් පළමුව ගසට නැගුනේද, ඉඳින් හෙතෙම වහාම නොබසින්නේ නම් ඒ ගස වැටෙන්නේ ඔහුගේ අත හෝ බිඳෙන්නේය පය හෝ බිඳෙන්නේය. එක්තරා ශරීරාවයවයක් හෝ බිඳෙන්නේය. හෙතෙම ඒ හේතුවෙන් මරණය හෝ මරණය සමාන දුකට හෝ පැමිණෙන්නේද?´´ ´´ ස්වාමීනි, එසේය´´.

´´ ගෘහපතිය, මෙපරිද්දෙන්ම ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රවකතෙම මෙසේ සලකයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින්, ගසක ගෙඩි වැනිවු කාමයෝ බොහෝ දුක් ඇත්තාහ. බොහෝ වෙහෙස ඇත්තාහ. මෙහි බොහෝ දොෂ ඇත්තේයයි වදාරන ලද්දාහ. මෙසේ මෙය ඇති සැටියෙන් මනා නුවණින් දැක යම් මේ නොයෙක් ස්වභාව ඇත්තාවු නොයෙක් ස්වභාව ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද එය දුරු කොට යම් මේ එක ස්වභාවය ඇත්තාවු එකත්‍වය ඇසුරු කළාවු උපේක්‍ෂාවක් වේද, යම් තැනෙක්හී සියලු ආකාරයෙන් පඤ්චකාම ගුණයන් දැඩි කොට ගැනීම ඉතිරි නැතිව නැතිවේද, ඒ චතුත්‍ර්‍ථ ධ්‍යාන උපේක්‍ෂාවම වඩයි.

24. ´´ ගෘහපතිය, ඒ මේ ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකතෙමේ වනාහී මේ උතුම්වු උපේක්‍ෂා සිහි දෙදෙනාගේ පිරිසිදු වීමටම පැමිණ අනෙක ප්‍රකාරවු පෙර විසූතැන් සිහිකරයි. ´ එනම් එක ජාතියක්ද, ජාති දෙකක්ද, ජාති තුනක්ද, ජාති සතරක්ද, ජාති පසක්ද, ජාති දසයක්ද. ජාති විස්සක්ද, ජාති තිසක්ද, ජාති සතළිසක්ද, ජාති පණසක්ද, ජාති සියයක්ද, ජාති දහසක්ද, ජාති සියක් දහසක්ද, නොයෙක් විනාශ වෙමින් පවතින කල්පයන්ද, නොයෙක් හැදෙමින් පවතින කල්පයන්ද, නොයෙක් විනාශවෙන හෝ හැදෙන කල්පයන්ද අසුවල් තැන වීමි, මෙනම් ඇත්තෙම්, මේ ගොත්‍ර ඇත්තෙම්, මේ පාට ඇත්තෙම්, මේ කෑම ඇත්තෙම්, මේ සැපදුක් වින්දෙම්, මේ ආයුෂ කෙලවර කොට ඇත්තෙම් විමි. ඒ මම එයින් චුතවුයෙම් අසුවල් තැන උපන්නෙමි. එහිදු මෙනම් ඇත්තෙම්, මේ ගොත්‍ර ඇත්තෙම්, මේ පාට ඇත්තෙම්, මේ කෑම ඇත්තෙම්, මේ සැපදුක් වින්දෙම්, මේ ආයුෂ කෙළවර කොට ඇත්තෙම් වීමි. ඒ මම එයින් චුතවුයෙම් මෙහි උපන්නෙමි´ යි මෙසේ ආකාර සහිතවු දැක්වීම් සහිතවු අනෙක ප්‍රකාරවු පෙර විසූ තැන් සිහිකරයි.

25. ´´ ගෘහපතිය, ඒ මේ ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවක තෙම වනාහී උතුම් වු උපෙක්‍ෂා සිහි පිරිසිදු බවට පැමිණ පිරිසිදුවු මිනිස් ඇස ඉක්ම පැවැත්තාවු දිව්‍යවු ඇසින් චුතවන්නාවුද, උපදින්නාවුද, හීනවුද, ප්‍රණිතවුද, සුවර්‍ණවුද, දුර්‍වර්ණවුද, සුගතවුද, දුර්ගතවුද, කර්‍මයට අනුව උපදින සත්වයන් දකී. මේ පින්වත් සත්‍වයෝ කාය දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වුහ. වාග් දුශ්චරිතයෙන් යුක්තවූහ, මනො දුශ්චරිතයෙන් යුක්ත වූහ, ආය්‍ර්‍යයන්ට ගරහන්නෝ වූහ. මිථ්‍ය දෘෂ්ටිකයෝ වූහ. මිථ්‍යා දෘෂ්ටි කර්‍ම සමාදන් වූවෝ වූහ, ඔවුහු මරණින් මතු සැපයෙන් පහවූ නපුරුවූ දුක්වූ නිරයට පැමිණෙත්, නැතහොත් මේ පින්වත් සත්‍වයෝ කාය සුචරිතයෙන් යුක්ත වූහ, වාග් සුචරිතයෙන් යුකත වූහ, මනෝ සුචරිතයෙන් යුක්ත වූහ, ආය්‍ර්‍යයන්ට නොගරහන්නෝ වූහ. සත්‍යය අදහන්නෝ වූහ, සත්‍ය ඇදහීම් සමාදන් වූවෝවූහ. ඔවුහු මරණින් මතු යහපත් ගති ඇති සවර්‍ග ලෝකයට පැමිණියෝ.යි මෙසේ පිරිසිදුවූ මිනිස් ඇස ඉක්මවූ දිව ඇසින් චුතවන උපදින සත්‍වයන් දකී. මෙසේ පිරිසිදුවූ මනුෂ්‍යත්‍වය ඉක්ම සිටියාවූ දිව ඇසින් චුතවන්නාවූද උපදින්නාවූද පහත්වූද උසස්වූද ලක්‍ෂණවූද අවලක්‍ෂණවූද හොඳ ලොවට ගියාවූද නරක ලොවට ගියාවූද කම්වූ පරිද්දෙන් පරලොවට ගියාවූ සත්‍වයන් දැන ගනියි.

, ගෘහපතිය, ඒ මේ ආය්‍ර්‍ය ශ්‍රාවකතෙම මනාහි මේ උතුම්වූ උපෙක්‍ෂා සිහි පිරිසුදු බවට පැමිණ කෙලෙසුන් නැසීමෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් වෙන්වූ චිත්ත වමුක්තියටද ප්‍රඥා විමුක්තියටද මේ ආත්මයෙහිම තෙමේ ශ්‍රෙෂඨ ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කොට පැමිණ වාසය කරයි. ගෘහපතිය, මෙතෙකින් වනාහී ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි සර්‍වප්‍රකාරයෙන් සියළු ආකිරයෙන් ව්‍යවහාරයන්ගේ සිඳීමවේ ගෘහපතිය ඒ කුමකැයි හඟින්නෙහිද? යම්සේ ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි සර්‍වප්‍රකාරයෙන් සියළු ආකාරයෙන් ව්‍යවහාර සමුච්ඡෙදය වේද, කිමෙක්ද නුඹ මෙබඳුවූ ව්‍යවහාර සමුච්ඡෙදය තමා කෙරෙහි දක්නෙහිද?,

26. ,ස්වාමීනි, මම කවරෙක්ද? ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි සර්‍වප්‍රකාර යෙන් සියලු ආකාරයෙන් ව්‍යවහාර සමුච්ඡෙදය කවරේද? ස්වාමීනි, මම ආය්‍ර්‍ය විනයෙහි සර්‍වප්‍රකාරයෙන් සියළු ආකාරයෙන් ව්‍යවහාර සමුච්ඡෙදයෙන් ඈත්වෙමි. ස්වාමීනි, අපි වනාහී පෙර අන්‍ය තීත්‍ර්‍ථකවූ පරිබ්‍රාජකයන්ව ගිහි ව්‍යවහාර සෙමුච්ඡෙදය නොදන්න වුන්ම දන්නවුන්යයි සැලකුවෙමු. නොදන්නවුන්ටම දන්නවුන් විසින් වැළඳිය යුතු භෝජනය වැළඳවීමු. නොදන්නවුනවම දන්නවුන්ගේ තන්හී තැබීමු. ස්වාමීනි, අපි වනාහී දන්නවූම භික්‍ෂූන් නොදන්නවුන්යයි හඟීමු. දන්නවුන්ටම නොදන්නවුන් විසින් වැළදිය යුතු භෝජනය වැළඳවීමු. දන්නවුන්ම නොදන්නවුන්ගේ තන්හි තැබීමු.

27. ,ස්වාමීනි, දැන් වනාහී අපි අන්‍ය තීත්‍ර්‍ථකවූ පරිබ්‍රාජකයන් කරුණු නොදන්නවුන්ම නොදන්නවුන්යයයි දන්නෙමු. නොදන්නවුන්ටම නොදන්නවුන් විසින් වැළඳියයුතු භෝජනය වළඳවන්නෙමු. නොදන්නවුන්ම නොදන්නවුන්ගේ තන්හි තබන්නෙමු. ස්වාමීනි, අපි, භික්‍ෂූන් වනාහී කරුණු දන්නවුන්ම දන්නවුන්යයි දැනගන්නෙමු. දන්නවුන්ටම දන්නවුන් විසින් වැළඳියයුතු භෝජනය වළඳවන්නෙමු. දන්නවුන්ම දන්නවුන්ගේ තන්හි තබන්නෙමු. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට ඒකාන්තයෙන් ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ශ්‍රමණ ප්‍රේමය, ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ශ්‍රමණ ප්‍රසාදය, ශ්‍රමණයන් කෙරෙහි ශ්‍රමණ ගෞරවය ඉපදවූහ.

,ස්වමීනි, ඉතා යහපත. ස්වාමීනි ඉතා යහපත. ස්වාමීනි යම්සේ යටිකුරුකොට තබනලද්දක් උඩුකුරු කරන්නේ හෝ වේද, වසනලද්දක් වැසුම් හරින්නේ හෝ වේද, මංමුළාවූවෙකුට මග කියන්නේ හෝ වේද, අන්‍ධකාරයෙහි ඇස් ඇත්තෝ රූප දකිත්වායි තෙල් පහනක් දරන්නේ හෝ වේද, එපරිද්දෙන්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ආකාරයෙන් ර්‍ධමය ප්‍රකාශ කරණ ලද්දේය. ස්වාමීනි, ඒ මම භග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණකොට යමි. ර්‍ධමයද භික්‍ෂු සඞ්යාද (සරණ කොට යමි) භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදපටන් දිවිහිම් කොට සරණගියාවූ උපාසකයෙකැයි මා දරණසේක්වා.

හතරවෙනිවූ පොතලිය සූත්‍රය නිමි.(1-4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.